Slå adgang med tegn til/fra

Brændeovne

Her kan du finde information om brændeovne
Hvad skal jeg tænke på, når jeg køber en brændeovn?

Din skorstensfejer kan hjælpe dig med at få brændeovn og skorsten korrekt dimensioneret fra starten – så tag en snak med ham, inden du sætter fyringsanlægget op. 
 
Skorstensfejeren skal syne og godkende brændeovn og skorsten, når det er klart til brug.
Det er også din skorstensfejer, der laver det lovpligtige tilsyn med dit fyringsanlæg.
 
Du kan kontakte skorstensfejeren på telefon 7591 4603.
 
Du skal være opmærksom på at skorstenen altid bør være mindst 1 meter højere end bygningens højeste punkt, så vinden kan bære røgen væk. 
 
Sidder skorstenen på en lav tilbygning, bør skorstenen være højere end det højeste tag på huset.
 
Den nødvendige skorstenshøjde, der kan forebygge gener for dine naboer, vil også afhænger af højden på nærliggende bygninger, bakker og beplantning og vindretningen i forhold til dine naboer.
 
Når du køber en brændeovn, skal du sikre dig, at der følger en prøvningsattest med. Attesten skal underskrives af skorstensfejeren og gemmes i hele ovnens levetid. Prøvningsattesten skal dokumentere, at kravene i brændeovnsbekendtgørelsen er opfyldt. 
 

Hvordan fyrer jeg miljørigtigt op i min brændeovn?

Det er vigtigt, at du tænder rigtigt op i din brændeovn. Du kan se hvordan i Fredericia Kommunes informationsfolder om brændeovne eller på brændefyringsportalen.

Klage over røggener

Før du klager til kommunen
Hvis du bliver generet af røgen eller lugten fra din nabos brændeovn, skal du først og fremmest prøve at finde en løsning på problemet sammen med den nabo, hvis røg generer dig.

Det er en god ide at tage kontakt til naboen, når røgen er slem – det er meget nemmere at bevise og skabe forståelse for dit problem, hvis din nabo selv kommer ud og ser og lugter røgen fra sin skorsten. Da de færreste naboer er interesserede i bevidst at genere deres omgivelser, kan en venlig dialog forhåbentlig føre til en løsning uden at vi bliver indblandet.

Røggener fra en brændeovn kan skyldes flere forhold, som f.eks. fyringsadfærd, brændsel, ovntype og skorsten. Du finder godt stof til en snak med din nabo i kommunens folder om brændeovne.
 

Klage til kommunen
Hvis du har forsøgt at løse problemet med din nabo, og I ikke kan finde en mulig løsning på røggenerne, kan du tage kontakt til Miljø ved Fredericia Kommune.

Vi vurderer din klage ud fra de faktiske forhold og træffe en afgørelse ud fra disse. Vi ser dog vores indblanding i sådanne sager som en sidste udvej, da vores indblanding ofte kan være med til at gøre naboskabet mere kompliceret. Hvis du vælger at klage til kommunen, vil vi altid bede dig fortælle os, hvordan du selv har forsøgt at løse problemet, inden du vælger at klage til os. Vi forventer altid, at du som udgangspunkt selv har talt med den nabo, der generer dig med sin røg.  
 
Kommunen kan stille krav
Når vi har modtaget din klage, vil vi først og fremmest vurdere, om der er tale om en ”væsentlig forurening”. Den vurdering afhænger af en konkret vurdering på stedet. Derfor laver vi som udgangspunkt et tilsyn på stedet, og bedømmer om røgen kan forlade skorstenen uden synligt eller lugtende røgnedslag hos naboer. Hvis dette ikke er tilfældet, kan der være grundlag for at give et påbud efter Miljøbeskyttelsesloven § 42.
 
Eksempler på påbud:

  • At skorstenen skal forhøjes, så røgen bliver udledt til fri fortynding og ikke slår ned
  • At der bliver fyret korrekt og med brændsel af en type og kvalitet, der giver en korrekt forbrænding
  • At brugen af fyringsanlægget skal begrænses

Vores vurdering i den enkelte sag vil ofte ske i samarbejde med skorstensfejeren og tage udgangspunkt i information om korrekt fyring.
 
Kan kommunen afvise en klage?
Har du en speciel følsomhed, som f.eks. astma, kan det ikke i sig selv begrunde et påbud over for en nabos brændeovn, der i øvrigt ikke giver synligt eller lugtende røgnedslag. 
Vi griber heller ikke ind over for virksomheder, der overholder de vejledende grænseværdier, selv om en nabo til virksomheden har en usædvanlig følsomhed over for eksempelvis støj eller anden form for forurening.

I de tilfælde, hvor en klage over røggener eksempelvis skyldes en speciel følsomhed hos en nabo, og altså ikke bunder i en ”væsentlig forurening”, har kommunen lov til ifølge Miljøbeskyttelsesloven at afvise at behandle klagen. Kommunen kan på baggrund af loven undlade at behandle forhold, som vi anser for at være uden betydning for miljøbeskyttelsen.