Slå adgang med tegn til/fra

Ledelse og afdelinger

Her kan du læse om Fredericia Kommunes organisation

 

Vores aktuelle organisations diagram

Fredericia Kommune er fra 1. august 2021 organiseret i en klassisk kommunal opbygning med en kommunaldirektør og tre direktører, og således med alle fagområder forankret i direktionen. Direktionen er understøttet af to stabe, et byrådssekretariat og tre fagforvaltninger, én for hvert direktørområde. Hver direktør har et sekretariat ledet af en sekretariatschef og en række fagafdelinger under sig, under ledelse af fagchefer.

Samarbejde på tværs og et fælles ansvar for kommunen er et helt centralt element i Fredericia Kommune. Direktører, stabschefer, sekretariatschefer og fagchefer udgør derfor den strategiske chefgruppe og dermed den øverste ledelse i Fredericia Kommune. Opgaver og ansvarsområder er entydigt placeret, og det tværgående samarbejde er en forudsætning for at lykkes med opgaveløsningen.

Den strategiske chefgruppe skaber sammenhæng mellem det politiske niveau, direktionen og driften. De er bindeleddet både opad, udad og nedad i organisationen og sikrer feedback, helhedstænkning og samarbejde på tværs af forvaltningsområderne, herunder oversætter de politiske visioner og direktionens intentioner. Den strategiske chefgruppe er hver især, og som gruppe, garant for, at der ikke sker suboptimering, både fagligt og økonomisk, og funger som samlet ledelse for hele kommunen.

Direktionen

Kommunaldirektør 
Camilla Nowak Kirkedal
e-mail: camilla.kirkedal@fredericia.dk 
tlf: 3012 2172

 

Profilbillede af Mette Heidemann

Direktør for Beskæftigelse og Velfærd
Mette Heidemann
e-mail:mette.heidemann@fredericia.dk
tlf: 2940 7068

 

Direktør for Vækst, Teknik og Klima 
René Olesen
e-mail: rene.olesen@fredericia.dk 
tlf. 25468439

 

Direktør Børn, Unge og Kultur
Michael Maaløe
e-mail: michael.maaloe@fredericia.dk

 
Beskæftigelse og Velfærd

Direktør for Beskæftigelse og Velfærd
Mette Heidemann
email: mette.heidemann@fredericia.dk
tlf: 2940 7068

Sekretariatschef for Beskæftigelse og Velfærd
Ditte Cramon

Chef Senior og Sundhed
Signe Lunn Walls

Chef Social og Handicap
Henriette Korf Graversen

Chef for Beskæftigelse og Borgerservice
Vakant - konstitueret Henriette Korf Graversen

Beskæftigelse og Velfærd indeholder følgende afdelinger:

 • Pleje og Omsorg, som har til opgave at levere pleje til kommunens borgere på plejecentre eller i eget hjem
 • Voksen Handicap, som har til opgave sikre botilbud, fællesskaber og beskæftigelsestilbud til mennesker med handicap
 • Visitation, som har ansvaret for at visitere borgerne til rette hjælp
 • Hjælpemidler og Kommunikation
 • Træning & Forebyggelse
 • Aktivitetsområdet
 • Støttefunktioner og stab
 • Jobcenter
 • Myndighed og tværgående udvikling
 • Socialpsykiatri og udsatte Voksne
 • Sundhedsstaben, som har ansvaret for tværgående sundhedsindsatser, forebyggelse samt Fredericia Sundhedshus
 • Udviklingskonsulenter, som understøtter udviklingen af velfærdsløsninger i hele organisationen
 • Borgerservice

Beskæftigelse og Velfærd har ansvaret for følgende opgaver:

 • Visitation af borgere
 • Drift af plejecentre, aflastnings- og rehabiliteringspladser
 • Hjemmepleje og sygepleje
 • Drift af botilbud for voksne handicappede Kobbelgården 1 og 3, Ullerupdalsvej
 • Beskyttet beskæftigelse herunder Proaktiv
 • Håndtering af hjælpemidler og kommunikation
 • Køkkener og madservice
 • Genoptræning
 • Samarbejde med Seniorråd og Handicapråd
 • Beskæftigelsesplan
 • Dagpenge og kontanthjælp til jobparate og aktivitetsparate
 • Sygedagpenge og fastholdelse
 • Førtidspension
 • Fleksjob og træning
 • Indsatser på integrationsområdet
 • Misbrugscenter
 • Tilbud til døve borgere
 • Botilbud, bostøtte og hjemmevejledning
 • Myndighedsfunktion på det sociale område
 • Sociale institutioner herunder Din Indgang, NOVA, Kompetencekollegiet samt Stoppestedet
 • Gadeplansmedarbejdere
 • Veteranområdet
 • Væresteder
 • Sundhedsfremme
 • WHO Healthy Cities Network
 • Fredericia Sundhedshus
 • Strategisk udvikling og design af fremtidens velfærdsløsninger
 • Understøttelse af koncernområder, kommunaldirektør og politisk niveau
 • Frivillighed og civilsamfundssamarbejde
 • Borgerservice

Hygiejneorganisation
Fredericia kommune har siden 2002 haft en Hygiejneorganisation, der er opbygget med en styregruppe, en hygiejnegruppe og hygiejnenøglepersoner, der i de fleste afdelinger enten er en sundhedsfaglig medarbejder eller en arbejdsmiljørepræsentant. Organisationen arbejder med  smitteforebyggelse af diverse samfundserhvervede sygdomme blandt medarbejderne, brugerne af de kommunale tilbud, og ikke mindst de sårbare borgere, der ydes service til i hjemmeplejen, på plejehjem og bosteder mv. Har du spørgsmål, bedes du kontakte den afdeling, du er tilknyttet.

Børn, Unge og Kultur

Direktør for Børn, Unge og Kultur
Michael Maaløe
Mail: michael.maaloe@fredericia.dk

Sekretariatschef for Børn, Unge og Kultur
Sara Aabling

Chef for Dagtilbud, Skoler og Fritid
Magnus Kudahl te Pas
Magnus Kudahl te Pas har ansvaret for 0 – 18 års området

Chef for Unge og Uddannelse
Rasmus Balder

Chef for Familie og Børn
Lone Grangaard Lorenzen

Chef for Kultur og Idræt
Kasper B. Findahl

Leder af Dagtilbud og Læringsmiljø
Karina Glud Nielsen

Leder af Skole og Pædagogisk Udvikling
Line Dudal Lauridsen

Leder af Fredericia Fritid og Ungdomsskolen
Min Guldberg Christensen

Børn, Unge og Kultur indeholder følgende afdelinger:

 • Distrikt Erritsø
 • Distrikt Fjordbakke
 • Distrikt Kirstinebjerg
 • Distrikt Ullerup Bæk
 • Frederiksodde
 • Ung-Fredericia
 • Sundhedsplejen
 • PPR
 • Events
 • Folkeoplysningsområdet
 • Eliteidræt
 • Gasværksgrunden
 • De Orange Haller
 • Det Bruunske Pakhus
 • Fredericia Idrætscenter
 • Fredericia Bibliotek
 • Den Kreative Skole
 • Muserne i Fredericia
 • Tøjhuset
 • Depotgården

Børn, Unge og Kultur har ansvaret for følgende opgaver:

 • Dagtilbud (dagpleje, vuggestuer, børnehaver)
 • Skoler
 • Specialskole
 • Specialinstitution
 • Ungdomsskole
 • Pædagogisk Konsulentteam
 • Sekretariat for Børn, Unge og Kultur
 • Sundhedsplejen
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 • SSP
 • Idrætsanlæg
 • Fredericia Idrætscenter
 • Fritidsforanstaltninger for børn og unge
 • Den Kreative Skole
 • Teater og biograf, dog bortset fra Fredericia Teater
 • Tilskud til kulturelle aktiviteter og foreninger
 • Depotgården
 • Biblioteksvæsen
 • Museumsforhold og Lokalhistorisk Arkiv
 • Udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.m.
 • Voldanlægget, mindesmærker og historiske steder
 • Folkeoplysning
 • Fredericia Eliteidræt
 • Gasværksgrunden
 • Ungdommens Hus
 • Det Bruunske Pakhus og Tøjhuset
 • 5.-6. juli arrangement
 • Årets idrætsfest
 • Aktivitetscentre

Familie og Børn

Familie og Børn indeholder følgende afdelinger:

 • Familieafdelingen – myndighedsområdet
 • Familie- og Ungdomscentret
 • Tandplejen

Familie og Børn har ansvaret for følgende opgaver:

 • Forebyggende arbejde i relation til børn og unge.
 • Sagsbehandling af myndighedsopgaver for børn og unge i aldersgruppen 0-18 (23) år.
 • Sagsbehandling af handicapsager for børn og unge mellem 0-18 år og udbetaling af ydelser i form af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre med handicappede børn.
 • Lokalforankrede tilbud til børn og unge med særlige behov.
 • Opgaver i forhold til plejefamilier og lokalt forankrede aflastningstilbud.
 • Tandplejen
 
Vækst, Teknik og Klima

Direktør for Vækst, Teknik og Klima
Rene Olesen
Mail: rene.olesen@fredericia.dk
Tlf:+45 25 46 84 39

Sekretariatschef for Vækst, Teknik og Klima
Anja Schaumburg

Chef for Drift og Service
Bo Christiansen

Chef for Plan, Byg og Miljø
Vakant

Chef for Infrastruktur og Ejendomme
Vakant

Vækst, Teknik og Klima indeholder følgende afdelinger:

 • Byg og BBR
 • Plan og Byudvikling
 • Natur og Miljø
 • Vej og Park
 • Affald og Genbrug
 • Strategisk udvikling
 • Ejendomsafdelingen
 • Rådhusbetjentene
 • Kantine

Vækst, Teknik og Klima har ansvaret for følgende opgaver:

 • Myndighedsopgaver inden for byggeri, planlægning, miljø, by- og områdefornyelse, varmeforsyning, veje, samt natur- og miljøbeskyttelse
 • Drift og anlæg af følgende opgaver
 • Veje, fortove og stier
 • Kollektiv trafik
 • Affald og genbrug
 • Natur og friluftsliv
 • Vandløb
 • Klimatilpasning
 • Rengøring af kommunale bygninger
 • Ejendomsdrift og –udvikling
 • Kantine
 
Økonomi og Personale

Stabschef Rune Wentzel Helms
E-mail: rune.helms@fredericia.dk
Telefon: 4023 0242

Økonomi og Personale indeholder følgende afdelinger:

 • Budget og Analyse
 • Økonomi og Digitalisering
 • Personale
 • It-afdelingen

Økonomi og Personale har ansvaret for følgende opgaver:

 • Løn og personaleopgaver
 • Økonomistyring og bogholderi
 • Rekruttering
 • IT og digitalisering
 • Kort og data
 
Politik, Strategi og Jura

Stabschef Nicolai Arvedsen
Mail: nicolai.arvedsen@fredericia.dk
Tlf: 2920 1331

Politik, Strategi og Jura indeholder følgende afdelinger:

 • Byrådssekretariatet
 • Kommunikation og web
 • Jura
 • Journalen
 • Indkøb
 • Ledelsessekretariatet
 • VisitFredericia

Politik, Strategi og Jura har ansvaret for følgende opgaver:

 • Tiltrække nye borgere til kommunen
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Tiltrække nye uddannelser til kommunen
 • Byrådsbetjening
 • Jura og indkøb
 • Web
 • Journalisering
 • Ledelsesunderstøttelse
 • Organisationsudvikling
 
Ledelses- og medarbejdergrundlag

Fredericia Kommune er en stor organisation og arbejdsplads, hvor medarbejdere og ledere hver dag løser mange og meget forskellige opgaver. I en politisk ledet organisation som vores, hvor vi udfordres af nye krav og forandringer, har vi som ledere og medarbejdere brug for et fælles grundlag for vores arbejde i og for Fredericia Kommune. Vi skal være i stand til at skabe gode løsninger ud fra borgeres og samarbejdspartneres behov, samtidig med at vi har fokus på udvikling og innovation og på at skabe en sikker og ordentlig drift. 

I efteråret 2021 besluttede direktionen og HMU derfor at udarbejde et nyt ledelses- og medarbejdergrundlag, som skal sikre et fælles udgangspunkt for opgaveløsning og ledelse i Fredericia Kommune.

Du kan se hele ledelses- og medarbejdergrundlaget under Bilag.

Bilag