Slå adgang med tegn til/fra

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Her finder du information om, hvordan du får bevilget hjælpemidler, hvis du har et handicap eller ikke længere kan klare dig selv i hverdagen.

Fredericia Kommune kan bevilge støtte til hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne. Et evt. hjælpemiddel skal være til væsentlig lettelse i din dagligdag.

Der kan være tale om et udlånshjælpemiddel f.eks. rollator, toiletforhøjer, kørestol, synshjælpemidler, høretekniske hjælpemidler og IT- og kommunikationshjælpemidler. Du har også mulighed for at søge om kropsbårne hjælpemidler f.eks. ortopædisk fodtøj, arm- og benproteser, kompressionsstrømper, parykker og brystproteser.

Når du søger om et hjælpemiddel, vil vi besøge dig i dit hjem eller ringe til dig for at tale med dig om din ansøgning. Herefter vurderer vi, om du er berettiget til hjælpemidlet. Det kan være nødvendigt at indhente oplysninger fra din læge eller speciallæge.

Sådan kontakter du Hjælpemidler og Kommunikation:

 • Hvis du vil ansøge om et hjælpemiddel eller et forbrugsgode, er det bedst, at du udfylder det elektroniske ansøgningsskema ovenfor under Selvbetjening.
 • Hvis du har brug for personlig vejledning, kan du ringe i vores telefontid. Du kan se telefontiderne for de enkelte fagområder under Kontaktinformation.
 • Hvis du ikke har mulighed for at ringe i telefontiden, kan du skrive til os via Fredericia Kommunes sikre mail: www.fredericia.dk/sendsikkert.
 • Hvis du af uopsættelige årsager har akut brug for at komme i kontakt med Hjælpemidler og Kommunikation udenfor vores telefontid, kan du ringe til Borgerservice i Fredericia Kommune, der kan rådgive dig eller formidle kontakt. Ring på tlf. 7210 7301

Find aktuelle sagsbehandlingstider.

Udlevering af hjælpemidler 
Hjælpemiddeldepotet har åbent efter aftale.

Udlevering af hjælpemidler kan ske tirsdag og torsdag fra kl. 12.00. Ring på tlf. 7211 3376 hverdage mellem kl. 9.00-10.00 for at få en aftale.

 

 

Hvem kan søge

Du eller dit barn med et varigt fysisk eller psykisk handicap kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler. Hvis du søger og kommunen bevilger et hjælpemiddel, kan du låne det gratis, eller du kan få tilskud til, at du selv kan købe det.

Der findes mere end 60.000 forskellige typer hjælpemidler. Det kan fx være en kørestol, et gangstativ eller et forhøjet toiletsæde. Det kan også være kropsbårne hjælpemidler som brokbind, støttekorset, diabetiker- og stomihjælpemidler m.m.

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

 • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • kan lette dagligdagen i dit hjem
 • er nødvendigt i dit arbejdsliv

Du skal søge kommunen, inden du køber, og du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift.

Det er gratis for dig at låne hjælpemidlet af kommunen, og din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, eller hvor meget du kan få i tilskud. Tilskuddet er desuden skattefrit.

Tilskud til kropsbårne hjælpemidler

Du skal søge om kropbårne hjælpemidler digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunen.

Nogle af de typer kropsbårne hjælpemidler, du kan søge støtte til, er:

 • ortopædisk fodtøj
 • kompressionsstrømper
 • arm- og benproteser
 • støttekorsetter og bandager
 • parykker
 • brystproteser
 • stomihjælpemidler
 • kropsbårne synshjælpemidler til personer med varig øjenlidelse.

For nogle hjælpemidler er der en egenbetaling, dvs. at du selv betaler det årligt regulerede beløb for den type hjælpemiddel, og kommunen giver støtte til resten fx Tilskud til ortopædisk fodtøj.

Tilskud til ortopædisk fodtøj

Ortopædisk fodtøj hører til gruppen af kropsbårne hjælpemidler, som du skal søge hjælp til digitalt.

Du kan søge tilskud, men der er en egenbetaling.

Egenbetaling for ortopædisk fodtøj

 • For ortopædisk fodtøj til børn er der en egenbetaling på 480 kr. (2017)
 • For ortopædisk fodtøj til voksne er der en egenbetaling på 860 kr. (2017)

Lægelige grunde for hjælp til ortopædiske sko og ortopædiske fodindlæg

 1. Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg eventuelt suppleret med gængesål)
 2. Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens)
 3. Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, fx klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne
 4. Stiv fodrod - medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt
 5. Erhvervet platfod som følge af degeneration
 6. Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen
 7. Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, fx svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). Der kan ikke søges hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn
Tilskud til forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, som massefremstilles og forhandles bredt til almindeligt brug i befolkningen. Du kan få tilskud til visse forbrugsgoder, hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap. Kommunen skal yde støtte til forbrugsgodet, hvis det i væsentlig grad kan afhjælpe dig, lette dagligdagen i dit hjem, eller hvis det er nødvendigt, for at du kan udøve et erhverv.

Du kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, fx en almindelig seng, telefon eller tv.

Du kan få tilskud, hvis din udgift til forbrugsgodet er over 500 kr. (2016). Tilskuddet udgør 50 pct. af et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Hvis du grundet dit handicap behøver et forbrugsgode, som er dyrere end et almindeligt standardprodukt, betaler kommunen de nødvendige merudgifter.

Hvis forbrugsgodet udelukkende har til formål at afhjælpe dig grundet dit handicap, er det kommunen, som betaler anskaffelsesprisen. Hjælpen kan ydes som lån.

 • din personlige økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, og hvor meget du kan få i tilskud. in personlige økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, og hvor meget du kan få i tilskud.
 • tilskuddet er skattefrit.
Tilskud til høreapparat

Betingelsen for at få tilskud til høreapparat er, at du er blevet undersøgt, rådgivet og har fået en henvisning fra en ørelæge. Du kan vælge, om du vil købe et apparat hos en privat forhandler eller få det via det offentlige.

Et apparat fra det offentlige er gratis.

For ansøgninger fra privat forhandler udgør tilskuddet:

 • Høreapparat på 1. øre på op til 4.054 kr. (2017)
 • Høreapparat på 2. øre på op til 2.360 kr. (2017)

Medmindre du med tiden får en meget dårligere hørelse, kan du kun få tilskud én gang inden for en periode på fire år. Du skal søge om tilskud, før du køber apparatet, og den private forhandler skal være godkendt.

Det er regionen, som yder tilskuddet. Folkepensionister og førtidspensionister efter den gamle ordning kan søge om yderligere økonomisk tilskud til høreapparat fra kommunen. Læs mere under helbredstillæg.

Du kan se de aktuelle ventetider på undersøgelse på esundhed.dk. På Sundhedsministeriets hjemmeside kan du læse mere om høreapparater.

Batterier er gratis. Du kan læse om batterier og bestilling af batterier på Høreforeningens hjemmeside.

Post til døren

Har du et fysisk eller psykisk handicap, der gør, at du ikke selv kan hente din post ved postkassen, kan du søge kommunen om at få leveret posten til din hoveddør.

Hvem kan få leveret post til døren:
Har du fysiske eller psykiske nedsatte funktioner og handicap, der gør at du ikke selv kan hente din post, kan du få Post til døren.
Post til døren er en personlig ret og dermed uafhængig af andre i din husstand.
Post til døren gives kun på din folkeregisteradresse.
Der er ingen særlige regler for folkepensionister.

Sådan søger du:
For at søge om Post til døren skal du udfylde ansøgningsskemaet, som du finder i selvbetjeningsboksen øverst på siden.
Det er Hjælpemidler & Kommunikation der vurderer, om du kan få Post til døren. Hvis du bevilges Post til døren, giver vi PostNord besked.

 • Hvis du i forvejen får hjælp fra kommunen:
  Vi vil ud fra de oplysninger vi har om dig og dine nedsatte funktioner og handicap tage stilling til, om du er berettiget til Post til døren.
 • Hvis du ikke får hjælp fra kommunen endnu:
  Hvis vi ikke i forvejen har oplysninger om dig og dine nedsatte funktioner og handicap, vil vi bede dig om dokumentation for behovet for Post til døren på anden måde. Det kan fx ske ved en lægeerklæring, som du selv skal betale for.

Hvis du skal flytte:
Skal du kontakte PostNords kundeservice tlf. 70 70 70 30 eller sende et brev til: PostNord, Hedegaardsvej 88, 2300 København S - og bede PostNord om at overføre Post til døren til din nye folkeregisteradresse.

Klagemuligheder:
Kommunens afgørelse er endelig, og der er ikke mulighed for at klage over afgørelsen. Du kan altid kontakte os, hvis du har nye oplysninger til din sag eller du har spørgsmål.

Læs mere om post til døren:
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Fritvalgsordning

​Når du har fået en bevilling, kan du som hovedregel selv vælge, hvor du køber dit hjælpemiddel. Det gælder fx, når du har behov for engangshjælpemidler som bleer, stomiposer, testmaterialer til diabetes med mere.

Du kan højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have anskaffet hjælpemidlet til, og det må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan skaffe fra sit hjælpemiddellager. Typisk drejer det sig om tekniske hjælpemidler.

Eksempel:

Borgeren har fået bevilget en rollator af mærket X. På kommunens hjælpemiddellager findes en brugt rollator af dette mærke. Borgeren ønsker en fuldstændig identisk rollator af samme mærke, men en ny. I denne situation vil borgeren ikke kunne benytte sig af retten til frit at vælge leverandør.

Vedligeholdelse og reparation

Vedligeholdelse
Som bruger af hjælpemidler har borgeren selv ansvar for vedligeholdelse og må selv afholde udgiften til de reparationer, som er følge af almindelig slitage (f.eks. drift, rengøringsmidler og almindelig vedligeholdelse, herunder el-forbrug) og er erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarligt brug.

Hjælp til driftudgifter og reparationer
Der kan ydes hjælp til enkelte driftsudgifter til genbrugelige hjælpemidler. Det gælder støtte til batterier til el-kørestole, hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole.
Kommunen betaler udskiftning af dæk og slanger, hvis der er brug for det mere end én gang årligt pr. hjul. Borgeren betaler selv den første årlige udskiftning af dæk og slanger (gem derfor eventuelle regninger).

Har du behov for reparation af dit hjælpemiddel, der ligger ud over almindelig vedligeholdelse, kan dette udføres af Hjælpemidler & Kommunikation. Du er velkommen til at kontakte Hjælpemidler & Kommunikation med spørgsmål hertil.

Aflevering af hjælpemidler
Hvis hjælpemidlet ikke længere bruges, eller grundlaget for lånet ophører, skal det returneres til Hjælpemidler & Kommunikation.

Du kan kontakte Hjælpemidler & Kommunikation og aftale afhentning af hjælpemidlerne, som ikke længere benyttes.

Du kan også selv aflevere hjælpemidler i Straksservice. Se adresse og åbningstid under Kontaktinformation her på siden.
Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Lovgivning

Reglerne for tildeling af hjælpemidler og tilskud til forbrugsgoder kan du finde i hjælpemiddelbekendtgørelsen.

Regler for tilskud til høreapparat: