Slå adgang med tegn til/fra

Kommuneplan

Her kan du læse den gældende kommuneplan for Fredericia Kommune og Trekantområdet

Fredericia Byråd har den 13. december 2021 endelig vedtaget Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet.

Kommuneplanen er offentliggjort den 1. februar 2022 på www.plandata.dk og på kommunens hjemmeside www.fredericia.dk. Den digitale kan plan tilgås via link her på siden under ”Selvbetjening”.

Kommuneplanen omsætter Fredericia Byråds overordnede vision og mål til bindende planlægning og rammer for den videre udvikling i en 12-årig periode. Planen har i høringsperioden været genstand for en åben debat om indholdet, idet den berører borgernes dagligdag og fastlægger de fysiske rammer for handlemuligheder og levevilkår i kommunen.

Planen består af en fælles del for hele Trekantområdet samt en uddybende lokal del for Fredericia Kommune.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der udarbejdet en miljøvurdering og en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen, som er endelig godkendt sammen med kommuneplanen.

Kommuneplan 2021-2033 erstatter Kommuneplan 2017-2029 samt de 18 tillæg til denne.

Høring

 Fredericia Byråd vedtog den 19. april 2021 Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet. Kommuneplanforslaget har efterfølgende været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra 4. maj til 30. juni 2021. I høringsperioden er borgerne, erhvervslivet og organisationer blevet opfordret til at komme med forslag og synspunkter til planforslaget.

Nye arealer til byudvikling har givet anledning til en række høringssvar fra beboerforeninger og borgere. Med afsæt i de indkomne høringssvar, har byrådet genoptaget den politiske drøftelse af nye arealudlæg i Trelde og Skærbæk forud for den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

På baggrund af Fredericia Byråds behandling den 6. september 2021, har byrådet truffet beslutning om at foretage ændringer i to kommuneplanrammer i Skærbæk. Efterfølgende er der afholdt en supplerende høring i Skærbæk i perioden fra den 14. september til den 29. september 2021 vedrørende justering af to rammeområder.

I høringsperioden er der i alt modtaget 8 høringssvar til den fælles kommuneplan. 6 af høringssvarene er fra hhv. offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og lignende, og 2 høringssvar er fra interesseorganisationer mv. Der er ikke modtaget høringssvar fra borgerne til den fælles del af kommuneplanen.

Fredericia Kommune har desuden modtaget 37 høringssvar til den lokale del af kommuneplanen, heraf 10 fra offentlige myndigheder, forsyningsvirksomheder og lignende, samt 27 høringssvar fra borgere, virksomheder og foreninger.

Høringssvarene til det fælles kommuneplanforslag for Trekantområdet er modtaget fra:

 • Bolig- og Planstyrelsen
 • Miljøstyrelsen
 • Region Syddanmark
 • Energinet Gas TSO
 • Energinet Eltransmission A/S
 • Energistyrelsen
 • Wind Estate A/S
 • Eurowind (ikke modtaget i Fredericia)

Høringssvarene til det lokale kommuneplanforslag for Fredericia Kommune er modtaget fra:

 • Bolig- og Planstyrelsen
 • Miljøstyrelsen
 • Vejdirektoratet
 • Banedanmark
 • Haderslev Stift
 • Kystdirektoratet
 • Energinet Eltransmission A/S
 • Energinet Gas TSO
 • Skærbæk Beboerforening
 • Vejlby Sogns Beboerforening
 • Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL) på vegne af en borger
 • Tænketanken GeoHav
 • Kanalbyen P/S
 • Associated Danish Ports A/S
 • Karreforeningen Langebro
 • Grøn Kultur Danmark
 • Vejle-Fredericia Landboforening (VFL) og Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL)
 • TVIS
 • Brugsforeningen Middelfart & Omegn
 • En række privatpersoner

Sideløbende med den offentlige høring er der foregået forhandlinger med de statslige myndigheder.

Et resumé af de indkomne bemærkninger til kommuneplanforslaget samt vurdering og indstilling til byrådet (som byrådet har valgt at følge) kan ses i de tre bilag under ”Bilag”

Bilag

Ændringer i kommuneplanen

På foranledning af høringssvarene og dialogen med Bolig- og Planstyrelsen og øvrige statslige myndigheder har Fredericia Byråd besluttet at foretage en række ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse af kommuneplanen. Ændringerne er i hovedtræk foretaget indenfor områderne:

Byudvikling:

 • En ny kommuneplanramme i Skærbæk ændrer anvendelse til udelukkende at give mulighed for åben-lav bebyggelse.
 • En del af en eksisterende kommuneplanramme i Skærbæk er givet en selvstændig kommuneplanramme, der udelukkende giver mulighed for åben-lav bebyggelse tilpasset landskabet.

Risikovirksomheder:

 • Begrebet ”en større passende sikkerhedsafstand” er præciseret i redegørelse til retningslinje for risikovirksomheder samt i det tilhørende appendix.
 • Redegørelse for høring af berørte risikomyndigheder i forbindelse med udlæg af det nye erhvervsområde Stakkesvang er tilføjet i kommuneplanen.

Grønt Danmarkskort og Naturområder, herunder de særligt værdifulde:

 • Retningslinje for Grønt Danmarkskort med tilhørende redegørelse er erstattet med en ny tekst således, at de statslige krav ift. redegørelse for udpegninger, prioriteringer og varetagelse af interesser inden for Grønt Danmarkskort er tydeliggjort. 
 • Der er foretaget en præcisering af redegørelse til retningslinje for naturområder, herunder de særligt værdifulde vedr. Natura 2000-områder således, at kommuneplanen opfylder de statslige krav vedr. Grønt Danmarkskort.

Råstofplan:

 • Den nye Råstofplan 2020 er indarbejdet i kommuneplanen.
 • Formuleringer vedr. anvendelse af råstofgrave- og råstofinteresseområder er præciseret i redegørelse til retningslinje for arealer til byudvikling.

Olie- og gasanlæg:

 • Retningslinjen er opdateret indholdsmæssigt ift. de gastransmissionsledninger der løber gennem Trekantområdet samt de bestemmelser, der gælder omkring disse.

Eltransmissionsanlæg:

 • Retningslinje for opstilling af vindmøller og retningslinje for højspændingsanlæg er justeret således, at der henvises til respektafstanden og ikke deklarationsarealet.

Havplan:

 • Danmark har fået sin første havplan. Af hensyn til fremtidig planlægning er der indsat et afsnit i kommuneplanen, hvor der gøres opmærksom på havplanen og dens retsvirkning.

Støj:

 • En revideret kommuneplanramme har fået tilføjet et afsnit omkring vejstøj, som følge af områdets nære placering til motorvejen og støjkonsekvenszonen omkring denne.
 • Formuleringer omkring skibsstøj i en række kommuneplanrammer for bymidten, der udgik i kommuneplanforslaget, er genindsat i den endelige kommuneplan.
 • En støjkonsekvenszone omkring en nedlagt skydebane er bortfaldet.

Trafikanlæg og andre infrastrukturanlæg:

 • En eksisterende kommuneplanramme er tekstmæssigt justeret i forhold til Banedanmarks vedligeholdelsesaktiviteter i området.

Kulturhistoriske værdier:

 • Redegørelse til retningslinje for kulturhistoriske værdier er opdateret vedr. baggrunden for registrering og udpegning af kirkeomgivelser.

Øvrige ændringer har primært karakter af ændringer, der præciserer planens indhold.

Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse

Kommuneplan 2021-2033 er omfattet af miljøvurderingsloven, hvorfor der er udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplanens væsentlige ændringer i forhold til Kommuneplan 2017-2029 (LBK nr. 973 af 25/06/2020 ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”).

Der er udarbejdet en samlet miljøvurdering af forslag til fælles Kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet. I den fælles miljøvurdering er også medtaget vurdering af lokale byudviklingsarealer og de øvrige justerede arealudlæg, der overvejende er sket for udpegninger i det åbne land. De resterende ændringer i den lokale del af kommuneplanen er miljøscreenet i henhold til samme lov, med beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering. Denne afgørelse er ikke blevet påklaget. Miljøvurdering og miljøscreening har været offentliggjort sammen med kommuneplanforslaget og kan ses i den digitale kommuneplan.

Miljøvurderingen har bl.a. til formål at sikre, at der i planen tages tilstrækkelig hensyn til miljøet. Derfor er der i forbindelse med miljøvurderingen krav om, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen skal laves en sammenfattende redegørelse for de ændringer eller afværgeforanstaltninger, der laves på baggrund af miljøvurderingen og den offentlige høring. Den sammenfattende redegørelse fremlægges som en del af den samlede kommuneplan og kan ses i den digitale kommuneplan.

Kommuneplanens retsvirkninger

Kommuneplan 2021-2033 erstatter Kommuneplan 2017-2029 samt de 18 tillæg til denne.

Byrådet skal efter planlovens § 12 virke for planens gennemførelse. Byrådet kan modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, når den strider imod bestemmelserne i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Forbud kan dog ikke nedlægges, hvis området er omfattet af en lokalplan. 

Klagevejledning for kommuneplan og miljøvurdering

Det er muligt at klage over Fredericia Byråds endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet samt miljøvurdering. Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages om planens hensigtsmæssighed eller rimelighed eller over, at byrådet burde have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet på plandata.dk. Det vil sige fristen for at klage er senest den 2. marts 2022.

Hvis du ønsker at klage over den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet, kan du klage til Planklagenævnet. En klage indsendes ved anvendelse af digital selvbetjening via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Du kan logge på med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen inden klagefristens udløb. Når klagen sendes, betales et gebyr via Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.nævneneshus.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du snarest og inden klagefristens udløb sende din klage med en begrundet anmodning til kommunen.

Hvis du er fritaget for at bruge digital post af kommunen, bedes du oplyse dette i din anmodning. Kommunen videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Du får besked direkte fra Planklagenævnet om din anmodning imødekommes.

Kommunens afgørelse kan også indbringes direkte for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af den endelige vedtagelse af planen.

Se mere om klageregler, herunder hvad der kan klages over, og hvem der kan klage, på Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk.