Fredericia for verdensmålene. Cirkelbroen på Østerstrand
Slå adgang med tegn til/fra

Fredericia for Verdensmålene

Bæredygtig udvikling i Fredericia Kommune

Fredericia Kommune arbejder med FN's 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Verdensmålene er behandlet og indarbejdet i strategien, Fredericia for Verdensmålene, som blev vedtaget i december 2019.
Du finder Fredericia for Verdensmålene her

En ny strategi for bæredygtig udvikling for Fredericia Kommune er under udarbejdelse i 2023. Forslag til ny strategi har været i offentlig høring frem til den 26. oktober 2023.
Du finder høringsversionen af den nye strategi her. De indkomne høringssvar er under bearbejdning, og den tilrettede udgave af strategien - på baggrund af høringssvarene - behandles politisk i november-december 2023. 

Vi vil være grønne i verdensklasse - og vi vil medvirke til at gøre en forskel lokalt, der bidrager til den bæredygtige udvikling globalt. Vi arbejder for at sikre, at nuværende og fremtidige generationer i Fredericia trives på alle områder, både når det gælder sundhed, omsorg, uddannelse, beskæftigelse, erhvervsudvikling, byudvikling, miljø, natur og klima. 

Høring af forslag til Strategi for Bæredygtig Udvikling

Fredericia Kommune er ved at udarbejde et forslag til en ny strategi for bæredygtig udvikling. Strategien omfatter syv temaer, der hænger sammen og supplerer hinanden på tværs:  

 • Fællesskab, læring og handlekraft 
 • Lige muligheder for et sundt og godt liv 
 • By og lokalsamfund i balance 
 • Livet i naturen 
 • Vækst og erhvervsudvikling med omtanke 
 • Bæredygtig forsyning og ansvarligt forbrug 
 • Kommunen som bæredygtig virksomhed 

Strategien fastlægger kommunens retning og ambitionsniveau for indsatsen for at sikre en mere bæredygtig udvikling i de kommende år. Strategien er inspireret af FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling og handler om både miljømæssige, sociale og økonomiske forhold. Særligt tager den udgangspunkt i byrådets ambition om, at Fredericia skal være grøn i verdensklasse.  

Byrådet, der har sat ambitionsniveauet i strategien, ser frem til at se høringssvar og bemærkninger fra kommunens borgere, erhvervsliv, institutioner, foreninger og civilsamfundet i øvrigt.  

Forslaget til Strategi for Bæredygtig Udvikling kan fra den 7. september 2023 læses her eller under Høringer og afgørelser

Høringssvar kan afgives frem til og med torsdag den 26. oktober 2023 via mail til verdensmaalene@fredericia.dk  

Spørgsmål kan stilles til programleder Janne Horsbøl, tlf. 2532 2562 eller via verdensmaalene@fredericia.dk

Bliv klar til at søge om tilskud til varmepumpe

Har du planer om at skifte husets oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarmesystem ud med en varmepumpe? Og bor du udenfor fjernvarmeområde? Så har du mulighed for at søge tilskud til udskiftningen, når Energistyrelsens Varmepumpepulje åbner den 12. september 2023.

Du kan læse mere om puljen og mulighederne for at søge på SparEnergis hjemmeside her

Energistyrelsen har afholdt gratis webinarer med information om, hvem der kan søge tilskud, hvordan man søger, og hvilken dokumentation, man skal have klar, når man søger.

Du kan få tilsendt en optagelse af webinaret på e-mail, hvis du ikke nåede at deltage i webinarerne. Klik her for at få en optagelse af webinaret tilsendt.

Du kan også tilmelde dig SparEnergis nyhedsbrev for løbende information om sparemuligheder, tips, information om nye puljemidler osv.

Hvis du har spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Lisbet Daell Kristensen, tlf. 20817646 eller Janne Horsbøl, tlf. 2532 2562.

Sammen om en attraktiv og bæredygtig kommune

Fredericia Byråd har besluttet at arbejde ud fra FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030.

Verdensmålene vores fælles løftestang for udviklingen af Fredericia – en udvikling, vi skaber i tæt samarbejde med kommunens borgere, foreninger og virksomheder. Ambitionen er bæredygtig vækst og velfærd, hvor især klima lige nu står højt på dagsordenen. 

WHO Healthy Cities Network og Fredericia sund by

Fredericia Kommune blev i starten af 2018 optaget i WHO´s Healthy Cities Network. Dette har også en betydning for vores arbejde med FN’s 17 verdensmål.

Som medlem forpligter man sig nemlig til at arbejde med netværkets ramme og strategi for udviklingen af sunde byer. Da WHO Healthy Cities Network er en del af FN, tager strategien ”Healthier and happier cities for all” nemlig afsæt i FN’s 17 verdensmål.  

Omdrejningspunktet er de 6 p’er: 

 • People: Investering i de mennesker, der udgør vores byer 
 • Places: Skabe byrum, der styrker sundhed og trivsel 
 • Participation: Styrke deltagelse og partnerskaber målrettet sundhed og trivsel 
 • Prosperity: Forbedre velstand i lokalsamfundet og øge adgang til fælles goder og serviceydelser 
 • Peace: Understøtte fred og sikkerhed gennem inkluderende samfund 
 • Planet: Beskytte planeten gennem bæredygtigt forbrug og produktion. 

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder som WHO Healthy City på www.fredericiasundby.dk    

Hvad er FN’s 17 verdensmål?

Verdens stats- og regeringsledere vedtog på FN-topmøde i september 2015 FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling med tidshorisonten 2030. Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål, der tilsammen udgør en ambition for hele verdens udvikling frem til 2030. 

Verdensmålene forpligter landene til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige job og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred, sikkerhed og stærke institutioner - og på at styrke internationale partnerskaber.  

Verdensmålene er gensidigt afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, socialt og miljømæssigt.  

Du kan læse mere om verdensmålene på www.verdensmaal.org/ og på FN’s hjemmeside www.sustainabledevelopment.un.org/  

Processen frem mod strategien Fredericia for Verdensmålene

Byrådet satte i foråret 2019 gang i en proces, der i december 2019 mundede ud i kommunens nuværende strategi for bæredygtig udvikling: Fredericia for Verdensmålene (2020-2023).   

Strategien tager afsæt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og den beskriver, hvordan vi i kommunen vil arbejde på tværs af alle de traditionelle kommunale arbejdsområder - teknik og miljø, sundhed, børn og unge, ældre, arbejdsmarked, social, kultur m.fl. 

Strategien er udarbejdet under medvirken af mange involverede og med fokus på samskabelse, involvering, helhedstænkning og koordinering på tværs af indsatser og arbejdsområder. Strategien gælder formelt for perioden 2020-2023, men vi har kigget frem mod 2030 ved fastsættelsen af mål og ambitioner for Fredericias bæredygtige udvikling. 

Vi gør det sammen 

Som kommune arbejder vi sammen med borgere, erhvervsliv, foreninger og resten af civilsamfundet om at sætte retning for indsatsen - og ikke mindst sammen sætte konkrete handlinger i gang. 

Processen  

Her kan du se nogle af trinene i udviklingen af Fredericia for Verdensmålene:

 • 2. april 2019: Folkehøring i Tøjhuset. 45 borgere fra 14 år og opefter arbejder med FN's verdensmål på en workshop
 • 20. juni 2019: Workshoppen Fredericia for Verdensmålene afholdes. Virksomheder, organisationer, foreninger, borgere, kommunale medarbejdere og politikere drøfter ideer til den kommende strategi for bæredygtig udvikling.
 • 26. juni 2019: Kommunens Hovedmedarbejdsudvalg præsenteres for arbejdet med FN's verdensmål og involveres i arbejdet med strategien for bæredygtig udvikling
 • 16. august 2019: Hør om FN's verdensmål. I Det Grønne Rum kan alle unge fredericianere kigge forbi til en snak om FN's verdensmål
 • 30.-31. august 2019: Til årets Tøjbyttemarked er Fredericia Kommune til stede og fortæller om arbejdet med den kommende strategi for bæredygtig udvikling 
 • 16.-19. september 2019: De politiske fagudvalg i Fredericia Kommune drøfter det første udkast til temaer i strategien
 • 3.-24. oktober 2019: Udkast til den kommende strategi for bæredygtig udvikling sendes i offentlig høring
 • 4.-7. november 2019: De politiske fagudvalg i Fredericia Kommune drøfter revideret udkast til Fredericia for Verdensmålene
 • 18. november 2019: Byrådet afholder borgerdialogmøde. FN's verdensmål er på dagsorden 
 • 25. november 2019: Strategien sendes til godkendelse i Økonomiudvalget 
 • 2. december 2019: Strategien godkendes i Byrådet. Herefter implementereres strategien i hele Fredericia Kommune.

Da vi tog fat på udviklingen af Fredericia for Verdensmålene, startede vi ikke helt fra bunden. Arbejdet med strategien byggede bl.a. oven på mange års arbejde med bæredygtig udvikling i Fredericia, hvor den seneste foregårende strategi for bæredygtig udvikling var Bæredygtighedsstrategi 2016-2019, der blev vedtaget af byrådet i 2015.

Bilag

Workshop om verdensmålene 20. juni 2019

Den 20. juni 2019 afholdt Fredericia Kommune en workshop med deltagelse af næsten 100 borgere og repræsentanter fra virksomheder, foreninger og organisationer samt kommunale medarbejdere og politikere. Her kom deltagerne med synspunkter og idéer til den nye strategi for bæredygtig udvikling inden for følgende fem områder: 

 • En kommune, hvor alle trives og har mulighed for et godt liv 
 • En attraktiv og bæredygtig bosætnings- og erhvervskommune 
 • En kommune med fokus på klima, miljø og sundhed 
 • Livet i naturen 
 • En kommune, der går foran i den bæredygtige udvikling.