Slå adgang med tegn til/fra

Ledelse og afdelinger

Her kan du læse om Fredericia Kommunes organisation

Vores aktuelle organisations diagram

Fredericia Kommune er fra 1. oktober 2023 organiseret i en klassisk kommunal opbygning med en kommunaldirektør og to direktører, og således med alle fagområder forankret i direktionen. Direktionen er understøttet af fire stabe, et byrådssekretariat og to fagforvaltninger, én for hvert direktørområde. Hver direktør har en stab ledet af en stabschef og en række fagafdelinger under sig, under ledelse af fagchefer.

Samarbejde på tværs og et fælles ansvar for kommunen er et helt centralt element i Fredericia Kommune. Direktører, stabschefer og fagchefer udgør derfor den strategiske chefgruppe og dermed den øverste ledelse i Fredericia Kommune. Opgaver og ansvarsområder er entydigt placeret, og det tværgående samarbejde er en forudsætning for at lykkes med opgaveløsningen.

Den strategiske chefgruppe skaber sammenhæng mellem det politiske niveau, direktionen og driften. De er bindeleddet både opad, udad og nedad i organisationen og sikrer feedback, helhedstænkning og samarbejde på tværs af forvaltningsområderne, herunder oversætter de politiske visioner og direktionens intentioner. Den strategiske chefgruppe er hver især, og som gruppe, garant for, at der ikke sker suboptimering, både fagligt og økonomisk, og funger som samlet ledelse for hele kommunen.

Direktionen

Billede af kommunaldirektør Thomas Jaap
Kommunaldirektør
Thomas Jaap
e-mail: thomas.jaap@fredericia.dk
tlf: 2518 6509

 

Billede af Mette Heidemann

Direktør for Beskæftigelse og Velfærd
Mette Heidemann
e-mail:mette.heidemann@fredericia.dk
tlf: 2940 7068
 

Billede af Rene Olesen

Direktør for Vækst, Teknik og Klima 
René Olesen
e-mail: rene.olesen@fredericia.dk 
tlf. 25468439

 

 
Beskæftigelse og Velfærd

Direktør for Beskæftigelse og Velfærd
Mette Heidemann
email: mette.heidemann@fredericia.dk
tlf: 2940 7068

Stabschef for Beskæftigelse og Velfærd
Ditte Cramon

Chef Senior og Sundhed
Signe Lunn Walls

Chef Social og Beskæftigelse
Henriette Korf Graversen

Chef for Unge og Uddannelse
Rasmus Balder H. Larsen

Chef for Børn og Læring
Magnus te Pas

Velfærd indeholder følgende afdelinger:

 • Senior og Sundhed, som har til opgave at levere pleje til kommunens borgere på plejecentre eller i eget hjem
 • Voksen Handicap, som har til opgave sikre botilbud, fællesskaber og beskæftigelsestilbud til mennesker med handicap
 • Visitation Senior og Visitation Voksen, som har ansvaret for at visitere borgerne til rette hjælp
 • Hjælpemidler og Kommunikation
 • Træning & Forebyggelse
 • Medborgerskab & Civilsamfund, som arbejder med at bygge bro mellem borgere og foreninger
 • Jobcenter
 • Socialpsykiatri
 • Rusmiddelcenter
 • Borgerservice
 • Staben for Velfærd
 • Familieafdelingen – myndighedsområdet
 • Familie- og Ungdomscentret
 • Tandplejen
 • Ungeenheden
 • Børn og Læring
 • Distrikt Erritsø
 • Distrikt Fjordbakke
 • Distrikt Kirstinebjerg
 • Distrikt Ullerup Bæk
 • Frederiksodde
 • Sundhedsplejen
 • PPR

Velfærd har ansvaret for følgende opgaver:

 • Visitation af borgere til hjælp og støtte
 • Drift af plejecentre, aflastnings- og rehabiliteringspladser
 • Hjemmepleje og sygepleje
 • Drift af botilbud, støttetilbud og væresteder til voksne handicappede og psykisk sårbare Kobbelgården 1 og 3, Ullerupdalsvej
 • Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud herunder Proaktiv
 • Håndtering af hjælpemidler og kommunikation
 • Køkkener og madservice
 • Genoptræning
 • Samarbejde med Seniorråd, Handicapråd og Udsatteråd
 • Sagsbehandling af og bevilling af ydelser til borgere på offentlig forsørgelse
 • Drift af Rusmiddelcenter
 • Tilbud til døve borgere
 • Botilbud, bostøtte og hjemmevejledning
 • Gadeplansmedarbejdere
 • Veteranområdet
 • Borgerservice
 • Dagtilbud (dagpleje, vuggestuer, børnehaver)
 • Skoler
 • Specialskole
 • Specialinstitution
 • Ungdomsskole
 • Pædagogisk Konsulentteam
 • Sundhedsplejen
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 • SSP
 • Fritidstilbud for børn og unge
 • Gasværksgrunden
 • Ungdommens Hus
 • Aktivitetscentre
 • Forebyggende arbejde i relation til børn og unge.
 • Sagsbehandling af myndighedsopgaver for børn og unge i aldersgruppen 0-18 (23) år.
 • Sagsbehandling af handicapsager for børn og unge mellem 0-18 år og udbetaling af ydelser i form af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre med handicappede børn.
 • Lokalforankrede tilbud til børn og unge med særlige behov.
 • Opgaver i forhold til plejefamilier og lokalt forankrede aflastningstilbud.
 • Tandplejen

Hygiejneorganisation
Fredericia kommune har siden 2002 haft en Hygiejneorganisation, der er opbygget med en styregruppe, en hygiejnegruppe og hygiejnenøglepersoner, der i de fleste afdelinger enten er en sundhedsfaglig medarbejder eller en arbejdsmiljørepræsentant. Organisationen arbejder med smitteforebyggelse blandt medarbejderne, brugerne af de kommunale tilbud, og ikke mindst de sårbare borgere, der ydes service til i hjemmeplejen, på plejehjem og bosteder mv. Har du spørgsmål, bedes du kontakte den afdeling, du er tilknyttet.

Vækst, Teknik og Klima

Direktør for Vækst, Teknik og Klima
René Olesen
Mail: rene.olesen@fredericia.dk
Tlf:+45 25 46 84 39

Stabschef for Vækst
Anja Schaumburg

Chef for Ejendomme, Drift og Service
Bo Christiansen

Chef for Erhverv, Mobilitet og Byudvikling
Bo René Schjødt Andersen 

Chef for Kultur og Idræt
Kasper Findahl

Opdateres snarest - Vækst, Teknik og Klima indeholder følgende afdelinger:

 • Byg og BBR
 • Plan og Byudvikling
 • Natur og Miljø
 • Vej og Park
 • Affald og Genbrug
 • Strategisk udvikling
 • Ejendomsafdelingen
 • Rådhusbetjentene
 • Kantine
 • VisitFredericia
 • Web

Opdateres snarest - Vækst, Teknik og Klima har ansvaret for følgende opgaver:

 • Myndighedsopgaver inden for byggeri, planlægning, miljø, by- og områdefornyelse, varmeforsyning, veje, samt natur- og miljøbeskyttelse
 • Drift og anlæg af følgende opgaver
 • Veje, fortove og stier
 • Kollektiv trafik
 • Affald og genbrug
 • Natur og friluftsliv
 • Vandløb
 • Klimatilpasning
 • Rengøring af kommunale bygninger
 • Ejendomsdrift og –udvikling
 • Kantine
 • Tiltrækning af nye borgere til kommunen
 • Web
 
Økonomi og IT

Stabschef Rune Wentzel Helms
E-mail: rune.helms@fredericia.dk
Telefon: 4023 0242

Økonomi og Personale indeholder følgende afdelinger:

 • Budget og Analyse
 • Økonomi og Digitalisering
 • It-afdelingen

Økonomi og Digitalisering har ansvaret for følgende opgaver:

 • Økonomistyring og bogholderi
 • IT og digitalisering
 • Kort og data
 
Politik, Strategi og Jura

Stabschef Nicolai Arvedsen
Mail: nicolai.arvedsen@fredericia.dk
Tlf: 2920 1331

Politik, Strategi og Jura indeholder følgende afdelinger:

 • Byrådssekretariatet
 • Kommunikation
 • Jura
 • Journalen
 • Indkøb
 • HR og Organisation

Politik, Strategi og Jura har ansvaret for følgende opgaver:

 • Intern og ekstern kommunikation
 • Tiltrække nye uddannelser til kommunen
 • Byrådsbetjening
 • Jura og indkøb
 • Journalisering
 • Ledelsesunderstøttelse
 • Organisationsudvikling
 
Ledelses- og medarbejdergrundlag

Fredericia Kommune er en stor organisation og arbejdsplads, hvor medarbejdere og ledere hver dag løser mange og meget forskellige opgaver. I en politisk ledet organisation som vores, hvor vi udfordres af nye krav og forandringer, har vi som ledere og medarbejdere brug for et fælles grundlag for vores arbejde i og for Fredericia Kommune. Vi skal være i stand til at skabe gode løsninger ud fra borgeres og samarbejdspartneres behov, samtidig med at vi har fokus på udvikling og innovation og på at skabe en sikker og ordentlig drift. 

I efteråret 2021 besluttede direktionen og HMU derfor at udarbejde et nyt ledelses- og medarbejdergrundlag, som skal sikre et fælles udgangspunkt for opgaveløsning og ledelse i Fredericia Kommune.

Du kan se hele ledelses- og medarbejdergrundlaget under Bilag.

Bilag