Børnehuset Ulleruphave
Slå adgang med tegn til/fra

Ulleruphave

Velkommen til Børnehuset Ulleruphave

I Ulleruphave kalder vi grupperne for familier. Strukturen i huset ser sådan ud:

  • To vuggestuegruppe: Olsen og Hansen 
  • En småbørnsgruppe: Svendsen
  • To børnehavegrupper: Jensen og Nielsen

I hverdagen arbejder vi ud fra det fælles børnesyn i distriktet samt indsatser beskrevet i den pædagogiske læreplan.

Inden opstart i Ulleruphave inviterer vi til en startsamtale. Her taler vi taler om barnets trivsel ligesom opstart og forventninger afstemmes. Barnets primærpædagog fortæller om hverdagen i Ulleruphave. Barnet får "base" i en fast familie. Her bliver barnet gradvist tilvænnet alt det nye og de andre børn og voksne.

Når familien tilbydes plads efter barselsorlov eller ved overgang fra dagpleje til institution, kan startsamtalen afholdes i hjemmet. I denne samtale deltager familiens sundhedsplejerske.

Vi tilrettelægger turgrupper på tværs af familierne - sammensat ud fra børnenes alder, relationer og køn. Tiltag i værksted, musik og på legepladsen er åben for de børn, der ønsker at være med. De voksne er opmærksomme på at inddrage børn, der ikke selv vælger at deltage i aktiviteter.

Ulleruphave er en del af Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk.

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i institution? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til et besøg i Ulleruphave.

Vores telefonnummer er 72 10 60 20.
Personalet
I Ulleruphave er der ansat uddannede pædagoger, pædagogiske assisenter og pædagogmedhjælpere samt studerende.
 
Desuden har vi en køkkenassistent, der sørger for den daglige forplejning sammen med en praktisk medhjælp.  
 
Ind imellem har vi skolepraktikanter og ansatte efter lov om aktivering. 
 
Ulleruphave har en daglig pædagogisk leder, og øverste leder er distriktsinstitutionslederen.
  
Pædagogisk leder er Ulla Sørensen, mail: ulla.sorensen@fredericia.dk
Distriktsinstitutionsleder er Randi Bode, mail: randi.bode@fredericia.dk 
Årets gang

I Børnehuset Ulleruphave har vi løbende gang i forskellige aktiviteter.

Se vores årshjul her: PDF ikon buh_arshjul_2024.pdf

Forældreråd

Forældrerådet er forældrenes talerør til at få indflydelse på dagligdagen i Ulleruphave.
Forældrerådet mødes cirka fire gange om året. Har du spørgsmål til forældrerådet, kan du altid henvende dig personligt til et af medlemmerne. Se nedenstående mailadresseliste.
 
Hvad laver man i forældrerådet?
Forældrerådet tager sig af det nære i institutionens dagligdag og arrangementer med forældre.
 
Eksempler på arrangementer hvor forældrerådet hjælper til:
• Legepladsdag – hvor alle inviteres til en fornøjelig arbejdsdag
• Julearrangement
• Sommerfest
• Foto – portrætbilleder af børnene
 
Foruden arrangementer drøfter vi de punkter, som forældrebestyrelsen har på dagsordenen. Vi diskuterer, hvordan eventuelle ændringer og retningslinjer derfra kan udmøntes. Via vores repræsentant i forældrebestyrelsen kan vi komme med input til bestyrelsen. Vi arbejder ligeledes med principper for det pædagogiske arbejde.
 
Kan jeg komme i forældrerådet?
Hvis du har barn indskrevet i Ulleruphave, kan du stille op til forældrerådet. Der er valg hvert år i oktober i forbindelse med forældremødet. Det eneste, du skal gøre, er at komme til mødet og sige, at du gerne vil stille op og eventuelt uddybe din motivation for at blive valgt ind. Hvis flere melder sig, end der er behov for, afholdes valg blandt kandidaterne. På forældremødet i oktober fremlægger forældrerådets formand en årsberetning.

Forældrerådet 2023-2024

Formand
Rikke Kjølby Bjærre
 
Næstformand
Rikke Bloch Madsen
 
Medlemmer
Demet Y. Celikcan
Signe B Engelbredt
 
Suppleanter
Rikke K. Sørensen
Nast M. Garcia
 
Valgt blandt personalet
Berit Skovsgaard
Nina S Dybdal
Ulla Sørensen, pædagogisk leder
Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes leg, læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

Vores pædagogiske praksis tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Sociale udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, estetik og fællesskab
  • Natur, udeliv og science

Arbejdet med inklusion er en helt central opgave. Inklusion betyder, at alle børn skal føle sig set og opleve at være en vigtig del af fællesskabet.

Børnenes sproglige udvikling et vigtigt område, som er tænkt ind i ethvert emne i dagligdagen.

I samarbejde med de øvrige daginstitutioner i distriktet målretter vi indsatsen via fælles personalemøder med henblik på optimal udnyttelse af kompetencer på tværs.

Grupper (vuggestue, småbørn og børnehave)

Vuggestue
I vuggestuen hedder familiegrupperne Hansen og Olsen. Fysisk består vuggestuen af to grupperum med tilhørende toiletter og krybberum. Desuden et fælles legeområde mellem stuerne, hvor også børnenes garderobepladser er. I det pædagogiske arbejde er der fokus på at skabe tryghed og relationer.

Småbørns

Småbørnsgruppen hedder Svendsen og findes i samme del af huset som børnehavegrupperne. I småbørnsgruppen forbereder vi børnene på de videre rammer, udviddede krav til selvhjulpenhed og flere valgmuligheder.


Børnehave
I børnehaven hedder grupperne Jensen og Nielsen.
Ugens fem dage har overordnet set forskelligt indhold: Tirsdag, onsdag og torsdag er storgruppeaktiviteter, hvor kommende skolebørn deltager i planlagte aktiviteter og ture ud af huset. Fællesskabet i storegruppen etableres på en årlig koloni i midten af september. Storegruppen samarbejder med kommende skolebørn i vores naboinstítutioner Skovlodden og Klokkefrøen omkring overgang til skolen.

Øvrige børn kan tirsdag, onsdag og torsdag deltage i forskellige aktiviteter, f.eks.ture ud af huset, musik, værksted og motorik/yoga. Fredag er en fælles hjemmedag og kun få aktiviteter sættes i gang. 

De voksne i børnehaven arbejder tæt sammen, og jævnligt vil man opleve, at en af stuerne er lukket, og børnene er på nabostuen eller på legepladsen. Børnekulturen afspejler, at den bedste kammerat sagtens kan findes på nabostuen. Børnemiljøet, det fysiske, psykiske og æstetiske miljø tilgodeses i forhold til indretning af stuerne, børnenes frie valg af legesteder og kammerater, samt respekten for børnenes præg på farver og indretningen generelt.