Slå adgang med tegn til/fra

Olietanke

Reglerne for olietanke skal sikre, at jord og grundvand ikke bliver forurenet. På denne side kan du anmelde og afmelde olietanke.

Reglerne beskriver kravene til tanken og til opstilling, brug og sløjfning af tanken. Du skal være opmærksom på, at hvis reglerne ikke bliver fulgt, kan tanken være ulovlig, og så er du sandsynligvis ikke dækket af forsikringen, hvis der sker olieudslip fra tanken.

Kravene til olietanke afhænger af tankens størrelse, og om den står på jorden, eller om den er nedgravet;

 • Olietanke < 6.000 liter (Villaolietank)
 • Mellemstore tanke > 6000 liter (Erhvervsolietank) Nedgravede tanke mellem 6.000 liter og 100.000 liter og overjordiske tanke mellem 6.000 l og 20.000 liter
 • Store olietanke; Nedgravede tanke >100.000 liter og overjordiske tanke >200.000 liter.

Det er tankejers eller brugers ansvar, at olietanke er lovlige, og det er matrikelejerens ansvar, at tanken er registreret i BBR. Det er os, som kommunen, der har tilsynspligten med olietanke.

Du skal altid melde det til kommunen, når du etablerer en olietank, og du skal også melde det til kommunen, hvis du tager en olietank helt ud af brug.

Du kan læse mere om reglerne for olietanke i Olietankbekendtgørelsen
 

Villaolietanke

Terminer for sløjfning og forsikring
En villaolietanke har en begrænset levetid, og Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige tanktyper skal sløjfes.

Du skal være opmærksom på:

 • Overjordiske ståltanke fra før 2000, og under 6.000 liter, skal typisk sløjfes senest 30 år efter, at de er fremstillet.
 • Tanke, der er ældre end 30 år, er allerede ulovlige og derfor ikke dækket af den kollektive forsikringsordning i tilfælde af olieudslip.
 • Nedgravede glasfiberarmerede ståltanke fra før 2000, og under 6.000 liter, skal typisk sløjfes senest 40 år efter, at de er fremstillet.
 • Tanke, der ældre end 40 år, er allerede ulovlige og derfor ikke dækket af den kollektive forsikringsordning i tilfælde af olieudslip.
 • Nedgravede plasttanke skal sløjfes seneste 45 år efter, at de er fremstillet..

Du kan se alle terminerne for villaolietanke i Miljøstyrelsens sløjfningsterminer.

Det er dit ansvar, som tankejer, at tank og installationer er lovlige. Bliver der opdaget en forurening fra en tank, som skulle have været sløjfet, er forureningen ikke dækket af den forsikringsordning, som alle tankejere lovpligtigt er dækket af. Du kan evt. aftale med din oliefyrsmontør, at han ved næste besøg laver et miljøtjek af olietanken for at sikre, at olietanken og installationerne lever op til miljøkravene.

Du kan se, hvor gammel din olietanke er på olietanknings mærkeplade. Pladen sidder typisk oven på tanken ved påfyldningsrøret. Tankens fabrikationsår står også på tankenattesten, og det er også muligt, at tankoplysningerne står i BBR- registreret(Bygnings- og Boligregistret). Oplysningerne kan du finde elektronisk via ”Den Offentlige Informationsserver” under ”Ejendom”.

Sløjfning af olietank
Når olietanken er tømt for de sidste rester af olie, kan du sløjfe den enten ved:

 • at fjerne tanken fra ejendommen, eller
 • at afmontere udluftningsrøret og påfyldningsrøret og blænde tanken af, så det ikke er muligt længere at fylde fyringsolie i tanken.

Restindholdet fra olietanken skal du fjerne som farligt affald. Det kan du gøre på Fredericia Kommunens genbrugspladser.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på Genbrugspladsen.
 
Tanke til olie, diesel og benzin, der bliver sløjfet, kan stadig indeholde dampe fra olieprodukterne. Der er derfor risiko for, at disse dampe kan blive antændes og eksplodere, hvis man skærer i tank eller rørføringer med f.eks. en vinkelsliber. Derfor bør sløjfning og opskæring af en tank til olieprodukter udføres af en sagkyndig, der ved, hvordan man forholder sig til denne risiko.

Du skal, mår du melder sløjfning af tanken ind til os, lægge dokumentation ved for, hvordan du vil fjerne restindhold og eventuelt olietank og oplyse os om, hvordan du vil opvarme din ejendom fremover.

Du kan læse mere i afsnittet ”Anmeld ny og afmeld brugt olietank”.

Ny olietank
Når du køber en ny olietank, skal leverandøren give dig en tankattest på tanken. Attesten er en garanti på, at tanken er typegodkendt til at indeholde fyringsolie.

Opsætningen og installationen af en ny olietank skal udføres af en sagkyndig person. Det vil sige:

 • at personen skal være tilknyttet en virksomhed, som laver det aktuelle arbejde,
 • At personen er kvalificeret til arbejdet på grund af erfaring eller uddannelse.
 • Virksomheden skal have tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring, som dækker den type arbejde.

Du skal melde opstillingen af olietanke ind til os senest 14 dage, inden du går i gang med arbejdet. Du skal også melde sløjfning af gamle olietanke ind til kommunen.

Du kan læse mere i afsnittet ”Anmeld ny og afmeld brugt olietank”.

Placering og flytning af olietank
Kommunen kan forbyde, at du opstiller en olietank, hvis der er risiko for forurening af:

 • Grundvand
 • Jord
 • Undergrund
 • Områder, hvor der indvindes drikkevand fra

Nedgravede olietanke må ikke flyttes. Overjordiske olietanke må gerne flyttes. Du skal dog meldes det til kommunen, da det bliver betragtet som en sløjfning. Opstilling på et nyt sted er, det samme som en nyetablering.
 

Store og mellemstore olietanke

Sløjfning af olietank
Du skal melde sløjfning af nedgravede tanke på maksimalt 100.000 L, og overjordiske anlæg på makismalt 200.000 L ind til os senest 4 uger efter sløjfningen.

Nye tanke
Opstilling af nedgravede tanke på mellem 6.000 L og 100.000 L, og overjordiske tanke på mellem 6.000 L og 200.000 L, skal du melde til os senest 4 uger før du opstiller dem. For olietanke, der er mindre end 6.000 L og beregnet til bygningsopvarmning, er fristen dog 2 uger. Når du melder opstillingen af en tank til kommunen, bliver den også registreret i BBR.

Regler for egenkontrol og beholdningskontrol
Du skal kontrollere dobbeltvæggede tanke ved at overvåge trykket imellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan ske

 • enten ved manuel aflæsning af manometer eller lignende hver måned
 • eller ved automatisk overvågning. Automatiske overvågningsanlæg skal afprøves mindst en gang årligt.

 
Du skal kontrollere enkeltvæggede tanke ved beholdningskontrol på én af disse måder:

 1. Med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, hvis der er tilknyttet et elektronisk system, som holder regnskab med, hvor meget der bliver fyldt på og tappet. Du skal mindst en gang om måneden føre et beholdningsregnskab ud fra målinger med det elektroniske pejleudstyr. På baggrund af beholdningsregnskabet og regnskabet over tilførte og aftappede mængder skal du beregne differencen mellem de to regnskaber.

  eller
   
 2. Ved at du føre et regnskab over beholdning i tanken, mængder der er fyldt, tappet af eller brugt på anden måde. De mængder, der bliver tappet, skal løbende måles med forbrugsmåler eller beregnes ud fra måling med timetæller.

Beholdningen i tanken skal du opgøre på baggrund af pejling eller anden måling, og du skal gøre det så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab, dog mindst én gang hver måned.

Regnskabet du føre, så der bliver lavet en beregning af forskellen imellem:
         a) den målte ændring af beholdningen i tanken, og
         b) de mængder du fylder på, tapper eller i øvrigt bruger.

Inspektion og tæthedsprøvning - gælder ikke for dobbeltvæggede tanke med overvågningsudstyr 
Enkeltvæggede olietanke skal du inspicere og tæthedsprøve med følgende intervaller:

 • Hvis tanken er korrosionsbeskyttet indvendigt: mindst hvert 10. år
 • Hvis tanken ikke er korrosionsbeskyttet indvendigt: mindst hvert 5. år

Tæthedsprøvningen skal også omfatte tankenes rørsystemer. Hvis tanken har elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, falder kravet om tæthedsprøvning af tank og rørsystem dog bort. Hvis rørsystemerne er dobbeltvæggede og tilsluttet et overvågningssystem falder kravet om tæthedsprøvning af disse bort. 
 
Inspektionen og den tilhørende tilstandsrapport skal laves efter retningslinjer, som er beskrevet i Olietankbekendtgørelsen og af en særlig sagkyndig. Det er tankejeren/-brugerens ansvar at sikre sig, at den der laver inspektionen har erfaring eller uddannelse inden for området.  
 
Nedgravede stålrør 
Nedgravede stålrør, som ikke er galvaniserede eller katodisk beskyttet, skal udskiftes med typegodkendte rør, f.eks. rør, der både er galvaniserede og med plasttape, senest 30 år efter installationen.
 

Anmeld ny og afmeld brugt olietank på Byg & Miljø

Du skal anmelde til os, at du opstiller en olietank mindst 14 dage før, at du begynder på arbejdet. Hvis du ikke skal bruge tanken til et oliefyr i en almindelig beboelse, skal du anmelde olietanken ind til os en måned før, du begynder på arbejdet.

Du skal afmelde din olietank, hvis den er for gammel eller er taget ud af drift. Du skal sende din afmeldelse til os senest 4 uger efter, at tanken er fjernet eller afblændet.

Kommunen kan forbyde tanken, hvis den giver risiko for forurening af jord, grundvand og drikkevandet.

Hvis du skal grave en olietank ned, skal du søge om byggetilladelse via Byg & Miljø

Du kan anmelde og afmelde din olietank på Byg & Miljø eller online via anmeldelseskemaet under selvbetjening.

Indsend tankattest
Når du køber en ny olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er en garanti for, at din olietank er typegodkendt til at indeholde fyringsolie. Du skal sende en kopi af tankattesten til os, så snart tanken er stillet op.

Hvem må installere min olietank?
Det er kun sagkyndige personer, der kan installere din olietank. En sagkyndigperson er en person, som er tilknyttet en virksomhed, der laver det aktuelle arbejde, og som er kvalificeret til det. Virksomheden skal have tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring, som dækker den type arbejde.

Hvor kan man se olietankens levetid?
På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se, hvor gammel din olietank må være. Du kan se alderen på din olietank på et mærkeskilt på tanken, hvor tankens fabrikationsåret er opgivet. Alternativt kan du finde fabrikationsåret på den tankattest, der sandsynligvis fulgte med tanken, da den blev købt.

Hvordan sløjfer man en olietank?
Når din olietank ikke længere er i brug eller har nået en vis aldersgrænse, skal den sløjfes. Før du fjerner eller afblænder din olietank, skal du sørge for, at tanken er helt tømt for olie. Hvis du vælger at lade din nedgravet olietank ligge i jorden, anbefaler vi, at du bruger et firma med erfaring i at sløjfe olietanke, og som kan spule tanken. Påfyldningsstudsen og udluftningsrøret fjernes og tanken lukkes, så du ikke kan fylde olie i tanken igen. Hvis tanken ligger under en vej eller parkeringsplads, skal den fyldes med grus, så der undgås sammenstyrtning.
 

Hul på en olietank

Går der hul på eller sker der spild fra en olietank, skal du straks melde det til Miljø ved Fredericia Kommune.

I tilfælde af forurening kan vi kræve, at ejeren af olietanken betaler for, at forureningen bliver undersøgt og renset op. Det kan vi kræve uanset, om tankejeren har været skyld i forureningen eller ej. 
 

Hvad siger loven?