fredericia_for_verdensmaalene.jpg

Fredericia for Verdensmålene

Her kan du læse om Fredericia Kommunes arbejde med FN's 17 Verdensmål - herunder udviklingen af Byrådets nye strategi for bæredygtig udvikling.

Fredericia Kommune vil være med til at gøre en forskel lokalt, der bidrager til den bæredygtige udvikling globalt. Vi vil sikre, at nuværende og fremtidige generationer trives i Fredericia på alle områder, både når det gælder sundhed, omsorg, uddannelse, beskæftigelse, erhvervsudvikling, byudvikling, miljø, natur og - ikke mindst - klima.

Den kommende strategi tager udgangspunkt i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Med strategien sætter Fredericia Byråd retningen for arbejdet med at opnå bæredygtig vækst og velfærd. Strategien skal være færdig ved udgangen af 2019.  

Du finder høringsudkast til strategien Fredericia for Verdensmålene her. Alle er velkomne til at kommentere udkastet frem til den 24. oktober 2019.


 

Hvad er FN’s 17 verdensmål?

Verdens stats- og regeringsledere vedtog på FN-topmødet i september 2015 FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling med tidshorisonten 2030. Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål, der tilsammen udgør en ambition for hele verdens udvikling frem til 2030. 

Verdensmålene forpligter landene til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige job og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred, sikkerhed og stærke institutioner - og på at styrke internationale partnerskaber.  

Verdensmålene er gensidigt afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, socialt og miljømæssigt.  

Du kan læse mere om verdensmålene på www.verdensmaal.org/ og på FN’s hjemmeside www.sustainabledevelopment.un.org/  

Ny strategi: Fredericia for Verdensmålene

Med afsæt i byrådets beslutning 29. april 2019 satte vi gang i en proces, der ved udgangen af 2019 skal munde ud i en ny strategi for bæredygtig udvikling i Fredericia Kommune: Fredericia for Verdensmålene, 2020-2023.   

Den nye strategi tager afsæt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling - og vi vil arbejde på tværs af alle de traditionelle kommunale arbejdsområder - teknik og miljø, sundhed, børn og unge, ældre, arbejdsmarked, social, kultur m.fl.

Processen drives med fokus på samskabelse, involvering, helhedstænkning og koordinering på tværs af indsatser og arbejdsområder. Selv om strategien formelt vil gælde for perioden 2020-2023, kigger vi helt frem mod 2030, når vi sætter mål og ambitioner for Fredericias bæredygtige udvikling. 

Vi gør det sammen 

Som kommune arbejder vi sammen med borgere, erhvervsliv, foreninger og resten af civilsamfundet om at sætte retning for indsatsen - og ikke mindst sammen sætte konkrete handlinger i gang. 

Processen  

Her kan du se nogle af trinene i udviklingen af den nye strategi:

 • 2. april 2019: Folkehøring i Tøjhuset. 45 borgere fra 14 år og opefter arbejder med FN's verdensmål på en workshop
 • 20. juni 2019: Workshoppen Fredericia for Verdensmålene afholdes. Virksomheder, organisationer, foreninger, borgere, kommunale medarbejdere og politikere drøfter ideer til den kommende strategi for bæredygtig udvikling.
 • 26. juni 2019: Kommunens Hovedmedarbejderudvalg præsenteres for kommunens arbejde med FN's verdensmål og involveres i arbejdet med strategien for bæredygtig udvikling
 • 16. august 2019: Hør om FN's verdensmål. I Det Grønne Rum kan alle unge fredericianere kigge forbi til en snak om FN's verdensmål
 • 30.-31. august 2019: Til årets Tøjbyttemarked er Fredericia Kommune til stede og fortæller om arbejdet med den kommende strategi for bæredygtig udvikling 
 • 16.-19. september 2019: De politiske fagudvalg i Fredericia Kommune drøfter det første udkast til temaer i strategien
 • 3.-24. oktober 2019: Udkast til den kommende strategi for bæredygtig udvikling sendes i offentlig høring
 • 4.-7. november 2019: De politiske fagudvalg i Fredericia Kommune drøfter revideret udkast til Fredericia for Verdensmålene
 • 18. november 2019: Byrådet afholder borgerdialogmøde. FN's verdensmål er på dagsorden 
 • 25. november 2019: Strategien sendes til godkendelse i Økonomiudvalget 
 • 2. december 2019: Strategien skal godkendes i byrådet. Herefter implementereres strategien i hele Fredericia Kommune.
Nuværende strategi: Bæredygtighedsstrategi 2016-2019

Da vi tog fat på udviklingen af Fredericia for Verdensmålene, startede vi ikke helt fra bunden. Byrådets nye strategi bygger bl.a. på mange års arbejde med bæredygtig udvikling i Frederica. Kommunens seneste, nuværende strategi for bæredygtig udvikling er Bæredygtighedsstrategien 2016-2019, der blev vedtaget af byrådet i 2015. Du finder den her: Bæredygtighedsstrategi 2016-2019

Du kan læse mere om kommunens hidtidige arbejde med at fremme bæredygtig udvikling i Frederia ved at følge henvisningen øverst til højre under 'Læs også'.

Folkehøring om verdensmålene i Fredericia 2. april 2019

Den 2. april 2019 deltog 45 borgere fra Fredericia Kommune i aldersgruppen 14-75 år ved en folkehøring i Tøjhuset. Folkehøringen blev afholdt i samarbejde med Foreningen Folkemødet Bornholm og CHORA 2030. Folkehøringen var en del af optakten til Folkemødet på Bornholm 2019, der havde FN’s verdensmål som tema.

I Fredericia kick-startede folkehøringen processen for udarbejdelse af kommunens nye strategi for bæredygtig udvikling: Fredericia for verdensmålene. Byrådet deltog i indledningen og afslutningen af folkehøringen, hvor de blev præsenteret for borgernes idéer til bæredygtig udvikling. 

Læs idéerne fra folkehøringen nedenfor.

Bilag

Workshop om verdensmålene 20. juni 2019

Den 20. juni 2019 afholdt Fredericia Kommune en workshop med deltagelse af næsten 100 borgere og repræsentanter fra virksomheder, foreninger og organisationer samt kommunale medarbejdere og politikere. Her kom deltagerne med synspunkter og idéer til den nye strategi for bæredygtig udvikling inden for følgende fem områder: 

 • En kommune, hvor alle trives og har mulighed for et godt liv 
 • En attraktiv og bæredygtig bosætnings- og erhvervskommune 
 • En kommune med fokus på klima, miljø og sundhed 
 • Livet i naturen 
 • En kommune, der går foran i den bæredygtige udvikling.
WHO Healthy Cities Network og Fredericia sund by

Fredericia Kommune blev i starten af 2018 optaget i WHO´s Healthy Cities Network. Dette har også en betydning for vores arbejde med FN’s 17 verdensmål.

Som medlem forpligter man sig nemlig til at arbejde med netværkets ramme og strategi for udviklingen af sunde byer. Da WHO Healthy Cities Network er en del af FN, tager strategien ”Healthier and happier cities for all” nemlig afsæt i FN’s 17 verdensmål.  

Omdrejningspunktet er de 6 p’er: 

 • People: Investering i de mennesker, der udgør vores byer 
 • Places: Skabe byrum, der styrker sundhed og trivsel 
 • Participation: Styrke deltagelse og partnerskaber målrettet sundhed og trivsel 
 • Prosperity: Forbedre velstand i lokalsamfundet og øge adgang til fælles goder og serviceydelser 
 • Peace: Understøtte fred og sikkerhed gennem inkluderende samfund 
 • Planet: Beskytte planeten gennem bæredygtigt forbrug og produktion. 

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder som WHO Healthy City på www.fredericiasundby.dk