Slå adgang med tegn til/fra

Fredericia på forkant

Strategi til fornyelse af den kommunale opgaveløsning

Byrådet i Fredericia Kommune vedtog i april 2015 en ny fælles vision. I samarbejde med borgere og civilsamfund skal vi investere i fremtiden og samtidig sikre en økonomi i balance. Målet er at øge bosætningen, udvikle betingelserne for erhvervslivet og skabe mere kvalitet i velfærden.

I Fredericia har vi et budget på ca. 3 mia. kr. og ca. 4.000 ansatte. Der er med andre ord betydelige ressourcer til rådighed til at løse fremtidens velfærdsopgaver. Men visionen skal realiseres i en tid, hvor der er pres på de kommunale velfærdsydelser.
Det kræver, at vi som kommune arbejder langsigtet og tør forny den måde, vi arbejder på. I denne strategi sætter byrådet rammerne for, hvordan vi gennem fornyelse bringer Fredericia på forkant, fastholder eller forbedrer serviceniveauet og samtidig
skaber en mere attraktiv arbejdsplads.

Arbejdsfordelingen i arbejdet med fornyelsen er fastsat sådan, at byrådet sætter rammerne for økonomi og de overordnede intentioner, mens det er organisationens opgave at finde de bedste metoder og løsninger. De politisk vedtagne servicemål reduceres ikke i arbejdet med fornyelsesstrategien. 

Fornyelse - hvordan?

Kommunens ledere og medarbejdere har altid arbejdet med løbende udvikling af driften. Med Fredericia på Forkant skærpes dette fokus. For at lykkes kræver strategien, at kommunens leder og medarbejdere træder ind i en rolle, hvor de tager ansvar
for helheden i Fredericia Kommunes opgaveløsning. Det skal blandt andet ske ved at fremtidssikre eget område og samtidig sætte en dagsorden, hvor vi arbejder systematisk på tværs af fagområder. Målet skal hele tiden være at løse den konkrete
opgave bedst muligt og med størst effekt.

I arbejdet med fornyelsesstrategien er medarbejderne en yderst vigtig ressource. Kompetenceudvikling er et nøgleord i visionen for Fredericia, og byrådet lægger vægt på, at kommunens service udvikles i tæt dialog med ledere og medarbejderne.
Vi vil i Fredericia skabe en kultur, hvor idéerne bliver sagt højt – og de bedste og mest levedygtige prioriteres. Samtidig sikrer vi, at MED-organisationen inddrages tidligt i processerne.

Fornyelse kan antage mange former. Fælles for dem alle er, at de kræver ledere og medarbejdere, som kan forudse og udnytte mulighederne, og samtidig formår at tackle de forandringer, det medfører. Her spiller MED-samarbejdet en central rolle.

I Fredericia på forkant ønsker byrådet især at fremme fornyelse gennem innovation, rehabilitering og optimering. Målet er en smidig og effektiv organisation, der samskaber velfærd og service med borgere, foreninger og virksomheder.

Alternativet til fornyelse er besparelser. Hverken politisk eller administrativt ønsker vi at arbejde med besparelser i de kommende år. Besparelser giver dårligere velfærd for borgerne og en mindre attraktiv arbejdsplads for medarbejderne – ingen af delene er værd at stræbe efter.

Billede

Økonomisk omprioritering

Fornyelsen af velfærdsområdet handler ikke kun om kroner og øre. Det handler om det gode liv. Men Fredericia Kommune skal - som de øvrige kommuner i landet - aflevere et omprioriteringsbidrag på årligt én procent. Det forholder vi os til ved at
sætte omprioriteringsbidraget som det økonomiske sigtepunkt for Fredericia på forkant.

I det omfang, regeringen sender hele eller dele af omprioriteringsbidraget tilbage til Fredericia Kommune, kanaliserer byrådet pengene tilbage gennem en politisk prioritering. I den økonomiske omprioritering kan der arbejdes med optimering, rehabilitering og innovation.

Vi fordeler procenten sådan, at den ene halvdel findes decentralt. Alle områder får til opgave at optimere driften med 0,5 procent årligt. Det bliver den enkelte budgetansvarlige leder, der i samarbejde med medarbejderne og MED-udvalget skal realisere målet. Byrådet forventer, at målet kan nås, uden at det påvirker serviceniveauet over for borgerne, og netop fordi strategiens mål er at komme på forkant, forventer byrådet heller ikke afskedigelser, som følge af arbejdet med optimering.

Den anden del findes centralt. Lederforum får til opgave at realisere 0,5 procent årligt, hvor fokus er en bredere tilgang til fornyelse. 

Formålet med at give opgaven til det samlede lederforum er at sætte fokus på helheder, samarbejde og tværgående løsninger. Det betyder, at økonomien efterfølgende hentes der, hvor effekten af udviklingsarbejdet slår igennem. Det er vigtigt at
understrege, at selvom ansvaret er placeret i lederforum, så er medarbejderne uundværlige medspillere. Både i forhold til at generere idéer og i forhold til at realitetstjekke – ligesom HMU og/eller FMU inddrages tidligt i processen.

Omprioriteringsbidraget sigter mod varige økonomiske effekter. For Fredericia Kommune
betyder det følgende:

Billede

Når vi arbejder med at retænke og forny den måde, vi løser vores opgaver, kan der blive behov for at investere. F.eks. i kompetenceudvikling, analysekraft eller ny teknologi. Efter en konkret vurdering kan byrådet vælge at tilføre penge til at løfte de investeringer, der kan blive nødvendige for at få udviklingsarbejdet til at lykkes og
skabe effekt.

Proces

Det er vigtigt for byrådet, at der er systematik og gennemskuelighed i arbejdet med fornyelsen. Arbejdet skal derfor kobles tæt til den løbende budgetproces og økonomiske årscyklus. På den måde sikrer vi, at der er overblik over ressourcer, nødvendige
investeringer og realiseringen af den økonomiske effekt, som er sat efter regeringens omprioriteringsbidrag.

Årets gang i arbejdet med fornyelser er illustreret i nedenstående figur:

Billede

Økonomiudvalget orienteres kvartalsvis om fremdriften i strategiarbejdet. Økonomiafdelingen sætter rammer op for det løbende arbejde med strategien.

Økonomiafdelingen bistår også arbejdet med løbende budgetanalyser, der giver et detaljeret indblik i, hvad pengene bruges til, og som kan inspirere til fornyelsestiltag. Lederforum beslutter én gang om året, hvilke budgetanalyser der skal igangsættes. I
alle fornyelsestiltag skal den forventede effekt overvejes og synliggøres. Det gælder uanset, om fornyelsestiltaget biddrager økonomisk ved at sikre den samme service og kvalitet for færre penge, eller der er tale om tiltag, der sikrer højere kvalitet
(f.eks. i form af større trivsel og livskvalitet for borgere) for den samme økonomi. 

Som inspiration til arbejdet følges strategien op med et katalog over gode eksempler på indsatser.