Voldly

Voldly

Velkommen til Voldly

Voldly er en natur- og bevægelsesinstitution, som er normeret til 91 børn i alderen 0-6 år. Voldly er en del af Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg.

Voldly er opdelt i to grupper:

  • Vuggestuen Muslingerne, som rummer 22-26 børn i alderen 0-2 år
  • Børnehaven Krabberne, som rummer 40-48 børn i alderen 3-6 år

At Voldly er en natur- og bevægelsesinstitution indebærer, at alle børn fra 0-6 år er på ture ud i naturen, tilrettelagt ud fra det enkelte barns formåen. Turenes formål er en vekselvirkning mellem spontanitet, at gribe nuet samt læring, hvor børnene får udviklet deres motorik, får brugt deres sanser og lærer om natur og miljø.

Vi arbejder ud fra en anerkendende og respektfuld tilgang til både børn og forældre. Vi vægter nærvær med det enkelte barn og arbejder ud fra det enkelte barns nærmeste udviklingszone og det enkelte barns kompetencer.

Vi forventer et åbent samarbejde med forældrene, baseret på samarbejde, dialog og gensidig respekt og ansvar.

Pædagogisk arbejde:

Vi har de sidste tre år arbejdet med planlagte aktiviteter om formiddagen, og hvor børn og voksne så vidt muligt er i den samme gruppe i seks uger. Vi har særlig fokus på relationer barn-barn og barn-voksen. Vi forbereder børnene på, hvad der skal ske, hvilket giver dem tryghed, og vi arbejder med at opstille læringsmål for, hvad vi gerne vil have børnene skal lære af aktiviteten. Det gør vi, fordi vi arbejder ud fra en vidensbaseret tilgang, som viser, at når vi arbejder med relationer, tryghed og læring, så opnås det bedst ved gentagelser i trygge og forudsigelige miljøer.

I april 2018 lavede Voldly en ny struktur, således at børnene nu er opdelt i to store grupper. Begge stuer er opdelt i mindre læringsrum, hvor der gives plads til nærvær, fordybelse og med plads til eksperimenterende leg. Vi har valgt læringsrummene ud fra de kommende nye læreplaner. Det nye i dette er, at vi nu sætter ekstra fokus på eksperimenterende leg og science.

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Voldly.
 
Du kan kontakte pædagogisk leder Gitte Jørgensen på telefonnummer 72 10 63 10 / 72 10 63 15 eller 22 62 04 42.

Personale

I Voldly ser personalefordelingen således ud:

  • 1 pædagogisk leder
  • 10 pædagoger
  • 4 medhjælpere
  • 1 pædagogstuderende
  • 1 kost- og ernæringsansvarlig
  • 1 rengøringsdame

Derudover kan vi have forskellige former for praktikanter i huset.

Vi har et vikarkorps i Kirstinebjerg distriktet, hvis tre vikarer dækker fire institutioner og derudover har vi selv tilknyttet nogle "løse vikarer". Det betyder, at alle vikarer har et godt kendskab til børnene.

Voldly - en natur- og bevægelsesinstitution

I 2012 ændrede Voldly sin profil til naturinstitution og i 2017 har vi nu også fået bevægelsesdelen med, så vi nu kalder os natur- og bevægelsesinstitution. Vi udvikler hele tiden på vores profil og arbejder på at tydeliggøre profilen på både inde- og udemiljøet i Voldly.

Vi har siden 2012 arbejdet med hjælp fra forældre på at udvikle vores store legeplads til et sted, hvor alle seks læreplanstemaer er sat i spil. Den store legeplads indeholder mange dejlige områder, hvor der er mulighed for at få skærpet nysgerrigheden, få fantasien i gang og hvor motorikken kan blive udfordret. Vi arbejder med årstiderne og de fire elementer: Ild, jord, luft og vand. Vi har fuglekasser, hvor vi kan følge fuglenes ynglen. Vi har insektboliger, hvor vi følger insekternes liv.

Legepladsen bærer også meget præg af, at vi arbejder med Fra Jord til Bord. Vi har frugttræer og –buske samt flere plantekasser rundt omkring. Vi inddrager børnene, så alle børn er med til at så, plante, høste, lave det til noget spiseligt og selvfølgelig spise det. Det man selv har været med til at lave, smager bedst. Nogle gange går børnene ind til vores madmor med eksempelvis kartofler, som koges og kommer på rugbrødsmaden. Andre gange tilberedes maden over bålet og endelig er det skønt, når man bare kan plukke et jordbær og putte i munden.

I maj måned holder vi bedsteforældredag for alle børns bedsteforældre og her kommer bedsteforældrene med en blomst eller anden plante, som de planter sammen med barnebarnet. Barnet passer derefter selv sin plante med hjælp fra de voksne i Voldly.

I efteråret laver vi marmelade, som de ældste børn står for at sælge til høstgildet. Samtidig med dette har alle børn været med til at bage, og også det sælges til forældrene. Pengene fra marmeladesalget går til Voldlys børn, og pengene fra brød-/kagesalget går ubeskåret til Børns Vilkår. Børnene lærer, at de kan være med til at hjælpe andre børn, som ikke har samme muligheder som dem selv.

Vi arbejder med science, hvor vi skærper børnenes nysgerrighed i at eksperimentere. Vi laver natur- og teknikforsøg, afstemt efter barnets kompetencer. Vi undersøger bænkebidere, laver vejrforsøg, og vi ser, hvordan planter slår rødder og meget mere.

Vi har de sidste par år haft ekstra meget fokus på, at legepladsen skal have mange forskellige muligheder for at udfordre børnenes sanser og motorik. Vi har blandt andet lavet en Tarzanbane, hvor man kan gøre noget alene og andet, hvor man må have en ven til at hjælpe. Det styrker venskaber og samarbejde og er med til at motivere de børn, som er udfordret motorisk, til at prøve.

I 2017 fik vi en ekstra pose penge, som vi har brugt på at udvikle på vores lille legeplads, således at vores yngste børn nu har en legeplads, der udfordrer deres sanser, nysgerrighed og motorik. Små børn sanser og undersøger tingene, ofte ved at putte i munden eller ved at røre ved tingene.

Når barnet skal ind i sansehaven, skal det først igennem Løvens Gab - det er lidt farligt. I sansehaven er der mange forskellige planter, der dufter og smager forskelligt, og de er også forskellige at røre ved. Der er også planter, der tiltrækker forskellige insekter. I sansehaven kan børnene cykle, spille musik, holde balance på balancebommen, og de kan også lave science-forsøg, hvor de blandt andet får koordineret gribe- og samlefunktionen. Der er former og farver, man kan klatre og man kan lave butik.

Men natur og bevægelse foregår ikke kun på matriklen - vi drager også ud i naturen. Alle børn har faste turdage, men der kan også være ture ud af huset på andre dage. Vi sanser og lærer om naturen og om, hvor vigtigt det er, at vi passer godt på den. Indholdet på turene kan være meget forskelligt.

I 2017 og 2018 arbejder vi med naturen og vandet omkring os, hvilket betyder, at vi besøger det samme sted fire gange, så vi følger årstidernes skiften. Det er i 0-18-årsperspektiv, så skolerne gør det samme. Der foregår også forskellige aktiviteter på tværs i kommunen, og dem deltager vi selvfølgelig også i. Vi har eksempelvis haft samarbejde med 9. klasse, som kom i Voldly og lavede vandworkshop for vores storegruppe. Vi har en aftale om, at vi kan låne biologilokalet på skolen på Indre Ringvej, og vi har også lånt udstoppede dyr, som vi har udstillet i Voldly. Vi har også aftaler om samarbejde med 0. klasse, som kommer på besøg i Voldly, og vi laver natur- og motorikløb sammen. Det er et samarbejde, der stille og roligt udvikles.

Det er politisk besluttet, at hele Fredericia Kommune skal arbejde med Grøn Generation. Det betyder, at vi ud over at arbejde med og i naturen, også skal have fokus på energi og miljø. I Voldly gør vi det ved, at vi har fokus på bæredygtighed. Vi sorterer affald, og grønt affald kommes i ormekassen, så vi genbruger affaldet. Vores madmor er meget dygtig til at mindske madspild, så her arbejdes der også med bæredygtighed. Vi laver kunst af forskellige affaldsmaterialer. Vi har opnået sølvmærket i indkøb af økologisk mad, hvilket betyder, at vi ligger over 85 %.

I perioder har vi særligt fokus på: Sluk lyset, spar på vandet, brug af papir og meget andet. Vi gentager perioderne, så vi kan se, hvad børnene har lært og husker.

Årets gang

Årshjul for arrangementer i Voldly

Januar
Stille opstart på det nye år  

Februar
Fastelavn
 
Marts
Påskeklip
Påskefrokost
  
April
Forældremøder i vuggestuen
Forældremøder i børnehaven

Maj
Bedsteforældredag i børnehaven
Bedsteforældredag i vuggestuen

Juni
Voldlys 70-års fest
Sommerfest og valg til forældrerådet

Juli
Sommerferie

August
Sommerferie

September
Vi laver forberedelser til høstgildet

Oktober
Høstgilde

November
Halloween i børnehaven
Forberedelser til julemåneden
Juletræet pyntes på torvet

December
Julehygge hele måneden
Forældregløgg
Julemanden kommer på besøg
Børnejulefrokost
Gudstjeneste

Årshjul på forskellige fokuspunkter 2018:

Tanken er, at det er fokuspunkter, vi arbejder med hver dag, når situationen er til det. Når vi laver aktiviteter, i mødet med hinanden og så videre. Det betyder ikke, at det er en aktivitet, men mere som en ny ”rutine”, vi arbejder med at få indført i huset. Det skal ske i samarbejde med forældrene.

Marts: Sige godmorgen og farvel, både børn og forældre (sociale kompetencer, dannelse)

April: Forbrug af papir, alle former for papir. Toilet- og håndklædepapir, tegnepapir, indpakningspapir. Tale med børnene om, hvor papiret kommer fra, og hvad det betyder for vores klima og miljø (natur, bæredygtighed)

Maj: Vaske hænder før og efter måltidet, efter toiletbesøg og efter legeplads. Evt. låne Prinsessen, der vaskede hænder (sociale kompetencer, dannelse)

Juni: Forbrug af vand, alle former. Skylle ud i toilettet, vandhaner, vande blomster, drikkevand, badevand og så videre (natur, bæredygtighed)

Juli/august: Venskaber på tværs i huset og på tværs af Bissensvej – Voldly (sociale kompetencer)

September: Oprydning. Alle hjælper med oprydning ude og inde. Holde styr på egen garderobe. De voksne understøtter og motiverer alle børn til at deltage i oprydning, taler med dem om det (æstetik, barnets alsidige udvikling)

Oktober: Slukke lyset. Tale med børnene om, hvorfor det er vigtigt for klimaet og miljøet (natur, bæredygtighed)

November: Historiefortællinger hver dag. Vi læser bøger og taler om historien (litteracy, sprog)

December: Vi synger, laver sanglege, rim og remser hver dag (litteracy, sprog)

 

Forældreråd

Forældrerådet i Voldly 2018/2019

Formand og bestyrelsesrepræsentant
Bo Christiansen (på valg i 2020)
christiansenbo@gmail.com 
3117 1864

Næstformand
Anders Theodorsen (på valg i 2020)
mia_anders@vip.cybercity.dk 
2633 6361

Menigt medlem
Line Jensen (på valg i 2019)
line_j1983@hotmail.com 
6146 7147

Menigt medlem og kasserer-suppleant
Amalie Bernstorrff Ørum Jakobsen (på valg i 2020)
a.bj@live.dk
2096 8648

Menigt medlem
Louise Madsen (på valg i 2019)
mfprs@hotmail.com
2292 1717

Kasserer
Sussi Christiansen (på valg i 2019)
sussimikkelsen@hotmail.com
2993 0407

Medarbejderrepræsentant
Lisbeth Larsen 
lisbeth.Larsen@fredericia.dk 
2266 9839

Pædagogisk leder og mødeleder
Gitte Jørgensen
gitte.jorgensen@fredericia.dk 
2262 0442

Distriktsleder
Hanne Bramm 
hanne.bramm@fredericia.dk 
4116 7760

Årshjul på møder
29. oktober 2018
4. marts 2019
13. maj 2019
Alle møder fra kl. 19.00-21.00

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.