Slå adgang med tegn til/fra

Tilsyn i dagtilbud

For at sikre gode rammer for, at børn trives og udvikler sig i dagtilbud af høj kvalitet, føres tilsyn i alle 0-6 års dagtilbud, hvori der indgår kommunal finansiering. Det vil sige kommunale dagplejere og daginstitutioner, samt private dagplejere, børnepassere og daginstitutioner.

Der føres tilsyn med rammebetingelserne, som for eksempel økonomi, hygiejne, legepladssikkerhed og brandforhold.

Derudover foretages et pædagogisk tilsyn, som du kan læse mere om i nedenstående afsnit.

Formål

De to hovedformål med det pædagogiske tilsyn er:

  1. Et fælles kvalitetsarbejde hvor dagtilbud og tilsynsførende arbejder ind i et kommunalt kvalitetssystem, med dialog om og fokus på arbejdet med kvalitet og udvikling i det enkelte dagtilbud.
  2. At sikre, at dagtilbuddet lever op til dagtilbudslovens bestemmelser, samt de lokale politiske mål for området​.

Det vil sige, at det pædagogiske tilsyn gennemføres som en balance imellem udvikling og kontrol af det enkelte dagtilbud.

Uvildighed

Ifølge dagtilbudsloven skal Fredericia Kommune sikre uvildighed i tilsynet, således at den tilsynsførende i videst muligt omfang er upartisk og forholder sig neutralt til det enkelte dagtilbud.

Dette håndteres ved at anvende Rambølls standardiserede tilsynsmodel, som sikrer en ensartet metode for tilsynene, samt evaluere kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø ud fra forskellige perspektiver (læs mere herom under afsnittet ”Metoder og data”). Endvidere skifter dagtilbuddet tilsynsførende hvert andet år efter at vedkommende har gennemført et ordinært og et opfølgende tilsyn (læs mere om hhv. ordinære og opfølgende tilsynsbesøg i afsnittene herom).

Det er konsulenter fra Børn, Unge og Kultur, som varetager tilsynet i kommunale, selvejende og private daginstitutioner, samt hos private dagplejere og børnepassere, mens det er kommunens dagplejekonsulenter, som varetager tilsynet i den kommunale dagpleje. For sidstnævnte gælder, at de varetager tilsynet i et andet område end det, de til dagligt er tilknyttet.

Metoder og data

Det pædagogiske tilsyn i Fredericia inddrager både kvantitative og kvalitative data, som afdækker det pædagogiske læringsmiljø, hvad angår rammer og indhold. Desuden gøres brug af observationer foretaget af den tilsynsførende, hvilket skal understøtte vurderingen af det enkelte dagtilbud.

Fredericia Kommune anvender en standardiseret tilsynsmodel, som er udviklet af Rambøll i form af en digital spørgeundersøgelse, der gør det muligt at vurdere og evaluere kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø ud fra forskellige perspektiver. Med undersøgelsen inddrages ledere, medarbejdere, observatør, forældre samt de ældste børn i daginstitutionerne.

Den anvendte tilsynsmodel har en tydelig sammenhæng til den pædagogiske læreplan, som allerede udgør en forankret forståelse for kvalitet, og som er lokalt kendt i alle dagtilbuddene. Dermed udbygger tilsynet det arbejde med kvalitet i det pædagogiske læringsmiljø, som allerede pågår i dagtilbuddene.

Ordinære tilsyn

Det ordinære tilsyn foretages en gang i løbet af en to-årig periode og ligger til grund for det opfølgende tilsyn, som er beskrevet nærmere i afsnittet ”Opfølgende tilsyn”.

Det ordinære tilsyn er tilrettelagt som en kombination af et anmeldt tilsyn med observationer og et efterfølgende dialogmøde.

Tilsynsbesøget foretages af en tilsynsførende konsulent fra afdelingen Børn, Unge og Kultur eller af en dagplejekonsulent, alt efter hvilket dagtilbud der besøges. Der indgår systematiseret observation af 4 timers varighed i daginstitutionerne og af 1,5 timers varighed i dagplejen. Der observeres udelukkende på læringsmiljøer – ikke enkelte børn. ​

Dialogmødet, som følger efter det ordinære tilsyn, er et vigtigt forum for det videre arbejde med udviklingen af det pædagogiske læringsmiljø for dagtilbuddet. Her analyseres på indsamlet data, som grundlag for perspektiver og dialog om det pædagogiske indhold. ​Hvordan det enkelte dialogforum sammensættes, afhænger af hvilke dagtilbud, der skal drøftes.

Opfølgende tilsyn

Det opfølgende tilsyn foretages en gang i løbet af en to-årig periode og ligger efter det ordinære tilsyn, som er beskrevet nærmere i afsnittet ”Ordinært tilsyn”.

Det opfølgende tilsyn er tilrettelagt som en kombination af et uanmeldt tilsyn med observationer og et efterfølgende dialogmøde.

Tilsynsbesøget foretages af en tilsynsførende konsulent fra afdelingen Børn, Unge og Kultur eller af en dagplejekonsulent, alt efter hvilket dagtilbud der besøges. I daginstitutionerne foretages børnerundvisning med børneinterviews, ligesom der indgår observation. Samlet set vil besøget vare 1,5 timer, hvor den tilsynsførende vil orientere sig imod fokuspunkterne, som blev udpeget efter det ordinære tilsyn. I dagplejen foretages observationer af 1,5 timers varighed og ligeledes med udgangspunkt i fokuspunkterne fra det ordinære tilsyn. Der observeres udelukkende på læringsmiljøer – ikke enkelte børn. ​

Det efterfølgende dialogmøde er et vigtigt forum for det videre arbejde med udviklingen af det pædagogiske læringsmiljø for dagtilbuddet. Her analyseres på indsamlet data, som grundlag for perspektiver og dialog om det pædagogiske indhold. ​Hvordan det enkelte dialogforum sammensættes, afhænger af hvilke dagtilbud, der skal drøftes.

Uformelle tilsyn

Foruden det anmeldte og uanmeldte tilsyn foregår der løbende uformelle tilsyn. Med uformelle tilsyn menes det løbende samarbejde, som finder sted mellem dagtilbuddene og forvaltningen.

Det uformelle tilsyn kan være med til at sikre en kontinuerlig forbedring af den daglige praksis og supplerer dermed de mere formelle og strukturerede tilsyn beskrevet i afsnittene ”Ordinært tilsyn” og ”Opfølgende tilsyn”.

Skærpet tilsyn

Skærpet tilsyn iværksættes efter beslutning af den kommunale myndighed, hvis kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer eller andre forhold i dagtilbuddet giver anledning til bekymring.

Baggrunden for beslutning om at iværksætte et skærpet tilsyn kan for eksempel være observationer fra et tilsyn eller henvendelser og klager fra forældre eller medarbejdere, hvor der er bekymring for dagtilbuddets kvalitet. 

Det skærpede tilsyn er en kombination af kontrol og udvikling og sker i en dialog med det enkelte dagtilbuds ledelse og for selvejende og private daginstitutioner også bestyrelse/ejer. Det indebærer blandt andet et øget antal tilsyn, samt udarbejdelse af en handleplan, som skal sikre, at der bliver igangsat og fulgt op på relevante tiltag.

Herunder er link til det skema, som bliver anvendt i tilfælde af iværksættelse af skærpet tilsyn.

Procedurebeskrivelse for tilsyn i dagtilbud

I dokumentet herunder finder du en beskrivelse af proceduren for tilsyn i dagtilbud i Fredericia Kommune.

PDF ikon paedagogisk_tilsyn_dagtilbud_-_procedure_-_til_hjemmesiden.pdf

Bilag

Yderligere informationer

Tilsynsrapporter vil kunne findes under de enkelte daginstitutioners hjemmeside, mens der udarbejdes samlede rapporter for kommunale dagplejere, samt private dagplejere og børnepassere, som vil kunne tilgås på Fredericia Kommunes hjemmeside.

Lovgivningen om det pædagogiske tilsyn i dagtilbud kan findes via nedenstående link:

Lov om ændring af dagtilbudsloven - styrket tilsyn m.m.