Lige muligheder for et sundt og godt liv
Slå adgang med tegn til/fra

Lige muligheder for et sundt og godt liv

VI VIL VÆRE EN SUND KOMMUNE. Muligheden for et godt, sundt og bæredygtigt liv er tæt forbundet med de omgivelser, hvor man er født, vokser op, lever, arbejder, leger, går i skole og bliver ældre. Alle skal have lige muligheder for et godt og sundt liv uanset alder, køn, sociale og økonomiske forskelle. (Siden er under opbygning)

Kommunen vil skabe forudsætningen for, at alle borgere skal opleve at kunne håndtere sit liv i forskellige livssituationer. Børn, unge, voksne og ældre skal trives og have mulighed for at være en del af fællesskabets Fredericia.

"Lige muligheder for et sundt og godt liv" er ét af temaerne i Fredericia Kommunes strategi for bæredygtig udvikling, Fredericia for Verdensmålene. Læs mere om baggrund og mål nedenfor. De andre temaer i Fredericia for Verdensmålene finder du under 'Læs også' til højre. Her finder du også relevante indsatser og projekter. 

Fællesskabets Fredericia

Kommunen vil skabe forudsætningen for, at alle borgere skal opleve at kunne håndtere sit liv i forskellige livssituationer. Børn, unge, voksne og ældre skal trives og have mulighed for at være en del af fællesskabets Fredericia. 

Et godt liv for alle aldre og alle køn

Børn og unge skal have en god start på livet. De har ret til at være en del af et trygt fællesskab og et inspirerende læringsmiljø, så de er i stand til at gribe livets udfordringer og muligheder.

Vi skal gøre os umage for, at så mange fredericianere som muligt får mulighed for at forsørge sig selv. Det kræver uddannelse, kompetenceløft, jobmuligheder og velfungerende familier.

Vore ældre borgere skal have muligheden for at leve et aktivt liv, og de skal tilbydes aktiviteter, der skaber livsglæde. 

Vi må være fælles om at skabe lige muligheder for et godt liv uanset køn.

Dit og vores ansvar

Den enkelte har naturligvis ansvar for sit eget liv, men ikke alle har samme forudsætninger og livsbetingelser. Derfor har kommunen et ansvar for – i samarbejde med borgerne – at skabe de rette rammer og tilbud og få alle med.

Det kan kun lykkes gennem et tæt samarbejde med læger, sygehuse, frivillige, foreninger, organisationer og virksomheder. 

Kulturen, fritiden og fællesskaberne

I Fredericia spiller kultur- , idræts- og fritidslivet en stor rolle. Kulturinstitutioner, foreninger, musikliv med mere skaber i samspil med borgerne meningsfulde fællesskaber. De er i høj grad med til at muliggøre et godt og sundt liv. 

Det vil vi gøre

Vi vil fremme tryghed, sundhed og trivsel. Vi gør det gennem partnerskaber, forebyggende og sundhedsfremmende indsatser og sunde rammer. Vi har et særligt fokus på forebyggelse af rygning, fysisk aktivitet gennem hele livet og mental sundhed. 

Vi vil være særligt opmærksomme på klimaets og miljøets indvirkning på sundheden. 

Vi vil fortsat udvikle det nære sundhedsvæsen og vores Sundhedshus, og vi vil have fokus på lige adgang til sundhedstilbud. Det skal ske gennem et tæt samarbejde med borgere, civilsamfund, læger, sygehuse og Region Syddanmark. 

Vi vil sætte tidligt og målrettet ind i forhold til børns trivsel, læring og deltagelse i fællesskaber – herunder også muligheden for at deltage aktivt i foreninger og andre fritidstilbud. 

Vi vil arbejde tværgående, når familier og borgere har særlige behov for en helhedsorienteret indsats. Vi vil fortsætte arbejdet med at tage fælles handling gennem netværk, når forskellige udfordringer i forhold til udsathed kalder på handling og koordinering.
Vi vil arbejde hen mod at anvende tilgangen omkring ”handling gennem netværk” på andre fagområder. 

Vi vil arbejde med den værdiskabende tilgang, som sætter borgere bedre i stand til at klare hverdagen og til at leve et aktivt og uafhængigt liv så længe som muligt. 

Vi vil forebygge misbrug af enhver karakter.

Aktuelle strategier, politikker og planer

• Grøn Generation
• Strategi for Udsathed
• Beskæftigelsesplan 2020
• Politik for fællesskab og civilsamfund
• Fredericia Sund By mikropartnerskaber
• Forskellige partnerskabsaftaler med samarbejdspartnere

Verdensmål i spil

For Lige muligheder for et sundt og godt liv er følgende verdensmål særligt relevante:

Verdensmål 3: SUNDHED OG TRIVSEL. Delmål 3.4: Red flere fra at dø af ikkesmitsomme sygdomme og styrk mental sundhed. Delmål 3.5: Forebyg og behandl stof- og alkoholmisbrug. Delmål 3.9: Reducér sygdom og dødsfald på grund af kemikalier og forurening.

Verdensmål 4: KVALITETSUDDANNELSE. Delmål 4.4: Øg antallet af mennesker, der kan forsørge sig selv.

Verdensmål 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE. 

Verdensmål 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST. Delmål 8.5: Skab fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn. Delmål 8.6: Hjælp unge i arbejde, uddannelse og praktik.

Verdensmål 10: STOP ULIGHED. Delmål 10.3: Giv alle lige muligheder, og stop diskrimination. Delmål 10.4: Før politik, der fremmer finansiel og social lighed.

Verdensmål 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND.

Verdensmål 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING.