Slå adgang med tegn til/fra

Flytning af jord

Her kan du se hvilke regler du skal være opmærksom på, når du flytter jord væk fra din ejendom.

Der er flere typer af jord, som du skal melde til kommunen:

 • Forurenet jord
 • Jord fra en kortlagt ejendom
 • Jord fra områdeklassificerede områder
 • Jord fra offentlig vej
 • Jord fra godkendte modtageanlæg

På Region Syddanmarks hjemmeside (se under Selvbetjening) kan du se, om din grund er kortlagt som forurenet.

Du kan også se, om din grund er områdeklassificeret på Fredericia Kommunes Kortvisning, som du finder under Selvbetjening.

 

 

Hvem skal anmelde flytning af jord?

Hvis du er grundejer, bruger, bygherre eller ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, skal du anmelde flytningen af jorden eller sikre dig, at der er lavet en anmeldelse.

Flytning af jord skal meldes til den kommune, hvor jorden flyttes fra (se under Selvbetjening).

I forbindelse med flytning af jord er alle parterne gensidigt ansvarlige for at anmelde flytningen af jorden.

Har du spørgsmål til, hvordan du bruger jordweb.dk, kan du ringe til Sweco’s hotline på 4348 3567.

 

Digital anmeldelse af flytning af jord

Du skal melde flytningen af jord via jordweb.dk under Selvbetjening. Du skal logge dig på som ny anmelder, inddatere din e-mail-adresse og vælge et password.

Når du har gjort det, har du fri adgang til at melde flytning af jord. Når vi godkender din anmeldelse, sender jordweb.dk en mail til dig og en mail til modtageanlægget, så de er orienteret om, at der er jord på vej.

Det godkendte jordflytningsskema skal den, der flytter jorden, have med til modtageanlægget.

Dokumentation og plan for håndtering af jorden

Du finder kravene til, hvordan du anmelder og dokumenterer jord i jordflytningsbekendtgørelsen.

I bilagene til bekendtgørelsen kan du se kravene til:

 • Udtagning af prøver
 • Antal prøver
 • Analyser (stoffer og metoder)
 • Inddeling i forureningskategorier

Bekendtgørelsen opdeler jorden i 3 hovedgrupper, hvor:

 • Kategori 1 er jord, der sædvanligvis ikke er forurenet. Kategori 1-jord kan du bruge frit de fleste steder, men du skal være opmærksom på, at der kan være skrappere krav f.eks. i naturområder og på landbrugsjord, hvor der er grund- og drikkevandsinteresser.
 • Kategori 2 er lettere forurenet jord.
 • Kraftig forurenet jord, er jord, der indeholder mere eller andre former for forureninger end, der er fastsat for kategori 1 og 2.
   

 

Undersøgelse af jorden

Når du anmelder flytning af jord, skal du sikre dig, at jord, som du har pligt til at anmelde, er analyseret og kategoriseret. Du kan få et godkendt modtageanlæg til at tage prøverne, der hvor du skal grave.

Det er vigtigt, at du kender den historik, der er på din grund, for at du kan planlægge din prøvetagning. Når du graver jorden op, skal du som minimum skille fyldjord og intakt jord ad. (Intakt jord er jord, som er uberørt af mennesker). Du skal også afgrænse eventuelle kraftigere forureninger (såkaldte hotspots) og håndtere dem hver for sig. Kraftigt forurenet jord må du ikke blande med jord fra kategori 1 og kategori 2.

Du skal altid tage prøver af fyldjord. Du behøver kun tage prøver af intakt jord, hvis din grund er kortlagt, eller hvis du ved, at det øverste lag af jorden er forurenet.

Hvor mange prøver du skal tage afhænger både af, hvor jorden kommer fra, og hvor du flytter jorden hen. Som udgangspunkt skal du tage mindst 1 prøve pr 120 tons for uforurenet og lettere forurenet jord, hvis jorden afleveres til et godkendt modtageanlæg. Skal du bruge jorden som uforurenet, eller kommer den fra et kortlagt areal, stiger kravet til mindst 1 prøve pr. 30 tons.

Du skal være opmærksom på, at modtageanlægget kan have særlige krav til, hvor mange prøver du skal tage sg jorden. Det er derfor altid en god ide at kontakte modtageren, inden du får taget dine prøver.

Hvornår må du flytte jorden?

Flytter du jorden til et godkendt modtageanlæg, må du flytte jorden, så snart du har anmeldt flytningen. Det gælder dog kun for kortlagte arealer, hvis du også har en plan for håndtering af jorden, som er godkendt af os.

Ønsker du at flytte jorden andre steder hen, må du ikke flytte jorden, før vi har godkendt flytningen. Det gælder også, hvis du ikke har en godkendt plan for håndtering af jorden.  

Du skal sørge for, at en kopi af anmeldelsen følger med jorden under hele flytningen. 
 

Hvor må du flytte forurenet jord hen?

Du må kun flytte forurenet jord til en godkendt modtager. Dvs. en virksomhed, der har fået miljøgodkendelse til at modtage jord med den aktuelle forureningstype. Der kan både være tale om egentlige jordbehandlingsanlæg, deponeringsanlæg eller anlæg, der laver en særlig kortlægning af jorden.

Når du anmelder jorden, skal du oplyse, hvor du ønsker at flytte jorden til. Hvis du ikke selv har et forslag til, hvem der skal modtage jorden, kan vi hjælpe dig med oplysninger om godkendte modtagere i nærheden af dig.

Hvor må du flytte ren jord hen?

Ren jord (kategori 1 jord) kan i princippet flytte frit.

Du kan ofte flytte ren overskudjord til tidligere grusgrave, der har tilladelse til at modtage ren jord. Men selvom jorden er ren, skal du være opmærksom på, at der i visse tilfælde er skærpede krav til opbevaring af jord udenfor godkendte modtageanlæg.

Det skyldes, at der skal tages særlige hensyn for at beskytte bl.a. grundvand, naturområder eller fredede områder. Du skal også tage hensyn til terrænets og landskabets udformning, når du skal opbevare større mængder af jord.

Vi har lavet retningslinjer for udlæg af overskudsjord i landzone.

Har du spørgsmål til deponering af jord i landzone, kan du kontakte Byg.

Når du anmelder jorden, skal du oplyse, hvor du ønsker at flytte jorden til.

Hvis du ikke selv har et forslag til, hvem der skal modtage jorden, kan vi hjælpe dig med oplysninger om godkendte modtagere i nærheden af dig.

Du kan læse mere om reglerne om flytning af jord i Jordflytningsbekendtgørelsen, som du finder under Lovgivning
 

Hvad siger loven?