Slå adgang med tegn til/fra

Kommuneplan

Her kan du læse den gældende Kommuneplan for Trekantsområdet og Fredericia Kommune

Fredericia Byråd har den 4. december 2017 vedtaget den endelige Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune.

Kommuneplanen offentliggøres den 17. januar 2018 på www.plandata.dk og på kommunens hjemmeside www.fredericia.dk. Den digitale plan kan tilgås via link, her på siden under "Selvbetjening".

Kommuneplanen omsætter Fredericia Byråds overordnede vision og mål til bindende planlægning og rammer for den videre udvikling for en 12-årig periode. Planen har i høringsperioden været genstand for en åben debat om indholdet, idet den berører borgernes dagligdag og fastlægger de fysiske rammer for handlemuligheder og levevilkår i kommunen.

Planen består af en fælles del for hele Trekantområdet samt en uddybende lokal del for Fredericia Kommune.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en miljøvurdering og en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen, som er godkendt endeligt sammen med kommuneplanen.

Kommuneplan 2017-2029 erstatter Kommuneplan 2013-2025 samt de 14 tillæg til denne.

Høring

Byrådet vedtog den 6. marts 2017 Forslag til Kommuneplan 2017-2029, og sendte den 11. april 2017 planforslaget og den tilhørende miljøvurdering i offentlig høring til og med den 6. juni 2017. I høringsperioden blev borgere, erhvervslivet og organisationer opfordret til at komme med forslag og synspunkter til planforslaget.

I høringsperioden indkom der en række forslag til ændringer og indsigelser til planforslaget for såvel den fælles kommuneplan som den lokale del. I alt indkom der 17 høringssvar til det fælles kommuneplanforslag og 85 høringssvar til det lokale kommuneplanforslag.

Bemærkningerne til det fælles kommuneplanforslag er indsendt fra:

 • Vejdirektoratet
 • Energinet
 • Banedanmark
 • Miljøstyrelsen
 • Forsvaret
 • KHL – Kolding Herreds Landbrugsforening
 • Vejle-Fredericia Landboforening, Jysk Landbrug, Kolding Herreds Landbrugsforening, Familielandbruget
 • Centrovice
 • Grøn Kultur Danmark
 • Region Syddanmark
 • SF (Kolding)
 • Lokalområdet Ødis-Bramdrup-Fovslet
 • Foreningen Hærvejsmotorvejens Nej Tak
 • Enkelte privatpersoner

Bemærkningerne til det lokale kommuneplanforslag er indsendt fra:

 • Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia
 • Grøn Kultur Danmark
 • Skærbæk Beboerforening
 • LIFA A/S, på vegne af en borger
 • Business Fredericia, på vegne af en borger
 • Vejlby Sogns Beboerforening
 • Banedanmark
 • Energinet.dk
 • Vejdirektoratet
 • Region Syddanmark
 • Museerne i Fredericia
 • Taulov Fællesråd
 • En række privatpersoner og virksomheder

Sideløbende med den offentlige høring er der foregået forhandlinger med de statslige myndigheder.

Et resumé af de indkomne høringssvar til kommuneplanforslaget samt vurdering og byrådets beslutning kan ses i de 3 bilag under "Bilag"

Bilag

Offentligt debat

Kommunen har afholdt åbent hus arrangementer den 23. maj, 31. maj og 1. juni 2017, hvor interesserede har kunnet komme forbi og få en snak om kommuneplanforslaget. Fokus har været på temaerne: Natur og Friluftsliv samt Byudvikling og Erhverv, som begge har været væsentlige emner i kommuneplanrevisionen.

I perioden fra den 22. maj til den 6. juni 2017 har der ligeledes været en udstilling om kommuneplanforslaget i Det Grønne Rum og i Rådhusets forhal.

Ændringer i kommuneplanen

På foranledning af høringssvarene og dialogen med Erhvervsstyrelsen og øvrige statslige myndigheder besluttede Fredericia Byråd at foretage en række ændringer i forbindelse med endelige vedtagelse af kommuneplanen. Ændringerne er i hovedtræk foretaget indenfor områderne:

Byudvikling og ændret anvendelse:

 • Tre nye byudviklingsområder i Erritsø ved Mølleskovvej og Snoghøj i Sønderskovområdet er bortfaldet.
 • Et byudviklingsområde i Herslev er reduceret i afgrænsning og boligrummelighed.
 • Et nyt byudviklingsområde i Snoghøj er justeret til også at kunne rumme tæt-lav bebyggelse og øget boligrummelighed.
 • En omfordeling af arealer til boligformål har bevirket, at to eksisterende kommuneplanrammer i Fredericia Vest og Nord er blevet reduceret. En del af de udgåede arealer, er i stedet udpeget som perspektivområder for fremtidig byudvikling.
 • Et perspektivområde ved Røde Banke/Mølleskovvej er bortfaldet som fremtidig byudviklingsområde.

Støj:

 • Støjkonsekvenszoner ved Forsvarets skydebaner og øvelsesplads på Hyby Fælled er justeret med tilhørende justering af et udlagt stilleområde.
 • Der er tilføjet et nyt kortbilag for støjzoner langs statsvejene.

Natur:

 • Udpegning af ny potentiel natur på Forsvarets areal på Hyby Fælled er bortfaldet.

Skov:

 • Udpegning af skovrejsningsområder mellem statsveje og deres vejbyggelinjer er bortfaldet.

Naturpark Lillebælt:

 • Afgræsningen af Naturpark Lillebælt er blevet justeret efter lodsejernes ønsker.

Øvrige ændringer har primært karakter af ændringer, der vil gøre planen mere præcis.

Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse

Kommuneplan 2017-2029 er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvorfor der er udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplanens væsentlige ændringer i forhold til Kommuneplan 2013-2025.

Der er udarbejdet en samlet miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet. Hovedparten af Fredericia Kommunes ændringer i forhold til Kommuneplan 2013-2025 indgår i miljøvurderingen. Fredericia Kommunes lokale del af kommuneplanforslaget er screenet for miljøvurdering i henhold til samme lov, med beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering. Denne afgørelse er ikke blevet påklaget. Miljøvurdering og screening har været offentliggjort sammen med kommuneplanforslaget og kan ses i den digitale kommuneplan.

Miljøvurderingen har bl.a. til formål at sikre, at der i planen tages tilstrækkelig hensyn til miljøet. Derfor er der i forbindelse med miljøvurderingen krav om, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen skal laves en sammenfattende redegørelse for de ændringer eller afværgeforanstaltninger, der laves på baggrund af miljøvurderingen og den offentlige høring. Den sammenfattende redegørelse fremlægges som en del af den samlede kommuneplan og kan ses i den digitale kommuneplan.

Kommuneplanens retsvirkninger

Kommuneplan 2017-2029 erstatter Kommuneplan 2013-2025 samt de 14 tillæg til denne.

Byrådet skal efter § 12 i Lov om planlægning virke for planens gennemførelse. Byrådet kan hindre opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, som er i strid med rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, hvis området er med i en lokalplan.

Klagevejledning for kommuneplan og miljøvurdering

Det er muligt, at klage over Byrådets endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune samt miljøvurdering. Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed eller over, at Byrådet burde have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune på Plansystem.dk. Det vil sige, at fristen for at klage er senest den 14. februar 2018.

Hvis du ønsker at klage over den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune, kan du klage til Planklagenævnet. En klage skal indsendes ved anvendelse af digital selvbetjening via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Du kan logge på med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen inden klagefristens udløb.

Når klagen sendes, betales et gebyr - med betalingskort - i Klageportalen. Privatpersoner skal betale ca. 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale ca. 1.800 kr.

Et indbetalt gebyr tilbagebetales, f.eks. hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen. Spørgsmål om betaling af gebyr og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Planklagenævnet.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du snarest og inden klagefristens udløb sende din klage med en begrundet anmodning til kommunen. Hvis du er fritaget for at bruge digital post af kommunen, bedes du oplyse dette i din anmodning. Kommunen videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning imødekommes. Du får besked direkte fra Planklagenævnet om din anmodning imødekommes. Klagegebyret skal herefter indbetales inden for en af Planklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke betales, inden fristens udløb, afvises klagen.

Kommunens afgørelse kan også indbringes direkte for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af den endelige vedtagelse af planen.

Se mere om klageregler, herunder hvad der kan klages over, og hvem der kan klage, på Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk.