Slå adgang med tegn til/fra

Handicappolitik

Fredericia Kommunes Handicappolitik tager udgangspunkt i de fire hjørnesten i den danske handicappolitik; sektoransvarlighed, kompensation, ligebehandling og solidaritet

[[{"attributes":{},"fields":{}}]]

Fredericia Kommunes Handicappolitik har betydning for samtlige sektorpolitikker i Kommunen. Fredericia Kommune definerer begrebet handicap ud fra FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede:

“Handicap betyder tab eller begrænsning af mulighederne for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre”. Sektoransvarlighed betyder, at ansvaret for handicappede borgere er fordelt mellem samfundets forskellige sektorer, så både offentlige og private kræfter bidrager og samarbejder.

Vision
 • Fredericia er byen for alle, – hvor den handicappede borger kan agere på lige vilkår med andre borgere i Kommunen. Fredericia Kommunes indsats til handicappede borgere opleves værdigt, respektfuldt og med størst mulig grad af ligebehandling.
Ligebehandling

Ligebehandling har som mål at give handicappede borgere et så lige udgangspunkt som muligt i forhold til kommunens øvrige borgere og skal ses i sammenhæng med sektoransvarlighed og kompensationsprincipperne, da disse principper samlet set skaber forudsætninger for ligebehandling. ƒ

 • I Fredericia Kommune betyder det, at ligebehandling forstås som den enkeltes ret til at leve et liv som alle andre - og pligt til at tage mest mulig ansvar for egen tilværelse. Indsatserne skal ske i en dialog, som tager afsæt i den enkelte borgers behov, ressourcer og principperne om færrest mulige indgreb, selvaktivitet og integritet. Det handler om at ”møde mennesket, hvor mennesket er”, så både borgeren, pårørende og medarbejdere oplever en værdig, meningsfuld og koordineret indsats med de muligheder for kompensation og støtte, der er behov for.
Solidaritet

Solidaritetsprincippet betyder, at støtteforanstaltninger og handicapkompenserende ydelser finansieres solidarisk via skattesystemet.

 • I Fredericia Kommune betyder det, at vi prioriterer handicappedes muligheder på lige fod med alle andre.
Kompensation og støtte

Kompensation skal sikre, at borgere med nedsat funktionsevne i videst mulig omfang kompenseres for følgerne af deres nedsatte funktionsevne og tager udgangspunkt i, at kompensationsbehovet er forskelligt fra menneske til menneske. 

 •  I Fredericia Kommune betyder det, at kompensation dels sker ved at gøre tilbud tilgængelige. For eksempel tilgængelighed i det offentlige rum, tilgængelighed til grundskole, videreuddannelse, fritids- og kulturliv, og dels ved at stille forskellige særlige ydelser til rådighed for borgere med nedsat funktionsevne. Det kan være hjælp til beskæftigelse, hjælpemidler, træning og forskellige støtteforanstaltninger.
Sektoransvarlighed

Sektoransvarlighed betyder, at ansvaret for handicappede borgere er fordelt mellem samfundets forskellige sektorer. ƒ

 • I Fredericia Kommune betyder det, at den afdeling og forvaltning, der udbyder en ydelse, en service eller et produkt, er ansvarlig for, at den pågældende ydelse er tilgængelig for mennesker med nedsat funktionsevne. Udmøntning af handicappolitikken i Fredericia er derfor ikke kun en opgave for det sociale område, men vedrører også f.eks. bolig-, trafik-, arbejdsmarkeds-, undervisnings-, fritids-, kultur og sundhedsområdet. 
Definition af handicap

Fredericia Kommune definerer begrebet handicap ud fra FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede:

“Handicap betyder tab eller begrænsning af mulighederne for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre”.

Denne definition af handicap beskriver relationen mellem et menneske med nedsat funktionsevne og dets omgivelser. FN´s standardregler forstår nedsat funktionsevne bredt, det vil sige:

 ”Borgere i alle aldre med forbigående eller varige funktionsnedsættelser på grund af en fysisk, sansemæssig eller intellektuel funktionshæmning, en medicinsk betinget tilstand eller en sindslidelse”.

Udvikling af handicappolitik

Fredericias vision 2012 har været udgangspunktet for, at byrådet på et temamøde godkendte det procesforløb, som har ført frem til Fredericia Kommunes Handicappolitik. Dette procesforløb tog sit udgangspunkt i en fælles forståelse af, at den endelige Handicappolitik skulle tilvejebringes med afsæt i en åben dialog mellem centrale nøgleaktører inden for handicapområdet.

Derfor blev der afholdt en temaaften i august 2005 med deltagelse af borgere, handicaporganisationer, pårørende, politikere og fagpersoner på tværs af sektorer og forvaltninger. Formålet med temaaftenen var at få drøftet væsentlige hovedtemaer til formulering af Handicappolitikken, og det er stadig denne viden, som Fredericia Kommune arbejder og udvikler handicappolitikken ud fra.

 Desuden havde temaaftenen den funktion at få skabt videst muligt ejerskab for den endelige politik.

Væsentlige temaer fremkom på aftenen:

 • Et ønske og behov for en dialog med handicaporganisationer, frivillige organisationer, politikere og Kommunens forskellige afdelinger og forvaltninger i forhold til de muligheder, der eksisterer. At organisationer, frivillige, pårørende og borgere tager aktivt del i dette arbejde og er med til at udpege vigtige fokuspunkter.
 • Bedre kendskab til ekspertiser og kompetencer i de forskellige afdelinger i Kommunen.
 • At indsatser og handleplaner tager udgangspunkt i mål, der er udarbejdet sammen med borgeren eller den pårørende. Der skal fokus på borgernes ressourcer frem for begrænsninger og der skal sørges for, at de forskellige indsatser og handleplaner har sammenhæng med målene.
 • Når den enkelte borger efterspørger ydelser som involverer flere afdelinger, er en overordnet koordineret indsats ofte helt fundamental for at sikre, at såvel borger som medarbejdere i afdelingerne ikke mister overblikket, men i stedet følger en samlet plan. Indsatserne skal opleves sammenhængende og koordineret, med én indgang og en tovholder eller et team, der har ansvaret og kompetencen for den samlede indsats.
 • Det er vigtigt at alle aktører oplever at have ejerskab til politikken, og at alle aktører mødes med regelmæssige mellemrum for at diskutere politikken.
 • Den mest hensigtsmæssige organisering af Handicappolitikken skal drøftes. Som ansvarlige for procesforløbet blev der nedsat en dialoggruppe med en repræsentant fra Handicaprådet og repræsentanter på tværs af forvaltningerne i Kommunen. Det er dialoggruppens ambition, at den endelige politik fremstår som et værdifuldt og dynamisk redskab for såvel borgere, politikere, de kommunale forvaltninger som for medarbejdere i Fredericia Kommune. Den endelige politik er derfor formuleret som en procespolitik, som med årlige evalueringer sikrer vedvarende fokus og udvikling af handicapområdet.

Fredericia Kommunes mål er derfor, at

 • Handicappolitikken er kendt af alle.
 • Den handicappede borger oplever en sammenhængende og koordineret indsats.
 • Den handicappede borger eller pårørende i videst mulige omfang indgår i et forpligtende samarbejde i udarbejdelse af mål eller handleplan.
 • De fagområder i Kommunen, som yder indsatser til den samme målgruppe af handicappede, har kendskab til hinandens ekspertiser og samarbejder.
 • Relevante eksterne samarbejdspartnere indgår i opgaveløsningen.
 • Kommunens politikere, borgere, Handicapråd, organisationer og frivillige indgår aktivt i samarbejdet om udviklingen af handicappolitikken.
 • Handicappolitikken indarbejdes i beslutningsprocesser på det politiske og forvaltningsmæssige niveau.


​Realisering af politikken

 • Der udpeges en styregruppe som er ansvarlig for igangsætning og udvikling af Handicappolitikken. 
 • Kommunens informationsafdeling publicerer Handicappolitikken, så den får størst mulig udbredelse.
 • Der afholdes offentlige dialogmøder.
 • Kommunens fagområder mødes for at drøfte muligheder og principper for samarbejde i forhold til indsatser til Kommunens handicappede borgere
 • Der afholdes statusmøder på tværs af fagområder en gang årligt.

Opfølgning på politikken

 • Styregruppen er ansvarlig for, at der udarbejdes årlige statusrapporter og forslag til kommende indsatsområder til drøftelse i Handicaprådet og i Byrådet.
 • Styregruppen afholder offentlige dialogmøder