Bæredygtig by og lokalsamfund
Slå adgang med tegn til/fra

Bæredygtig by og lokalsamfund

VI ER EN KOMMUNE I RIVENDE UDVIKLING. Vi vil sikre, at udviklingen sker under hensyntagen til bæredygtighed i bredeste forstand.

Med Fredericias mange indbyggere og virksomheder, den centrale infrastruktur og enestående natur – alt sammen på et areal på blot 134 km2 – skal vi have stor opmærksomhed på brugen af vores arealer. Der skal være plads til både by, land og lokalsamfund, og der skal være balance mellem beton, asfalt og natur – mellem beskyttelse og benyttelse. 

"Bæredygtig by og lokalsamfund" er ét af temaerne i Fredericia Kommunes strategi for bæredygtig udvikling, Fredericia for Verdensmålene. Læs mere om baggrund og mål nedenfor. De andre temaer i Fredericia for Verdensmålene finder du under 'Læs også' til højre. Her finder du også relevante indsatser og projekter. 

(Siden er under opbygning).

Muligheder og begrænsninger

Vores særlige struktur, landskaber, natur og kystområder giver både muligheder og begrænsninger, som vi vil tage højde for og udnytte på bedste vis. Vi vil tænke natur, by og borgere som et hele.

Der skal være plads til alle - og alle skal have del i udviklingen

Der skal være plads til alle aldre og til forskellighed i bred forstand i byrummet og i vores lokalsamfund, og her skal være rart og trygt at være. Vi vil sikre sammenhæng mellem byen indenfor voldene og boligområderne udenfor voldene – og sammenhæng mellem by og lokalsamfund, så alle har mulighed for at tage del i Fredericias udvikling.

Mobilitet og transport

Vi vil have bæredygtig mobilitet og en infrastruktur, som kommer både borgere, virksomheder og omgivelser til gode, og som udvikles i takt med væksten i blandt andet Kanalbyen og DanmarkC. Flere skal bruge de gode, offentlige transporttilbud, og det skal være attraktivt og naturligt at cykle og gå – det er godt for både folkesundheden og miljøet.

Det vil vi gøre

Vi vil sikre, at kommunens fysiske planlægning bliver så bæredygtig som muligt; det gør vi i tæt dialog med bygherrer. Vi vil tilstræbe balance mellem byomdannelse, byfortætning og udlægning på bar mark, og vi prioriterer i muligt omfang udvidelse og etablering indenfor eksisterende erhvervsområder frem for udlægning af nye erhvervsområder.

Vi vil samarbejde med andre byer og kommuner om udvikling af best practice for bæredygtig byudvikling og planlægning.

Vi vil skabe en byudvikling med fokus på fællesskaber og sunde livsbetingelser. Forsyning, transport og udbud af servicefunktioner skal tænkes ind – sammen med muligheder for, at man kan bo i området hele livet. Kulturen og idrætten skal fortsat bringes ind i byrummet gennem samskabelse og tværgående samarbejder.

Vi vil tænke i nye boformer og blandede boliger, hvor der er plads til mennesker i alle aldre og med forskellige baggrunde.

Vi vil sammentænke flere funktioner, og vi vil tilskynde private lodsejere og virksomheder til også at gøre det. Det betyder, at tilgængelig natur, parkanlæg og andre grønne, opholdsvenlige byrum og områder med mulighed for samvær, rekreation, fysisk aktivitet og friluftsaktiviteter tænkes sammen med bolig- og erhvervsområder og sammen med løsninger for klimatilpasninger.

Vi vil udvikle infrastrukturen, så den tager højde for både fremkommelighed, sikkerhed, støjforhold og luftforurening, og så det bliver nemmere at vælge og bruge bæredygtige køretøjer.

Vi vil fremme den offentlige transport, så flere benytter den. Veludbyggede, sammenhængende stier og gode faciliteter skal gøre det mere attraktivt at tage cyklen.

Vi vil arbejde for en klimavenlig og lettilgængelig persontransport mellem centrale områder som f.eks. Kanalbyen, Fredericia Banegård og DanmarkC. Vi vil samarbejde med erhvervslivet om etablering af ny kollektiv transport, og vi faciliterer og tilskynder etablering af ordninger for samkørsel.

Politikker, strategier og planer

Kommuneplan 2017

Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet

Støjhandleplan

Verdensmål i spil

Verdensmål 3: SUNDHED OG TRIVSEL. Delmål 3.6: Halvér antallet af dræbte og sårede i trafikken.

Verdensmål 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND. Delmål 11.2: Skab billige og bæredygtige transportsystemer. Delmål 11.3: Gør byerne inkluderende og bæredygtige. Delmål 11.5: Reducér naturkatastrofers skadelige konsekvenser. Delmål 11.6: Reducér byernes miljøbelastning. Delmål 11.7: Giv alle adgang til grønne offentlige rum.

Verdensmål 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING.