Slå adgang med tegn til/fra

Udviklingspuljen

Her finder du mere information om Udviklingspuljen
Hvem kan søge Udviklingspuljen

Det kan alle beboerforeninger, fællesråd, grundejerforeninger og øvrige foreninger der arbejder med at skabe aktive fællesskaber i Fredericia Kommune. Puljen er rettet mod projekter udenfor Voldene. (Der lægges vægt på, at det er et bredt samarbejde mellem flere af ovenstående, for at sikre bred lokal opbakning). 

Udbetaling af tilskud

Når kommunen har modtaget en udfyldt version af ansøgningsskemaet, vil den blive gennemgået, og sat på dagsorden. Ansøgningen vil blive behandlet på udvalgsmøde i Teknisk Udvalg, og svar på ansøgningen vil blive givet umiddelbart herefter.

Senest en måned efter projektets afslutning skal Fredericia Kommune modtage dokumentation for det gennemførte projekt, og herefter går der maksimalt en måned inden tilskuddet udbetales til ansøger. Det er dog et krav, at tilskuddet udbetales i det samme år, som der er givet tilsagn til projektet.

Disse procedurer vil stå nærmere beskrevet i den kontrakt man modtager hvis ens projekt godkendes til at modtage støtte. 

Det er en forudsætning for at modtage støtte, at ansøger har et CVR-nummer og en nemkonto som er forbundet med dette CVR-nummer. 

Hvad støtter puljen?
  • Projekter der er med til at skabe attraktive og levende lokalsamfund. 
  • Projekter der fremmer samarbejdet mellem borgere og foreninger. 
  • Projekter der fremmer det aktive medborgerskab med fokus på tilflyttere som en ressource og inddragelse af svage og/eller marginaliserede grupper i lokalområdet. 
Hvad støtter puljen ikke

Der gives ikke støtte til drift. Med drift forstås bl.a. vedligeholdelse af områder og løbende vedligehold af ejendomme, administration af hjemmesider, revision, generalforsamling, handleplan, udarbejdelse af vedtægter samt interne møder. 

Der gives ikke støtte til kommunale eller private institutioner. En undtagelse kan være i lokalsamfund hvor grønne områder i forbindelse med skoler og idrætsanlæg, enten er det eneste eller det naturlige sted for fælleskab i lokalområdet (områderne må ikke være indhegnet) og ansøgningen skal komme fra en beboerforening eller en grundejerforening. 

Der gives ikke støtte til vedligehold, forbedringer eller etablering af stier. En undtagelse kan være, hvis stierne er del af et større projekt omkring bynære rekreative områder. 

Der gives ikke støtte til projekter på privat grund. En undtagelse kan være, hvis området er eget af en borgerforening eller by. 

Udbetaling af tilskud 

80 % af tilsagnsbeløbet kan udbetales under projektperioden mod fremsendelse af fakturaer for udført arbejde. De sidste 20 % udbetales efter projektet er færdiggjort og regnskab, billeddokumentation og fakturaer er fremsendt. Tilsagnsbeløb udbetales alene til ansøgers Nemkonto. 

Betingelser for støtte 

Hvilke forhold skal være opfyldt for at opnå støtte: 

Projektet skal være alment, dvs. de typisk skal komme et helt lokalsamfund til gavn. 

Projektet skal skabe nye muligheder i lokalområdet (til eks. børn, unge, voksne og ældre). 

Projektets aktiviteter skal foregå i Fredericia Kommune. 

Ved projekter der omhandler lokale samlingssteder (legepladser, aktivitetspladser, idrætsfaciliteter, mødelokaler) er det et krav, at faciliteterne skal være offentligt tilgængelig på alle tider af døgnet for at modtage støtte (dette skal være tydeligt i lokalområdet, f.eks. gennem skiltning)

Gives der støtte til nye innovative ideer (initiativerne skal være nye for lokalområdet). Dvs. aktiviteter der inddrager nye borgergrupper eller er med til at udvikle nye muligheder for lokalområdet, så skal projektet skal kunne påvise en lokalforankring. Det vil sige at der skal inddrages flere parter i projektet. Ved parter forstås privatpersoner, foreninger, virksomheder, borgergrupper, institutioner, lodsejere, skoleklasser m.v. 

Hvis børn under 18 år søger, skal en myndig person skrive under på kontrakten. 

Indtægter ved afholdelse af støttede arrangementer må alene gå til leje af materiel i forbindelse med arrangementet. 

Projekterne skal som udgangspunkt kunne gennemføres indenfor tilsagnsåret. 

Søg om tilskud fra Udviklingspuljen