Slå adgang med tegn til/fra

Handicaprådet

​Handicaprådet er rådgivende over for Fredericia Kommune på områder med betydning for mennesker med handicap

Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap.

Derudover kan handicaprådet tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til initiativer.

Handicaprådets opgaver

Fredericia Byråd skal høre handicaprådet om initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Handicaprådet kan afgive en årlig beretning eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke. Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd eller organisationer.

Handicaprådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Rådets sammensætning

Handicaprådet består af 5 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) og 5 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer.
 
DH kan kun indstille personer, som har bopæl i Fredericia Kommune. Flytter et medlem af handicaprådet fra kommunen inden udløb af handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i handicaprådet og der udpeges en ny stedfortræder.
 
Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.
 
Handicaprådet sammensættes så medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen.
 
Kommunalbestyrelsen beslutter, om lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for DH skal være repræsenteret i handicaprådet blandt de 5 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen. Antallet af medlemmer, som repræsenterer lokale handicaporganisationer eller grupperinger må ikke overstige antallet af medlemmer, som er udpeget efter indstilling fra DH.

Funktionsperiode

Handicaprådet virker for en fireårig periode, som svarer til kommunalbestyrelsens valgperiode. Medlemmerne fungerer dog indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.

Forretningsorden

Handicaprådet konstituerer sig selv med formand og næstformand. Rådet fastlægger selv sin forretningsorden. Handicapafdelingen varetager sekretariatetsfunktionen for Handicaprådet.  

Bilag

Medlemmer

Formand

Belinda Møller Videsen (DH; Muskelsvind Fonden), belinda.videsen@fredericia.dk

Næstformand

Maria Sloth (Ø)

 

Repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer

Christian Jacobsen (Scleroseforeningen Fredericia/ Kolding), christian.jakobsen@fredericia.dk

Børge Larsen (Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede), larbog@outlook.dk

Brian Sørensen (Dansk Blindesamfund), brian@groffe.dk  

Dorte S. Jensen (Landsforeningen for Autisme), dorteje@autismeforening.dk

 

Politiske repræsentanter

Louis Axel Lindholm (V), louis.lindholm@fredericia.dk

Jonas Strarup Christensen (SF), jonas.christensen@fredericia.dk

Søren Larsen (A), soren.larsen@fredericia.dk

Bente Rasmussen (O), Bra@begravelsedanmark.dk

 

Deltagelse fra forvaltningen

Henriette Korf Graversen, fagchef for Social og Handicap

henriette.graversen@fredericia.dk

 

Ellen Marie Fonvig, konsulent i Sekretariatet for Beskæftigelse og Velfærd

ellen.m.fonvig@fredericia.dk

Mødekalender

Handicaprådet holder møde tirsdage fra kl. 17-19 på følgende datoer:

31. januar 2023

11. april 2023

13. juni 2023

22. august 2023

24. oktober 2023