Slå adgang med tegn til/fra

Tilsyn i dagtilbud

Det styrkede tilsyn med dagtilbuddene skal understøtte den løbende udvikling af den pædagogiske kvalitet og styrke kommunernes kontrol med, at dagtilbuddene efterlever lovgivningen på området, og at der er den ønskede pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene.

Ifølge loven skal der føres tilsyn i offentlige og private dagtilbud.

Tilsynsopgaven omfatter dels et pædagogisk tilsyn med kvaliteten i dagtilbud tillige med et tilsyn af hygiejne og sundhed, legepladssikkerhed, brandforhold samt økonomi. Fagafdelingen for Dagtilbud, Skoler og Fritid fører generelt tilsyn på vegne af kommunalbestyrelsen. Økonomisk tilsyn udføres af Økonomiafdelingen 

Rammerne for det pædagogiske tilsyn i Fredericia kommunes dagtilbud er som følger:

  • Kommunens tilsyn med dagtilbuddene sker med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag i den pædagogiske læreplan. 
  • Kommunen skal føre både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg og skal sikre uvildighed i tilsynet. 
  • Der skal inddrages både kvalitative og kvantitative data i tilsynet, herunder skriftlig dokumentation fra tidligere tilsynsbesøg og den løbende dialog, der har været med det konkrete dagtilbud.
  • Kommunen skal gennemføre observationer i alle dagtilbud, og skal under tilsynsbesøget indgå i dialog med lederen og medarbejdere. 
  • Kommunen skal efter hvert tilsynsbesøg gå i dialog med lederen af dagtilbuddet om vurderingen af den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne, ligesom kommunen skal orientere forældrebestyrelsen om denne vurdering.
  • Kommunen skal skriftligt dokumentere vurderingen af den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne, hvor der skal gives konkrete anvisninger på opfølgende tiltag, som har været drøftet med lederen af det enkelte dagtilbud.
  • Kommunalbestyrelsen skal som minimum hvert andet år udarbejde og offentliggøre en tilsynsrapport for de enkelte daginstitutioner samt en samlet tilsynsrapport for dagplejen, som skal bidrage til gennemsigtighed med den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene i kommunen.
  • Det enkelte dagtilbud skal offentliggøre tilsynsrapporten.