Livet i naturen - køer på marken
Slå adgang med tegn til/fra

Livet i naturen

VI ER EN LEVENDE KOMMUNE. Fredericia skal være en grønnere kommune, hvor fokus er at understøtte mangfoldigheden og mulighederne i naturen til glæde og gavn for mennesker, dyr og planter.

Landskab og natur går hånd i hånd med rekreative aktiviteter.

Vi skal udbrede kendskabet til vores værdifulde natur- og kulturhistoriske områder. Der skal være adgang til naturområder både på land og på vand med fokus på den rekreative, kulturhistoriske, landskabelige og naturmæssige værdi.

Vi skal øge mængden af natur, og vi skal have en bæredygtig balance i forhold til benyttelse og beskyttelse af naturområderne. Det er et fælles ansvar.

I Fredericia kobler vi byens liv og de grønne områder sammen, så der er plads til bevægelse og udfoldelse med fokus på sundhed og trivsel.

Vi ønsker at skabe merværdi i de grønne områder, og vi gør det i fællesskab og tæt samarbejde med private lodsejere, foreninger og frivillige.

"Livet i naturen" er ét af temaerne i Fredericia Kommunes strategi for bæredygtig udvikling, Fredericia for Verdensmålene. Læs mere nedenfor og til højre, hvor du også finder relevante indsatser og projekter. 

Det vil vi gøre

Vi vil fortsat prioritere og videreudvikle blandt andet Naturpark Lillebælt, Fredericia Vold, Østerstrand, Trelde Næs og skovene, Elbodalen og Rands Fjord med udgangspunkt i, at de udgør en væsentlig del af kommunens identitet.

Vi vil prioritere indsatserne i de grønne områder med henblik på en varieret, mangfoldig og anvendelig natur.

Vi vil formidle viden om naturen og værdien af at være i naturen, og vi vil tilbyde oplevelser i naturen, der også fremmer den mentale og fysiske sundhed.

Vi vil lave fælles helhedsorienteret planlægning for udviklingen af kommunens naturområder, så vi både tilgodeser natur, landskab, turisme og friluftsliv – organiseret og uorganiseret.

Vi vil samarbejde med virksomheder, landbrug og andre private lodsejere om at skabe variation og øget biodiversitet i grønne områder. Uanset om man råder over en mindre have eller en større virksomhedsgrund.

Vi vil have fokus på at mindske udbredelsen af invasive arter.

Vi vil arbejde for at bevare og forbedre flora og fauna – med øget fokus på erhvervs-, by- og boligområder – og sikre multifunktionalitet i nye geografiske projektområder, så naturen og friluftslivet balancerer med klimaløsninger, bebyggelse med mere.

Vi vil blandt andet via naturråd og idrætsråd styrke samarbejdet på tværs af foreninger, erhvervsliv, lodsejere og interessenter i forhold til at skabe tilbud for alle i naturrummet. Dette med henblik på at udnytte naturområdernes potentialer i forhold til friluftsliv og idrætsliv.

Vi vil skabe de bedst mulige løsninger, hvor hensyn til naturværdier og friluftsliv går hånd i hånd.

Politikker, strategier og planer relateret til Livet i Naturen

• Kommuneplan 2017

• Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet

• Naturpark Lillebælt

• Vision for Østerstrand

• Plan for vådområder

• Forvaltningsplan for kommunens skove

• Kultur-, idræts- og fritidspolitikken

Verdensmål på spil

Verdensmål 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND, Delmål 11.4: Beskyt verdens kultur- og naturarv. Delmål 11.7: Giv alle adgang til grønne offentlige rum.

Verdensmål 14: LIVET I HAVET. Delmål 14.2: Beskyt og genopret havets økosystemer. Delmål 14.5: Beskyt kyst- og havområder.

Verdensmål 15: LIVET PÅ LAND. Delmål 15.1: Bevar og genopret økosystemer på land og i ferskvand. Delmål 15.2: Stop skovrydning og genopret ødelagte skove. Delmål 15.5: Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder. Delmål 15.8: Begræns invasive arter. Delmål 15.9: Tag hensyn til økosystemer i national og lokal planlægning.

Verdensmål 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING.