Bæredygtig forsyning og ansvarligt forbrug
Slå adgang med tegn til/fra

Bæredygtig forsyning og ansvarligt forbrug

VI VIL VÆRE EN KLIMAVENLIG KOMMUNE. Vi skal være ansvarlige forbrugere af vores ressourcer. Den cirkulære tankegang skal være fremtrædende blandt borgere, foreninger og virksomheder. 

"Bæredygtig forsyning og ansvarligt forbrug" er ét af temaerne i Fredericia Kommunes strategi for bæredygtig udvikling, Fredericia for Verdensmålene. Læs mere om baggrund og mål nedenfor. De andre temaer i Fredericia for Verdensmålene finder du til højre. Her finder du også relevante indsatser og projekter.

Bæredygtig energiforsyning

Vores mål er at blive CO2-neutral kommune i 2050. Det har stor betydning for vores borgere.

Vi vil bidrage til den grønne omstilling, og vi vil være åbne overfor nye metoder og potentialer i forhold til energibesparelser og for at få mere vedvarende energi og overskudsvarme ind i energisystemerne.

Bæredygtig vandforsyning og vandhåndtering

En bæredygtig forsyning betyder, at vi også i fremtiden trygt skal kunne drikke vandet fra hanerne, og at virksomhederne fortsat skal have adgang til tilstrækkelige mængder af vand – både godt, rent drikkevand og vand til tekniske formål.

Vi ønsker en kommune, hvor vi har et godt vandmiljø, og hvor vores værdier ikke går tabt ved oversvømmelser. Derfor er det vigtigt, at vi håndterer spildevand og overfladevand korrekt. Dette sker i tæt samarbejde med Fredericia Spildevand & Energi A/S.

Bæredygtig resourcehåndtering og cirkulær økonomi

Ressourcerne skal udnyttes optimalt, og spild skal minimeres. Samtidig skal vi fortsat være i front, når det gælder sortering og genanvendelse af affald.

Vi skal tænke i cirkulær økonomi, og vi skal arbejde for øget genbrug og reduktion af affald.

Grundvand og drikkevand

Der dannes mindre grundvand i Fredericia, end vi bruger til drikkevand. Ca. 40% af forsyningsbehovet dækkes ved tilførsel af vand fra nabokommuner. Flere steder er grundvandskvaliteten under pres pga. forurening med miljøfremmede stoffer som pesticider, benzinstoffer, klorerede opløsningsmidler mv, hvilket på sigt kan få betydning for drikkevandsforsyningen.

Det vil vi gøre

Vi vil sikre bæredygtig forsyning i tæt samarbejde med forsyningsselskaberne, virksomhederne, nabokommunerne og brugerne.

Vi vil via vandforsyningsplanen sikre, at vandkvaliteten og forsyningssikkerheden er i orden. Samtidig vil vi være åbne og undersøgende overfor brug af alternative vandkvaliteter, når høj vandkvalitet ikke er nødvendig.

Vi vil øge beskyttelsen af vores grundvandsmagasiner, og vi vil fastholde og udvikle samarbejdet med vore nabokommuner om grundvandsbeskyttelse og vandforsyning.

Vi vil tage hensyn til grundvandet i vores byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser, og vi vil rejse ny skov, der bidrager til at beskytte vores grundvandsinteresser.

Vi vil sammen med nabokommunerne og forsyningsselskaberne arbejde for en fortsat udvikling af vores fjernvarmesystem.

Vi vil bidrage til udviklingen af nye og cirkulære løsningsmodeller og systemer, der medvirker til at mindske klimaaftrykket og reducere brugen af nye ressourcer. Vi vil medvirke til, at vore borgere og virksomheder bliver endnu bedre til at tænke i genbrug, kredsløb, synergier og deleordninger.

Vi vil informere og vejlede borgere, virksomheder og andre aktører om, hvordan de kan klimatilpasse og gøre egne og fælles værdier mere robuste overfor klimaforandringer.

Vi vil fortsætte indsatsen for at sikre et godt vandmiljø sammen med Fredericia Spildevand og Energi A/S. Vi sætter fokus på renovering og tilpasning af kloaknettet, så det kan rumme de store mængder af nedbør ved skybrud, som forventes at blive hyppigere på grund af klimaændringerne.

Vi vil basere vores nye affaldsplan i 2020 på FN’s Verdensmål og cirkulær økonomi, herunder genanvendelse og minimering af affaldsmængder. Ressourcerne skal blive længst muligt i kredsløbet.

Aktuelle strategier, politikker og planer

• Spildevandsplan, Klimatilpasningsplan, Risikostyringsplan.

• Kommuneplan 2017 

• Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet

• Vandløbsregulativer, vandplaner.

• Indsatsplan og Vandforsyningsplan for drikkevand.

• (Strategisk Energiplan 2020)

• Affalds- og Ressourcestrategi. Ny Affaldsplan. 

• Klimaplan2020 ifm. DK2020

Verdensmål i spil

Verdensmål 6: RENT VAND OG SANITET. Delmål 6.3: Styrk vandkvaliteten, og rens og brug spildevand bedre. Delmål 6.4: Gør vandforbruget effektivt og sikr forsyningen af ferskvand. Delmål 6.5: Indfør integreret styring af vandressourcer. Delmål 6.6: Beskyt og genopret økosystemer i og omkring vand. Delmål 6.B: Støt lokal håndtering af vand og sanitet.

Verdensmål 7: BÆREDYGTIG ENERGI. Delmål 7.2: Forøg andelen af vedvarende energi globalt VERDENSMÅL. 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST. Delmål 8.4: Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion.

Verdensmål 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION. Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt. Delmål 12.3: Halvér det globale madspild per person. Delmål 12.4: Reducér affaldsmængden betydeligt. Delmål 12.6: Motivér virksomheder til at agere bæredygtigt.

Verdensmål 13: KLIMAINDSATS. Delmål 13.1: Styrk modstandskraft og tilpasningsevnen til klimarelaterede katastrofer. Delmål 13.3: Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer.

Verdensmål 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING.