Slå adgang med tegn til/fra

Analyser af jord

Når du skal have lavet undersøgelser af jord, skal de ske efter reglerne i Jordflytningsbekendtgørelsen.

Du kan nedenfor læse mere om, hvor mange prøver, der som udgangspunkt skal udtages ved flytning af jord, hvilken dokumentation af overskudsjord, der er nødvendigt, og hvilke parametre, der skal analyseres for.

Minimumsantal jordprøver ved flytning af jord
 • Kortlagte arealer: 1 prøve pr. 30 ton
 • Områdeklassificerede områder, offentlige vejarealer, godkendte modtageanlæg: 1 prøve pr. 120 ton
 • Analysefri zone, kategori 1: Ingen analyser
 • Analysefri zone, kategori 2: Ingen analyser
 • Jord, som du ønsker kategoriseret som ren jord:1 prøve pr. 30 ton.

Under Selvbetjening kan du se de forskellige områder.

Minimumsantal jordprøver, hvis brugen af jorden kræver, at jorden ikke er forurenet
 • Kortlagte arealer: 1 prøve pr. 30 ton
 • Områdeklassificerede områder, offentlige vejarealer, godkendte modtageanlæg: 1 prøve pr. 30 ton
 • Analysefri zone, kategori 1: Ingen analyser
 • Analysefri zone, kategori 2: Ingen analyser
 • Jord, som du ønsker kategoriseret som ren jord: 1 prøve pr. 30 ton


Under Selvbetjening kan du se de forskellige områder.

Analyseparametre

Forurenet jord skal analyseres på baggrund af de aktiviteter, der har ført til forurening af jorden.

Jord, der er omfattet af områdeklassificeringen, og hvor der kun er mistanke om diffus forurening, og jord fra offentlige veje, skal som minimum analyseres for disse parametre:

 • Total kulbrinter
 • PAH-forbindelser (herunder benz(a)pyren)
 • Cadmium
 • Kobber
 • Bly
 • Zink  
   
Kategorisering af jord

Jorden bliver inddelt i forureningskategorier(kategorisering) på baggrund af resultaterne af de kemiske analyser.

Overjord, fyldjord og intakt jord

Når du graver jord op, skal den som minimum skilles(sorteres) i fyldjord og intakt jord. Som udgangspunkt gælder Jordflytningsbekendtgørelsens krav til analysefrekvens kun for fyldjord og overjord, med mindre der er tale om kortlagte arealer eller arealer, hvor vi ved, der er forurening.

Hvis overjorden er ren, kan intakt jord derfor i mange tilfælde flyttes uden analyse.

Plan for håndtering af jorden

Du skal lave et analyseprogram for jordprøver på baggrund af den viden, der er om ejendommens historik og forureningen på grunden.

Analysepligten kan overgives til godkendt anlæg

Du kan flytte jord til et godkendt modtageanlæg uden af lave analyser af jorden. Du skal dog aftale med det godkendte anlæg, at de laver analyser efter Jordflytningsbekendtgørelsens regler, når de har modtaget jorden.

Analysefrie zoner

Der er ingen krav om, at der skal tages prøver og laves analyser af jord, som vi har kategoriseret som analysefrit kategori 1 eller kategori 2 efter Jordflytningsbekendtgørelsen.

Vi udpeger og offentliggør de analysefrie zoner sammen med regulativet for jordflytning.

Læs regulativet for jordflytning

Hvad siger loven?