Partistøtte

Partier og andre kandidatlister kan søge om økonomisk støtte til politisk arbejde

Kandidatlister kan ansøge Fredericia Kommune om udbetaling af tilskud til politisk arbejde jævnfør Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven). Ansøgning skal ske på særligt ansøgningsskema.

Udbetaling kan ske til kandidatlister, der fik mere end 100 stemmer ved det seneste byrådsvalg i Fredericia Kommune. Lister med færre end 100 stemmer kan også komme i betragtning, hvis de ved kommunalvalget var medlem af et valgforbund, der fik mere end 100 stemmer.

Det maksimale støttebeløb beregnes ud fra det antal stemmer, som kandidatlisten opnåede ved seneste kommunevalg. I beregningen af beløb til udbetaling indgår også kandidatlistens årsregnskab fra forudgående år, tidligere modtagen partistøtte og budget for indeværende år.

I 2018 er tilskuddet 7,25 DKK pr stemme ved seneste valg til byrådet.

Ansøgning

Ansøgning om partistøtte skal ske indenfor det år, ansøgningen vedrører.

Fællessekretariatet udsender først på året et ansøgningsskema.
Fristen for indsendelse af ansøgning er normalt den sidste dag i februar.

Fællessekretariatet sender skemaet til den kontaktperson, som partiet (listen) har oplyst på kandidatlisten forud for kommunalvalget. Ved ændring af kontaktperson for partistøtte skal partiet give Fællessekretariatet meddelelse herom.

I ansøgningsskemaet skal ansøger oplyse:
1) afholdte udgifter til politisk arbejde i det foregående kalenderår og
2) forventede udgifter til politisk arbejde i det indeværende kalenderår.

I ansøgningsskemaets bilag skal ansøger afgive erklæring om:
3) tilskud modtaget fra private givere og
4) tilskud modtaget fra anonyme givere.

Partiernes erklæringer

Bilag med erklæringer fra partierne (listerne) om modtagne økonomiske bidrag indførtes i 2018.

Jævnfør partistøttelovens § 11d, stk. 6 skal erklæringerne om bidrag fra private og anonyme givere offentliggøres på kommunens webside.

Bilag

Love

Økonomi- og Indenrigsministeriets webside indeholder mere information om partistøtte.

Feedback