Slå adgang med tegn til/fra

SSH-elev

Som Social-og sundhedshjælper støtter og motiverer du den enkelte til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af din hverdag, hvor du hjælper borgeren med både personlig pleje og praktiske opgaver.

 

 

OM DIN UDDANNELSE

Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem praktik- og skoleperioder, og optagelse er under forudsætning af, at du har bestået, eller snarligt består, Grundforløb 2.

Hovedforløbet varer 1 år og 2 måneder.

På uddannelsen lærer du at hjælpe og støtte ældre, syge og handicappede borgere, så de kan få en god hverdag og klare sig selv så godt som muligt. Du støtter disse borgere i at skabe en god struktur i sin hverdag.

Du lærer bl.a. at hjælpe med personlig pleje, med huslige opgaver som rengøring og tøjvask og med aktiviteter, der øger borgernes trivsel.

På skolen lærer du om sundhed og trivsel, samt om bl.a. kost og motion, så du kan vejlede de ældre, syge og handicappede borgere. Du får viden om kroppen, de mest almindelige sygdomme og hvordan man forebygger smitte.

Som Social- og sundhedshjælper skal du også blive dygtig til at kommunikere og arbejde sammen med borgerne og deres pårørende.

I disse år ændrer arbejdet karakter, så du i stigende grad skal give hjælp til selvhjælp. Det kaldes rehabilitering og betyder, at du skal vejlede og motivere borgerne til at kunne blive mere selvhjulpne.

Du skal også bistå med genoptræning og informere borgerne om, hvilke muligheder han eller hun har for at få en bedre hverdag.

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en SOSU-skole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb.

Fag

På skolen undervises du fx i:

 • Social- og sundhedshjælperens rolle
 • Mødet med borgeren
 • Personlig hjælp, pleje og omsorg
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Du skal også have fag som dansk og naturfag.

Oplæring

I oplæringen bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen, og oplæringen foregår på et oplæringssted.

Du afslutter uddannelsen med en eksamen og et uddannelsesbevis.

Adgangskrav til hovedforløbet

For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:

 • Dansk på D-niveau
 • Naturfag på E-niveau

Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at tage følgende certifikater:

 • Førstehjælp på mellemniveau
 • Elementær brandbekæmpelse

Værd at vide:
Elever, der har gennemført grundforløb til social- og sundhedshjælperuddannelsen, har også adgang til hovedforløbet til social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Er god til at tale med mange forskellige mennesker
 • Kan sætte dig ind i andre menneskers situation
 • Er psykisk stærk, da du skal arbejde med syge, psykisk ustabile, kriseramte eller døende mennesker
 • Er indstillet på, at du skal hjælpe andre med personlig hygiejne
 • Er ansvarsbevidst
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider og i nogle tilfælde aften-, nat- og weekendarbejde
 • Har god fysik og er indstillet på at bruge korrekt løfteteknik m.m.

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, skal du kontakte SOSU-skolen og få vurderet dine kompetencer. Du kan starte på uddannelsen, når skolen har lavet en realkompetencevurdering. Uddannelsen tilrettelægges individuelt og afhængigt af dine erfaringer.

Sådan søger du ansættelse til SSH-uddannelsen

Voksenelevløn

Hvis du er fyldt 25 år inden uddannelsens start, og opfylder kriterierne for at få voksenelevløn kan du søge voksenelevløn (pt. kr. 19.005,59). Læs mere på www.sosufvh.dk
Du skal udfylde ”Arbejdsgiver erklæring m.h.p. voksenelevløn”. Dokumentet finder du længere nede under bilag. Ovennævnte dokumentation skal vedhæftes, når du går i gang med at søge stillingen som social- og sundhedshjælperelev, ellers vil din ansøgning ikke blive behandlet.

Godskrivning i oplæringen

Hvis du opfylder kriterierne, skal du søge godskrivning for dele af oplæringen. Læs mere på www.sosufvh.dk.
”Arbejdsgivererklæring m.h.p. godskrivning af praktik" skal udfyldes. Dokumentet finder du længere nede under bilag.
Ovennævnte dokumentation skal vedlægges når du går i gang med at søge stillingen som social- og sundhedshjælperelev, ellers vil din ansøgning ikke blive behandlet.

Dokumenter du skal have klar, inden du udfylder og sender din ansøgning online:

 • Uddannelsesbeviser
 • Kursusbeviser
 • Dokumentation for evt. erhvervserfaring/fritidserfaring (Ansættelsesbevis, seneste lønseddel, udtalelser)

Hvis aktuelt:

 • Arbejdsgivererklæring m.h.p. godskrivning af praktik
 • Arbejdsgivererklæring m.h.p. voksenelevløn

Vi kan kun modtage Word eller PDF filer.

Hvis du har overstående klar, kan du gå i gang med at udfylde ansøgningen, som du finder under ledige jobs.

Vi lægger bl.a. vægt på at ansøgningen er udfyldt korrekt, hvordan du præsenterer dig selv og om relevant dokumentation er vedlagt.

Vi forventer, at du:

 • Er motiveret og har lyst til læring og til at udvikle dig
 • Er selvstændig og ansvarlig, og at du kan tage initiativ til at løse opgaver
 • Er mødestabil
 • Har respekt for mennesker, herunder at udvise forståelse for andre mennesker
 • Har lysten til at arbejde med ældre mennesker
 • Deltager aktivt i eget uddannelsesforløb
 • Er rummelig og tolerant i samarbejdet med andre mennesker
 • Er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt

Vi tilbyder:

 • En spændende uddannelse, der veksler mellem teori og oplæring
 • Et oplæringssted i begge oplæringsforløb
 • En oplæringsvejleder, der planlægger oplæringsforløbet sammen med dig samt oplæringsansvarlige
 • Godtgørelse af transportudgifter til skoleperioder, hvis du har over 10 km til skolen
 • Løn under hele uddannelsen
 • Afvikling af ferie ifølge uddannelsens skole- og oplæringsplan. 

Bilag
Arbejdsgivererklæring mhp vokselelevløn (pdf)
Arbejdsgivererklæring mhp godskrivning (pdf)

Om din oplæring

Du er garanteret en læreplads, når du er kommet ind på social- og sundhedshjælperuddannelsen. I oplæring 1 kommer du på plejecenter, og i oplæring 2 i hjemmeplejen.

Du får elevløn under hele uddannelsen. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation FOA.

Lønsatser pr. 2023: 
Almindelig elevløn: 12.698 kr. pr. måned. 
Voksenelevløn: 21.878 kr. pr. måned. 

Når du starter i oplæring 1, starter din prøvetid også. Prøvetiden er 3 måneder.

I oplæringsperioderne arbejder du gennemsnitligt 37 timer om ugen, og du kommer til at arbejde i weekender og helligdage samt aftenvagter. Nattevagter kan forekomme.

Du vil på din første skoledag få udleveret oversigt over dit oplæring 1 og oplæring 2.

Derefter er du medansvarlig for at kontakte distriktslederen og aftale mødetid- og sted for første arbejdsdag, samt indsende ønsker til vagtplan og ferie m.v. i god tid, af hensyn til stedets planlægning af oplæringen.
Af hensyn til borgerens sikkerhed bruger medarbejderne i plejen uniform og ID-kort, som du også skal have. Til det formål bedes du henvende dig til din oplæringsvejleder/planlægger, før du starter i oplæring og senest en måned før.

Ved slutningen af hver oplæringsperiode skal der foreligge en "Erklæring om oplæring" (PASS-erklæring), der bedømmes "godkendt / ikke godkendt". Det er din vejleder og dig der udfylder erklæringen. Det er dog alene din vejleder der bedømmer dig, og således afgør hvorvidt din oplæring bedømmes "godkendt / ikke godkendt". 

Hvis der vurderes "ikke godkendt" i oplæring 2, kan der blive tale om forlængelse eller at hele oplæringsperioden skal gå om. SOSU-skolen vil her blive inddraget.

Vi forventer, du er den aktive person i dine egne læreprocesser.

Der er endvidere i oplæring 1 tilrettelagt temadag for eleverne i samarbejde med FOA, Bedrifts-sundhedstjenesten og hjemmeplejens sikkerhedsrepræsentanter om ”Forflytningsteknik og sikkerhed på arbejdspladsen” samt ernæring. Temadagen afvikles på – IP Schmidt, Vendersgade 4, 7000 Fredericia (ned ad kældergangen). Oversigt over dagens program vedrørende formål og indhold vil blive udleveret før uddannelsesstart.

Fællesmødet og temadag indgår i den planlagte tjenestetid.

G-dage - dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver

G-dage er en betegnelse for den godtgørelse, din arbejdsgiver skal betale til dig på op til de 3 førstkommende ledighedsdage efter du er stoppet på dit arbejde, når du er medlem af en a-kasse.

Hvis din arbejdsgiver tilbyder dig fortsat beskæftigelse efter du er stoppet, skal arbejdsgiveren ikke betale G-dage, hvis du afslår tilbuddet.

Skemaet som skal afleveres til Team Grunduddannelse finder du under bilag.

Bilag