Slå adgang med tegn til/fra

Oplysningspligt

Fredericia kommune, er dataansvarlig for behandlingen af de data, vi har modtaget om dig. Kommunen følger reglerne i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen. Alle ansatte i Fredericia Kommune har tavshedspligt.

Formål og lovgrundlag for behandlingen
I Fredericia Kommune har vi ofte brug for personlige oplysninger om dig, når vi skal løse vores opgaver, men vi
bruger kun dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver og for at kunne
levere en god kommunal service og ydelse. Dette gælder oplysninger om både borgere, foreninger, virksomheder,
ansatte og samarbejdspartnere.

Grundlaget for vores behandling er de myndighedsområder og tilhørende lovgivning, der er pålagt de enkelte
afdelinger i Fredericia Kommune.

Vi skal desuden opbevare sagens oplysninger, så vi efterfølgende kan dokumentere sagens forløb. Det følger af de
almindelige forvaltningsretlige regler, arkivlovgivning mv.
 

Hvilke oplysninger og til hvem
Vi modtager personoplysninger fra forskellige kilder:

 • Den enkelte borger,
 • Andre borgere,
 • Myndigheder, institutioner og virksomheder, herunder skoler og daginstitutioner,
 • Kommunens egne medarbejdere, fx parkeringsvagter,
 • Registre, fx Det Digitale Motorregister og Det Centrale Personregister (CPR).

Hvis vi indsamler eller modtager oplysninger om dig fra andre, får du normalt besked om det, når vi behandler
den sag, som oplysningerne indgår i.

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger findes i lovgivningen om databeskyttelse, centrale
bestemmelser er:

 • Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra e
 • Databeskyttelsesforordningen, artikel 9, stk. 2, litra f
 • Databeskyttelsesloven § 8, stk. 1 og stk. 2, og § 11, stk. 1
   

Samtykke
Når personoplysninger er nødvendige for, at vi kan løse vores opgaver, skal vi ikke have samtykke. I modsat fald skal vi have samtykke.
 

Videregivelse
Vi videregiver personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver og naturligvis kun, når
det er lovligt. Vi kan overlade persondata til kommunens databehandlere (eksterne leverandører). De behandler data i
overensstemmelse de instruktioner, vi har givet dem i de aftaler, vi har indgået med dem. Aftalerne regulerer
hvordan de må behandle de personoplysninger, som overlades til dem.
Vi kan videregive personoplysninger til myndigheder, organisationer, virksomheder og personer, som vi skal
kontakte i sagerne.

Det kan vi for eksempel gøre:

 • ved høring efter forvaltningsretlige krav,
 • ved fremsendelse af en afgørelse, eller
 • ved indberetning til andre myndigheder.

I visse tilfælde deler vi ikke-fortrolige personoplysninger med offentligheden, journalister og andre interesserede.
Det kan for eksempel ske ved offentliggørelse af ikke-fortrolige personoplysninger på vores hjemmeside mv., ved
udsendelse af pressemeddelelser og ved udlevering af oplysninger, som er omfattet af aktindsigt.
 

Opbevaring af dine personoplysninger
Fredericia Kommune opbevarer dine data, indtil opbevaringspligten udløber, hvilket afhænger af den lovgivning,
der er anvendt i forbindelse med sagsbehandlingen. Fredericia Kommune sletter dine oplysninger, når
opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.


Vil du vide mere om Fredericia kommunes databeskyttelsesrådgiver, kontaktoplysninger og dine rettigheder kan
du finde flere oplysninger om databeskyttelsesrådgiveren via linket.
 

Rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder. Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse og ret
til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af behandling af dine data. Du kan læse
mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på
www.datatilsynet.dk

Har du i forbindelse med en spørgeundersøgelse eller lignende givet samtykke til behandling af dine
personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Tilbagetrækning af dit samtykke vil
ikke påvirke lovligheden af den tidligere behandling af dine data. Trækker du dit samtykke tilbage, har det først
virkning fra anmeldelsestidspunktet.

Vil du gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab: 
CVR-nr.: 38 53 80 71
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
 

Klage
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, kommunen behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk