Byrådet - 08-01-2018

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 8 januar, 2018 - 17:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 79 Godkendelse af dagsorden

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Byrådet den 08-01-2018

Godkendt.

Punkt 80 Ny styrelsesvedtægt

Sagsresumé

Vedtagelse af ny styrelsesvedtægt fastlægger kompetencefordelingen mellem de stående udvalg.

 

Sagsbeskrivelse:


Ved konstituering af nyt byråd pr. den 1. januar 2018, skal der gennemføres revision af styrelsesvedtægten for at tilpasse styrelsesvedtægten til den nye udvalgsstruktur. Ny styrelsesvedtægt vil være gældende pr. 15. januar 2018.


Revideret styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag.


Ved godkendelse af ny styrelsesvedtægt godkendes tillige satser for vederlag for formænd og næstformænd. De vederlag, der fordeles til de enkelte udvalgsformænd, næstformænd og udvalgsmedlemmer jf. vederlagsbekendtgørelsens § 7 fremgår at nedenstående oversigt over fordelingen af vederlag. Summen af de årlige vederlag, som kan ydes til disse, er maksimalt 305% af Borgmesterens vederlag.

 

 

Udvalg

Formand

Næstformand

Kommentar

Økonomiudvalget

0

0

 

By- og Planudvalget

17 %

8 %

 

Miljø- og Teknikudvalget

17 %

8 %

 

Kultur- og Idrætsudvalget

17 %

8 %

 

Børn- og Skoleudvalget

17 %

8 %

 

Social- og Beskæftigelsesudvalget

17 %

8 %

 

Senior- og Handicapudvalget

17 %

8 %

 

Uddannelsesudvalget

17 %

8 %

 

Sundhedsudvalget

17 %

8 %

 

Demokrati- og Borgerudvalget

6 %

4 %

§ 17, stk. 4 udvalg

Helhedsplansudvalget

10 %

 

§ 17, stk. 4 udvalg

Børn- og Unge

11 %

 

§ 19-udvalget

Ialt

231 %

 

Rest til fordeling

74 %

 

 

Rest til fordeling er 74%, der fordeles ligeligt mellem byrådets medlemmer der varetager udvalgsposterne i de stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget (§ 19). Der er 37 menige udvalgsposter, som hver honoreres med 2% af Borgmesterens vederlag. 

Økonomiske konsekvenser

Etableringen af de nye udvalg medfører, at budgettet skal omplaceres, så det passer til den nye struktur. Arbejdet med omplaceringen går i gang efter vedtagelsen af styrelsesvedtægten.

 

De økonomiske konsekvenser af den ændrede vederlæggelse af byrådet tilrettes i forbindelse med 1. budgetopfølgning.

Vurdering

Ændring af styrelsesvedtægten er i overensstemmelse med den kommunale styrelseslov og respekterer lovens bestemmelser om Økonomiudvalgets lovpligtige opgaver.

 

Styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum, og indsendes til Ankestyrelsen.

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller, at byrådet godkender

  1. Ny styrelsesvedtægt.
  2. Vederlag for formænd, næstformænd og udvalgsmedlemmer jf. fordelingen under sagsbeskrivelsen.

Bilag

Revideret styrelsesvedtægt

Beslutning i Byrådet den 08-01-2018

Godkendt.

Punkt 81 Udpegning til bestyrelsen for Business Fredericia

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

 

Foreningen Business Fredericia har til formål at skabe bedst mulige betingelser for erhvervslivet gennem erhvervspolitisk arbejde, at styrke denne indsats igennem igangsætning og afholdelse ad erhvervsudviklende aktiviteter, og at virke som en væsentlig operatør for erhvervsservice i Fredericia Kommune samt påtage sig andre eksterne sekretariatsopgaver.

 

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune og Business Fredericia.

 

Organisering:

Hver forening udpeger hvert ét bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode (i alt 5 bestyrelsesmedlemmer). 3 medlemmer vælges i lige år, mens 2 vælges i ulige år. Bestyrelsen vælger i den første periode, hvem der sidder for en 1-årig periode, og hvem der sidder for en 2-årig periode.

 

Fredericia Kommune udpeger herudover borgmesteren og ét andet medlem af byrådet (udvalgsformanden der har ansvaret for erhverv) for en 4-årig periode.

 

Kommunaldirektøren i Fredericia Kommune er medlem af bestyrelsen som observatør.

 

Bestyrelsen kan herudover supplere sig selv med 2-6 medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller til byrådet, blandt sine medlemmer, udover borgmesteren, at udpege et medlem til bestyrelsen for Business Fredericia, som bør være udvalgsformanden, der har ansvar for erhverv.

Beslutning i Byrådet den 08-01-2018

Byrådet udpeger Pernelle Jensen.

Punkt 82 Trekantområdet, politiske følgegrupper - fælles strategi for vækst og attraktivitet - Erhvervsudvikling

Sagsresumé

 

Sagen blev forelagt for byrådet på det konstituerende møde den 11. december 2017, men da der er en rettelse til udpegningen for gruppe 1 forelægges den delle af sagen på ny.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Trekantområdet Danmark blev stiftet i forbindelse med kommunalreformen i 2007, og i januar 2016 blev det udvidet med Haderslev Kommune, så det i dag tæller de 7 kommer: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Bestyrelsen består af borgmestrene fra de samarbejdende kommuner.

 

Trekantområdet Danmarks mission er at understøtte væksten i Trekantområdet ved at fremme sammenhængskraft, samarbejde og synlighed.

 

Bestyrelsen godkendte i 2017 en ny fælles strategi for vækst og attraktivitet. Denne indebærer, at der fra og med 1. januar 2018 gennemføres en omfattende dialog med de syv byråd bygget op omkring fire politiske følgegrupper.

 

For at sikre et så stærkt samspil med udvalgsstrukturen i den enkelte kommune, er det anbefalet at de politiske repræsentanter udpeges, så de følger udvalgsstrukturen i de enkelte kommuner.

 

De fire politiske følgegrupper er:

 

Erhvervsudvikling

  • Mindst en af de to udpegede politiske repræsentanter bør være medlem af økonomiudvalget.

 

Arbejdsmarked og uddannelse

  • Den ene repræsentant bør være formanden for arbejdsmarkeds-/beskæftigelsesudvalget.

 

  • Den anden repræsentant bør være medlem af et andet relevant udvalg, der dækker uddannelsesområdet.

 

Bosætning og oplevelser

  • Den ene repræsentant bør være formanden for kulturudvalget.
  • Den anden repræsentant bør være medlem af et andet relevant udvalg der arbejder med bosætning.

 

Infrastruktur og forsyning

  • Den ene repræsentant bør være formanden for et relevant teknisk udvalg.
  • Den anden repræsentant bør være medlem af et eventuelt andet relevant teknisk udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller til byrådet:

 

  1. Erhvervsudvikling

•  At udpege to politiske repræsentanter til følgegruppen for egnsudvikling, hvoraf det ene bør være medlem af økonomiudvalget. Begge medlemmer skal være byrådsmedlemmer.

Beslutning i Byrådet den 08-01-2018

Pernelle Jensen erstatter Christian Jørgensen i gruppen vedr. Erhvervsudvikling.

 

Ole Steen Hansen fortsætter i gruppen.

Feedback