Slå adgang med tegn til/fra

Beslutningsprocedurer i kommunen

Her kan du læse mere om vores beslutningsprocedurer

I forbindelse med beslutningsprocedurer, lovgivning og  klageadgang på kommunale arbejdsområder bruger byrådet i Fredericia som udgangspunkt lovgivningen om kommunernes styrelse og "Normalforretningsorden for kommunalbestyrelser".

Politisk og administrativ ledelse
Byrådet er den øverste politiske ledelse i kommunen. Byrådet træffer de overordnede politiske beslutninger om løsningen af kommunens opgaver og skabe helhed på tværs af forvaltningsområder med udgangspunkt i det fastlagte budget.
 
Byrådet nedsætter et økonomiudvalg og nogle faste udvalg med ansvar for hver deres fagområde.
 
Borgmesteren er formand for byrådet og har samtidig den øverste ledelse af kommunens administration. Kommunaldirektøren er den øverste administrative chef og har personaleansvar for alle kommunens ansatte.
 
Hvem træffer beslutninger?
Byrådet skal ifølge lovgivningen træffe beslutninger på områder med stor generel betydning, for eksempel omkring budgetter og kommuneplan. 
På områder, hvor det ikke er fastlagt ved lov, at byrådet træffer beslutninger, kan byrådet uddelegere beslutningskompetencen til politiske udvalg eller til ansatte i kommunen.

Styrelsesvedtægten for Fredericia Kommune regulerer, hvilke opgaver der bliver delegeret til de enkelte udvalg.
 
Lukkede døre
Byrådsmøder er som udgangspunkt åbne for offentligheden. Dog står der i "Normalforretningsorden for kommunalbestyrelser", at sager omkring personlige forhold, køb og salg af fast ejendom og tilbud på bygningsarbejder og leverancer, skal behandles for lukkede døre.
Alle udvalgsmøder foregår for lukkede døre. Men byrådet har valgt at offentliggøre alle dagsordener og referater, og de kan blandt andet ses under Byråd og udvalg. 
 
Samarbejder med andre kommuner
På en række områder samarbejder Fredericia Kommune med andre kommuner om at løse opgaver.

Der er blandt andet lavet samarbejde om fælles TV-nævn, beboerklagenævn og skatteankenævn. Desuden er der oprettet selskaber med flerkommunal opgaveløsning, bl.a. inden for affaldshåndtering, kemikalie- og olieaffald og fjernvarmeleverancer, og havnen i Fredericia indgår i et aktieselskab, Associated Danish Ports A/S, hvor aktierne ejes af Fredericia, Middelfart og Nyborg Kommuner.
 
I de tilfælde, hvor der er oprettet flerkommunale nævn eller selskaber, er beslutningskompetencen uddelegeret til nævnet eller til bestyrelsen for selskabet.

Hvad siger loven?