Børne- og Skoleudvalget - 07-11-2017

Referat
Dato:
Tirsdag, 7 november, 2017 - 08:00
Hent som fil:

Punkt 47 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Indstilles til godkendelse.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2017

Godkendt.

Punkt 48 Orientering (Lukket)

Punkt 49 Stærke børn i stærke familier

Sagsresumé

Byrådet har tidligere afsat budgetmidler til projekt stærke børn i stærke familier. Projektet er målrettet en tidlig indsats over for udsatte børnefamilier. Der ønskes drøftelse af, om budgetmidler til projektet sammen med andre interne midler i Familie & Børnesundhed, anvendes til et pilotprojekt målrettet særligt sårbare gravide.

Økonomiske konsekvenser

Der er ca. 350.000 kr. i afsatte midler til stærke børn i stærke familier. Familie og Børnesundhed har 230.000 i restmidler til projekt familiekursus, der kan kanaliseres over til projektet. Intentioner i projekt familiekursus falder godt i tråd med det arbejde der skal foregå i pilotprojektet. Fra Sundhedsplejen reserveres 200.000 af forventede spar/lån midler. Sundhedsplejen har holdt igen med ansættelser, og forventes derfor at kunne finansiere projektet med disse midler. De resterende 220.000 findes af Fagchefens forventede spar/lån midler.

Vurdering

Familie & Børnesundhed vurderer at der for et beløb på 1.000.000 kr. kan afprøves et pilotprojekt over de kommende to år, hvor der arbejdes med meget sårbare gravide på et tidligt stadie. I Familie & Børnesundhed er der i de seneste år arbejdet med projekt Sund Start, hvor der arbejdes med sårbare gravide. Under projektforløbet er man blevet opmærksom på, at gruppen af særligt sårbare gravide, kan have behov for et særskilt tilbud, med en meget tidlig indsats.

I pilotprojektet ønskes der et tværfagligt samarbejde mellem psykologer, sundhedsplejersker, familierådgivere, familiekonsulenter, misbrugscenter, psykiatrien samt arbejdsmarkedsafdelingen. Ligeledes inddrages eksterne parter som sygehus Lillebælt og praktiserende læger.  Fokus er på en intensiv indsats over for den gravide, familien og senere det nyfødte barn.

Indstillinger

Det indstilles at der arbejdes med projekt stærke børn i stærke familier til pilotprojekt med den finansieringsmodel de er beskrevet under økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2017

Børne- og Skoleudvalget besluttede af følge Familie- og Børnesundheds indstilling.

Punkt 50 3. Budgetopfølgning 2017 for Børne- og Skoleudvalget

Sagsresumé

Hvert år udarbejder fagafdelingerne tre overordnede budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen indeholder de budgetændringer, som udvalget søger om denne gang og udvalgets forventede regnskabsresultat. Budgetopfølgningen skal sendes videre til godkendelse i byrådet.

 

Der bliver samlet søgt om 0,408 mio.kr., og det forventede regnskabsresultat for udvalgets ramme bliver herefter 884,874 mio.kr.

Økonomiske konsekvenser

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

 

Udvalgets økonomi fra korrigeret budget til forventet regnskab er vist i tabellen her under:

 

Mio. kr.

Korrigeret budget

3. budget-opfølgning

Forventning spar/lån

Forventet regnskab

Skattefinansieret område:

 

 

 

 

Serviceudgifter

  869,801

  0,408

  -1,500

  868,709

Overførselsudgifter

  7,178

  - 

  - 

  7,178

Centrale refusionsordning

  -2,226

  - 

  - 

  -2,226

Drift i alt

  874,753

  0,408

  -1,500

  873,661

 

 

 

 

 

Anlæg i alt

  16,213

  - 

  -5,000

  11,213

 

 

 

 

 

Skattefinansieret område i alt

  890,966

  0,408

  -6,500

  884,874

 

 

 

 

 

Total

  890,966

  0,408

  -6,500

  884,874

+ = udgift / lån af næste år (underskud)

- = indtægt / opsparing (overskud)

 

Korrigeret budget

Det korrigerede budget omfatter vedtaget budget, spar/lån-overførsler fra 2016 og godkendte budgetændringer.

 

3. budgetopfølgning

3. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Alle sager fremgår af bilag ”3.budgetopfølgning 2017 – specifikation BSU”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:

Børn & Unge samt Familie & Børnesundhed søger om godkendelse af tillægsbevillinger der primært vedrører barselsfonden.

 

Forventning spar/lån

Forventet spar/lån viser den forventede opsparing eller lån af næste års budget.

 

Børn & Unge samt Familie & Børnesundhed forventer på nuværende tidspunkt, at spar/lån bliver -6,500 mio.kr.

Fordelingen af spar/lån mellem fagområderne viser, at Dagtilbud forventer et spar på -4,000 mio. kr., Skoler forventer et lån på 9,500 mio. kr. og Familie & Børnesundhed forventer et spar på -7,000 mio. kr. På anlægssiden forventes et spar på -5,000 mio. kr.

Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

Vurdering

Udgifterne til flygtninge og familiesammenførte er gennemgået i forbindelse med 3. budgetopfølgning og forventes generelt inden for hele området at kunne holdes inden for budgettet.

 

Dagtilbud:

Dagtilbud forventer ved 3. budgetopfølgning et mindreforbrug på 4,000 mio. kr. på driften. Dette skal ses i sammenhæng med overført spar/lån 2016-2017 på 3,274 mio. kr. og er primært et samlet mindreforbrug på institutionerne.

På anlægssiden forventes et mindreforbrug på 2,000 mio. kr. Dette vedrører primært pasningsgarantipuljen samt puljen til udvikling af profilinstitutioner.

 

Skoler:

Skoler forventer ved 3. budgetopfølgning et merforbrug på 9,500 mio. kr.

Den primære årsag til dette merforbrug er en stigning i udgifterne til det mellemkommunale område.

Her ses en stigning i udgifterne til anbragte børn fra Fredericia, der går i skole i andre kommuner og en stigning i udgifterne til børn fra Fredericia, der modtager specialundervisning i andre kommuner.

Ligeledes ses et fald i indtægterne på specialundervisning til børn fra andre kommuner, samt på børn der vælger frit skolevalg over kommunegrænsen.

Herudover har distriktsskolerne et merforbrug primært som følge af et stigende antal elever, der har behov for specialundervisning.

På anlægssiden forventes et mindreforbrug på 3,000 mio. kr. Dette vedrører puljen til renovering og forskønnelse af skoler samt puljen til renovering af toiletter. Beløbene forventes anvendt primo 2018.

 

Familie & Børnesundhed:

Familie & Børnesundhed forventer ved 2. budgetopfølgning et mindreforbrug på 7,000 mio. kr.

Heraf vedrører 3,600 mio. kr. enhedernes forventede opsparing på driften, hvilket skal ses i sammenhæng med overført opsparing fra 2016-2017 på 3,828 mio. kr.

2,900 mio. kr. af det samlede spar/lån vedrører de interne projekter. Flere af projekterne er flerårige, hvorfor det forventede spar/lån er afsat til lønninger i 2018.

Den resterende del af forventet spar/lån på 0,500 mio. kr. vedrører de eksternt finansierede projekter, som er flerårige.

 

På foranstaltningsområdet ses en stigning i antallet af anbringelser af børn primært i familiepleje, hvilket bringer foranstaltningsbudgettet under pres.

Udviklingen ses i statistikmaterialet nedenfor.

Generelt har der gennem de senere år været en stor stigning i henvendelser til Familie- & Børnesundhed. Dette har medført et ekstra pres på alle de forebyggende tiltag og ydelser fra PPR. Herudover har der været en stor stigning i antal underretninger med stigende antal børnefaglige undersøgelser til følge.

 

 

Antal underretninger

Antal afgørelser om børnefaglig undersøgelse

2014

684

85

2015

738

176

2016

847

201

2017  jan-aug

643

194

 

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

jan-aug

Plejefamilier

102

93

83

77

81

89

Efterværn

 

 

4

5

5

4

Netværksanbragt

12

11

11

13

12

13

Opholdssteder

20

18

16

19

20

18

Kost/efterskole

 

 

 

 

3

2

Eget værelse

 

8

8

9

9

13

Sikret

1

2

2

0

2

1

Institution

8

9

3

7

6

5

Aflastning institution

 

 

 

 

 

6

Aflastning i plejefamilie

 

 

 

 

 

20

§ 44 aflastning

 

 

 

 

 

25

 

Indstillinger

Børn & Unge samt Familie & Børnesundhed indstiller:

  1. at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og byrådet

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2017

Børne- og Skoleudvalget følger indstillingen.

Punkt 51 Budget 2018 - nye bevillinger

Sagsresumé

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte, hvordan budget 2018 skal implementeres. Særligt skal de nye punkter fra budgetforliget drøftes.

 

Sagsbeskrivelse:

Som led i frigivelse af budget 2018, skal Børne- og Skoleudvalget drøfte implementeringen heraf.

 

Der vedlægges et oplæg til drøftelse af processen i forhold til de nye punkter fra budgetforliget vedrørende drifts- og anlægsopgaver.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Børn og Unge indstiller, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning vedrørende implementering af budget 2018.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2017

Børne- og Skoleudvalget beslutter, at budget 2018 implementeres som beskrevet; idet flg. bemærkes:

 

  • Puljen, oprettet til inklusionsfremmende aktiviteter, skal søges. Der nedsættes pr. den 1. januar 2018 en arbejdsgruppe med politisk repræsentation.

 

  • Udvalget har valgt at følge administrationens forslag om at følgende skolematrikler prioriteres først ved renovering: Kirstinebjergskolen/afd. Høgevej, Ullerup Bæk skolen/afd. Skolesvinget og afd. Nørre Allé samt Fjordbakkeskolen/afd. Taulov.

 

 

  • På dagtilbudsområdet er forvaltningen i gang med indeklimascreening på alle bygninger. Prioritering af vedligeholdelsesarbejder præsenteres for udvalget primo 2018.

 

  • På dagplejeområdet er det højst prioriterede ønske forbedrede forhold for legestuer i Ullerup Bæk-distriktet.

Punkt 52 Tilsyn med private daginstitutioner

Sagsresumé

Status på lovpligtigt tilsyn med private daginstitutioner viser, at de private daginstitutioner lever op til Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private daginstitutioner.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har pligt til at føre tilsyn med private daginstitutioner ifølge §5 i Dagtilbudsloven.

Opgaven er privatiseret og udføres af UdviklingsForum.

 

Tilsynet omfatter syv institutioner:

Arken, Dagmargården, Eventyrhuset, Skansevejens Børnehave, Sct. Knuds Børnehave, Tommelise og Villa Gaia.

 

Materialet beror på sagen, og gennemgås på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Børn og Unge vurderer, at de nævnte private daginstitutioner lever op til Fredericia Kommunes godkendelseskriterier.

Indstillinger

Børn og Unge anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2017

Taget til efterretning.

Feedback