Slå adgang med tegn til/fra

Virksomheder

Fredericia Kommune er miljømyndighed for alle virksomheder i kommunen. Undtaget er nogle få store virksomheder, hvor Staten/Miljøstyrelsen er myndighed

Som myndighed fører vi miljøtilsyn med virksomhederne og giver miljøgodkendelse til særligt forurenende virksomheder. Indsatsen afhænger af virksomhedens type:

  • Godkendelsespligtige virksomheder. Det er virksomheder, som kan påvirke miljøet væsentligt. Disse skal miljøgodkendes inden etablering og ændring.  
  • Maskinværksteder. De skal anmeldes til kommunen inden etablering.
  • Autoværksteder. De skal anmeldes til kommunen inden etablering.
  • Mindre forurenende virksomheder. Nogle virksomheder er underlagt krav om miljøtilsyn, selv om de hverken skal miljøgodkendes eller anmeldes inden etablering. Kommunen fører tilsyn med driften og kan stille krav om nedbringelse af forurening.

Før du etablerer ny virksomhed, anbefaler vi, at du kontakter Business Fredericias erhvervskonsulenter, som kan hjælpe med velegnede placeringsmuligheder og rådgive dig i gældende regler. 

Kontakt Business Fredericia 
 

Godkendelsespligtige virksomheder

Har du en virksomhed, som kan påvirke miljøet væsentligt, skal du have den miljøgodkendt, inden du starter virksomheden. Det gælder også, hvis du har ændringer til en eksisterende virksomhed.

Du skal være opmærksom på, at der også kan være særlige krav til beliggenheden.


Godkendelsen får du af kommunen eller Miljøstyrelsen. 

Hvilke virksomheder skal godkendes?

Du kan se de virksomheder, der er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse, i bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. 

Hvornår skal du søge om miljøgodkendelse?

Du skal søge om miljøgodkendelse i så god tid, at du kan nå at få godkendelsen, inden du starter din virksomhed. Det gælder også, hvis du gerne vil udvide eller ændre din virksomhed.  

Vi anbefaler, at du får en snak med Miljø, allerede inden du søger om miljøgodkendelse.  

Hvordan skal du søge?

Du søger om miljøgodkendelse via Byg og Miljø (se selvbetjening). Her vil du blive guidet igennem, hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde.

Du kan også allerede, inden du logger ind i Byg og Miljø, se, hvilke oplysninger du skal sende med ansøgningen i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og 4.

Miljøstyrelsen har lavet en trin-for-trin-vejledning til, hvordan du søger om miljøgodkendelse i Byg og Miljø. 
Se trin-for-trin-vejledningen(her

Hvis din virksomhed er omfattet af krav om VVM-screening, skal du også sende oplysningerne til screeningen via Byg og Miljø.

Det gælder også, hvis du vil søge om tilladelse til at lede spildevand fra din virksomhed ud i kloakken. 

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, eller vil du gerne i dialog med os, inden du går i gang, så kontakt os i Miljø.
 

Maskinværksteder

Du skal indrette og drive dit maskinværksted efter kravene i Maskinværkstedsbekendtgørelsen. 

Inden du starter et maskinværksted, anbefaler vi, at du kontakter Business Fredericias erhvervskonsulenter.

Læs mere på Business Fredericia

De kan hjælpe dig med forslag til en egnet placering og rådgive dig om relevante og gældende regler. 

Når du har fundet et egnet sted, skal du melde det til kommunen. Det gælder også, hvis du ændrer eller udvider et eksisterende maskinværksted. 

Du skal lave anmeldelsen via Byg og Miljø. Du kan læse mere om kravene til anmeldelse og opstart af et maskinværksted i Maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Du er velkommen til at kontakte Miljø og får en snak med os, allerede inden du anmelder dit maskinværksted. 

Hvilke virksomheder skal meldes til kommunen?

Disse regler gælder for virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, og som har et produktionsareal på 1.000 m2 eller derover.

Hvornår skal du sende anmeldelsen?

Du skal sende din anmeldelse til kommunen, når du starter et nyt maskinværksted, eller når du udvider eller laver ændringer, der betyder mere forurening.


Du skal sende din anmeldelse senest 3 måneder efter, at vi meddeler dig, at miljøgodkendelsen af dit maskinværksted bortfalder. 

Hvordan skal du anmelde et maskinværksted?

Du sender din anmeldelse om opstart af maskinværksted via Byg og Miljø.  Her vil du blive guidet igennem, hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde. Du kan også, allerede inden du går i Byg og Miljø, se, hvilke oplysninger du skal sende med ansøgningen i bilag 1 i Maskinværkstedsbekendtgørelsen. 

Sådan behandler vi en anmeldelse

Når vi har modtaget din anmeldelse, vurderer vi, om den kan overholde kravene i Maskinværkstedsbekendtgørelsen. Vi vil indenfor fire uger efter, at vi har modtaget din anmeldelse fortælle

  • om vi mangler oplysninger i anmeldelsen, 
  • om det anmeldte kan eller ikke kan gennemføres, 
  • eller at det anmeldte kan blive gennemført under nærmere fastsatte krav, der supplerer kravene i Maskinværkstedsbekendtgørelsen.  

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, eller vil du gerne i dialog med os om dine overvejelser om opstart eller ændring af dit maskinværksted, så kontakte os i Miljø eller Business Fredericia.

Læs mere

Autoværksteder

Inden du starter et autoværksted, anbefaler vi, at du kontakter Business Fredericias erhvervskonsulenter.

De kan hjælpe dig med forslag til en egnet placering og rådgive dig om relevante og gældende regler. 

Når du har fundet et egnet sted, skal du melde det til kommunen. Det gælder også, hvis du ønsker at udvide et eksisterende autoværksted.   

Hvilke virksomheder skal meldes til kommunen?

Disse regler gælder for autoværksteder og anlæg for service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer. 

Hvornår skal du melde det til kommunen?

Du skal senest lave en anmeldelse til kommunen, når du starter eller udvider din virksomhed. 

Hvordan skal du anmelde din virksomhed?

Du skal udfylde (anmeldelses)skemaet, som du finder under selvbetjening.  

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, har du brug for hjælp til at udfylde anmeldelsen, eller vil du gerne i dialog med os, inden du går i gang, så kontakte Miljø.

Læs mere

Mindre forurenende virksomheder

Vi er også miljømyndighed for virksomheder, som kan påvirke miljøet, men som hverken skal miljøgodkendes eller anmeldes inden opstart eller ændring.

Vi fører tilsyn med driften af virksomhederne og stiller om nødvendigt krav om at nedbring eller begrænse forureningen. 

Virksomhederne skal overholde kravene i miljølovgivningen, og de skal følge de lokale regler, som f.eks. kommunens regulativ for affald.

Virksomhederne skal også have en tilslutningstilladelse for spildevand, hvis de udleder andet end husholdningsspildevand. 

Hvilke virksomheder skal ikke anmeldes eller miljøgodkendes?

Du kan se, hvilke virksomheder der ikke skal anmeldes eller miljøgodkendes i bilag 1 i Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 

Inden opstart eller ændring

Inden du starter din virksomhed, anbefaler vi, at du kontakter Business Fredericias erhvervskonsulenter.  De kan hjælpe dig med forslag til en egnet placering og rådgive dig om relevante og gældende regler. 

Selv om du hverken behøver anmelde din virksomhed eller indhente en miljøgodkendelse før opstarten, kan det alligevel være en god ide at kontakte Miljø for at få en forhåndsvurdering af din virksomhed. Det kan være hensigtsmæssigt at indarbejde nogle miljøkrav i projektet, f.eks. etablering af olieudskiller eller udsugningsanlæg, fra starten frem for, at kravet kommer på et senere tidspunkt, hvor det vil være dyrere eller mere besværligt at oprette. 

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, eller vil du gerne i dialog med os, så kontakte os i Miljø.

Læs mere