Værdighedspolitik 2018

Fredericia Kommune har vedtaget en Værdighedspolitik med et særligt fokus på demens, ensomhed og kost og ernæring.

Fredericia Kommune er blevet bevilget et tilskud på lidt over 9 millioner kr. til at udføre kommunens værdighedspolitik fra 2016, hvor vi har et særligt fokus på tre hovedområder

  • Demens
  • Ensomhed
  • Kost og ernæring

De tre fokusområder kræver tværfagligt arbejde med høj faglig kvalitet for, at vi kan lykkes – både indenfor Plejen og den kommunale opgaveløsning, men også i forhold til især øvrige sundhedsprofessionelle og den store mangfoldighed af frivillige sociale foreninger og tiltag, som Fredericia har.

Ensomhed
Fredericia Kommune har allerede nedskrevne retningslinjer for pleje og omsorg for døende, som er implementeret i det daglige arbejde med terminale borgere. Alle undersøgelser viser, at ensomhed fører til dårligere helbred og dårlig livskvalitet. Fredericia Kommune mener, at livskvalitet og selvbestemmelse er tæt forbundet med et aktivt liv i stærke sociale fællesskaber. Det gælder både for borgere, der er raske og rørige og for borgere, der er ramt af sygdom. Derfor igangsætter vi initiativer, der skal give vores borgere mulighed for at komme ud af uønsket ensomhed. Det gælder for demente, pårørende (formentlig primært ægtefæller) til syge medborgere og for borgere, der ”bare” er ufrivilligt ensomme.

Vi ansætter en tovholder til iværksættelse af initiativer, der skal bidrage til at skabe stærke sociale fællesskaber, og vi afsætter en pulje til økonomisk understøttelse af initiativerne. Støtten er i første omgang tænkt som opstartsstøtte. Særligt antallet af demente stiger i denne tid, og der er udsigt til yderligere stigning i de kommende år. Det kræver en særlig bevågenhed både for så vidt angår den demente som den pårørende. Derfor er der med værdighedspolitikken sat fokus på denne gruppe.

Vi vil iværksætte både tiltag, der er målrettet den demente borger som tiltag, der kan give pårørende mulighed for luft i hverdagen. Alle tiltag giver i høj grad livskvalitet til begge parter. Vi vil ansætte yderligere to demenskonsulenter, der vil kunne vejlede både borgere og personale, ligesom der gives mere tid (flere timer) til de demens-videnspersoner, som allerede er i Plejen, og som dels kan vejlede personalet, dels kan udvide det antal gange, hvor de kan ledsage demente borgere til for eksempel aktiviteter eller lægebesøg.

Hjælpemidler i dagligdagen
Der er afsat en pulje til dels teknologier, der kan lette hverdagen for den demente og deres pårørende i hjemmet dels til indretning af for eksempel sansehaver og reminiscensrum på plejecentrene. Desuden er det besluttet at omdanne to plejecenterpladser til interval aflastning for demente i forbindelse med, at pårørende for eksempel skal til stor fest over nogle dage eller på ferie.

Kost og ernæring
For at øge fokus og indsatser på kost og ernæring har Fredericia Kommune valgt at ansætte yderligere to kostfaglige personer, der vil gennemføre ernæringsscreeninger i borgernes eget hjem og vejlede borgerne om kost og undervise personalet i Plejen i kost og ernæring. Målet er blandt andet at forebygge ernæringsrelaterede indlæggelser.

Besøg hos borgerne
Helt overordnet har Fredericia Kommune ligeledes valgt at fokusere på gevinsterne ved bedre planlægning af Plejens besøg hos vores borgere, så vi opnår en højere grad af kontinuitet. Målet er, at de personer, der kommer i de enkelte hjem i højere grad end i dag, er de samme. På den måde vil vi væsentligt kunne forbedre observationerne af borgerens almentilstand, og give borgerne en større oplevelse af tryghed, når det er velkendte personer, der kommer i hjemmet.

Fokus vil i første omgang være på borgere, der får mange besøg i løbet af dagen og ugen, men udbredes til alle i det omfang, det er muligt indenfor de rammer, der er. Til løsning af den koordineringsopgave har vi besluttet at afsætte væsentligt flere timer til planlægning af de daglige besøg. Vi gennemfører ligeledes kompetenceudvikling af planlæggerne i 2016, så de er godt klædt på til opgaven.

Tværfagligt samarbejde
Det er som nævnt ovenfor Fredericia Kommunes opfattelse, at ingen af de nævnte indsatser, kan gennemføres uden solidt samarbejde på tværs af Plejen, øvrige sundhedsprofessionelle personer og private aktører, herunder især den frivillige verden. I det samarbejde skaber vi de bedst mulige tilbud til kommunens borgere.

Borgernes egne erfaringer og behov
Fredericia kommunes Værdighedspolitik er blevet til i et samarbejde med byens ældre borgere, herunder også Seniorrådet. Der er i januar 2016 afholdt et borgermøde, hvor de fremmødte borgere har haft lejlighed til at pege på indsatser, som de mener, bør iværksættes for at sikre borgerne et værdigt liv med livskvalitet og selvbestemmelse. Langt den største andel at de besluttede indsatser er taget fra borgernes ønsker og forslag. Input fra borgermødet kan findes på Fredericia Kommunes hjemmeside under Værdighedspolitikken. 

Du kan se værdighedspolitikken under bilag

 

Bilag