Billede af parcelhus i Fredericia
Slå adgang med tegn til/fra

Ullerup Nord

Ny udstykning med parcelhusgrunde i Ullerup Nord ved Bredstrupvej og golfbanen

Ullerup Nord er en ny parcelhusudstykning med i alt 46 grunde. Udstykningen er beliggende i forlængelse af eksisterende boligområde med tilhørende daginstitution. Øst for udstykningen ligger Fredericia Golf Club med både 9 og 18 hulsbane.

Udstykningen er skabt for at etablere en ny, attraktiv boligbebyggelse, hvor de grønne områder udgør et centralt greb i bebyggelsesplanen.

 

Etape 1: Christen Borchs Vej - 15 grunde til salg

Nr.:       Areal:      Salgspris:

1       1.248 m2    kr. 1.045.000
2         930 m2     kr.    895.000
3      1.049 m2     kr.    945.000
5      1.351 m2     kr. 1.045.000
6         942 m2     kr.    895.000
7      1.046 m2     kr.    945.000
9      1.059 m2     kr.    945.000
10    1.143 m2     kr.    945.000
11    1.056 m2     kr.    945.000
13    1.058 m2     kr.    945.000
15    1.036 m2     kr.    945.000
17    1.305 m2     kr. 1.045.000
18       896 m2     kr.    895.000
19    1.212 m2     kr. 1.045.000
20       896 m2     kr.    895.000

PDF ikon udstykningskort_ullerup_nord_etape_1_og_2.pdf


Etape 2: Jens Bergendals Vej (26 grunde) Byggemodnes i 2024 og forventes salgsklar i starten af 2025

Der er i området udlagt en række fællesarealer, der er centralt placeret i de to delområder til boligformål. Derudover udlægges lokalplanens delområde 3, som alene skal anvendes som grønt område. Intentionen er, at de grønne områder skal give mulighed for gode nærrekreative oplevelser, hvor beboerne kan skabe relation og lokale fællesskaber. Derudover skal de grønne områder bruges til leg og ophold mellem husene, og giver grundejerforeningen mulighed for, at etablere beplantning, opholdsmøbler og legeredskaber o.l., som inviterer til, at man samles og mødes.

Landskabets åbne karakter har være udgangspunktet for udformningen af bebyggelsesplanen. Bebyggelsen er derfor centreret om to grønninger efter inspiration i landsbyernes fortebebyggelser (med naturrum mellem bebyggelsen).

Bebyggelse

Bebyggelse kan opføres i 1½ til 2 etager i form af fritliggende parcelhuse (carport, garage ol. må opføres i maksimalt 1 etage). Bebyggelsesprocent på den enkelte grund må ikke overstige 30.

Læs mere i gældende lokalplan for området: Lokalplan 362 Ullerup Nord

Institutioner og børnepasning

Udstykningen hører under Distrikt Ullerup Bæk som tæller 6 daginstitutioner. Bl.a. børnehuset Ulleruphave, som ligger 750 meter fra udstykningen.

Herudover er der også en række kommunale og private dagplejere i nærområdet.

Skoledistrikt

Udstykningen hører under Ullerup Bæk skoledistrikt.

Afd. Skolesvinget ligger 3,3 km fra udstykningen og huser indskoling og mellemtrin samt fritidstilbud. Skolen er fordelt på 0. - 6. klasse og der går ca. 266 børn på skolen.

Afd. Nørre Allé ligger 2,5 km på cykel fra udstykningen og huser udskolingsafdeling og samtidig hele Fredericia Kommunes idrætstalenter. Skolen er fordelt på 7. - 9. klasse og der går ca. 422 unge mennesker på skolen.

Trafikale forhold - veje, stier 

Vejudlæggene har en særlig rolle, idet de udover at skulle lede beboerne frem til deres bolig, også skal fungere som afgrænsning mellem bebyggelsen og grønningerne.

Der er adgang til udstykningen fra Bredstrupvej og Vester Kobbelvej i lokalplanens sydlige del. Herfra slynger boligveje sig rundt omkring bebyggelsen og omslutter det hele i to lukkede lommer. Vejudlæggene er indrettet, så der sikres lav hastighed og høj sikkerhed. 

Anlagte stier forbinder delområderne med hinanden. 

Cykelstier til og fra udstykningen giver gode forhold for både små og store cyklister.

Fritid og fælleskaber

Området ligger tæt på et væld af fritidsaktiviteter, foreningsliv og fællesskaber. 

Fredericia Idrætscenter rummer et væld af tilbud, som sikrer en aktiv og sjov fritid. Her findes bl.a. 6 idrætshaller, stadionanlæg, bowlingcenter, keglebaner, svømmehal/badeland og træningscenter. Ligeledes har mange foreninger deres træningsfaciliteter i centret.

Fredericia Golf Club med 9 og 18 hulsbane er beliggende lige om hjørnet.

Madsby Legepark er Fredericias store parkområde med fri adgang hele året. Her er der hygge, leg og oplevelser for alle sanser i trygge rammer med et bredt udbud af legeområder for både store og små, picnicområder, områder med dyr og meget andet.

 

 

Bilag

Før du beslutter dig for at købe en grund

Det er noget helt særligt at være med til at skabe sit eget hjem. Lige fra udvælgelsen af den rigtige grund til de første pæle sættes i jorden, og et færdigt hus en dag står klar til at skabe rammen om det liv, du ønsker dig.

Men inden du når så langt og en dag kan flytte ind i dit nye hjem, ved vi af erfaring, at du undervejs vil støde på en række spørgsmål og udfordringer, som vi rigtig gerne vil hjælpe dig igennem.
Derfor har vi samlet en række punkter her på hjemmesiden med oplysninger om processen for grundkøb. Oplysningerne supplerer købsaftalen, som du selvfølgelig også skal huske at læse grundigt igennem. 

Har du allerede taget beslutningen om at købe, råder vi dig til helt fra begyndelsen at tage kontakt til en rådgiver, som kan vejlede dig om de vigtige jordbundsundersøgelser, tinglysning og meget andet.

 

Lokalplan for området

Vi anbefaler, at du læser i Lokalplan nr.362 Boliger ved Højgård Ullerup Nord Lokalplan 362

Lokalplanen indeholder bestemmelser for, hvordan og hvor du må bygge på grunden. Lokalplanens bestemmelser er juridisk bindende – men du har mulighed for at ansøge om dispensation til enkelte og mindre væsentlige forhold. 

 

Jordbundsundersøgelser:

Fredericia Kommune har fået foretaget en vejledende jordbundsundersøgelse forskellige steder i udstykningen.

Mindstepriserne for grundene er vurderet under hensyntagen til jordbundsforholdene i udstykningen. Der er således taget hensyn til forventede udgifter til evt. ekstrafundering i salgspriserne for grundene, og der kan ikke forventes nedslag i prisen pga. udgifter til ekstrafundering.

 

Køb af grund - købsproces og vilkår

Salgsvilkår for salg af parcelhusgrunde på Fjordalléen

Få svar på dine spørgsmål - her kan du læse om kommunens generelle principper for salg af parcelhusgrunde

Hovedprincipper

Fredericia Kommunes salg af fast ejendom sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme nr. 396 af 03. marts 2021. Henvisning til bekendtgørelse findes her på siden under fanen "Hvad siger loven". 

Første gang en parcelhusgrund sættes til salg udbydes den til højeste købstilbud over mindsteprisen. Mindsteprisen for den enkelte grund på Christen Borchs Vej fremgår af menupunktet ”Priser og grundstørrelser”.

Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte mindstepris. Sælger kan frit vælge mellem alle de indkomne bud, og kan eventuelt helt undlade at sælge ejendommen til en af de bydende.

Der fastsættes en frist - svarende til mindst 14 dage efter annoncering af udbuddet – indenfor hvilken kommunen skal have modtaget tilbuddet.

I udbudsrunden: Frist for indsendelse af bud til Christen Borchs Vej: onsdag, den 21. juni 2023 kl. 12,00 Udbudsrunden er nu overstået

Grunde, der ikke er solgt i udbudsrunden, sælges efterfølgende til mindsteprisen. Salget heraf sker efter "først-til-mølle"-princippet.

Da køb af fast ejendom for de fleste indebærer en stor og langsigtet investering, kan det være en fordel at gennemgå sagen med en rådgiver, som kan vejlede om både økonomi, jordbundsundersøgelser, tinglysning m.m. inden afgivelse af købstilbud. En eventuel udgift hertil afholdes af køber.

Mindstepris

Fredericia Kommune foretager inden udbud af et område til parcelhusgrunde en beregning over udgifterne ved jordkøb og byggemodning.

På baggrund af beregningen samt en vurdering af herlighedsværdi, beliggenhed, jordbundsforhold m.v. fastsætter Fredericia Kommune en mindstepris for hver grund.

For at fastlægge markedsværdien inddrages vurdering fra ejendomsmæglere.

 

Efter udbudsrunden sælges grundene efter først til mølle-princippet

Ønsker du at købe en grund efter udbudsrunden er afviklet, skal der udfyldes et købstilbud til kommunen. Dette sker via udfyldelse af en købsaftale for den pågældende grund. Købsaftalerne findes her på hjemmesiden. Efter udfyldelse og underskrift af købsaftalen sendes denne på mail til: lene.dalgaard-lassen@fredericia.dk

Handlen er først endelig, når kommunen har accepteret købstilbuddet.

Modtager kommunen flere tilbud på samme grund på den samme arbejdsdag, eller indenfor den efterfølgende arbejdsdag, vil disse tilbudsgivere få mulighed for at fremkomme med et nyt tilbud over mindsteprisen. Meddelelse herom vil blive givet pr. mail (alternativt telefonisk).

Fristen for det nye bud er 3 arbejdsdage fra modtagelse. Er der herefter flere med samme højeste bud, foretages lodtrækning.

Kan jeg reservere en grund? 
Du kan ikke reservere en grund hos os, da reservationsordningen ikke er i overensstemmelse med regler og praksis for udbud af offentlige grunde. 

På Fredericia Kommunes hjemmeside findes information og materiale omkring grundene i Ullerup Nord: 

https://www.fredericia.dk/borger/bolig-byggeri/byggegrunde-til-salg/ulle...

Vejledning i udfyldelse af tilbud på grund Christen Borchs Vej via købsaftale

Købsaftale/købstilbud for hver enkelt grund findes under "Købstilbud / købsaftaler for alle grunde"
• Klik på den ønskede fil ”Christen Borchs Vej + husnr” og print aftalen ud 
• Udfyld alle punkter markeret med gult 
• Underskriv aftalen på sidste side 
• Scan alle sider i den udfyldte og underskrevne købsaftale (købstilbud)
• Mail tilbuddet/tilbuddene til: lene.dalgaard-lassen@fredericia.dk og mærk mailen: "Købstilbud Christen Borchs Vej"
• I udbudsrunden kan der indsendes købstilbud på op til 3 grunde.
• Husk at anføre prioriteret rækkefølge i mailen
• Hver husstand/firma kan alene købe 1 grund
• Budfrist for afgivelse af købstilbud i udbudsrunden: onsdag, den 21. juni 2023 kl. 12,00
• Handlen er først gældende når - og hvis Fredericia Kommune accepterer tilbuddet
• Vi anbefaler, at I læser alle oplysninger omkring udstykningen på hjemmesiden, før indsendelse af bud.

Betaling af købesum
Fredericia Kommunes byggegrunde sælges kun mod kontant betaling.
Senest på overtagelsesdagen betaler køber til kommunen købesummen. Faktura på købesum sendes til købes digitale postkasse ca. 2 uger før aftalt overtagelse.
Såfremt købesummen ikke er betalt senest på overtagelsesdagen, forrentes købesummen efter bestemmelserne i rentelovens § 5 herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. d. 1. januar og d. 1. juli det pågældende år med et tillæg på 5 %.

Overtagelse
Overtagelsesdagen skal fastsættes til tidligst den 15.07.2023 og senest den 01.11.2023.
Overtagelse kan ske til enten den 1. eller 15. i måneden.

 

Priser og grundstørrelser

Se priser og størrelser på grundene på vedhæftede fil.

PDF ikon salgspriser_christen_borch_vej_ullerup_nord_etape_1_2.pdf

 

 

Kortbilag / matrikelkort over grundene

Her kan du se, hvilke grunde der er til salg og grundenes beliggenhed.

PDF ikon udstykningskort_ullerup_nord_etape_1_og_2.pdf

Købstilbud / købsaftaler for alle grunde

Købsaftale for hver enkelt grund findes her under bilag
Grundene udbydes i første omgang via budrunde. Ønsker du at byde på en grund, skal du være opmærksom på, at dit bud er bindende og ikke kan tilbagekaldes, efter at Fredericia Kommune har givet besked om, at buddet accepteres.
Fortrydes et bud efter dette tidspunkt, er fortrydelsen omfattet af reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.
Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at give et højere købstilbud end den fastsatte mindstepris. Buddet kan ikke betinges af, eller på anden måde gøres afhængig af størrelsen på andre bud. Buddet kan ikke betinges af godkendelse af købers advokat eller anden rådgiver.
Købstilbud under den fastsatte mindstepris kommer ikke i betragtning.
Læs mere om at byde på en grund under fanen ”Køb af grund - købsproces og vilkår”

Bilag:

PDF ikon christen_borchs_vej_1.pdf

PDF ikon christen_borchs_vej_2.pdf

PDF ikon christen_borchs_vej_3.pdf

PDF ikon christen_borchs_vej_5.pdf

PDF ikon christen_borchs_vej_6.pdf

PDF ikon christen_borchs_vej_7.pdf

PDF ikon christen_borchs_vej_9.pdf

PDF ikon christen_borchs_vej_10.pdf

PDF ikon christen_borchs_vej_11.pdf

PDF ikon christen_borchs_vej_12.pdf

PDF ikon christen_borchs_vej_13.pdf

PDF ikon christen_borchs_vej_14.pdf

PDF ikon christen_borchs_vej_15.pdf

PDF ikon christen_borchs_vej_16.pdf

PDF ikon christen_borchs_vej_17.pdf

PDF ikon christen_borchs_vej_18.pdf

PDF ikon christen_borchs_vej_19.pdf

PDF ikon christen_borchs_vej_20.pdf

Jordbundsundersøgelser (vejledende for udstykningen)

Der er foretaget vedledende jordbundsanalyser jf. geoteknisk rapport, som findes herunder.

Når I beslutter jer for at bygge nyt hus, råder vi jer til at få foretaget en jordbundsundersøgelse, inden I begynder at bygge. Undersøgelserne foretages af geotekniske specialfirmaer, og udgiften hertil betales af dig som grundejer. Undersøgelserne viser, hvordan og hvor dybt der skal funderes for at modvirke sætningsskader mv. på fundament og murværk. Der kan ikke forventes nedslag i grundprisen på grund af ekstraudgifter til fundering.
Det er bedst at vente med at foretage undersøgelsen, når du har bestemt dig for, hvilket hus du ønsker at bygge, og hvor det nøjagtigt skal placeres på grunden.

Jordbundsforholdene i Fredericia Kommune medfører generelt, at der må påregnes et muld- og fyldlag på ca. 0,8 m samt en funderingsdybde på mindst 1,2 m, da undergrunden består af fed ler. Det må ligeledes påregnes, at der skal nedlægges omfangsdræn samt indbygges armeringsjern i fundamentet.

Købers opmærksomhed henledes på, at den geotekniske rapport alene afdækker jordbundsforholdene på netop de steder på udstykningen, hvor boreprøverne er foretaget, og at jordbundsforholdene kan afvige andre steder på parcellerne.
Viser købers undersøgelser, at der er væsentlige mangler ved det solgtes bæreevne, som ligger udover resultaterne af sælgers udførte undersøgelser samt ovenfor nævnte generelle jordbundsforhold i Fredericia, er køber senest 10 uger fra skødets underskrift berettiget til at træde tilbage fra handlen. Kommunen yder ikke reduktion i salgsprisen på grund af ekstra funderingsomkostninger, idet der ved købesummens fastsættelse er taget højde for resultatet af jordbundsundersøgelsen. 


Ved væsentlige mangler ved det solgtes bæreevne forstås mangler, der forudsætter nødvendig dokumenteret ekstrafundering, der ligger udover resultaterne fra sælgers jordbundsundersøgelser samt sædvanlige Fredericia jordbundsforhold, og som medfører dokumenterede udgifter på mindst 10% af købesummen, som anført i nærværende købsaftale. Er omkostningerne mindre end anført i foregående punktum kan køber ikke træde tilbage fra handlen eller i øvrigt gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

PDF ikon geoteknisk_rapport_ullerup_nord.pdf

Det praktiske

Budrunde
Grundene udbydes i første omgang via budrunde. Ønsker du at byde på en grund, skal du være opmærksom på, at dit bud er bindende og ikke kan tilbagekaldes, efter at Fredericia Kommune har givet besked om, at buddet accepteres. Fortrydes et bud efter dette tidspunkt, er fortrydelsen omfattet af reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.
Læs mere under ”Køb af grund - købsproces og vilkår”

Købsaftale – når kommunen har accepteret dit købstilbud
I din købsaftale indgår datoen for, hvornår du overtager grunden. Fra overtagelsesdatoen betaler du alle udgifter, der er forbundet med din grund.
Købesummen skal betales den dag, hvor du overtager grunden. Kommunen sender en faktura til dig i din digitale postkasse ca. 2 uger før grunden overtages.

Kan jeg fortryde mit køb?
Ja, du har lov til at fortryde dit grundkøb.
Det kan du gøre indtil 6 hverdage efter, at kommunen har accepteret dit tilbud om køb. Det koster 1% af grundens pris at fortryde.
Efter de 6 hverdage er det ikke længere muligt at fortryde købet.

Tinglysning
Du skal selv sørge for at få handlen og evt. servitutter tinglyst på tinglysning.dk. Dette skal ske senest 2 måneder efter du har overtaget grunden. Vi anbefaler, at du allerede fra begyndelsen får en rådgiver til at hjælpe dig med tinglysning af skøde og servitutter.
Omkostningerne til tinglysning skal du selv betale. Hvis fristen overskrides, kan Fredericia Kommune vælge at foretage tinglysningen for din regning.
Som grundejer er du forpligtet til at respektere eventuelle servitutter på din grund.
Når du tinglyser din grund, sikrer du dine rettigheder – dvs. ejendomsretten (skøde) og begrænsende rettigheder (servitutter) over grunden.
En servitut kan f.eks. være krav om medlemskab af grundejerforening.
Et skøde indeholder de helt basale oplysninger om handlen. Når skødet er godkendt af alle parter, sætter du og kommunen en digital underskrift.

Adgang til området
Du har nem adgang til Ullerup Nord fra Fredericia midtby via Vejlevej og Bredstrupvej eller via Ydre Ringvej.

Etape 1 - Christen Borchs vej vejbetjenes fra en tilslutning fra Bredstrupvej

Etape 2 -  Jens Bergendals Vej betjenes fra Vestre Kobbelvej

Veje og stier 

Grundene ligger ved privat fællesvej
Der etableres kantsten, gadelys og vejen forsynes med slidlag, når min. 50% af grundene er solgt og bebygget. Udførslen af dette aftales nærmere med grundejerforeningen.
Stamveje udlægges med en kørebanebredde på 6 meter, og boligveje udlægges med en kørebanebredde på min. 5½ meters bredde med fast asfaltbelægning.

Der anlægges stier i en bredde af min. 3 meter med fast belægning, som forbinder delområde 1 og 2 indbyrdes, samt forbindelse til de grønne arealer. Stierne udlægges som private fælles stier.

Når du skal plante hæk mod vej, sti og fællesarealer skal du være opmærksom på, at hækken skal plantes min ½ meter inde på egen grund. Hæk mellem naboer placeres i skel. Det er en god idé at gå i dialog med dine naboer, inden du begynder at plante hæk for at undgå eventuelle efterfølgende konflikter.

Der skal etableres mindst 2 parkeringspladser pr. åben-lav bolig (parcelhusbebyggelse)

Arkæologiske forhold
Vejle Museerne har udført arkæologiske forundersøgelser på området i september 2022. Der er ikke fundet noget af arkæologisk interesse, og området er således frigivet.
 

Adgangsforhold og overkørsel
Vi vil gerne passe på de bløde trafikanter og de legende børn på vejen. Derfor er der regler for, hvor bred din indkørsel må være.
Når du modtager byggetilladelse fra kommunen, modtager du også en tilladelse til at etablere en indkørsel fra vejen og ind til din grund – en såkaldt overkørselstilladelse.
I den kan du se, hvor bredt overkørselsarealet til din indkørsel må være. Den bredde skal du selvfølgelig holde dig inden for – ellers risikerer du i værste fald at skulle omlægge en del af din indkørsel.
Vær opmærksom på, at hvis din rådgiver/byggefirma har ansøgt om byggetilladelse på dine vegne er overkørselstilladelsen sendt til din rådgiver.
I etableringen af din overkørsel, som forbinder den private grund med vejen, er der særlige vilkår, du skal være opmærksom på:

Niveauet, hvor overkørslen skal tilslutte vejen bliver ca. 11 cm højere, når den er færdiggjort. Slidlag etableres, når min. halvdelen af grundene er solgt og bebygget. 
Du kan med fordel vente med at etablere fast belægning fra skel og frem mod kørebanekant, indtil vejen er færdiganlagt med kantsten og rabatter.
Du skal anvende køreplader i forbindelse med adgang til grunden i byggeperioden.
Der må etableres 1 overkørsel pr. grund i maksimalt 6 meters bredde.
Husk at tage hensyn til placeringen af lygtepæle, skilte, træer, parkeringslommer mv., når du planlægger, hvor din overkørsel skal være. Hvis der er en lygtepæl eller andet lige der, hvor du gerne vil have din indkørsel, skal du kontakte kommunen (Vej & Park tlf. 4131 8727) for at høre om muligheden for at få det flyttet. Vær her opmærksom på, at du selv skal betale for en evt. flytning.

Skelpæle og udbedring af skader
Din grund er afgrænset med skelpæle. Alle skelpunkter er markeret med jernrør, som markerer hjørnerne på din grund. Alle skelpunkter er kontrolleret af landinspektør ved byggemodningens afslutning. 
Skelpælene viser, hvor din grund støder op mod din nabos grund og mod vej/sti og evt. fællesarealer. Pælene kan nogle gange være svære at få øje på, hvis de eksempelvis er blevet begravet i jord. Men de er der oftest stadigvæk.
Vær opmærksom på, at skelpæle og markeringspæle ikke er det samme. Skelpælene er metalrør i 80 cm længde, som stikker en lille smule op over jorden. Markeringspælene er træpæle, ofte med rødmalet top.
Hvis du ikke kan finde skelpælene på din grund, kan du kontakte os, og så vil vi sørge og betale for, at der bliver sat nye skelpæle af landinspektørfirma. Det er dog en betingelse, at vi får besked herom senest 14 dage efter overtagelsen.
Vi anbefaler, at du, ved byggeriets start, sikrer disse punkter bedst muligt med stolper eller lignende, da kommunen ikke reetablerer dem, hvis de går i stykker.

Som bygherre er det dig, der dækker omkostninger til at udbedre eventuelle skader på byggemodningen. Det kan være skader på kantsten, rabatter, gadelys, kabelskabe, og hvis vejbrønde skal tømmes for byggematerialer fra dit byggeri. Sørg derfor for, at sand, grus og andet byggemateriale ikke ledes i vejbrøndene.

Ansøgning om byggetilladelse
Når du skal søge om byggetilladelse skal du søge digitalt under "Byg og Miljø". Se mere her: Søg om byggetilladelse

Byg og Miljø har en hjemmeside, hvor borgere og virksomheder kan søge om byggetilladelse. Du kan søge på vegne af dig selv, men du kan også vælge at lade din rådgiver søge på dine vegne.

Når du køber en kommunal byggegrund, må du søge om byggetilladelse op til 1 måned før, du overtager grunden. Vær opmærksom på, at du skal have overtaget og betalt for grunden, før en byggetilladelse må tages i brug.

Har du spørgsmål vedr. ansøgning om byggesag er du altid velkommen til at kontakte: 
Byg & BBR
Tel. 7210 7838
Mail: kommunen@fredericia.dk

Terrænregulering 
Inden du går i gang med dit byggeri, skal du være opmærksom på, at der er regler for, hvor meget du må regulere jordoverfladen på din grund. 
Det betyder, at du ikke frit må udjævne niveauforskelle ved enten at fjerne, tilføre eller flytte jord. Det samme gælder, når du skal anlægge din have.
Reglerne finder du i lokalplanen (lokalplan 362) og evt. i din byggetilladelse.
Har du spørgsmål ang. terrænregulering, kan du kontakte:

Byg & BBR
Tel. 7210 7838
Mail: kommunen@fredericia.dk

Jordbundsundersøgelse 
Når I beslutter jer for at bygge nyt hus, råder vi jer til at få foretaget en jordbundsundersøgelse, inden I begynder at bygge. Undersøgelserne foretages af geotekniske specialfirmaer, og udgiften hertil betales af dig som grundejer. Undersøgelserne viser, hvordan og hvor dybt der skal funderes for at modvirke sætningsskader mv. på fundament og murværk. Der kan ikke forventes nedslag i grundprisen på grund af ekstraudgifter til fundering.
Se nærmere under fanen "Jordbundsundersøgelser"

Hvad gør jeg, hvis vi støder på et dræn under byggeriet?
På din grund kan der ligge drænrør, som hverken du eller kommunen har kendskab til.
Hvis du i forbindelse med byggeriet støder på dræn, har du pligt til at retablere det for din regning. Det kan rent praktisk ske ved, at drænet for eksempel føres uden om huset.

Afgifter og tilslutning
Købesummen er inklusiv:
•    Tilslutningsafgifter til fjernvarme via TreFor
•    Byggemodningsomkostninger/tilslutningsafgifter til kloak, vand og el
Øvrige tilslutningsafgifter er ikke inkluderet i prisen. 

Forsyninger
Tilslutning af kloak, vand, el og fjernvarme
Fredericia Kommune har sørget for, at din grund er forsynet med drikkevand, el, fjernvarme og kloak frem til grundgrænsen. 
Som grundejer skal du selv sørge for at kontakte forsyningsselskaberne, så de eksisterende ledninger og rør bliver ført videre fra tilslutningsstedet ved grundgrænsen og ind i dit hus. Arbejdet skal udføres af autoriserede installatører og udgiften hertil betales af køber.
Ønsker du oplysninger om tilslutningsstedet på din grund, skal du kontakte forsyningsselskabet direkte

Regnvand og spildevand
Der er ledningssystem til regnvand og spildevand. For at undgå fejltilslutninger er opføringsrøret for skelbrønden til regnvand markeret med blå maling indvendigt, og opføringsrøret for spildevand er markeret med rødbrun farve.
Regnvandsstik er placeret ca. 2 meter fra skel og spildevandsstik er ca. 3 meter fra skel. Grundejer skal sørge for, at dæksler ikke dækkes til, og at de er ført op til og ligger i niveau med terræn.
Grundejer skal sikre, at overfladevand ledes væk på egen grund. Det kan gøres på forskellige måder. Etableres indkørslen med fald mod vejen, skal grundejer sørge for at lave aquadræn/overfladedræn til at opsamle regnvand, så det ikke løber ud på vejen.
Læs mere om reglerne for håndtering af overfladevand på din grund på Fredericia Kommunes hjemmeside under affald, kloak og miljø. 

Fjernvarme
Grundejer aftaler med TreFor, hvordan stikledningen til fjernvarmen skal etableres, når byggeriet skal i gang.

Fibernet og el
Ewii fibernet A/S har ført fiberrør til hver parcel og TreFor El A/S har fremført el-ledninger. Grundejer kontakter leverandør for nærmere aftale omkring tilslutning.

Brug din egen grund som lagerplads
Hvis nabogrunden står tom, kan det være fristende at bruge den som lagerplads og arbejdsareal. Men også her gælder ejendomsretten, og den skal du og dit byggefirma samt leverandører huske at respektere.
Brug derfor din egen grund til at stille byggematerialer, affaldscontainere m.v. på. Så risikerer du heller ikke, at tunge køretøjer laver skader på andres arealer.
Du må heller ikke bruge vejarealer eller fællesarealer til oplag af byggematerialer m.v.

Hvorfor er reglerne sådan?
Tunge køretøjer kan ødelægge jordbunden og skelpæle. Naboen forhindres samtidigt i at vedligeholde grunden mv. 
Huske også, at det er grundejerforeningen – dvs. dig selv – der overtager fællesarealerne senere i den tilstand, som de er i.

Byggepligt
Køberen skal påbegynde byggeri af bolig på byggegrunden senest 2 år efter overtagelsen.
Hvis køberen ikke opfylder denne forpligtelse, har kommunen ret til (men ikke pligt til) at købe byggegrunden tilbage på vilkårene anført i købsaftalen. 

Videresalg af byggegrund
Videresalg af byggegrund i ubebygget stand forudsætter, at vilkårene i købsaftalen om byggepligt fastholdes til den nye erhverver af byggegrunden. Det er således fristen om byggepligt indenfor 2 år regnet fra overtagelsen af første køber, som også er gældende for ny erhverver. 

En byggegrund skal også passes
Inden byggeopstart bør du – for dine naboers skyld – holde din byggegrund i pæn stand. Sørg f.eks. for at holde ukrudt nede, så det ikke spreder sig til naboernes grunde. 
Om vinteren skal du huske at holde fortovet foran din grund fri for is og sne. Det er dit ansvar allerede ved overtagelsen, ligesom du har erstatningspligt, hvis personer falder og kommer til skade på dit is- eller sneglatte fortov.

Grundejerforening
Ifølge lokalplanen er der medlemspligt til grundejerforening for samtlige ejere af nyudstykkede grunde indenfor lokalplanens område.
Grundejerforeningen skal oprettes, når min. halvdelen af grundene i udstykningen er solgt - eller når Byrådet forlanger det.

Grundejerforeningen overtager de grønne arealer i udstykningen.

 

Lokalplan 362 Højgård Ullerup Nord

Gældende lokalplan for området:

Lokalplan 362 Ullerup Nord

Fortrydelsesret

Læs om fortrydelsesret på nedenstående dokument.

PDF ikon oplysning_om_fortrydelsesret.pdf

Hvad siger loven

Salg af grundene sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme nr. 396 af 03. marts 2021.

Du kan læse bekendtgørelsen her på retsinformations hjemmeside