Luftfoto der viser parcelhusgrundene på Flintemarken
Slå adgang med tegn til/fra

Flintemarken i Taulov

Udstykning i Taulov - 10 parcelhusgrunde udbydes til salg

Taulov er Fredericias største lokale by og ligger centralt i forhold til de store byer i Trekantområdet. Området ligger tæt ved Elbohallen, sportsplads, tennisbaner og daginstitution/skole.

Bydelen grænser op til den naturskønne Elbodal, og der er kun få kilometer til stranden i Skærbæk, som har blå flag. I Taulov er der er vuggestue, børnehaver, dagpleje, skole med skolefritidsordning og fritidsklub og flere gode muligheder for det daglige indkøb. 

Flintemarken er beliggende ved Tårupvej i Taulov. Området er afgrænset af Tårupvej og Stakkesvang.

Området udgør i alt 34 parcelhusgrunde i størrelsen 810 m2 til 1226m2, heraf udbydes i alt 10 stk. til salg. (De resterende grunde reserveres til muligt fremtidigt projekt).

Nærmeste naboer er rækkehusbebyggelse mod nord og syd. Tæt på Flintemarken ligger Taulov Skov mod nord.

Grundene sælges i byggemodnet stand inkl. tilslutningsafgift til fjernvarme del I & II inkl. 20 m stikledning samt byggemodningsomkostninger/tilslutningsbidrag til kloak, vand og el. Tillslutning til fibernet, tv eller telefoni er ikke inkluderet i prisen.

Ønsker du/I at købe en parcelhusgrund skal du/I udfylde en købsaftale (købstilbud) på den ønskede grund. Købsaftalen findes her.

Udfyldt og underskrevet købsaftale (købstilbud) sendes på mail til: lene.dalgaard-lassen@fredericia.dk

Bemærk: Handlen er først gældende, når Fredericia Kommune har meddelt accept af tilbuddet.

Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme nr. 396 af 03. marts 2021. Det fremgår bl.a. heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og kan også forkaste alle indkomne tilbud.

 

Flg. 10 grunde udbydes til salg:

Nr.

2: 810 m2 kr. 495.000 

4: 904 m2 kr. 495.000

6: 1.077 m2 kr. 495.000

8: 954 m2 kr. 495.000

10: 1.113m2 kr. 525.000

12: 1.224 m2 kr. 695.000

16: 902 m2 kr. 595.000

18: 916 m2 kr. 565.000

20: 996 m2 kr. 545.000

22: 929 m2 kr. 495.000

 

Grundenes beliggenhed og priser ses her.

Læs mere om byggegrundene på Flintemarken under bilag samt lokalplan via linket:

Lokalplan for Flintemarken

 

Hvis du/I ønsker at købe en grund på Flintemarken - læs nærmere under "Salgsvilkår for parcelhusgrundene på Flintemarken"
 

Flintemarken matrikelkort med grundenes beliggende (pdf)
Salgsmateriale Flintemarken (pdf)
Oversigtskort med beliggenhed og priser (pdf)

Bilag

Hvad siger loven

Salg af grundene sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme nr. 396 af 03. marts 2021.

Du kan læse bekendtgørelsen her på retsinformations hjemmeside.

Salgsvilkår for parcelhusgrundene på Flintemarken

Salg af parcelhusgrunde på Flintemarken

Få svar på dine spørgsmål - her kan du læse om kommunens generelle principper for salg af parcelhusgrunde

 

Hovedprincipper

Fredericia Kommunes salg af fast ejendom sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Henvisning til bekendtgørelse findes her på siden. 

Første gang en parcelhusgrund sættes til salg udbydes den til højeste købstilbud over mindsteprisen. Mindsteprisen for den enkelte grund på Flintemarken fremgår af bilaget "Salgsmateriale Flintemarken".

Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte mindstepris. Sælger kan frit vælge mellem alle de indkomne bud, og kan eventuelt helt undlade at sælge ejendommen til en af de bydende.

Der fastsættes en frist - svarende til mindst 14 dage efter annoncering af udbuddet – indenfor hvilken kommunen skal have modtaget tilbuddet.

 

Alle grunde skal annonceres og udbydes min. 1 gang årligt i budrunde.

 

Grunde, der ikke er solgt i udbudsrunden, sælges efterfølgende til mindsteprisen. Salget heraf sker efter "først-til-mølle"-princippet.

En husstand kan alene købe én grund. En husstand omfatter alle personer og virksomheder tilknyttet husstanden.

Da køb af fast ejendom for de fleste indebærer en stor og langsigtet investering, kan det være en fordel, at gennemgå sagen med en rådgiver, som kan vejlede om både økonomi, jordbundsundersøgelser, ting-lysning m.m. inden afgivelse af købstilbud. En eventuel udgift hertil afholdes af den enkelte.

Indsendte bud er gældende i 3 uger fra modtagelsen.

 

Mindstepris

Fredericia Kommune foretager inden udbud af et område til parcelhusgrunde en beregning over udgifterne ved jordkøb og byggemodning.

På baggrund af beregningen samt en vurdering af herlighedsværdi, beliggenhed m.v. fastsætter Fredericia Kommune en mindstepris for hver grund.

For at fastlægge markedsværdien kan der inddrages vurdering fra en ejendomsmægler.

 

Hvis du vil byde på en parcelhusgrund på Flintemarken

Købstilbud skal afgives på en særlig udformet købsaftale som et fast beløb, i danske kroner. Købsaftale til udfyldelse findes under bilag her på hjemmesiden. 

Købstilbud under den fastsatte mindstepris kommer ikke i betragtning.

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at give et højere købstilbud end den fastsatte mindstepris. Buddet kan ikke betinges af, eller på anden måde gøres afhængig af størrelsen på andre bud. Buddet kan ikke betinges af godkendelse af købers advokat eller anden rådgiver. 

Købsaftalen udfyldes, underskrives og mailes til: Fredericia Kommune, Vækst, Teknik & Klima, lene.dalgaard-lassen@fredericia.dk og mailen skal mærkes: "Købstilbud  Flintemarken".

Ved afgivelse af bud erklærer køber:

• at have besigtiget og godkendt grunden,

• at have læst og accepteret disse principper for salg af parcelhusgrunde samt vilkår for køb, som fremgår af købsaftalen.

Hvis du byder på en grund, er du forpligtet til at købe den, hvis Fredericia Kommune accepterer dit bud. Ønsker du at fortryde dit køb efter kommunens accept kan du gøre dette indtil 6 hverdage efter, at kommunen har accepteret dit tilbud om køb. Det koster 1% af grundens pris at fortryde. De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom samt bekendtgørelse om oplysning om fortrydelsesret ved erhvervelse af fast ejendom. Nærmere omkring dette kan ses under bilag ”Oplysning om fortrydelsesret”.

 

Særlige regler for købstilbud afgivet under udbudsrunden (udbudsrunden er afviklet - læs videre under Salg af resterende grunde)

Under udbudsrunden kan hver husstand byde på op til tre grunde. Dette gøres via udfyldelse af en købsaftale for hver grund, som man ønsker at afgive et bud på. Prioriteringsrækkefølgen skal fremgå tydeligt af mailen med de vedhæftede tilbud.

Et købstilbud på en grund er bindende i 3 uger regnet fra fristen for indgivelse af bud, medmindre buddet tilbagekaldes af budgiver indenfor budfristen, ikke accepteres af sælger eller bortfalder. 

Tilbuddet bortfalder kun, såfremt grunden sælges til anden side, eller der købes en anden grund i samme udstykning.

Budgiver har ret til at tilbagekalde sit bud og eventuelt fremsætte et nyt tilbud, som er højere eller lavere end det oprindelige bud, forudsat at tilbagekaldelsen og/eller det nye bud når frem inden udløbet af bud-fristen.

 

Fredericia Kommune registrerer alle indkomne købstilbud og sender en bekræftelse på modtagelse ud løbende.

Umiddelbart efter udløbet af fristen starter salget af grundene. Hvis der ikke er oplyst en mailadresse, skal det være muligt for kommunen at komme i telefonisk kontakt med tilbudsgiver fra dette tidspunkt.

Accept af købstilbud sendes via mail.

Er der blandt flere tilbudsgivere afgivet samme højeste bud over mindsteprisen på samme grund, vil disse tilbudsgivere få mulighed for at fremkomme med et nyt bud, der størrelsesmæssigt mindst skal lyde på det oprindelige købstilbud. Meddelelse herom vil blive givet pr. tlf. og mail.

Fristen for det nye bud er 3 arbejdsdage fra modtagelse. Er der herefter flere med samme højeste bud, foretages lodtrækning.

Vinder budgiveren udbuddet for mere end én grund ved afgivelse af bud på 1., 2. og 3. prioritet, er det grunden med højeste prioritet, der tilfalder budgiver.

Er der ikke oplyst en prioritering, foretager kommunen prioriteringen, så højeste bud får 1. prioritet. Er buddene enslydende får den grund, hvor prisen pr. kvadratmeter er højest, 1. prioritet.

 

Salg af resterende grunde

Grunde, der ikke er solgt i udbudsrunden, sættes på salgslisten på Fredericia Kommunes hjemmeside og sælges til mindsteprisen. Salget heraf sker efter "først-til-mølle"-princippet.

Ønsker du at købe en af de resterende grunde, skal der udfyldes et købstilbud til kommunen. Dette sker via udfyldelse af en købsaftale for den pågældende grund. Købsaftale til udfyldelse findes her på hjemmesiden. Efter udfyldelse og underskrift af købsaftalen sendes denne på mail til: lene.dalgaard-lassen@fredericia.dk

Handlen er først endelig, når kommunen har accepteret købstilbuddet.

Modtager kommunen flere tilbud på samme grund på den samme arbejdsdag, eller indenfor den efterfølgende arbejdsdag, vil disse tilbudsgivere få mulighed for at fremkomme med et nyt tilbud over mindsteprisen. Meddelelse herom vil blive givet pr. mail (alternativt telefonisk).

Fristen for det nye bud er 3 arbejdsdage fra modtagelse. Er der herefter flere med samme højeste bud, foretages lodtrækning.

Det er ikke muligt at reservere en grund.

 

Vejledning i udfyldelse af tilbud på grund Flintemarken via købsaftale

På Fredericia Kommunes hjemmeside findes information og materiale omkring grundene på Flintemarken

https://www.fredericia.dk/borger/bolig-byggeri/byggegrunde-til-salg/flintemarken-i-taulov

• Købsaftale/købstilbud til udfyldelse findes under ”bilag”

• Klik på filen ”Købsaftale” og print aftalen ud 

• Udfyld alle punkter markeret med gult 

• Underskriv aftalen på sidste side 

• Scan alle sider i den udfyldte og underskrevne købsaftale (købstilbud)

• Mail tilbuddet/tilbuddene til lene.dalgaard-lassen@fredericia.dk mærk mailen: "Købstilbud Flintemarken"

• Hver husstand kan alene købe 1 grund

• Handlen er først gældende når og hvis Fredericia Kommune accepterer tilbuddet

• Vi anbefaler, at I læser alle dokumenter på hjemmesiden vedr. udstykningen, før indsendelse af bud: 

 

Betaling

Fredericia Kommunes byggegrunde sælges kun mod kontant betaling.

Senest på overtagelsesdagen betaler køber til kommunen købesummen. Faktura på købesum sendes til købes digitale postkasse ca. 2 uger før aftalt overtagelse.

Såfremt købesummen ikke er betalt senest på overtagelsesdagen, forrentes købesummen efter bestemmelserne i rentelovens § 5 herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. d. 1. januar og d. 1. juli det pågældende år med et tillæg på 5 %.

 

Overtagelse

Overtagelsesdagen fastsættes til senest 12 måneder efter Fredericia Kommunes accept af købstilbuddet. Overtagelse kan ske til enten den 1. eller 15. i måneden.