Slå adgang med tegn til/fra

Rammer for borgerrådgiverordningen

Indledning
Fredericia Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, jf. lov om kommunernes styrelse § 65e. Formålet med borgerrådgiverfunktionen er at styrke dialogen mellem borgerne og Fredericia Kommune samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed. Borgerrådgiverfunktionen er en del af Fredericia Kommune.
Borgerrådgiverens opgaver, kompetence og bemyndigelse er beskrevet i denne ramme.


Kapitel 1 Borgerrådgiverfunktionens organisering
§ 1. Fredericia Kommune har en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiverfunktionen administreres direkte under byrådet. Borgerrådgiverfunktionen henhører ikke under kommunens udvalg, borgmester eller forvaltning og fungerer i sin virksomhed uafhængigt af disse, medmindre byrådet har besluttet andet ift. borgerrådgiverfunktionens forberedelse af sagerne til byrådet.
§ 2. Borgerrådgiverfunktionen består af borgerrådgiveren.
§ 3. Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren efter sagens forberedelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
§ 4. Borgerrådgiveren er organisatorisk placeret i Byrådssekretariatet.
Stk. 2. Borgerrådgiveren aftaler ferie, melder sygdom og aftaler øvrige personaleforhold med lederen af Byrådssekretariatet, dog undtaget spørgsmål vedrørende ansættelse og afskedigelse jf. §3.

Kapitel 2 Overordnede opgaver
§ 5. Borgerrådgiveren har følgende opgaver:
1. Rådgivning af borgerne, herunder hjælpe dem videre i klagesystemet eller i en konstruktiv dialog med den relevante forvaltning.
2. Udøve tilsyn med, at kommunens administration varetager sine opgaver i overensstemmelse med lovgivningen, god forvaltningsskik, kommunens fastsatte retningslinjer og i øvrigt på en hensigtsmæssig måde.
3. Borgerrådgiveren afrapporterer én gang årligt til byrådet ift. pkt. 1 og 2, og i afrapporteringen fremgår tillige forslag og indstillinger til de skridt, som borgerrådgiverens konstateringer måtte give anledning til.
4. Borgerrådgiveren søger løbende dialog med forvaltningen for at søge eventuelle uoverensstemmelser mellem borgere og forvaltning løst.
Stk. 2. Borgerrådgiverens virksomhed omfatter ikke:
1. det politisk vedtagne serviceniveau,
2. spørgsmål, der behandles i byrådet eller fagudvalg
3. spørgsmål vedrørende personaleforhold og ansættelsesforhold,
4. spørgsmål, der kan indbringes for lovbestemte klageorganer,
5. spørgsmål, der er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene,
6. bisidderfunktion i forhold til borgere.
§ 6. Borgerrådgiverfunktionen varetager de i § 5 nævnte opgaver ved:
1. at behandle henvendelser fra borgere
2. at iværksætte undersøgelse på eget initiativ,
3. at yde rådgivning og medvirke til forbedringer af forvaltningen,
4. at udføre opgaver pålagt af byrådet og
5. at afrapportere til byrådet.

Kapitel 3 Henvendelser fra borgere
§ 7. Borgerrådgiveren kan bistå borgere ved:
1. at yde rådgivning om kommunens organisering og sagsgange,
2. at yde rådgivning i klagesystemet,
3. at yde hjælp til forståelse af afgørelser mv.
4. at tilbyde mægling mellem borgeren og forvaltningen, hvis borgeren ønsker det.
§ 8. Enhver borger, der har individuel og væsentlig interesse i en sag, kan henvende sig til borgerrådgiverfunktionen. Borgerrådgiveren afgør, om en henvendelse giver grundlag for en undersøgelse.
§ 9. Borgerrådgiveren gennemfører ikke undersøgelser på baggrund af anonyme henvendelser, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Borgerrådgiverfunktionen gennemfører ikke undersøgelser på baggrund af henvendelser, hvori der fremsættes begæring om anonymitet
Stk. 3. Borgerrådgiverfunktionen kan i tilfælde, der er omfattet af stk. 1 og 2 indlede en undersøgelse efter § 10.
Iværksættelse af undersøgelser på eget initiativ
§ 10. Borgerrådgiveren kan på eget initiativ undersøge konkrete sager, såfremt det vurderes, at det vil være i overensstemmelse med formålet for borgerrådgiverfunktionen. Sådanne undersøgelser forestås af borgerrådgiveren.
Rådgivning og medvirken til forbedringer af forvaltningen
§ 11. Borgerrådgiverfunktionen skal løbende understøtte dialog og yde konsultativ bistand til forvaltningen som led i udførelsen af sine opgaver beskrevet under § 5
Opgaver pålagt af byrådet
§ 12. Byrådet kan pålægge borgerrådgiveren at gennemføre undersøgelser af et forvaltningsområde.
Kapitel 7 Offentlighed
§ 13. Borgerrådgiverens arbejde er underlagt størst mulig åbenhed.
Kapitel 8 Klager over borgerrådgiveren
§ 14 Byrådet behandler klager over borgerrådgiveren efter indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.