fredericia_for_verdensmaalene.jpg

Fredericia for verdensmålene

Her kan du læse om Fredericia Kommunes arbejde med at udvikle en ny strategi for bæredygtig udvikling.

Fredericia Kommune vil være med til at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt. Vi vil sikre, at nuværende og fremtidige generationer trives i Fredericia på alle områder.

Det er en kommunal kerneopgave - både når det gælder sundhed, omsorg, uddannelse, beskæftigelse, erhvervsudvikling, miljø, natur, klima og meget mere.

Vi bidrager til at opfylde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Fredericia Byråd vil med den kommende strategi sætte retning for, hvordan vi vil arbejde for at opnå en mere bæredygtig verden – og ikke mindst en bæredygtig kommune, hvor der er plads til både vækst og velfærd. Strategien skal være færdig ved udgangen af 2019.  

 

Hvad er FN’s 17 verdensmål?

Verdens stats- og regeringsledere vedtog i 2015 i FN 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og de tilhørende 17 verdensmål og 169 delmål.   

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er en plan og ambition for hele verdens udvikling frem til 2030, der forpligter landene til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige job og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred, sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.  

Verdensmålene er gensidigt afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, socialt og miljømæssigt.  

Du kan læse mere om verdensmålene på www.verdensmaal.org/ og på FN’s hjemmeside www.sustainabledevelopment.un.org/  

Ny strategi: Fredericia for verdensmålene

Med afsæt i byrådets beslutning 29. april 2019 har vi sat gang i en proces, der ved udgangen af 2019 skal munde ud i en strategi for bæredygtig udvikling i Fredericia Kommune.  

Det bliver en strategi, hvor vi arbejder med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling på tværs af traditionelle kommunale arbejdsområder - teknik og miljø, sundhed, børn og unge, ældre, arbejdsmarked, social, kultur m.fl. Processen vil blive drevet med fokus på samskabelse, involvering, helhedstænkning og koordinering på tværs af indsatser og arbejdsområder. 

Vi gør det sammen

Som kommune arbejder vi sammen med borgere, erhvervsliv og resten af civilsamfundet om at sætte retning og ambitionsniveau for indsatsen - og ikke mindst sammen sætte konkrete handlinger i gang.   

Processen  

Her kan du se, hvordan vi udvikler strategien:

 • 2. april 2019: Folkehøring i Tøjhuset. 45 borgere fra 14 år og opefter arbejder med FN's verdensmål på en workshop
 • 19. juni 2019: Doner et træ til Fredericias nye folkeskov. I Det Grønne Rum kan du få mere at vide om den nye folkeskov i Fredericia og få mulighed for at donere et træ. Samtidig får du mere at vide om, hvordan kommunen allerede arbejder med FN's verdensmål, og hvordan den nye strategi bliver til 
 • 20. juni 2019: Workshoppen Fredericia for verdensmålene afholdes. Virksomheder, organisationer, foreninger, kommunale medarbejdere og politikere deltager i en workshop, hvor de giver input til Fredericia Kommunes kommende strategi for bæredygtig udvikling
 • 26. juni 2019: Kommunens Hovedmedarbejderudvalg præsenteres for kommunens arbejde med FN's verdensmål og involveres i arbejdet med strategien for bæredygtig udvikling
 • 16. august 2019: Hør om FN's verdensmål. I Det Grønne Rum kan alle unge fredericianere kigge forbi til en snak om FN's verdensmål
 • 30.-31. august 2019: Til årets Tøjbyttemarked er Fredericia Kommune også til stede og fortæller om arbejdet med den kommende strategi for bæredygtig udvikling 
 • 16.-19. september 2019: De politiske fagudvalg i Fredericia Kommune drøfter de første udkast til temaer i strategien
 • 1.-31. oktober 2019: Udkast til den kommende strategi for bæredygtig udvikling sendes i offentlig høring
 • 18. november 2019: Byrådet afholder borgerdialogmøde. FN's verdensmål er på dagsorden 
 • 25. november 2019: Strategien sendes til godkendelse i Økonomiudvalget 
 • 2. december 2019: Strategien skal godkendes i byrådet, hvorefter den skal implementeres i hele Fredericia Kommune.
Folkehøring om verdensmålene i Fredericia 2. april 2019

Den 2. april 2019 deltog 45 borgere fra Fredericia Kommune i aldersgruppen 14-75 år ved en folkehøring i Tøjhuset. Folkehøringen blev afholdt i samarbejde med Foreningen Folkemødet Bornholm og CHORA 2030. Folkehøringen var en del af optakten til Folkemødet på Bornholm 2019, der havde FN’s verdensmål som tema.

I Fredericia kick-startede folkehøringen processen for udarbejdelse af kommunens nye strategi for bæredygtig udvikling: Fredericia for verdensmålene. Byrådet deltog i indledningen og afslutningen af folkehøringen, hvor de blev præsenteret for borgernes idéer til bæredygtig udvikling. 

Læs idéerne fra folkehøringen nedenfor.

Bilag

Workshop om verdensmålene 20. juni 2019

Den 20. juni 2019 afholdt Fredericia Kommune en workshop med deltagelse af næsten 100 borgere og repræsentanter fra virksomheder, foreninger og organisationer samt kommunale medarbejdere og politikere. Her kom deltagerne med synspunkter og idéer til den nye strategi for bæredygtig udvikling inden for følgende fem områder: 

 • En kommune, hvor alle trives og har mulighed for et godt liv 
 • En attraktiv og bæredygtig bosætnings- og erhvervskommune 
 • En kommune med fokus på klima, miljø og sundhed 
 • Livet i naturen 
 • En kommune, der går foran i den bæredygtige udvikling.
WHO Healthy Cities Network og Fredericia sund by

Fredericia Kommune blev i starten af 2018 optaget i WHO´s Healthy Cities Network. Dette har også en betydning for vores arbejde med FN’s 17 verdensmål.

Som medlem forpligter man sig nemlig til at arbejde med netværkets ramme og strategi for udviklingen af sunde byer. Da WHO Healthy Cities Network er en del af FN, tager strategien ”Healthier and happier cities for all” nemlig afsæt i FN’s 17 verdensmål.  

Omdrejningspunktet er de 6 p’er: 

 • People: Investering i de mennesker, der udgør vores byer 
 • Places: Skabe byrum, der styrker sundhed og trivsel 
 • Participation: Styrke deltagelse og partnerskaber målrettet sundhed og trivsel 
 • Prosperity: Forbedre velstand i lokalsamfundet og øge adgang til fælles goder og serviceydelser 
 • Peace: Understøtte fred og sikkerhed gennem inkluderende samfund 
 • Planet: Beskytte planeten gennem bæredygtigt forbrug og produktion. 

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder som WHO Healthy City på www.fredericiasundby.dk