Transport til og fra skole

Er dit barn berettiget til buskort/skolekort eller særlig kørselsordning? Du kan læse om reglerne her og ansøge om skolebørnskørsel

Retningslinjerne på denne side tager udgangspunkt i Folkeskolelovens paragraf § 26 stk. 1 nr. 1 og 2. Fredericia Kommune har pligt til at sørge for transport til- og fra skole ud fra fastsatte afstandsbestemmelser og ved tilfælde af farlig skolevej.  

Vi tilbyder som udgangspunkt den billigste transportløsning. Det vil sige, at eleven hovedsageligt bliver tilbudt buskort/skolekort til bussen.

Hvis særlige forhold taler for andre løsninger, tilbyder vi kørsel i minibus eller taxa via Fredericia Kommunes Kørselskontor. I disse tilfælde har forældrene også mulighed for selv at køre barnet til- og fra skole og få udgiften dækket via kørselsgodtgørelse.

Ansøgningsfrist for skoleåret 2018/2019

Hvis du har indsendt din ansøgning senest fredag den 1. juni 2018 for skolekort til bussen eller for særlig kørselsordning, kan du være sikker på, at der er truffet afgørelse inden skolestart august 2018.

Du kan sagtens søge om skolekort til bussen og særlig kørselsordning i løbet af skoleåret.

For alle nedenstående forhold gælder det, at eleven bor og går i skole i Fredericia Kommune, og at eleven bor i samme distrikt, som han/hun går i skole i.
 

Ansøgningsskemaer

Du finder ansøgningsskema til skolebørnskørsel ved at klikke på nedenstående links.

Bemærk, at der findes separate skemaer til elever på Frederiksodde Skole.

Vi anbefaler, at du læser teksten her på siden igennem, inden du ansøger.

Når du har printet og udfyldt ansøgningsskemaet, kan du scanne det ind og sende via digital post, eller du kan sende det med brev. Du finder yderligere oplysninger i ansøgningsskemaet.

Bilag

Buskort/skolekort

Fra og med skoleåret 2017/2018 skifter buskortet navn og udseende. Fremover hedder det SKOLEKORT og får samme udseende som et rejsekort – dog er skolekortet orange, mens rejsekortet er blåt. Ansøgning sker på samme måde som hidtil.

Eleverne kan få gratis buskort/skolekort:

 • når eleven bor i samme distrikt, som han/hun går i skole i og
 • når skolevejen er længere end:
  • 2,5 km for elever på 0. - 3. årgang
  • 6 km for elever på 4. - 6. årgang
  • 7 km for elever på 7. -9. årgang
  • 9 km for elever på 10. årgang 
 • eller når hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet.

Godkendt ansøgning
Hvis ansøgningen bliver godkendt, bliver buskortet/skolekortet sendt ud på skolen, hvor eleven får det udleveret første skoledag. Ved ansøgninger i løbet af skoleåret bliver kortet også sendt ud på skolen, hvor eleven får det udleveret.

På skoleårets første skoledag kan eleven køre gratis med bybussen til skole.
 
Ikke godkendt ansøgning
Hvis ansøgningen ikke opfylder betingelserne for godkendelse af buskort/skolekort, vil det blive meddelt skriftligt inden skoleårets begyndelse. Ved ansøgninger i løbet af skoleåret må man forvente en sagsbehandlingstid på maksimum 14 dage. Dog må der påregnes en længere sagsbehandlingstid i de tilfælde, hvor Fredericia Politi skal foretage en vurdering af skolevejen.

Klager over kommunens afgørelse i henhold til ovenstående bestemmelser kan sendes skriftligt til Børn og Unge.
 
Ændrede forhold eller ophørt skolegang
Ophører skolegangen i løbet af perioden, hvor befordringsgodtgørelse er bevilget, skal buskortet/skolekortet afleveres enten på skolen eller til Borgerservice på Rådhuset. Det samme gælder, hvis barnet på grund af adresseforandring ikke længere er berettiget til buskort/skolekort.

Herunder kan du læse mere om skolekortet:

Bilag

Særlig kørselsordning

Hvis ruten mellem hjem og skole er længere end de ovennævnte fastsatte afstande, og ruten ikke betjenes af bybussen, eller hvis skolevejen kategoriseres som farlig, er det muligt at få bevilget særlig kørselsordning. Afgørelsen om, hvorvidt en skolevej er farlig, bliver behandlet ud fra Fredericia Politis vurdering af den aktuelle skolevej.

Der er fire typer af særlig kørselsordning:

 • Kørsel via Kørselskontoret v/TREKANTBRAND (minibus/taxa)
 • Hvis du selv vil køre dit barn
 • Kørsel af elever, der er ramt af sygdom eller invaliditet

Du kan læse mere i fold-ud-boksene her på siden.

Kørsel via Kørselskontoret v/TREKANTBRAND (minibus/taxa)

Hvad gælder din bevilling?
En bevilling omfatter kun kørsel mellem hjem og skole gælder for ét skoleår ad gangen. Herefter skal den revurderes og kan eventuelt genbevilges.
 
Begrænsninger
Kørselsordningen dækker over to kørsler om dagen: Fra hjem til skole - og fra skole til hjem. Kommunen sørger ikke for særskilt kørsel til og fra fritidstilbud. Dog kan elever på specialskolen Frederiksodde Skole vælge, at én af kørslerne for eksempel kan være mellem skole og fritidstilbud.
Du kan ikke få ændret dit barns kørsel for at komme til private aftaler.
Der er ikke skolekørsel på skolefri dage. Eksempelvis sommerferien, vinterferien og efterårsferien.
Der stilles heller ikke kørsel til rådighed i forbindelse med kørsel til læge, tandlæge og præst i skoletiden.
 
Køre- og ventetid
Kørselskontoret ved TREKANTBRAND forventer, at eleven er klar på aftalt tidspunkt. Vognen venter ikke på eleven.
Eleven hentes senest 15 minutter efter timens afslutning.
Køretiden for elever bør ikke overskride 75 minutter hver vej for elever, der bor i Fredericia Kommune.
 
Bagage – hvad må medbringes?
Der må som udgangspunkt kun medbringes hjælpemidler, der er nødvendige for skolegangen.
 
Hvis forældrene er skilt
Hvis begge forældre bor i skoledistriktet, kan de selv vælge til hvilket af de to hjem, barnet skal køres hjem til – men kun til det ene hjem.
Hvis kun den ene forælder bor i skoledistriktet, køres barnet til dette hjem.
Hvis barnet skal køres til det andet hjem uden for skoledistriktet, skal forældrene selv sørge for det.
 
Kørselsruter
Befordringen er tilrettelagt som kørselsruter, hvor barnet opsamles tæt ved boligen. Det betyder, at flere elever transporteres i samme køretøj.
 
Ændring i køretider eller kørselsaftaler
Som udgangspunkt kan du ikke få ændret kørselstidspunkter, når der er indgået en aftale (bevilling).
Hvis du har gode grunde til at få ændret aftalen, kan du dog sende dine ønsker via skolen til Børn og Unge-forvaltningen. Du kan forvente svar inden for 1-5 dage.
Kørselskontoret ved TREKANTBRAND og ansatte på skolerne kan ikke ændre i køretider og aftaler.
 
Aflysning – når dit barn ikke har behov for kørsel
Som forælder har du pligt tit at aflyse sit barns kørsel ved:

 • sygdom
 • ferie
 • lejrskole
 • tandlæge/læge/præst
 • legeaftale
 • andet

 
Tænk gerne en uge frem og oplys Kørselskontoret ved TREKANTBRAND, hvis dit barn ikke skal køres.
Hvis kørslen ikke er blevet aflyst senest klokken 17.00 dagen før, skal Fredericia Kommune betale et gebyr for manglende afbestilling.
Skolen og Børn og Unge-forvaltningen kontakter forældrene, hvis barnet gentagne gange udebliver fra kørslen.

Hvis barnet udebliver fra kørsel om morgenen eller ikke melder afbud om morgenen, så sker der automatisk aflysning af hjemkørsel om eftermiddagen. Du skal så selv ringe til Kørselskontoret ved TREKANTBRAND, hvis dit barn skal køres hjem om eftermiddagen.

Du skal melde afbud på mailadressen koerselskontor@trekantbrand.dk

Gentilmelding til eftermiddagskørsel kan ske på telefon 76 81 08 70.

Hvis du selv vil køre dit barn

Praktisk viden

 • Ordningen er hovedsageligt gældende for et skoleår ad gangen
 • Ordningen gælder IKKE i skoleferier

 
Fordele

 • Hvis dit barn er mere tryg, når du selv kører til skolen
 • Hvis du alligevel skal samme vej til arbejde
 • Du får mere fleksibilitet, når du ikke skal vente på at bussen/taxaen kommer

 
Hvordan bruges ordningen – to måder at gøre det på:
1. Du kører selv begge veje - til og fra skole.
2. Du kører den ene vej - dit barn kører med TREKANTBRAND den anden vej.
 
Hvordan beregner vi din godtgørelse?
I 2018 er godtgørelsen på 1,94 kroner pr. kørt kilometer.
Har du for eksempel 7 kilometer til- og fra skole, så kører du 14 kilometer pr. dag.
Kører du alle 200 skoledage og 14 kilometer hver dag, så vil du være berettiget til 5.432 kr. årligt. Vores erfaring er, at forældre typisk får en godtgørelse på mellem 2.000-8.000 kroner.
 
Beregn afstanden til din skole – benyt linket
Vi benytter ruteplanen på www.krak.dk til beregning af afstanden mellem hjem og skole.
Afstanden er gældende fra barnets bopælsadresse og til skolen.
 
Så let er det at få godtgørelse udbetalt:
Beløbet indsættes på din NEM-konto.
Det kan indsættes hver måned eller kvartalsvis.

Her kan du læse mere om loven:
Du kan læse mere i folkeskolelovens § 26, stk. 5. Loven siger, at der mellem kommune og forældre kan aftales godtgørelse af egen befordring.
 
Har du spørgsmål?
Ønsker du en aftale med Fredericia Kommune, kan du rette henvendelse til:
Børn og Unge, Heidi Bagge på telefon 72 10 74 15 eller på mail heidi.christoffersen@fredericia.dk

Kørsel af elever, der er ramt af sygdom eller invaliditet

Kommunen tilrettelægger kørsel for skoleelever og unge, der går på en ungdomsuddannelse, og som midlertidigt ikke er i stand til ved egen hjælp at komme til og fra skolen eller uddannelsesstedet på grund af sygdom eller invaliditet.
 
Følgende uddannelser og skoler er omfattet af ordningen:

 • Kommunens folkeskoler.
 • SU-berettigede ungdomsuddannelser, eksempelvis:
  • Gymnasiet
  • HF, HHX, HTX
  • Indgangsåret til social- og sundhedsuddannelserne (SOSU)

Har man behov for kørsel ved sygdom eller invaliditet, skal man kontakte skolens kontor.

Skolesekretæren sørger for at udfylde og indsende blanketten til ansøgning om sygetransport. Den findes ved at klikke på nedenstående link.

Bilag

Tabt/bortkommet buskort

Hvis dit barn er uheldig at miste sit skolekort, skal bedes I henvende jer til Fredericia Kommunes Borgerservice på telefonnummer 72 10 70 00.

Feedback