Afvarslende beredskabsmeddelelse

Ledelse og afdelinger

Her kan du læse om Fredericia Kommunes organisation

 

Organisationsdiagram

Afdelinger under kommunaldirektøren og direktør for Velfærd

Annemarie Schou Zacho-Broe

Kommunaldirektør  og direktør for Velfærd
Annemarie Zacho-Broe
mail: annemarie.zacho-broe@fredericia.dk
tlf: 7210 7201

Arbejdsmarked & Borgerservice
Tommy Abildgaard (konstitueret leder)
Mail: tommy.abildgaard@fredericia.dk
Tlf. 20975605

Afdelingen er med Borgerservice hovedindgangen til kommunen for byens borgere og virksomheder, og samarbejder med alle andre afdelinger i kommunen for at kunne give en helhedsorienteret service, og for at skabe vækst og trivsel hos borgere og virksomheder i kommunen. Afdelingen varetager opgaver i forhold til arbejdsmarkedspolitikken, sundhed og genoptræning, samt borgerservice- og administration af sociale ydelser.  

Pleje & Omsorg
Mona Nederby Larsen
Mail: mona.n.larsen@fredericia.dk
Tlf. 4129 6692
 
Afdelingen varetager hjemmepleje (herunder hverdagsrehabiliteringen), distrikterne og plejens vikarkorps, sygepleje, døgnrehabilitering og aflastningspladser, plejecentre, dagcentre, aktivitetscentre og køkkenfunktion. Afdelingen har en administration, en stab og en myndighedsafdeling. Chefen for Pleje & Omsorg samarbejder med seniorråd, brugerråd, frivilligcenter og frivillige sociale foreninger.

Voksenservice
Afdelingen løser bl.a. opgaver i forhold til borgere mellem 18 og 64 år med sindslidelser, misbrug og/eller handicap mm. Afdelingen yder støtte til eget hjem, til mestringsforløb og giver tilbud om beskæftigelse eller aktivitet. Til unge, som ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse, tilbydes en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Der ydes endvidere rådgivning, støtte og behandling af borgere med misbrugsproblematikker. Derudover varetages udvikling og implementering af den tværgående sundhedspolitik, sundhedsstrategi og sundhedshus ud fra et borgerinvolverende og bredt sundhedsperspektiv, samarbejde med sygehuse og praksissektor i forhold til sundhedsaftale, medfinansiering og det nære sundhedsvæsen. Afdelingen medvirker til, at medfinansiering af sygehusforløb ses som et tværgående ansvarsområde.

Politik & Kommunikation
Charlotte Walkusch
Mail: charlotte.walkusch@fredericia.dk
Tlf. 7210 7111

Politik og Kommunikation er central stabsfunktion, der arbejder med de tværgående politiske udviklingsdagsordner som bosætning, branding og turisme, samt uddannelsesområdet. Desuden har vi ansvar for kommunens pressehåndtering, eksterne og interne kommunikation. Der er fem teams i afdelingen: Byrådssekretariatet, Kommunikation og Web, Bosætning, Uddannelse og Organisationsudvikling, samt Visit Fredericia.

Økonomi og Personale
Tommy Abildgaard
Mail: tommy.abildgaard@fredericia.dk
Tlf. 20975605

Økonomi og Personale er en central stabsfunktion, der arbejder med økonomistyring, personale, jura, indkøb, digitalisering og IT. Staben har som mål at få det bedste ud af både den menneskelige og den økonomiske ressource i et tæt samspil med resten af organisationen. Der er fem afdelinger i staben: Løn og Personale, Fællessekretariatet, Support og Rekruttering, IT samt Budget og Analyse.

Børn & Unge
Anders Kjærulf Axø
Mail: anders.axo@fredericia.dk
Tlf: 4117 4420

Afdelingen varetager bl.a. følgende opgaver: dagtilbud (dagpleje, vuggestuer, børnehaver), skoler, specialskole, specialinstitution, ungdomsskole, 10. klassecenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Center for Pædagogisk Viden & Udvikling og samt Administrativt Sekretariat.

Familie & Børnesundhed
Kirsten Blæhr
Mail: kirsten.blahr@fredericia.dk
Tlf: 7210 7246

Afdelingen varetager opgaven i forhold til børn og unge mellem 0 og 18 (23) år. Alle faggrupper i Familie & Børnesundhed medvirker i den tværfaglig opgaveløsning i det forebyggende arbejde i relation til børn og unge. Den tværfaglige forebyggelsesenhed varetager herudover bl.a. følgende opgaver: Åbent rådgivningsforløb, anonyme råd og vejledning til forældre og børn, gruppetilbud til børn og forældre, SSP, opsøgende gadeplanmedarbejde og Fritidspas.
Familieafdelingen løser opgaver inden for det specialiserede socialområde: Sagsbehandling af myndighedsopgaver for børn og unge i aldersgruppen 0-18 (23) år, handicapsager for børn og unge mellem 0-18 år og udbetaling af ydelser i form af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre med handicappede børn.

Familie & Ungdomscentret giver lokalforankrede tilbud til børn og unge med særlige behov. Døgnplejen varetager opgaver i forhold til plejefamilier og tilbyder lokalt forankrede aflastningstilbud. Herudover består Familie & Børnesundhed af Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Tandplejen.

 

Afdelinger under direktør for Vækst

Mogens Bak Hansen
Direktør for Vækst

Mogens Bak Hansen
Tlf. 4129 1253
Mail: mogens.bak.hansen@fredericia.dk

Kultur & Idræt
Bodil Schelde-Jensen
Mail: bodil.schelde-jensen@fredericia.dk
Tlf. 2281 9024
 
Afdelingen omfatter kultur- og folkeoplysningsområdet (herunder Folkeoplysningsrådet), idrætsområdet (herunder eliteidrætskommunen) samt eventområdet. Afdelingen rummer desuden Biblioteket, Den kreative Skole (musik- og kulturskole), Depotgården (medborgerhus), Ungdommens Hus, Det Bruunske Pakhus (rytmisk spillested), Museerne i Fredericia, Lokalhistorisk Arkiv, Madsby Legepark (familiepark), Den historiske Miniby og Fredericia Idrætscenter.

Teknik & Miljø
Vakant

Afdelingen varetager kommunale myndighedsopgaver inden for plan, byggeri, varmeforsyning, vej, natur og miljø, lokalplaner og tilhørende kommuneplantillæg, kommuneplantillæg med VVM-redegørelser, drifts- og anlægsopgaver på vej- og naturområdet samt affald og genbrug. Chefen for Teknik & Miljø har også ansvaret for Drift & Anlæg.

Ledelsesgrundlag

I Fredericia Kommune har vi en vision - et fælles billede af vores fremtid - en fælles retning for vores indsats.

Fremtiden kan kun formes af den, der ser den klart.
Fremtiden skal ikke være noget, der bare dukker op.
Den skabes af os selv inden for de givne rammer.
Det er den enkelte medarbejders ansvar at fylde rammerne ud med indhold.

Billedet af Fredericias fremtid skal stå klart og være attraktiv for enhver.
 
Vores vision lyder:
Vi rager op, sprænger rammer, vælger vej
- resultatet skabes af dig og mig
 
Det betyder for os
Vi rager op

 • fordi vi tror på os selv
 • fordi vi ved, at vi er gode
 • fordi vi kan og vil og fordi vi har mod til det

sprænger rammer

 • for at tage det første skridt og gå forrest
 • for at prøve grænser af og bryde grænser ned
 • for at møde verden med nysgerrighed
 • for at turde

vælger vej

 • imellem talrige muligheder
 • imellem det, vi vil og det vi ikke vil
 • imellem rigtigt og forkert
 • imellem forskellige metoder

resultatet

 • som sikrer en høj brugertilfredshed
 • som fremmer effektivitet
 • som giver en arbejdsplads med jobglæde
 • som beviser kreativitet og mod

skabes af dig og mig

 • i fællesskab
 • i indbyrdes forståelse og respekt
 • i tværfagligt samarbejde
 • i et miljø af engagement og entusiasme

Vores mission
Vi gennemfører politisk bestemte opgaver, er en del af det direkte demokrati på det lokale niveau, løser konkrete opgaver på fællesskabets vegne og har nær kontakt med borgerne.
 
Dialogen som redskab
Dialogen er det redskab, som sætter Fredericia Kommune i bevægelse og omdanner vision til virkelighed.
 
Vejen vi vil gå
Vi vil gå

 • Fra ydmyghed til begejstring
 • Fra regelstyring til værdistyring
 • Fra nuet til fremtidsorientering
 • Fra gruppe til team
 • Fra sektoropdeling til én kommune
 • Fra enkeltbrikker til ét billede
 • Fra drift til udvikling og drift 
 • Fra EDB-teknik til Den digitale kommune
 • Fra uigennemsigtighed til enkelhed

 
Vores fælles værdier
Vi vil:

 • Skabe brugertilfredshed
 • Være synlige
 • Være nysgerrige
 • Være ansvarlige
 • Tale sammen
 • Skabe helhed og sammenhæng

- og vi tør og gør
 
Værdi: Skabe brugertilfredshed
Fordi: Det er brugerne, der er i centrum
 
Hos os betyder det, at

 • vi arbejder målrettet
 • vi lytter til brugerne
 • vi gør tingene rigtigt - første gang 
 • vi gør de rigtige ting hurtigt og effektivt
 • vi kan vores ”kram”
 • vi leverer aftalte ydelser til tiden 
 • vi udvikler nye ydelser sammen med brugerne
 • vi forklarer, hvorfor vi siger ”nej”
 • vi måler os med de bedste

Hos os betyder det ikke, at

 • vi sjusker med kvaliteten
 • vi vil have utilfredse kunder

Værdi: Være synlige
Fordi: Vi vil være mennesker, som gør en forskel

Hos os betyder det, at

 • vi vil være ”på scenen” 
 • vi er synlige i vores omverden 
 • vi er troværdige mennesker i mange forskellige roller
 • vi har personlighed og gennemslagskraft som dem, vi er
 • vi har åbenhed og gennemsigtighed 
 • vi har glæde og livslyst 
 • vi har det godt med tempo og dynamik

Hos os betyder det ikke,

 • at vi er stædige 
 • vi altid er synlige 
 • vi er useriøse og inkompetente
 • vi er skråsikre

Værdi: Være nysgerrige
Fordi: Vi hele tiden vil udvikle os og hinanden gennem de opgaver, vi løser

Hos os betyder det, at

 • vi søger inspiration hos kolleger
 • vi kigger ud i omverdenen efter ideer og andre måder at gøre tingene på
 • vi griber, fastholder og udbygger 
 • vi er gode lyttere
 • det er legalt, at vi stiller spørgsmål til hinandens arbejdsmetoder
 • vi ser nye muligheder i stedet for gamle problemer

Hos os betyder det ikke, at

 • vi er os selv nok
 • vi tvivler på os selv og ikke har faglig stolthed 
 • vi sjusker med driftopgaverne
 • vi gør som vi plejer

Værdi: Være ansvarlige
Fordi: Vi på helhedens vegne er betroet en opgave og midler til at løse den.

Hos os betyder det, at

 • vi tager opgaverne på os
 • vi prioriterer på tværs af organisationen 
 • vi tager ansvar for helheden
 • vi er seriøse
 • vi siger til og fra

den enkeltes ansvar rækker længere end egne opgaver
Hos os betyder det ikke, at

 • vi lader som ingenting 
 • vi er overfladiske
 • vi løber fra ansvaret

Værdi: Tale sammen
Fordi: Vi vil have de bedste resultater

Hos os betyder det, at

 • vi har pligt til at lytte
 • vi deler viden hos os
 • vi arbejder sammen på tværs
 • vi fører dialog internt og eksternt
 • vi giver og tager inspiration
 • vi etablerer videnfora
 • vi bruger IT og andre medier
 • vi vil tænke det utænkelige

Hos os betyder det ikke, at

 • al viden er offentlig
 • alt fortaber sig i snak
 • vi bliver handlingslammede
 • vi ikke tør træffe en beslutning
 • vi lytter til sladder

Værdi: Skabe helhed og sammenhæng
Fordi:  Brugerne efterspørger helhed og sammenhæng

Hos os betyder det, at

 • vi arbejder tværfagligt
 • vi skaber os overblik
 • vi forenkler arbejdsgange og organisation
 • vi gør komplekse problemstillinger enkle
 • vi udvikler hinanden 
 • vi bruger den nye teknologi
 • vi er en del af en større sammenhæng

Hos os betyder det ikke, at

 • vi kun passer os selv
 • vi sender borgerne rundt
 • vi bryder tavshedspligten
 • vi ser kommunen isoleret
 • vi kun er en del af Fredericia Kommune

Værdi: Vi tør og vi gør
Fordi: Vi vil forme fremtiden

Hos os betyder det, at

 • vi er eksperimenterende
 • vi er nysgerrige
 • vi tør tage en chance 
 • vi kalkulerer risikoen
 • vi griber muligheder
 • det er tilladt at begå fejl

Hos os betyder det ikke, at

 • vi er dumdristige
 • vi handler uden at tænke 
 • vi glemmer fornuften
 • vi har støvede rapporter på hylden
 • den enkelte ”går selv”
 • kritiske kommentarer er negative
 • vi ikke er lydhøre
Feedback