Slå adgang med tegn til/fra

Bæredygtige regionalfondsprojekter

Fredericia Kommune har fokus på bedre udnyttelse af ressourcer og optimering af energitunge processer. Derfor har kommunen påbegyndt to projekter under EU’s regionaludviklingsprogram, der skal udvikle bæredygtige løsninger.

Formålet er at fremme og teste teknologier, der bidrager til at øge energi- og ressourceeffektiviteten i Fredericia inden for affaldshåndtering, lav-emissionsteknologier og Smart City tiltag.

Projekterne gennemføres i samarbejde med en række eksterne partnere som Fredericia Spildevand og Energi A/S, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Det Økologiske Råd, Alpcon A/S og en række små- og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Projekterne er led i Fredericia Kommunes bystrategi, Bæredygtig Grøn Byudvikling og er medfinansieret af puljemidler fra EU's Regionalfond. Erhvervsstyrelsen godkendte i november 2017 projekterne til at modtage medfinansiering i projektperioden, der løber  frem til juli 2020.

 

Projektet er støttet af EU's fondsmidler

Projekt Energioptimering og affaldshåndtering

Formålet med projektet ”Energioptimering og Affaldshåndtering” er dels at forbedre udnyttelsen af Fredericia Kommunes grønne affald og dels at energioptimere Fredericias centralrenseanlæg, kloakkerne og energianlæggene på renseanlægget ved Fredericia Spildevand & Energi A/S.

Grønt affald som indsamles i Fredericia Kommune bliver i dag komposteret og omdannet til kompostjord på Fredericia Kommunes deponi. Men ved kompostering taber det grønne affald både varme, kulstof og kvælstof, og der udledes samtidig drivhusgasser. Projektet skal undersøge muligheden for at producere grøn energi af affaldet i et biogasanlæg. Det vil sikre en højere udnyttelse af energipotentialet i affaldet og reducere udledningen af drivhusgasser. 

Spildevandsrensning er en energikrævende proces. Derfor undersøges mulighederne for at nedsætte energiforbruget ved at optimere på forskellige processer i kloaknet og renseanlæg. Der undersøges også forskellige muligheder for at øge energiproduktionen, så renseanlægget i Fredericia samlet set bliver selvforsynende.

Projektet udføres i et samarbejde mellem Fredericia Kommune, Fredericia Spildevand og Energi, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Det Økologiske Råd.

Projekt Innovative SMV’er (Små- og mellemstore virksomheder)

I Fredericia Kommune vil vi gerne understøtte virksomheder med at vækste via bæredygtige forretningsmodeller med udgangspunkt i affalds- og/eller overskudskilder. Projektet Innovative SMV’er vil bidrage til at skabe en platform for områdets virksomheder, hvor affald betragtes som ressourcer og hvor vi skaber løsninger til, at de kan opgraderes i værdikæden. I Fredericia Kommune er der gode muligheder for at tænke i ressourcekredsløb pga. områdets overskud af energi, varme og varierede affaldsstrømme.

Projektet arbejder med udvikling og innovation i genanvendelse af affald, bedre udnyttelse af energi og grøn vækst. Det henvender sig til små-og mellemstore virksomheder, der ser et potentiale i at tænke nye, grønne tanker og udvikle bæredygtige løsninger. Som en del af projektet kan virksomhederne udvikle og teste deres idéer inden for affaldshåndtering, cirkulær økonomi og ressourcegenanvendelse.

I løbet af det 3-årige projekt vil lokale SMV’er derfor inviteres til workshops og briefings, hvor der vil være mulighed for at få input til innovationstænkning og designudvikling indenfor grønne forretningsmodeller med fokus på at udvikle bæredygtige løsninger. På baggrund af den nye forretningsmodel kan virksomhederne søge om medfinansiering til udvikling og test af deres idéer.

Projektet udføres i et samarbejde mellem Fredericia Kommune, Fredericia Spildevand og Energi A/S, Aalborg Universitet og Alpcon A/S. Dertil kommer samarbejde med lokale SMV’er, der løbende udvides.

Link til definition af SMV’er:

https://startvaekst.dk/file/156566/smv-definition-au.pdf

Siden opdateres løbende med links til invitationer til fx workshops og briefings.

Projekt Innovative SMV'er: Facilitator søges, - frist 9. marts 2020

Vi søger en dygtig ekstern konsulent til procesplanlægning og facilitering i en projektopgave, der skal afdække interessen for at øge anvendelsen af overskudsmad og samtidigt styrke de lokale "spisende fællesskaber".

Frist for at afgive tilbud på opgaven er mandag den 9. marts 2020.

Læs mere om opgaven, Tilbud på facilitering, nedenfor.

Bilag