Transport til og fra skole

Er dit barn berettiget til skolekort eller særlig kørselsordning? Du kan læse om reglerne her og ansøge om skolekort.

Fredericia Kommune sørger for transport af dit barn mellem hjem og skole, hvis skolevejen er længere end:

 • 2,5 km for elever på 0.-3. årgang
 • 6 km for elever på 4.-6. årgang
 • 7 km for elever på 7.-9. årgang
 • 9 km for elever på 10. årgang

Vi tilbyder som udgangspunkt skolekort til bussen.

Hvis skolevejen mellem hjemmet og det nærmeste busstoppested er kategoriseret som farlig, kan der bevilliges særlig kørselsordning.

Hvis skolevejen mellem hjemmet til nærmeste busstoppested ikke er kategoriseret som farlig, kan der ikke bevilliges særlig kørselsordning.

For alle forhold for kørsel mellem hjemmet og skolen gælder det, at eleven bor og går i skole i Fredericia Kommune, og at eleven bor i samme distrikt som skolen.

Ansøgningsfrist for skoleåret 2019/2020
Hvis du har indsendt din ansøgning til skolekort eller særlig kørselsordning senest fredag den 31. maj 2019, kan du være sikker på, at der er truffet en afgørelse inden begyndelsen af skoleåret i august 2019.

Du kan også søge om skolekort til bussen og særlig kørselsordning i løbet af skoleåret.

Retningslinjerne for kørsel til og fra skole tager udgangspunkt i Folkeskolelovens paragraf § 26 stk. 1 nr. 1 og 2.

Ansøgningsskemaer
Under "Selvbetjening" øverst på denne side finder du ansøgningskemaer til at søge om skolekort og særlig kørselsordning.
Bemærk, at der findes separate skemaer til elever på Frederiksodde Skole.

Vi anbefaler, at du udskriver og udfylder skemaet, og derefter scanner det ind eller sender digitalt til Fredericia Kommunes Kontaktcenter.
Du kan også vælge at sende skemaet til Fredericia Kommune pr. brev.

Er mit barn berettiget til skolekort?

Dit barn er berettiget til gratis skolekort, hvis:

 • Skolevejen er længere end:
  • 2,5 km for elever på 0.-3. årgang
  • 6 km for elever på 4.-6. årgang
  • 7 km for elever på 7.-9. årgang
  • 9 km for elever på 10. årgang
 • Eleven bor i samme distrikt, som han/hun går i skole
 • Elevens vej mellem hjemmet og skolen er kategoriseret som farlig skolevej

Bliver ansøgningen godkendt, sendes skolekortet til skolen, og eleven får det udleveret på første skoledag.

På skoleårets første dag kan eleven køre gratis med bussen til skole.

Ved ansøgninger, der bliver sendt og godkendt i løbet af skoleåret, sendes skolekortet til skolen, hvor eleven får det udleveret.

Bliver ansøgningen IKKE godkendt, fordi betingelserne ikke er opfyldt, vil du få en skriftlig meddelelse inden skoleårets begyndelse.

Ved ansøgninger i løbet af skoleåret, må der forventes en sagsbehandlingstid på maksimalt 14 dage. Der må forventes en længere sagsbehandlingstid i de tilfælde, hvor Fredericia Politi skal foretage en vurdering af skolevejen.

Hvis skolegangen ophører i løbet af en periode, hvor skolekortet er gældende, skal skolekortet afleveres enten på skolen eller i Borgerservice på Rådhuset. Det samme gælder, hvis eleven har flyttet adresse og derfor ikke længere er berettiget til skolekort.

Er du uenig i kommunens afgørelse i henhold til ovenstående bestemmelser, kan du kontakte til Børn og Unge på bornogunge@fredericia.dk.

Bilag

Er mit barn berettiget til særlig kørselsordning?

Dit barn er berettiget til særlig kørselsordning, hvis følgende to punkter gør sig gældende:

 1. Eleven er berettiget til skolekort efter de fastsatte bestemmelser om afstande
 2. Vejen mellem hjemmet og det nærmeste busstoppested er kategoriseret som farlig

I dette tilfælde tilbydes dit barn transport med TrekantBrand mellem hjemmet og skolen.

Læs eventuelt om reglerne for kørsel med TrekantBrand under afsnittet "Kørsel med TrekantBrand".

Kørsel med TrekantBrand

Hvad gælder din bevilling til?
En bevilling omfatter kun kørsel mellem hjem og skole og gælder for ét skoleår ad gangen. Herefter skal bevillingen revurderes og kan eventuelt genbevilges.

Begrænsninger

 • Kørselsordningen dækker over to kørsler om dagen: Fra hjem til skole - og fra skole til hjem.
 • Kommunen sørger ikke for særskilt kørsel til og fra fritidstilbud. Dog kan elever på specialskolen Frederiksodde Skole vælge, at én af kørslerne for eksempel kan være mellem skole og fritidstilbud.
 • Du kan ikke få ændret dit barns kørsel for at komme til private aftaler.
 • Der er ikke skolekørsel på skolefri dage og i skoleferierne.
 • Der stilles heller ikke kørsel til rådighed i forbindelse med kørsel til læge, tandlæge og præst i skoletiden.

Køre- og ventetid
TrekantBrand forventer, at eleven er klar på aftalt tidspunkt. Vognen venter ikke på eleven.
Eleven hentes senest 15 minutter efter timens afslutning.
Transporttiden for elever bør ikke overskride 75 minutter hver vej for elever, der bor i Fredericia Kommune.
 
Bagage – hvad må medbringes?
Der må som udgangspunkt kun medbringes hjælpemidler, der er nødvendige for skolegangen (det vil sige en skoletaske, idrætstaske med mere).
 
Hvis forældrene er skilt
Hvis begge forældre bor i skoledistriktet, kan de selv vælge til, hvilken af de to adresse, barnet skal transporteres fra og til, men det er kun muligt at vælge den ene adresse.
Hvis kun den ene forælder bor i skoledistriktet, transportteres barnet til denne adresse.
Hvis barnet skal transporteres til en anden adresse uden for skoledistriktet, skal forældrene selv sørger for det.
 
Kørselsruter
TrekantBrand tilrettelægger kørselsruter, så barnet samles op tæt ved bopælen, og så flere elever transporteres i det samme køretøj. taxa/minibus.
 
Ændring i køretider eller kørselsaftaler
Som udgangspunkt kan du ikke få ændret tiderne for transporten, når der er indgået en aftale om bevilling af transport til- og fra skole.
Hvis du har gode grunde til at få ændret aftalen, kan du dog sende dine ønsker via skolen til Børn og Unge-forvaltningen. Du kan forvente svar inden for 1-5 dage.
TrekantBrand og ansatte på skolerne kan ikke ændre i køretider og aftaler.
 
Aflysning – når dit barn ikke har behov for kørsel
Som forælder har du pligt til at aflyse sit barns transport ved:

 • sygdom
 • ferie
 • lejrskole
 • tandlæge/læge/konfirmationsforberedelse
 • legeaftale
 • andet?

Tænk gerne en uge frem og oplys TrekantBrand, hvis dit barn ikke skal køres.
Hvis kørslen ikke er blevet aflyst senest klokken 17.00 dagen før, skal Fredericia Kommune betale et gebyr for manglende afbestilling.
Skolen og Børn og Unge-forvaltningen kontakter forældrene, hvis barnet gentagne gange udebliver fra transporten.

Hvis barnet udebliver fra kørsel om morgenen eller ikke melder afbud om morgenen, så sker der automatisk aflysning af hjemkørsel om eftermiddagen. Du skal så selv ringe til TrekantBrand, hvis dit barn skal transporteres hjem om eftermiddagen.

Du skal melde afbud på mailadressen koerselskontor@trekantbrand.dk.

Gentilmelding til eftermiddagskørsel kan ske på telefon 76 81 08 70.

Hvis du selv vil køre dit barn

Hvis dit barn er berettiget til særlig kørselsordning, fordi vejen mellem hjemmet og det nærmeste busstoppested er kategoriseret som farlig, har du som forælder mulighed for selv at køre dit barn til- og fra skole og få udgiften dækket via kørselsgodtgørelse.

Ordningen gælder ét skoleår ad gangen og IKKE i skoleferier.

Du kan beregne afstanden mellem bopælsadresse og skolens adresse ved at benytte ruteplanen på www.krak.dk.

Hvordan beregnes kørselsgodtgørelse?

 • I 2018 er kørselsgodtgørelsen på 1,94 kroner pr. kilometer
 • Er der for eksempel syv kilometer mellem hjemmet og skolen, er det i alt 14 kilometer til- og fra skole. Er barnet i skole alle 200 skoledage, er du berettiget til at få 5432 kr årligt i kørselsgodtgørelse

Hvordan får jeg udbetalt kørselsgodtgørelsen?

Beløbet, som du er berettiget til, vil blive indsat på din NemKonto. Du kan vælge, om beløbet skal udbetales månedsvis eller kvartalsvis.

Du kan læse om reglerne for kørselsgodtgørelse her.

Har du spørgsmål?
Ønsker du en aftale med Fredericia Kommune, kan du rette henvendelse til:
Børn og Unge, Heidi Bagge på telefon 72 10 74 15 eller på mail heidi.christoffersen@fredericia.dk

Transport af elever, der er ramt af sygdom eller invaliditet

Kommunen tilrettelægger transport for skoleelever og unge, der går på en ungdomsuddannelse, og som midlertidigt ikke er i stand til ved egen hjælp at komme til- og fra skolen på grund af sygdom eller invaliditet.

Følgende skoler og ungdomsuddannelser er omfattet af ordningen:

 • Kommunens folkeskoler.
 • SU-berettigede ungdomsuddannelser som eksempelvis:
  • STX, HF
  • HHX, HTX
  • Indgangsåret til Social- og Sundhedsuddannelserne (SOSU)

Har man behov for transport ved sygdom eller invaliditet, bedes man kontakte skolens kontor. Du skal dokumentere sygeperioden ved, at medbringe en journal/lægeerklæring fra din læge eller sygehus. Hvis lægen opkræver et gebyr for journalen/lægeerklæringen, skal eleven selv betale denne udgift.

Skolesekretæren tager kontakt til Børn og Unge på tlf. 7210 7415.

Tabt/bortkommet skolekort

Hvis dit barn er uheldig at miste sit skolekort, bedes I henvende jer til Fredericia Kommunes Kontaktcenter på telefonnummer 72 10 70 00.

Hvis dit barn ikke er berettiget til skolekort

Hvis dit barn ikke er berettiget til skolekort, kan du selv bestille et Rejsekort på www.sydtrafik.dk.

Feedback