Slå adgang med tegn til/fra

Ledelse og afdelinger

Her kan du læse om Fredericia Kommunes organisation

PDF ikon hent_diagrammet_som_pdf_fil_her_webtilgaengelig_.pdf

Fredericia Kommune er fra 1. august 2021 organiseret i en klassisk kommunal opbygning med en kommunaldirektør og tre direktører, og således med alle fagområder forankret i direktionen. Direktionen er understøttet af to stabe, et byrådssekretariat og tre fagforvaltninger, én for hvert direktørområde. Hver direktør har et sekretariat ledet af en sekretariatschef og en række fagafdelinger under sig, under ledelse af fagchefer.

Samarbejde på tværs og et fælles ansvar for kommunen er et helt centralt element i Fredericia Kommune. Direktører, stabschefer, sekretariatschefer og fagchefer udgør derfor den strategiske chefgruppe og dermed den øverste ledelse i Fredericia Kommune. Opgaver og ansvarsområder er entydigt placeret, og det tværgående samarbejde er en forudsætning for at lykkes med opgaveløsningen.

Den strategiske chefgruppe skaber sammenhæng mellem det politiske niveau, direktionen og driften. De er bindeleddet både opad, udad og nedad i organisationen og sikrer feedback, helhedstænkning og samarbejde på tværs af forvaltningsområderne, herunder oversætter de politiske visioner og direktionens intentioner. Den strategiske chefgruppe er hver især, og som gruppe, garant for, at der ikke sker suboptimering, både fagligt og økonomisk, og funger som samlet ledelse for hele kommunen.

Direktionen

Kommunaldirektør 
Camilla Nowak Kirkedal
e-mail: camilla.kirkedal@fredericia.dk 
tlf: 3012 2172

 

Billede af koncerndirektør Yelva Bjørnholdt Jensen

Koncerndirektør for voksen- og ældreområdet
Yelva Bjørnholdt Jensen
e-mail: yelva.jensen@fredericia.dk
tlf: 7210 7850

 

Koncerndirektør for Vækst, Teknik og Klima 
René Olesen
e-mail: rene.olesen@fredericia.dk 
tlf. 25468439

 

Koncerndirektør Børn, Unge og Kultur
Vakant
e-mail:
tlf:

 
Beskæftigelse og Velfærd

Direktør for Beskæftigelse og Velfærd
Yelva Bjørnholdt Jensen
mail: yelva.jensen@fredericia.dk
tlf: 7210 7850

Sekretariatschef for Beskæftigelse og Velfærd
Ditte Cramon

Chef Senior og Sundhed
Morten Bjørn Pors Ilsøe

Chef Social og Handicap
Henriette Korf Graversen

Chef for Beskæftigelse og Borgerservice
Sanela Ljesjovica

Beskæftigelse og Velfærd indeholder følgende afdelinger:

 • Pleje og Omsorg, som har til opgave at levere pleje til kommunens borgere på plejecentre eller i eget hjem
 • Voksen Handicap, som har til opgave sikre botilbud, fællesskaber og beskæftigelsestilbud til mennesker med handicap
 • Visitation, som har ansvaret for at visitere borgerne til rette hjælp
 • Hjælpemidler og Kommunikation
 • Træning & Forebyggelse
 • Støttefunktioner og stab
 • Støttefunktioner og stab
 • Jobcenter
 • Myndighed og tværgående udvikling
 • Socialpsykiatri og udsatte Voksne
 • Sundhedsstaben, som har ansvaret for tværgående sundhedsindsatser, forebyggelse samt Fredericia Sundhedshus
 • Udviklingskonsulenter, som understøtter udviklingen af velfærdsløsninger i hele organisationen
 • Borgerservice

Beskæftigelse og Velfærd har ansvaret for følgende opgaver:

 • Visitation af borgere
 • Drift af plejecentre, aflastnings- og rehabiliteringspladser
 • Hjemmepleje og sygepleje
 • Drift af botilbud for voksne handicappede Kobbelgården 1 og 3, Ullerupdalsvej
 • Beskyttet beskæftigelse herunder Proaktiv
 • Håndtering af hjælpemidler og kommunikation
 • Køkkener og madservice
 • Genoptræning
 • Samarbejde med Seniorråd og Handicapråd
 • Beskæftigelsesplan
 • Dagpenge og kontanthjælp til jobparate og aktivitetsparate
 • Sygedagpenge og fastholdelse
 • Førtidspension
 • Fleksjob og træning
 • Indsatser på integrationsområdet
 • Misbrugscenter
 • Tilbud til døve borgere
 • Botilbud, bostøtte og hjemmevejledning
 • Myndighedsfunktion på det sociale område
 • Sociale institutioner herunder Din Indgang, NOVA, Kompetencekollegiet samt Stoppestedet
 • Gadeplansmedarbejdere
 • Veteranområdet
 • Væresteder
 • Sundhedsfremme
 • WHO Healthy Cities Network
 • Fredericia Sundhedshus
 • Strategisk udvikling og design af fremtidens velfærdsløsninger
 • Understøttelse af koncernområder, kommunaldirektør og politisk niveau
 • Frivillighed og civilsamfundssamarbejde
 • Borgerservice
Børn, Unge og Kultur

Direktør for Børn, Unge og Kultur
Vakant
email:
tlf:

Sekretariatschef for Børn, Unge og Kultur
Sara Aabling

Chef for Dagtilbud, Skoler og Fritid
Magnus Kudahl te Pas
Magnus te Pas har ansvaret for 0 – 18 års området

Konstitueret chef for Uddannelse
Anders Ladegaard

Chef for Familie og Børnesundhed
Vakant

Chef for Kultur og Turisme
Bodil Schelde-Jensen

Konstitueret chef for Idræt
Kasper Findahl

Leder af dagtilbudsområdet
John Nyborg

Leder af fritid
Rasmus Balder

Børn, Unge og Kultur indeholder følgende afdelinger:

 • Distrikt Erritsø
 • Distrikt Fjordbakke
 • Distrikt Kirstinebjerg
 • Distrikt Ullerup Bæk
 • Frederiksodde
 • Ung-Fredericia
 • Events
 • Folkeoplysningsområdet
 • Eliteidræt
 • Gasværksgrunden
 • De orange haller
 • Det Bruunske Pakhus
 • Fredericia Idrætscenter
 • Fredericia Bibliotek
 • Den kreative skole
 • Muserne i Fredericia
 • Tøjhuset
 • Depotgården

Børn, Unge og Kultur har ansvaret for følgende opgaver:

 • Dagtilbud (dagpleje, vuggestuer, børnehaver)
 • Skoler
 • Specialskole
 • Specialinstitution
 • Ungdomsskole
 • Center for Pædagogisk Viden & Udvikling
 • Administrativt Sekretariat
 • Idrætsanlæg
 • Fredericia Idrætscenter
 • Fritidsforanstaltninger for børn og unge
 • Den Kreative Skole
 • Teater og biograf, dog bortset fra Fredericia Teater
 • Tilskud til kulturelle aktiviteter og foreninger
 • Depotgården
 • Biblioteksvæsen
 • Museumsforhold og Lokalhistorisk Arkiv
 • Udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.m.
 • Voldanlægget, mindesmærker og historiske steder
 • Folkeoplysning
 • Fredericia Eliteidræt
 • Gasværksgrunden
 • Ungdommens Hus
 • Det Bruunske Pakhus og Tøjhuset
 • 5.-6. juli arrangement
 • Årets idrætsfest
 • Aktivitetscentre

Familie og Børnesundhed

Familie og Børnesundhed indeholder følgende afdelinger:

 • Familieafdelingen – myndighedsområdet
 • Familie- og Ungdomscentret
 • Tandplejen
 • Sundhedsplejen
 • PPR
 • SSP

Familie og Børnesundhed har ansvaret for følgende opgaver:

 • Forebyggende arbejde i relation til børn og unge.
 • Sagsbehandling af myndighedsopgaver for børn og unge i aldersgruppen 0-18 (23) år.
 • Sagsbehandling af handicapsager for børn og unge mellem 0-18 år og udbetaling af ydelser i form af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre med handicappede børn.
 • Lokalforankrede tilbud til børn og unge med særlige behov.
 • Opgaver i forhold til plejefamilier og lokalt forankrede aflastningstilbud.
 • Sundhedsplejen
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 • Tandplejen
 
Vækst, Teknik og Klima

Direktør for Vækst, Teknik og Klima
Rene Olesen
Mail: rene.olesen@fredericia.dk
Tlf:+45 25 46 84 39

Sekretariatschef for Vækst, Teknik og Klima
Vakant

Konstitueret chef for Drift og Service
Bo Christiansen

Chef for Plan, Byg og Miljø
Vakant

Chef for infrastruktur og Ejendomme
Morten Svanborg

Vækst, Teknik og Klima indeholder følgende afdelinger:

 • Byg og BBR
 • Plan og Arkitektur
 • Natur og Miljø
 • Vej og Park
 • Affald og Genbrug
 • Strategisk udvikling
 • Ejendomsafdelingen
 • Rådhusbetjentene

Vækst, Teknik og Klima har ansvaret for følgende opgaver:

 • Myndighedsopgaver inden for byggeri, planlægning, miljø, by- og områdefornyelse, varmeforsyning, veje, samt natur- og miljøbeskyttelse
 • Drift og anlæg af følgende opgaver
 • Veje, fortove og stier
 • Kollektiv trafik
 • Affald og genbrug
 • Natur og friluftsliv
 • Vandløb
 • Klimatilpasning
 • Rengøring af kommunale bygninger
 • Ejendomsdrift og –udvikling
 
Økonomi og Personale

Stabschef: Vakant 

Økonomi og Personale indeholder følgende afdelinger:

 • Koncern HR
 • Koncernservice
 • IT
 • Budget og Analyse
 • Borgerservice

Økonomi og Personale har ansvaret for følgende opgaver:

 • Løn og personaleopgaver
 • Økonomistyring og bogholderi
 • Borgerservice
 • Rekruttering
 • IT og digitalisering
 • Kort og data
 • Kantine
 • Organisationsudvikling
 
Ledelse, Jura og Kommunikation

Konstitueret stabschef Mie Spuur SImonsen
Mail: mie.simonsen@fredericia.dk
Tlf: 2220 6259

Sekretariatschef for byrådssekretarietatet
Charlotte Jakobsen

Ledelse, Jura og Kommunikation indeholder følgende afdelinger:

 • Byrådssekretariatet
 • Kommunikation
 • Jura
 • Journalen
 • Indkøb
 • Ledelsessekretariatet
 • Web

Ledels. Jura og Kommunikation har ansvaret for følgende opgaver:

 • Tiltrække nye borgere til kommunen
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Tiltrække nye uddannelser til kommunen
 • Byrådsbetjening
 • Jura og indkøb
 • Web
 • Journalisering
 
Ledelsesgrundlag

I Fredericia Kommune har vi en vision - et fælles billede af vores fremtid - en fælles retning for vores indsats.

Fremtiden kan kun formes af den, der ser den klart.
Fremtiden skal ikke være noget, der bare dukker op.
Den skabes af os selv inden for de givne rammer.
Det er den enkelte medarbejders ansvar at fylde rammerne ud med indhold.

Billedet af Fredericias fremtid skal stå klart og være attraktiv for enhver.
 
Vores vision lyder:
Vi rager op, sprænger rammer, vælger vej
- resultatet skabes af dig og mig
 
Det betyder for os
Vi rager op

 • fordi vi tror på os selv
 • fordi vi ved, at vi er gode
 • fordi vi kan og vil og fordi vi har mod til det

sprænger rammer

 • for at tage det første skridt og gå forrest
 • for at prøve grænser af og bryde grænser ned
 • for at møde verden med nysgerrighed
 • for at turde

vælger vej

 • imellem talrige muligheder
 • imellem det, vi vil og det vi ikke vil
 • imellem rigtigt og forkert
 • imellem forskellige metoder

resultatet

 • som sikrer en høj brugertilfredshed
 • som fremmer effektivitet
 • som giver en arbejdsplads med jobglæde
 • som beviser kreativitet og mod

skabes af dig og mig

 • i fællesskab
 • i indbyrdes forståelse og respekt
 • i tværfagligt samarbejde
 • i et miljø af engagement og entusiasme

Vores mission
Vi gennemfører politisk bestemte opgaver, er en del af det direkte demokrati på det lokale niveau, løser konkrete opgaver på fællesskabets vegne og har nær kontakt med borgerne.
 
Dialogen som redskab
Dialogen er det redskab, som sætter Fredericia Kommune i bevægelse og omdanner vision til virkelighed.
 
Vejen vi vil gå
Vi vil gå

 • Fra ydmyghed til begejstring
 • Fra regelstyring til værdistyring
 • Fra nuet til fremtidsorientering
 • Fra gruppe til team
 • Fra sektoropdeling til én kommune
 • Fra enkeltbrikker til ét billede
 • Fra drift til udvikling og drift 
 • Fra EDB-teknik til Den digitale kommune
 • Fra uigennemsigtighed til enkelhed

 
Vores fælles værdier
Vi vil:

 • Skabe brugertilfredshed
 • Være synlige
 • Være nysgerrige
 • Være ansvarlige
 • Tale sammen
 • Skabe helhed og sammenhæng

- og vi tør og gør
 
Værdi: Skabe brugertilfredshed
Fordi: Det er brugerne, der er i centrum
 
Hos os betyder det, at

 • vi arbejder målrettet
 • vi lytter til brugerne
 • vi gør tingene rigtigt - første gang 
 • vi gør de rigtige ting hurtigt og effektivt
 • vi kan vores ”kram”
 • vi leverer aftalte ydelser til tiden 
 • vi udvikler nye ydelser sammen med brugerne
 • vi forklarer, hvorfor vi siger ”nej”
 • vi måler os med de bedste

Hos os betyder det ikke, at

 • vi sjusker med kvaliteten
 • vi vil have utilfredse kunder

Værdi: Være synlige
Fordi: Vi vil være mennesker, som gør en forskel

Hos os betyder det, at

 • vi vil være ”på scenen” 
 • vi er synlige i vores omverden 
 • vi er troværdige mennesker i mange forskellige roller
 • vi har personlighed og gennemslagskraft som dem, vi er
 • vi har åbenhed og gennemsigtighed 
 • vi har glæde og livslyst 
 • vi har det godt med tempo og dynamik

Hos os betyder det ikke,

 • at vi er stædige 
 • vi altid er synlige 
 • vi er useriøse og inkompetente
 • vi er skråsikre

Værdi: Være nysgerrige
Fordi: Vi hele tiden vil udvikle os og hinanden gennem de opgaver, vi løser

Hos os betyder det, at

 • vi søger inspiration hos kolleger
 • vi kigger ud i omverdenen efter ideer og andre måder at gøre tingene på
 • vi griber, fastholder og udbygger 
 • vi er gode lyttere
 • det er legalt, at vi stiller spørgsmål til hinandens arbejdsmetoder
 • vi ser nye muligheder i stedet for gamle problemer

Hos os betyder det ikke, at

 • vi er os selv nok
 • vi tvivler på os selv og ikke har faglig stolthed 
 • vi sjusker med driftopgaverne
 • vi gør som vi plejer

Værdi: Være ansvarlige
Fordi: Vi på helhedens vegne er betroet en opgave og midler til at løse den.

Hos os betyder det, at

 • vi tager opgaverne på os
 • vi prioriterer på tværs af organisationen 
 • vi tager ansvar for helheden
 • vi er seriøse
 • vi siger til og fra

den enkeltes ansvar rækker længere end egne opgaver
Hos os betyder det ikke, at

 • vi lader som ingenting 
 • vi er overfladiske
 • vi løber fra ansvaret

Værdi: Tale sammen
Fordi: Vi vil have de bedste resultater

Hos os betyder det, at

 • vi har pligt til at lytte
 • vi deler viden hos os
 • vi arbejder sammen på tværs
 • vi fører dialog internt og eksternt
 • vi giver og tager inspiration
 • vi etablerer videnfora
 • vi bruger IT og andre medier
 • vi vil tænke det utænkelige

Hos os betyder det ikke, at

 • al viden er offentlig
 • alt fortaber sig i snak
 • vi bliver handlingslammede
 • vi ikke tør træffe en beslutning
 • vi lytter til sladder

Værdi: Skabe helhed og sammenhæng
Fordi:  Brugerne efterspørger helhed og sammenhæng

Hos os betyder det, at

 • vi arbejder tværfagligt
 • vi skaber os overblik
 • vi forenkler arbejdsgange og organisation
 • vi gør komplekse problemstillinger enkle
 • vi udvikler hinanden 
 • vi bruger den nye teknologi
 • vi er en del af en større sammenhæng

Hos os betyder det ikke, at

 • vi kun passer os selv
 • vi sender borgerne rundt
 • vi bryder tavshedspligten
 • vi ser kommunen isoleret
 • vi kun er en del af Fredericia Kommune

Værdi: Vi tør og vi gør
Fordi: Vi vil forme fremtiden

Hos os betyder det, at

 • vi er eksperimenterende
 • vi er nysgerrige
 • vi tør tage en chance 
 • vi kalkulerer risikoen
 • vi griber muligheder
 • det er tilladt at begå fejl

Hos os betyder det ikke, at

 • vi er dumdristige
 • vi handler uden at tænke 
 • vi glemmer fornuften
 • vi har støvede rapporter på hylden
 • den enkelte ”går selv”
 • kritiske kommentarer er negative
 • vi ikke er lydhøre