Luftfoto af Trelde Næs
Slå adgang med tegn til/fra

Fjordalléen i Trelde

Byggegrunde tæt på natur, fjord og kyst

Vil du bo i et helt fantastisk naturområde lige midt i Trekantområdet?

Med en af disse byggegrunde ved Østerby/Trelde får du kyst, fjord, høje klinter og skov lige uden for hoveddøren.

Fra området er der en fantastisk flot udsigt over fjord, natur og landskab.

Det er ønsket, at boligudstykningen skal være eksklusiv med høje krav til såvel den arkitektoniske udformning af de nye boliger som udformningen af de ubebyggede arealer.

For at sikre åbenhed i udstykningen er der indarbejdet større grønne arealer i udstykningsplanen.

Det kuperede areal er smukt beliggende i landskabet. Fra den sydlige del af arealet er der mod nord udsigt over Vejle Fjord og mod syd landskabet op mod Kirstinebjerg Skov og Selvejerskov.

Arealet falder mod nord og i den vestlige del af arealet skærer en slugt med en bæk sig ind. 

Kirstinebjergskolen, afd. Bøgeskovvej fra 0.-6. klasse er blot 3 km væk. Skolen har fokus på at være udeskole, så en del af undervisningen foregår udenfor og i nærliggende naturområder. 

Samtidig er du ikke langt fra foreningsliv og fællesskab. Området er kendetegnet ved et stærkt foreningsliv, som bl.a. hallen i Bøgeskov danner rammen omkring. Her holdes årlig sommerfest med aktiviteter for hele familien.

Der er netop anlagt ny dobbeltsporet og belyst cykelsti mellem Fjordalléen og Fredericia Centrum, så du nu også kan cykle trygt til og fra centrum og øvrige dele af byen.

 

Trelde Næs - Danmarks skønneste naturområde?

Trelde Næs er et stort og helt unikt naturområde beliggende nord for Fredericia ud til Vejle Fjord og Lillebælt. Området rummer både skov, eng, lerskrænter og strand og har et rigt dyre og planteliv med flere sjældne arter.

Naturområdet er optaget i Danmarks Naturkanon, som en af landets 15 bedste naturperler udvalgt af Miljøstyrelsen, og er et af de områder, som Danmarks Naturfredningsforening har udpeget som særligt bevaringsværdigt. 

Trelde Næs byder på mange udflugtsmuligheder. Du kan nyde den skønne natur fra områdets store stisystem eller du kan planlægge din næste badetur.

Stranden ved Trelde Næs er en Blå Flag-strand og har en høj vandkvalitet. På Trelde Næs ligger også et naturcenter, hvor du kan låne udstyr og deltage i forskellige events.

Shelterområder, fiskeri, mountainbikeruter, vandreruter mv. er inden for rækkevidde og lettilgængeligt for dig, der sætter pris på friluftslivet. 

 

Læs meget mere om alle naturmulighederne i Trelde Næs her: Trelde Næs samt om stranden med blå flag her: Blå flag på Trelde Næs

 

Gældende lokalplan for området: Lokalplan 280

Bilag

Før du beslutter dig for at købe en grund

Det er noget helt særligt at være med til at skabe sit eget hjem. Lige fra udvælgelsen af den rigtige grund til de første pæle sættes i jorden, og et færdigt hus en dag står klar til at skabe rammen om det liv, du ønsker dig.

Men inden du når så langt og en dag kan flytte ind i dit nye hjem, ved vi af erfaring, at du undervejs vil støde på en række spørgsmål og udfordringer, som vi rigtig gerne vil hjælpe dig igennem.
Derfor har vi samlet en række punkter her på hjemmesiden med oplysninger om processen for grundkøb. Oplysningerne supplerer købsaftalen, som du selvfølgelig også skal huske at læse grundigt igennem. 

Har du allerede taget beslutningen om at købe, råder vi dig til helt fra begyndelsen at tage kontakt til en rådgiver, som kan vejlede dig om de vigtige jordbundsundersøgelser, tinglysning og meget andet.

 

Lokalplan for området

Vi anbefaler, at du læser i Lokalplan nr. 280 om boligområdet vest for Østerby: Lokalplan 280
Lokalplanen indeholder bestemmelser for, hvordan og hvor du må bygge på grunden. Lokalplanens bestemmelser er juridisk bindende – men du har mulighed for at ansøge om dispensation til enkelte og mindre væsentlige forhold. 

Bemærk: der er på forhånd givet dispensation fra lokalplanen til at opføre hæk rundt om grundene i lokalplanens delområde 3.

 

Jordbundsundersøgelser:

Fredericia Kommune har fået foretaget en vejledende jordbundsundersøgelse på hver enkelt grund.

Bemærk: Jordbunden i området er kendetegnet ved at bestå af fedt moræneler/meget fedt moræneler, hvilket stiller krav til ekstrafundering ved byggeri.

Samlet rapport samt rapport for hver enkelt grund findes under fanen "Jordbundsundersøgelser - vejledende".

Beregning over forventede udgifter til ekstrafundering findes sammen med analyserne.

Mindstepriserne for grundene er vurderet under hensyntagen til jordbundsforholdene i udstykningen. Der er således taget hensyn til forventede udgifter til ekstrafundering i salgspriserne for grundene, og der kan ikke forventes nedslag i prisen pga. udgifter til ekstrafundering.

Det er derfor særdeles vigtigt at få en fagperson til at gennemgå jordbundsanalyserne forud for køb af en grund, og herved få udarbejdet en beregning på udgifterne til fundering til et kommende husbyggeri.

Køb af grund - købsproces og vilkår

Grundene sælges efter først til mølle-princippet.

Ønsker du at købe en grund, skal der udfyldes et købstilbud til kommunen. Dette sker via udfyldelse af en købsaftale for den pågældende grund. Købsaftalerne findes her på hjemmesiden. Efter udfyldelse og underskrift af købsaftalen sendes denne på mail til: lene.dalgaard-lassen@fredericia.dk

Handlen er først endelig, når kommunen har accepteret købstilbuddet.

Modtager kommunen flere tilbud på samme grund på den samme arbejdsdag, eller indenfor den efterfølgende arbejdsdag, vil disse tilbudsgivere få mulighed for at fremkomme med et nyt tilbud over mindsteprisen. Meddelelse herom vil blive givet pr. mail (alternativt telefonisk).

Fristen for det nye bud er 3 arbejdsdage fra modtagelse. Er der herefter flere med samme højeste bud, foretages lodtrækning.

Kan jeg reservere en grund? 
Du kan ikke reservere en grund hos os, da reservationsordningen ikke er i overensstemmelse med regler og praksis for udbud af offentlige grunde. 

Vejledning i udfyldelse af tilbud på grund Fjordalléen via købsaftale

På Fredericia Kommunes hjemmeside findes information og materiale omkring grundene på Fjordalléen: 

https://www.fredericia.dk/borger/bolig-byggeri/byggegrunde-til-salg/fjor...

• Købsaftale/købstilbud for hver enkelt grund findes under "Købstilbud / købsaftaler for alle grunde"
• Klik på den ønskede fil ”Fjordalléen + husnr” og print aftalen ud 
• Udfyld alle punkter markeret med gult 
• Underskriv aftalen på sidste side 
• Scan alle sider i den udfyldte og underskrevne købsaftale (købstilbud)
• Mail tilbuddet/tilbuddene til: lene.dalgaard-lassen@fredericia.dk og mærk mailen: "Købstilbud Fjordalléen"
• Der kan indsendes købstilbud på op til 3 grunde.
• Husk at anføre prioriteret rækkefølge i mailen
• Hver husstand/firma kan alene købe 1 grund
• Budfrist onsdag, den 14. december 2022 kl. 12,00
• Handlen er først gældende når og hvis Fredericia Kommune accepterer tilbuddet
• Vi anbefaler, at I læser alle oplysninger omkring udstykningen på hjemmesiden, før indsendelse af bud.

Betaling af købesum
Fredericia Kommunes byggegrunde sælges kun mod kontant betaling.
Senest på overtagelsesdagen betaler køber til kommunen købesummen. Faktura på købesum sendes til købes digitale postkasse ca. 2 uger før aftalt overtagelse.
Såfremt købesummen ikke er betalt senest på overtagelsesdagen, forrentes købesummen efter bestemmelserne i rentelovens § 5 herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. d. 1. januar og d. 1. juli det pågældende år med et tillæg på 5 %.

Overtagelse
Overtagelsesdagen skal fastsættes til tidligst den 01.03.2023 og senest den 01.06.2023.
Overtagelse kan ske til enten den 1. eller 15. i måneden.

 

 

Salgsvilkår for salg af parcelhusgrunde på Fjordalléen

Få svar på dine spørgsmål - her kan du læse om kommunens generelle principper for salg af parcelhusgrunde

 

Hovedprincipper

Fredericia Kommunes salg af fast ejendom sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme nr. 396 af 03. marts 2021. Henvisning til bekendtgørelse findes her på siden under fanen "Hvad siger loven"

Første gang en parcelhusgrund sættes til salg udbydes den til højeste købstilbud over mindsteprisen. Mindsteprisen for den enkelte grund på Fjordalléen fremgår af menupunktet ”Priser og grundstørrelser”.

Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte mindstepris. Sælger kan frit vælge mellem alle de indkomne bud, og kan eventuelt helt undlade at sælge ejendommen til en af de bydende.

Der fastsættes en frist - svarende til mindst 14 dage efter annoncering af udbuddet – indenfor hvilken kommunen skal have modtaget tilbuddet.

Frist for indsendelse af bud til Fjordalléen: onsdag, den 14. december 2022 kl. 12,00

Grunde, der ikke er solgt i udbudsrunden, sælges efterfølgende til mindsteprisen. Salget heraf sker efter "først-til-mølle"-princippet.

En husstand/firma kan alene købe én grund. En husstand omfatter alle personer og virksomheder tilknyttet husstanden.

Da køb af fast ejendom for de fleste indebærer en stor og langsigtet investering, kan det være en fordel at gennemgå sagen med en rådgiver, som kan vejlede om både økonomi, jordbundsundersøgelser, tinglysning m.m. inden afgivelse af købstilbud. En eventuel udgift hertil afholdes af køber.

Mindstepris

Fredericia Kommune foretager inden udbud af et område til parcelhusgrunde en beregning over udgifterne ved jordkøb og byggemodning.

På baggrund af beregningen samt en vurdering af herlighedsværdi, beliggenhed, jordbundsforhold m.v. fastsætter Fredericia Kommune en mindstepris for hver grund.

For at fastlægge markedsværdien inddrages vurdering fra ejendomsmæglere.

Særlige regler for købstilbud afgivet under udbudsrunden

Under udbudsrunden kan hver husstand byde på op til tre grunde. Dette gøres via udfyldelse af en købsaftale for hver grund, som man ønsker at afgive et bud på. Prioriteringsrækkefølgen skal fremgå tydeligt af mailen med de vedhæftede tilbud.

Et købstilbud på en grund er bindende i 3 uger regnet fra fristen for indgivelse af bud, medmindre buddet tilbagekaldes af budgiver indenfor budfristen, ikke accepteres af sælger eller bortfalder. 

Tilbuddet bortfalder kun, hvis grunden sælges til anden side, eller der købes en anden grund i samme udstykning.

Budgiver har ret til at tilbagekalde sit bud og eventuelt fremsætte et nyt tilbud, som er højere eller lavere end det oprindelige bud, forudsat at tilbagekaldelsen og/eller det nye bud når frem inden udløbet af budfristen.

En købsaftale med tilbud skal være kommunen i hænde senest onsdag, den 14. december kl. 12,00 for at komme i betragtning.

Fredericia Kommune registrerer alle indkomne købstilbud og sender en bekræftelse på modtagelse ud løbende.

Tilbagemelding på købstilbud sendes via mail

Dagen efter udløbet af fristen gives der tilbagemelding til alle budgivere via mail.

Hvis der ikke er oplyst en mailadresse, skal det være muligt for kommunen at komme i telefonisk kontakt med tilbudsgiver fra dette tidspunkt.

Flere ens bud på samme grund

Er der blandt flere tilbudsgivere afgivet samme højeste bud over mindsteprisen på samme grund, vil disse tilbudsgivere få mulighed for at fremkomme med et nyt bud, der størrelsesmæssigt mindst skal lyde på det oprindelige købstilbud. Meddelelse herom vil blive givet pr. tlf. eller mail.

Fristen for det nye bud er 3 arbejdsdage fra modtagelse. Er der herefter flere med samme højeste bud, foretages lodtrækning.

Vinder budgiveren udbuddet for mere end én grund ved afgivelse af bud på 1., 2. og 3. prioritet, er det grunden med højeste prioritet, der tilfalder budgiver.

Er der ikke oplyst en prioritering, foretager kommunen prioriteringen, så højeste bud får 1. prioritet. Er buddene enslydende får den grund, hvor prisen pr. kvadratmeter er højest, 1. prioritet.

 

Priser og grundstørrelser

Flg. grunde udbydes til salg:

Nr.:    Areal:    Mindstepris:

45     788m2   kr. 860.000,00

46     789m2   kr. 815.000,00

47     743m2   kr. 830.000,00

48     804m2   kr. 650.000,00

49     780m2   kr. 815.000,00

50     796m2   kr. 750.000,00

51     793m2   kr. 800.000,00

52     738m2   kr. 800.000,00

53     742m2   kr. 795.000,00

54     735m2   kr. 785.000,00

55     789m2   kr. 785.000,00

56     739m2   kr. 775.000,00

57     774m2   kr. 790.000,00

58     713m2   kr. 765.000,00

59     754m2   kr. 795.000,00    NB: servitutbælte på 2 meter vedr. kloakledning langs skellet mod syd og vest, kontakt os for nærmere info/kort

60     728m2   kr. 740.000,00    NB: max. bebyggelse i 1 etage

61     791m2   kr. 765.000,00    NB: max. bebyggelse i 1 etage

 

 

Kortbilag / matrikelkort over grundene

Her finder du kortbilag over grundene på Fjordalléen i lokalplanens delområde 3.

 

Bilag

Købstilbud / købsaftaler for alle grunde

Købsaftale for hver enkelt grund findes her under bilag
Grundene udbydes i første omgang via budrunde. Ønsker du at byde på en grund, skal du være opmærksom på, at dit bud er bindende og ikke kan tilbagekaldes, efter at Fredericia Kommune har givet besked om, at buddet accepteres.
Fortrydes et bud efter dette tidspunkt, er fortrydelsen omfattet af reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.
Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at give et højere købstilbud end den fastsatte mindstepris. Buddet kan ikke betinges af, eller på anden måde gøres afhængig af størrelsen på andre bud. Buddet kan ikke betinges af godkendelse af købers advokat eller anden rådgiver.
Købstilbud under den fastsatte mindstepris kommer ikke i betragtning.
Læs mere om at byde på en grund under fanen ”Køb af grund - købsproces og vilkår”

Bilag

Jordbundsundersøgelser (vejledende)

Jordbundsundersøgelse 
Området i Østerby er kendetegnet ved, at der ofte træffes fedt til meget fedt ler i funderingsniveau. 
Jordbundsforholdene i udstykningen for Fjordalléen består af fedt moræneler / meget fedt moræneler.

Når I beslutter jer for at bygge nyt hus, råder vi jer til at få foretaget en jordbundsundersøgelse, inden I begynder at bygge. Undersøgelserne foretages af geotekniske specialfirmaer, og udgiften hertil betales af dig som grundejer. Undersøgelserne viser, hvordan og hvor dybt der skal funderes for at modvirke sætningsskader mv. på fundament og murværk. Der kan ikke forventes nedslag i grundprisen på grund af ekstraudgifter til fundering.
Det er bedst først at foretage undersøgelsen, når du har bestemt dig for, hvilket hus du ønsker at bygge, og hvor det skal placeres på grunden.

Fredericia Kommune har fået foretaget en vejledende jordbundsundersøgelse på hver grund i lokalplanens delområde 3, som giver et billede af, hvad der kræves for at få det bedst mulige grundlag for at fundere dit nye hus. Samlet rapport, rapport for hver grund og beregning over omkostninger til ekstrafundering finder du under "Bilag".

Jordbundsundersøgelserne viser generelt et muldlag på 0,3 – 0,4 m. Dog er der fundet undtagelser på et par af grundene, hvor der træffes fyldlag bestående af muld- og lerlag. De nærmere værdier fremgår af undersøgelserne.
Der træffes i overvejende grad meget fedt moræneler på parcellerne, som medfører øget funderingsdybde samt krav om armering af fundamenter og gulve samt etablering af omfangsdræn.
Pga jordbundsforholdene i området skal ændringer i lerets vandindhold under funderingsdybde begrænses mest muligt. Træer og buske skal placeres med en afstand af mindst halvanden gange bevoksningens højde (fremtidig højde) fra huset (f.eks. skal et 3 m højt træ placeres 4,5 meter fra huset).
Jordbundsundersøgelsen samt beregning over forventede udgifter til fundering er en del af aftalen om køb af grunden. Køber erklærer ved indgåelse af købsaftalen at være bekendt med jordbundsanalysen for grunden samt beregning over forventede udgifter til fundering.
Købers opmærksomhed henledes på, at den geotekniske rapport alene afdækker jordbundsforholdene på netop det sted på parcellen, hvor boreprøven er foretaget, og at jordbundsforholdene kan afvige væsentligt andre steder på parcellen.
Viser købers undersøgelser, at der er væsentlige mangler ved det solgtes bæreevne, som ligger udover resultaterne af sælgers udførte undersøgelser, er køber senest 10 uger fra skødets underskrift berettiget til at træde tilbage fra handlen. Kommunen yder ikke reduktion i salgsprisen på grund af ekstra funderingsomkostninger, idet der ved købesummens fastsættelse er taget højde for resultatet af jordbundsundersøgelsen. 
Ved væsentlige mangler ved det solgtes bæreevne forstås mangler, der forudsætter nødvendig dokumenteret ekstrafundering, der ligger udover resultaterne fra sælgers jordbundsundersøgelser samt beregning af udgifter til fundering, og som medfører dokumenterede udgifter på mindst 20% af købesummen, som anført i nærværende købsaftale. Er omkostningerne mindre end anført i foregående punktum kan køber ikke træde tilbage fra handlen eller i øvrigt gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Bilag

Det praktiske

Budrunde
Grundene udbydes i første omgang via budrunde. Ønsker du at byde på en grund, skal du være opmærksom på, at dit bud er bindende og ikke kan tilbagekaldes, efter at Fredericia Kommune har givet besked om, at buddet accepteres. Fortrydes et bud efter dette tidspunkt, er fortrydelsen omfattet af reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.
Læs mere under ”Køb af grund - købsproces og vilkår”

Købsaftale – når kommunen har accepteret dit købstilbud
I din købsaftale indgår datoen for, hvornår du overtager grunden. Fra overtagelsesdatoen betaler du alle udgifter, der er forbundet med din grund.
Købesummen skal betales den dag, hvor du overtager grunden. Kommunen sender en faktura til dig i din digitale postkasse ca. 2 uger før grunden overtages.

Kan jeg fortryde mit køb?
Ja, du har lov til at fortryde dit grundkøb.
Det kan du gøre indtil 6 hverdage efter, at kommunen har accepteret dit tilbud om køb. Det koster 1% af grundens pris at fortryde.
Efter de 6 hverdage er det ikke længere muligt at fortryde købet.

Tinglysning
Du skal selv sørge for at få handlen og evt. servitutter tinglyst på tinglysning.dk. Dette skal ske senest 2 måneder efter du har overtaget grunden. Vi anbefaler, at du allerede fra begyndelsen får en rådgiver til at hjælpe dig med tinglysning af skøde og servitutter.
Omkostningerne til tinglysning skal du selv betale. Hvis fristen overskrides, kan Fredericia Kommune vælge at foretage tinglysningen for din regning.
Som grundejer er du forpligtet til at respektere eventuelle servitutter på din grund.
Når du tinglyser din grund, sikrer du dine rettigheder – dvs. ejendomsretten (skøde) og begrænsende rettigheder (servitutter) over grunden.
En servitut kan f.eks. være krav om medlemskab af grundejerforening.
Et skøde indeholder de helt basale oplysninger om handlen. Når skødet er godkendt af alle parter, sætter du og kommunen en digital underskrift.

Adgang til området
Du har nem adgang til Fjordalléen både fra Fredericia midtby via Treldevej eller ringvejen sydfra samt fra motortrafikvejen nordfra (Børkop og Vejle). Der er netop anlagt ny dobbeltsporet og belyst cykelsti mellem Fjordalléen og Fredericia Centrum, så du nu også kan cykle trygt til og fra centrum og øvrige dele af byen.
Grundene i lokalplanens delområde 1, 2 og 3 har adgang fra Skullebjergvej.

Veje og stier

 • Grundene ligger ved privat fællesvej
 • Der etableres kantsten, gadelys og smal græsrabat i den vestlige side af vejen
 • Vejen forsynes med slidlag, når min. 50% af grundene er solgt og bebygget. Udførslen af dette aftales nærmere med grundejerforeningen.
 • Boligveje udlægges i 8½ meters bredde og med vendeplads.
 • Kørebanearealet udlægges i 5½ meters bredde med fast asfaltbelægning.
 • Der udlægges sti med forbindelse fra Skullebjergvej via Engparken til Østerbyvej
 • Der skal etableres mindst 2 parkeringspladser pr. åben-lav bolig (parcelhusbebyggelse)
 • I delområde 2 udlægges der 2 meter areal i vejens vestlige side til gæsteparkering
 • I delområde 1 etableres der fortov i den vestlige side af vejen 

Tilladelse til at plante hæk rundt om grundene i lokalplanens delområde 3
Der er søgt om dispensation fra lokalplan nr. 280 §9.3.1, og der er givet tilladelse til at plante hæk mod nabogrunde, vej og grønt areal på Fjordalléen.

Når du skal plante hæk mod vej, sti og fællesarealer skal du være opmærksom på, at hækken skal plantes min ½ meter inde på egen grund. 
Hæk mellem naboer placeres i skel. Det er en god idé at gå i dialog med dine naboer, inden du begynder at plante hæk for at undgå eventuelle efterfølgende konflikter.

Arkæologiske forhold
Vejle Museerne har udført arkæologiske forundersøgelser på området i september 2022. Der er ikke fundet noget af arkæologisk interesse, og området er således frigivet.
 

Adgangsforhold og overkørsel
Vi vil gerne passe på de bløde trafikanter og de legende børn på vejen. Derfor er der regler for, hvor bred din indkørsel må være.
Når du modtager byggetilladelse fra kommunen, modtager du også en tilladelse til at etablere en indkørsel fra vejen og ind til din grund – en såkaldt overkørselstilladelse.
I den kan du se, hvor bredt overkørselsarealet til din indkørsel må være. Den bredde skal du selvfølgelig holde dig inden for – ellers risikerer du i værste fald at skulle omlægge en del af din indkørsel.
Vær opmærksom på, at hvis din rådgiver/byggefirma har ansøgt om byggetilladelse på dine vegne er overkørselstilladelsen sendt til din rådgiver.
I etableringen af din overkørsel, som forbinder den private grund med vejen, er der særlige vilkår, du skal være opmærksom på:

 • Niveauet, hvor overkørslen skal tilslutte vejen bliver ca. 11 cm højere, når den er færdiggjort. Slidlag etableres, når min. halvdelen af grundene er solgt og bebygget. 
 • Du kan med fordel vente med at etablere fast belægning fra skel og frem mod kørebanekant, indtil vejen er færdiganlagt med kantsten og rabatter.
 • Du skal anvende køreplader i forbindelse med adgang til grunden i byggeperioden.
 • Der må etableres 1 overkørsel pr. grund i maksimalt 6 meters bredde.
 • Husk at tage hensyn til placeringen af lygtepæle, skilte, træer, parkeringslommer mv., når du planlægger, hvor din overkørsel skal være. Hvis der er en lygtepæl eller andet lige der, hvor du gerne vil have din indkørsel, skal du kontakte kommunen (Vej & Park tlf. 4131 8727) for at høre om muligheden for at få det flyttet. Vær her opmærksom på, at du selv skal betale for en evt. flytning.

Skelpæle og udbedring af skader
Din grund er afgrænset med skelpæle. Alle skelpunkter er markeret med jernrør, som markerer hjørnerne på din grund. Alle skelpunkter er kontrolleret af landinspektør ved byggemodningens afslutning. 
Skelpælene viser, hvor din grund støder op mod din nabos grund og mod vej/sti og evt. fællesarealer. Pælene kan nogle gange være svære at få øje på, hvis de eksempelvis er blevet begravet i jord. Men de er der oftest stadigvæk.
Vær opmærksom på, at skelpæle og markeringspæle ikke er det samme. Skelpælene er metalrør i 80 cm længde, som stikker en lille smule op over jorden. Markeringspælene er træpæle, ofte med rødmalet top.
Hvis du ikke kan finde skelpælene på din grund, kan du kontakte os, og så vil vi sørge og betale for, at der bliver sat nye skelpæle af landinspektørfirma. 
Det er dog en betingelse, at vi får besked herom senest 14 dage efter overtagelsen.
Vi anbefaler, at du, ved byggeriets start, sikrer disse punkter bedst muligt med stolper eller lignende, da kommunen ikke reetablerer dem, hvis de går i stykker.

Som bygherre er det dig, der dækker omkostninger til at udbedre eventuelle skader på byggemodningen. Det kan være skader på kantsten, rabatter, gadelys, kabelskabe, og hvis vejbrønde skal tømmes for byggematerialer fra dit byggeri. Sørg derfor for, at sand, grus og andet byggemateriale ikke ledes i vejbrøndene.

Ansøgning om byggetilladelse
Når du skal søge om byggetilladelse skal du søge digitalt under "Byg og Miljø". Se mere her: Søg om byggetilladelse

Byg og Miljø har en hjemmeside, hvor borgere og virksomheder kan søge om byggetilladelse. Du kan søge på vegne af dig selv, men du kan også vælge at lade din rådgiver søge på dine vegne.

Når du køber en kommunal byggegrund, må du søge om byggetilladelse op til 1 måned, før du overtager grunden. Vær opmærksom på, at du skal have overtaget og betalt for grunden, før en byggetilladelse må tages i brug.

Har du spørgsmål vedr. ansøgning om byggesag er du altid velkommen til at kontakte: 
Byg & BBR
Tel. 7210 7838
Mail: kommunen@fredericia.dk

Terrænregulering 
Inden du går i gang med dit byggeri, skal du være opmærksom på, at der er regler for, hvor meget du må regulere jordoverfladen på din grund. 
Det betyder, at du ikke frit må udjævne niveauforskelle ved enten at fjerne, tilføre eller flytte jord. Det samme gælder, når du skal anlægge din have.
Reglerne finder du i lokalplanen (lokalplan 280) og evt. i din byggetilladelse.
Har du spørgsmål ang. terrænregulering, kan du kontakte:

Byg & BBR
Tel. 7210 7838
Mail: kommunen@fredericia.dk

Jordbundsundersøgelse 
Når I beslutter jer for at bygge nyt hus, råder vi jer til at få foretaget en jordbundsundersøgelse, inden I begynder at bygge. Undersøgelserne foretages af geotekniske specialfirmaer, og udgiften hertil betales af dig som grundejer. Undersøgelserne viser, hvordan og hvor dybt der skal funderes for at modvirke sætningsskader mv. på fundament og murværk. Der kan ikke forventes nedslag i grundprisen på grund af ekstraudgifter til fundering.
Se nærmere under fanen "Jordbundsundersøgelser"

Vedr. beplantning på grundene:
Pga. jordbundsforholdene skal ændringer i lerets vandindhold under funderingsniveau begrænses mest muligt. For fundamenterne gennemføres dette ved brug af en såkaldt udtørringssikker funderingsdybde. 
Afstanden mellem bevoksning (træer/buske) og bygninger skal min. være halvanden gange bevoksningens højde (fremtidige højde). 
Eksempel: Et 3 m højt træ (færdigvokset højde) skal mindst stå (3 m * 1,5) = 4,5 meter fra huset.

Hvad gør jeg, hvis vi støder på et dræn under byggeriet?
På din grund kan der ligge drænrør, som hverken du eller kommunen har kendskab til.
Hvis du i forbindelse med byggeriet støder på dræn, har du pligt til at retablere det for din regning. Det kan rent praktisk ske ved, at drænet for eksempel føres uden om huset.

Afgifter og tilslutning
Købesummen er inklusiv:
•    Tilslutningsafgifter til fjernvarme via Fredericia Fjernvarme.
•    Byggemodningsomkostninger/tilslutningsafgifter til kloak, vand og el
Øvrige tilslutningsafgifter er ikke inkluderet i prisen. 

Forsyninger
Tilslutning af kloak, vand, el og fjernvarme
Fredericia Kommune har sørget for, at din grund er forsynet med drikkevand, el, fjernvarme og kloak frem til grundgrænsen. 
Som grundejer skal du selv sørge for at kontakte forsyningsselskaberne, så de eksisterende ledninger og rør bliver ført videre fra tilslutningsstedet ved grundgrænsen og ind i dit hus. Arbejdet skal udføres af autoriserede installatører og udgiften hertil betales af køber.
Ønsker du oplysninger om tilslutningsstedet på din grund, skal du kontakte forsyningsselskabet direkte

Regnvand og spildevand
Der er ledningssystem til regnvand og spildevand. For at undgå fejltilslutninger er opføringsrøret for skelbrønden til regnvand markeret med blå maling indvendigt, og opføringsrøret for spildevand er markeret med rødbrun farve.
Regnvandsstik er placeret ca. 2 meter fra skel og spildevandsstik er ca. 3 meter fra skel. Grundejer skal sørge for, at dæksler ikke dækkes til, og at de er ført op til og ligger i niveau med terræn.
Grundejer skal sikre, at overfladevand ledes væk på egen grund. Det kan gøres på forskellige måder. Etableres indkørslen med fald mod vejen, skal grundejer sørge for at lave aquadræn/overfladedræn til at opsamle regnvand, så det ikke løber ud på vejen.
Læs mere om reglerne for håndtering af overfladevand på din grund på Fredericia Kommunes hjemmeside under affald, kloak og miljø. 

Fjernvarme
Grundejer aftaler med Fredericia Fjernvarme, hvordan stikledningen til fjernvarmen skal etableres, når byggeriet skal i gang.

Fibernet og el
Ewii fibernet A/S har ført fiberrør til hver parcel og TreFor El A/S har fremført el-ledninger. Grundejer kontakter leverandør for nærmere aftale omkring tilslutning.

Brug din egen grund som lagerplads
Hvis nabogrunden står tom, kan det være fristende at bruge den som lagerplads og arbejdsareal. Men også her gælder ejendomsretten, og den skal du og dit byggefirma samt leverandører huske at respektere.
Brug derfor din egen grund til at stille byggematerialer, affaldscontainere m.v. på. Så risikerer du heller ikke, at tunge køretøjer laver skader på andres arealer.
Du må heller ikke bruge vejarealer eller fællesarealer til oplag af byggematerialer m.v.

Hvorfor er reglerne sådan?
Tunge køretøjer kan ødelægge jordbunden og skelpæle. Naboen forhindres samtidigt i at vedligeholde grunden mv. 
Huske også, at det er grundejerforeningen – dvs. dig selv – der overtager fællesarealerne senere i den tilstand, som de er i.

Byggepligt
Køberen skal påbegynde byggeri af bolig på byggegrunden senest 2 år efter overtagelsen.
Hvis køberen ikke opfylder denne forpligtelse, har kommunen ret til (men ikke pligt til) at købe byggegrunden tilbage på vilkårene anført i købsaftalen. 

Videresalg af byggegrund
Videresalg af byggegrund i ubebygget stand forudsætter, at vilkårene i købsaftalen om byggepligt fastholdes til den nye erhverver af byggegrunden. Det er således fristen om byggepligt indenfor 2 år regnet fra overtagelsen af første køber, som også er gældende for ny erhverver. 

En byggegrund skal også passes
Inden byggeopstart bør du – for dine naboers skyld – holde din byggegrund i pæn stand. Sørg f.eks. for at holde ukrudt nede, så det ikke spreder sig til naboernes grunde. 
Om vinteren skal du huske at holde fortovet foran din grund fri for is og sne. Det er dit ansvar allerede ved overtagelsen, ligesom du har erstatningspligt, hvis personer falder og kommer til skade på dit is- eller sneglatte fortov.

Grundejerforening
Ifølge lokalplanen er der medlemspligt til grundejerforeningen Ryesholm for samtlige ejere af nyudstykkede grunde indenfor lokalplanens område.
Læs mere herom under fanen: "Grundejerforeningen Ryesholm"

 

Interesseret i en byggegrund?
- Vi hjælper dig på vej

SALG 
Tlf.: 7210 7039
Mail: lene.dalgaard-lassen@fredericia.dk 

BYG & BBR
Spørgsmål vedr. byggetilladelse
Tlf.: +45 7210 7838

VEJ & PARK
Spørgsmål omkring byggemodningen, vejadgang/overkørsel
Tlf.: +45 4131 8727

FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI A/S
Spørgsmål omkring kloakering
Tlf.: +45 7620 7100

 

Lokalplan 280

Vi anbefaler, at du læser i Lokalplan nr. 280 om boligområdet vest for Østerby: Lokalplan 280

Lokalplanen indeholder bl.a. bestemmelser for, hvordan og hvor du må bygge på grunden.

Lokalplanens bestemmelser er juridisk bindende – men du har mulighed for at ansøge om dispensation til enkelte og mindre væsentlige forhold. 

Bemærk: der er på forhånd givet dispensation fra lokalplanen til at opføre hæk rundt om grundene i lokalplanens delområde 3 (se dispensation under bilag)

Bilag

Grundejerforeningen Ryesholm


Ifølge lokalplanen er der medlemspligt til grundejerforeningen Ryesholm for samtlige ejere af nyudstykkede grunde indenfor lokalplanens område.

Foreningens vedtægter er tinglyst servitutstiftende på de enkelte ejendomme indenfor foreningens fastlagte område jf. lokalplan 280. Vedtægterne kan ses som bilag her på siden.

Til sikkerhed for de enkelte medlemmers opfyldelse af disses forpligtelser overfor grundejerforeningen tinglyses vedtægterne pantstiftende i hver ejendom for et beløb stort kr. 25.000,00 forud for al pantegæld.
Grundejerforeningen skal stå for drift og vedligeholdelse af veje og fællesarealer. For at der kan være økonomi til det, skal du som medlem betale kontingent til grundejerforeningen. 

Hvorfor er reglerne sådan?
Af hensyn til at få en hensigtsmæssig vedligeholdelse af veje og fællesarealer og for at sikre en ensartethed – og endelig for at bane vejen for godt naboskab.

I takt med at grundene bliver solgt og bebygget skal der vælges bestyrelse for grundejerforeningen . Dette skal ske på grundejernes eget initiativ.

Bilag

Fortrydelsesret

Ønsker du at fortryde dit køb efter kommunens accept kan du gøre dette indtil 6 hverdage efter, at kommunen har accepteret dit tilbud om køb.

Det koster 1% af grundens pris at fortryde. De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom samt bekendtgørelse om oplysning om fortrydelsesret ved erhvervelse af fast ejendom.

Nærmere omkring dette kan ses under bilag ”Oplysning om fortrydelsesret”.

Bilag

Hvad siger loven

Salg af grundene sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme nr. 396 af 03. marts 2021.

Du kan læse bekendtgørelsen her på retsinformations hjemmeside.