Udsigt over kysten ved Trelde Næs
Slå adgang med tegn til/fra

Naturoplevelser i Fredericia

Naturens Uge

Fredericia Kommune inviterer børn og voksne til aktiviteter i Naturens Uge, der løber fra den 4. til 10. september. Årets tema er ”Under overfladen”

Vi er klar med tilbud hvor børnefamilier og andre kan kaste sig over sjove aktiviteter ved stranden eller i skoven. 

Se alle tilbud her: www.naturensuge.dk/find-et-arrangement

 

Program for naturens uge

 

Guidede ture og arrangementer 2023

Fredericia Kommune har rigtig meget at byde på. Her er strande, skovområder, moser, søer og åer, historiske minder, vandrestier og meget mere, som bare venter på dit besøg.

Vores naturvejledere inviterer dig på guidede ture ud i Fredericias naturområder.

Guidede ture og events i naturen

 

 

Hold øje med FB "Det Grønne Fredericia", hvor vi løbende formidler natur- og friluftsliv i Fredericia

 

Inspiration til oplevelser i det fri
Familier med børn kan finde inspiration i vores friluftspas "Ti ting du skal prøve, inden du fylder ti år" PDF ikon 230106_friluftspas_webtilgaengelig.pdf 

Der findes digitale ruter flere steder i kommunens naturområder, hvor du kan høre historier undervejs eller blive guidet til steder, hvor du kan sanke vild mad.  

Få et overblik over naturområderne i Fredericia Frilufts Guide:   

Fredericia Friluftsguide

 

Vandreruter i Fredericias naturområder: 
PDF ikon elbodal_ruten.pdf 
PDF ikon rands_fjord_folderpdf.pdf

PDF ikon trelde_naes_folder_dk_2022.pdf

PDF ikon fredericias_skovepdf.pdf
PDF ikon moseturenpdf.pdf
PDF ikon broturen.pdf
PDF ikon voldturen.pdf 

 

 

Bilag

Birkegården

Birkegården er et lille naturområde, som blev fredet på foranledning af lodsejer Inga Nielsen i 2011. Formålet med fredningen er at bevare og forbedre levemulighederne for plante- og dyrelivet i området.

Birkegården ligger i landsbyen Bøgeskov (Bøgeskovvej 30). Det lille område rummer et fint overdrev og flere kildevæld, som løber ned mod et naturligt vandløb.

Der er offentlig adgang i området. Du kan følge Ingas sti rundt på arealet og opleve områdets dejlige natur.

Græssende dyr ved Birkegården, foto Ole Klottrup

Skovbunden myldrer af liv, foto Ole Klottrup

 

 

Elbodalen

Elbodalen er Fredericias største, sammenhængende naturområde. Elbodalen er en dyb dal med op til 40 meter høje skrænter, der strækker sig fra Gudsø Vig i syd til Vejle Fjord i nord. I bunden af dalen løber Spang Å. På grund af det varierede landskab med både fugtige og tørre naturområder, rummer Elbodalen et rigt dyre- og planteliv. Der yngler blandt andet isfugl, pungmejse og rød glente. Orkidéen Maj-Gøgeurt, der er et tegn på artsrige naturenge, vokser flere steder i Elbodalen.

I Elbodalen finder du flere naturskønne lokaliteter blandt andet Kongstedsøerne. Elbodalen byder også på fine gå- og cykelture.

 

 

 

Kongstedsøerne

I Elbodalen ved Kongsted ligger dette dejlige naturområde. Området er et vandforsyningsområde, og vandværket har siden 1929 leveret vand til borgerne i kommunen. Man kan stadig se den gamle bygning, som ligger ved siden af det nuværende Kongsted Vandværk.

Området rummer udover søerne også vandløb, skov og lysåbne arealer. Kongsted søerne har et rigt dyreliv med mange andefugle. Desuden kan man ofte se isfuglen ved Spang Å og Kongsted søerne. Du kan også være heldig at se en odder eller spor fra odderen ved Kongsted søerne.

Området egner sig rigtig godt til en udflugt med madkurv.

 

Kongsted Søerne

Ødsdal Bæk ved Kongsted søerne

Hannerup Skov, Fuglsang Skov og Erritsø Mose

De to skove Hannerup og Fuglsang udgør et stort sammenhængende bynært skovområde på 150 hektar. Fredericia Kommune ejer området, og det rummer et hav af muligheder for friluftsaktiviteter.

Der er mulighed for at bevæge sig rundt på afmærkede gå- og løberuter samt på ridestier og mountainbikeruter.

I Fuglsang skov kan du også finde en offentlig tilgængelig dyrehave, hvor I kan opleve, at dåvildtet boltrer sig. Du finder også en skovlegeplads i Fuglsang skov.

Skovene rummer et rigt dyre- og planteliv, som bestemt er en oplevelse værd.

Læs mere om Hannerup og Fuglsang Skove

I den sydlige del af Hannerup skov ligger Erritsø mose. Her løber Erritsø bæk gennem det våde landskab af mose- og engområder.

Der er afmærkede stier rundt i området, hvorfra du kan møde græssende kreaturer eller få øje på rådyr. Der er et rigt dyre- og planteliv tilknyttet mose- og engarealerne, hvor du blandt andet kan finde vilde orkidéer.

 

Bilag

Fredericia Vold

Det mægtige fæstningsværk, der i dag er en fredelig og smuk ramme om det ældste Fredericia, er oprindelig opført for at skulle forsvare Danmark.

I dag fungerer Fredericia Vold som rekreativt naturområde for midtbyen. Voldgravene og bevoksningerne på og ved voldene er levested for mange dyr og planter. Især fuglelivet er rigt og varieret og er en oplevelse værd. Går man en tur i det tidlige forår kan man støde på skrubtudser, som er på vej ned til søerne. Om sommeren kan man opleve flagermus i aftenskumringen, som dykker efter insekter hen over vandet i søerne.

Visti Fredericia arrangerer året rundt guidede ture på voldanlægget for individuelle og grupper.

Fredericia Volds historie

 

Bilag

Rands Fjord

Rands Fjord var tidligere en fjordarm til Vejle fjord, men i midten af 1800-tallet blev den inddæmmet og omdannet til en ferskvandssø. I dag er søen på godt 140 hektar og er den største i området. Spang å løber igennem søen og ud i Vejle fjord.

Søen og omgivelserne er fredet med det formål at bevare det flotte landskab og give offentligheden øget adgang til området. Landskabet omkring Rands Fjord er bakket med småskove, lavtliggende frodige enge og rørsump, dyrkede marker og stejle dalskrænter med løvskove.

Området har et særdeles rigt fugleliv, som du blandt andet kan observere fra fugletårnet for enden af Fagerlien. Viber og stære samler sig ved sensommer på de fugtige enge omkring søen. I fuglenes træktid kan du opleve store flokke af ænder, gæs og sangsvaner. Der yngler mange specielle fuglearter som rørhøg, isfugl, pungmejse og havørn ved Rands Fjord.

Der er anlagt flere vandreruter, som giver mulighed for rige og afvekslende naturoplevelser. De fleste stier udgår fra små parkerings- og opholdsarealer, hvor der er opsat informationstavler. Det er også muligt at cykle Rands Fjord rundt

 

Besøg fugletårnet m.v. ved Fagerlien

Rands Fjord

Rands Fjord set fra Egeskov Kirke

Bilag

Randal Skov og Nyskov

Randal skov og Nyskov ligger som en stor grøn kile i den nordlige del af Fredericia by. Skovene er anlagt i 1990´erne for at fastholde en grøn struktur, der deler Fredericia op i bydele og for at skabe naturlig afstand mellem industriområde og boligområde.

Naturområdet varierer med søer, åbne naturarealer og skovområder. Dyrehold afgræsser de åbne områder, hvilket er med til at skabe gode levevilkår for dyr og planter.

Skovene er offentligt tilgængelige via stisystemer. I Nyskov er der et stort udsigtstårn, hvor man kan skue ud over Fredericia by. I Randal Skov finder du en populær hundeskov samt et madpakkehus.

Velkommen i hundeskoven
Her er du velkommen med hund - og med omtanke.

Det er naturligvis et krav, at hunden er under fuld kontrol. Det betyder, at ledsageren har tæt kontakt til hunden, og at hunden ikke generer andre skovgæster, hunde eller det vilde dyreliv. Hunden må ikke virke truende eller løbe efter dem.

Bidske hunde skal holdes i snor og evt. mundkurv, når I færdes i hundeskoven.

Al færdsel i hundeskoven sker på eget ansvar.

 

 

Bilag

Trelde Næs

Trelde Næs er uden tvivl det naturområde i Fredericia Kommune, som rummer den rigeste og mest særegne flora og fauna. Området består blandt andet af gammel løvskov, flotte og stejle kystskrænter og en fin strandeng med badestrand. Kommunen ejer den yderste del af næsset, som er fredet. Syd herfor ligger et større privatejet skovområde. Trelde Næs har sandsynligvis været skovdækket siden skovens indvandring i istiden. Gamle ege dominerer området sammen med ask, bøgetræer og avnbøg.

En stor del af områdets sjældne planter og dyr er knyttet til det plastiske ler og kystskrænterne på sydsiden af Trelde Næs ud mod Lillebælt. Her finder du mange sjældne planter blandt andet orkideen Stor Gøgeurt, som kun vokser få steder i Danmark. Skoven er usædvanligt rig på svampe og er en af de bedste svampelokaliteter i Jylland.

Trelde Klint er et nationalt geologisk interesseområde. Kysten mod Vejle Fjord og Lillebælt er præget af dramatiske skred i det plastiske ler. Leret er 40-60 millioner år gammelt og fyldt med spændende fossiler, som kan findes langs kysten.

Du har mange muligheder for naturoplevelser på Trelde Næs, blandt andet kan du finde et lille Naturcenter i den gamle savværksbygning, hvor det er muligt at lære mere om naturen i området. Desuden ligger der en fin badestrand med badebro, bålplads og toiletfaciliteter.​

Stier- og vandreruter

Kysten ved Trelde Næs

Gudsø Vig

Gudsø Vig

Gudsø Vig er en lavvandet vig i den sydlige del af Fredericia Kommune. De salte strandenge ud til fjorden og vigen rummer et rigt fugle- og planteliv. Der ligger også et mindre overdrev i området, hvorfra der er en enestående udsigt over Gudsø Vig. Gudsø Mølleå afgrænser området mod vest, og Gudsø Bæk afgrænser mod øst.

Store områder ligger hen som tagrørssump med afgræssede områder ind imellem. Der vokser en del sjældne planter som for eksempel Samel ude i de mere fugtige partier.

Naturområdet er et eldorado for fugleobservatører. Vigen er hjemsted for de fleste danske andefuglearter, en del knopsvaner og blishøns samt skarver, som har en mindre koloni på Kidholmene; de to småøer i vigen.

Der er begrænset adgang til området via Gudsø Engvej, og den foregår kun til fods eller på cykel.

 

Hagenør og Børup strand

Hakenør er et lille naturområde ud mod Lillebælt øst for Skærbæk by. Området er fredet for at sikre muligheden for at pleje naturen og for at give offentligheden adgang. Fredningen omfatter højtliggende skove, strandoverdrev, rørsumpe og græsningsarealer.

Området har navn efter ”Hakenør (eller Høneborg) Slotsbanke”, som man stadig kan se rester af. Det var et kongeligt slot fra midten af år 1300, som stod overfor Hindsgavl Slot på Fyn.

På stranden ud for Hagenør Slotsbanke kan man være heldig at finde flintredskaber fra stenalderen.

Hagenørvej ender blindt ved Hakkenørgård, men forinden er der skiltet til en lille parkeringsplads. Herfra fører afmærkede stier rundt i det fredede område.

Læs mere om Høneborg

Kort med stier- og vandreruter

Høneborg

Børup skov

Børup Strand

Snoghøjgårdparken

Snoghøjgårdparken er et lille smukt naturområde, som du kan besøge året rundt.
Området knytter sig til Lillebæltsbroen, Snoghøj Folkehøjskole og det moderne kursuscenter Trinity.

I Snoghøjgårdparken finder du kystskrænter, spændende stiforløb, smukke kig over Lillebælt, en ferskvandssø anlagt, da højskolen var fiskerihøjskole og bakkede græssletter.
Der er også en primitiv overnatningsplads midt i naturområdet og toiletter ved Folkehøjskolen. 

Folderen ” Broturen” beskriver området og gå- og vandreruter. 

Snoghøjgårdparken

snoghøjgårdparken

 

Bilag

Strandparken i Skærbæk

Strandparken er et cirka 6 hektar stort offentligt naturområde ved Skærbæk by. Området rummer udover en dejlig badestrand, skov og en græsklædt overdrevsbakke. Badestranden har ”blåt flag” og er udstyret med en badebro med mulighed for isætning af kanoer og kajakker. Der fører stier rundt i området, og i skoven ligger en shelterplads.

 

Kysten ved skærbæk strandpark

Østerstrand

Østerstrand er Fredericias mest populære badestrand. Stranden ligger for enden af byens hovedgade og grænser op til den fredede vold. Stranden har ”blåt flag”, og om sommeren holder livreddere øje med badesikkerheden på stranden. Ud over badebro, toiletfaciliteter, bålplads, volleybane og styrketræningsredskaber er der en café, som er åben om sommeren. 

Læs mere om badestranden og de mange oplevelser i området

Østerstrand