Helhedsplansudvalget - 19-06-2018

Referat
Dato:
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 19:30
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 11 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Helhedsplansudvalget den 19-06-2018

Godkendt.

Punkt 12 Godkendelse af kommissorium for Helhedsplansudvalget

Sagsresumé

Helhedsplansudvalget skal godkende kommissorium for udvalgets arbejde.

 

Sagsfremstilling:

På Helhedsplansudvalgets møde d. 17. april 2018 drøftede udvalget indhold til et kommissorium for udvalgets arbejde. På baggrund af denne drøftelse er der nu udarbejdet et kommissorium til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Det indstilles at Helhedsplansudvalget godkender det udarbejdede kommissorium.

Bilag

Kommissorium for Helhedsplansudvalget

Beslutning i Helhedsplansudvalget den 19-06-2018

Kommissoriet blev godkendt.

Punkt 13 Helhedsplanen og ghettoudspillet

Sagsresumé

På mødet i Helhedsplansudvalget d. 17. april 2018 blev udvalget præsenteret for Regeringens ghettoudspil ’Et Danmark Uden Parallelsamfund’.

 

Arbejdet i Helhedsplanen understøtter dele af udspillet. Helhedsplansudvalget drøfter sammenhængen mellem tiltagene i ghettoudspillet og indsatserne i Helhedsplanen.

 

Sagsfremstilling:

På mødet i Helhedsplansudvalget d. 17. april 2018 blev udvalget præsenteret for Regeringens ghettoudspil ’Et Danmark Uden Parallelsamfund’.

 

Ghettoudspillet indeholder en lang række tiltag der skal føre frem til visionen om et Danmark uden ghettoer i 2030. Tiltagene er kategoriseret i fem temaer:

 

1.  Fysisk nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder.

2.  Mere håndfast styring af hvem der kan bo i udsatte boligområder.

3.  Styrket politiindsats og højere straffe skal bekæmpe kriminalitet og skabe mere tryghed.

4.  En god start på livet for alle børn og unge.

5.  Regeringen følger op på indsatsen mod parallelsamfund.

Udspillet vedtages ikke som et samlet lovforslag. Regeringen fremsætter i denne tid lovforslag om en stor del af initiativerne hvoraf enkelte er vedtaget. Seks delaftaler mod parallelsamfund er vedtaget.

 

En aftale om finansieringen af den samlede indsats. Der er prioriteret 10 mia. kr. fra Landsbyggefonden 2021-26. Pengene skal gå til blandt andet renoveringer og nedrivninger i udsatte boligområder.

 

En aftale med det krav, at de hårdeste ghettoområder – der har stået på ghettolisten i fire år i træk – skal nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 procent inden 2030.

 

En aftale om forbud mod at flytte ind i de hårdeste ghettoområder for personer i kontanthjælpssystemet. Så der er styring over, hvem der flytter ind i kvarterer med mange sociale problemer.

 

To aftaler på børne- og socialområdet. En om obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder og skærpet straf til ledere for pligtforsømmelser. Og en aftale om bedre fordeling i daginstitutioner. Målet er, at småbørn skal ud af isolationen og ind i et dansk miljø. Det danske sprog skal være på plads, før børnene går videre i folkeskolen.

 

Derfor også en aftale om sprogprøver i 0. klasse, styrket forældreansvar og sanktioner over for skoler med dårlige resultater.

 

Sådan understøtter Helhedsplanen ghettoudspillet

Den Boligsociale Helhedsplan understøtter særligt tema tre og fire med de indsatser der ligger i selve Helhedsplanen. I forhold til tema tre ’Styrket politiindsats og højere straffe skal bekæmpe kriminalitet og skabe mere tryghed’ understøtter Helhedsplanen ghettoudspillet ved at arbejde med kriminalpræventive indsatser. Herunder

 

-  Koordineret gadeplansindsats/opsøgende relations arbejde

-  Lommepenge – og fritidsjobprojekter

-  Brobygning til foreningsliv

-  Bemandede klubber og væresteder

-  Lektie- og læringscafé

Under tema fire ’En god start på livet for alle børn og unge’ understøtter Helhedsplanen Ghettoudspillet ved hjælpe af følgende indsatser:

 

-  Bydelsmødre

-  Fædreindsatser

-  Boligsociale familiekurser

-  By-højskole

-  Rådgivning og brobygning til kommunale aktører for sårbare forældre

Derudover arbejdes der massivt med beskæftigelses og uddannelsesindsatser som til dels understøtter regeringens mål med tema to ’Mere håndfast styring af hvem der kan bo i udsatte boligområder’, der blandt andet har fokus på at færre borgere i områderne skal være på overførselsindkomst.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Det indstilles, at Helhedsplansudvalget drøfter sammenhængen mellem tiltagene i ghettoudspillet og indsatserne i Helhedsplanen.

Bilag

Ingen

Beslutning i Helhedsplansudvalget den 19-06-2018

Drøftet.

Udvalget efterspørger overblik over konsekvenserne af ghettoudspillet, og hvilke af de øvrige udvalg, der har en aktie i de enkelte tiltag.

 

De boligpolitiske emner ønsker udvalget at drøfte med boligforeningerne.

 

Udvalget efterspørger hvordan ghettokriterietallene ser ud pt. for hhv. Korskærparken og Sønderparken.

Punkt 14 Invitation til styregruppemøde for Helhedsplanen

Sagsresumé

Styregruppen for Helhedsplanen 2014 -2018 ønsker at invitere Helhedsplansudvalget til at deltage på næstkommende styregruppemøde d. 26. september 2018 kl. 16:00 – 18:00 i Medborgerhuset, Korskærparken.

 

Sagsfremstilling:

Styregruppen for Helhedsplanen 2014 -2018 ønsker at invitere Helhedsplansudvalget til at deltage på næstkommende styregruppemøde d. 26. september 2018 kl. 16:00 – 18:00 i Medborgerhuset, Korskærparken.

 

Bestyrelsen består af:

 

1.  Formændene for afdelingsbestyrelserne

  1. Direktør for vækst, Fredericia Kommune
  2. Direktørerne fra boli.nu og Boligkontoret Fredericia
  3. Formændene for Boligorganisationsbestyrelserne

Derudover deltager leder af Områdesekretariatet Anni Lindum.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Det indstilles, at Helhedsplansudvalget deltager i mødet.

Bilag

Ingen

Beslutning i Helhedsplansudvalget den 19-06-2018

Udvalget siger tak for invitationen. De vil meget gerne deltage i styregruppemødet.

Punkt 15 Pressestrategi Helhedsplansudvalget

Sagsresumé

I forbindelse med Helhedsplansudvalgets arbejde er der udarbejdet et forslag til en pressestrategi som skal godkendes.

 

Sagsfremstilling:

I forbindelse med Helhedsplansudvalgets arbejde er der udarbejdet et forslag til en pressestrategi som skal godkendes. Pressestrategien skal være med til at understøtte Helhedsplansudvalgets arbejde med de udsatte boligområder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Det indstilles, at Helhedsplansudvalget godkender pressestrategien.

Bilag

Bilag der medbringes på mødet: Pressestrategi Helhedsplansudvalget

Beslutning i Helhedsplansudvalget den 19-06-2018

Pressestrategien blev godkendt, som et inspirationskatalog, som dagsordensættes løbende.

Punkt 16 Status på helhedsplansansøgningen til Landsbyggefonden

Sagsresumé

Der gives på mødet en status på arbejdet med helhedsplansansøgningen.

 

Sagsfremstilling:

Der gives en mundtlig status på arbejdet med helhedsplansansøgningen på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Det indstilles, at Helhedsplansudvalget drøfter status på arbejdet med helhedsplansansøgningen.

Bilag

Ingen

Beslutning i Helhedsplansudvalget den 19-06-2018

Udvalget drøftede status på arbejdet med helhedsplanansøgningen.

Status taget til efterretning.

Punkt 17 Afrapportering på integrationsområdet

Sagsresumé

Som en del af budgetforliget for 2017 skal der løbende følges op på flygtninge og integration i Fredericia Kommune. Opfølgningen skal ske i henhold til KL’s standarder for dokumentation og økonomistyring.

 

Sagsbeskrivelse:

Vedhæftede dokument med titlen: ”Afrapportering på integrationsområdet” er udarbejdet med det formål at imødekomme økonomiudvalgets ønske om specifik rapportering. Rapporten indeholder en beskrivelse af udviklingen i antallet af flygtninge og familiesammenførte fra 2015-18, en oversigt over den samlede økonomi i 2017 og 1. kvartal 2018. Til sidst er der en illustration af resultaterne på beskæftigelsesområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Afrapporteringen viser:

·  At udviklingen i antal flygtninge siden 2015 har været aftagende.

 

·  At der i 2018 kommer 13 voksne flygtninge samt familiesammenførte til kommunen.

 

·  At vi i Fredericia Kommune netto forventer at forbruge ca. 20,5 mio. kr. på flygtninge og familiesammenførte i 2018. 

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller:

  • At afrapporteringen tages til efterretning.

Beslutning i Helhedsplansudvalget den 19-06-2018

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Taget til efterretning.

 

 

Fraværende: Ole Steen Hansen

Punkt 18 Borgermøder i udsatte boligområder

Sagsresumé

Udvalgsformanden ønsker at afholde borgermøde omkring de udsatte boligområder. Derudover ønskede udvalget på sidste udvalgsmøde d.  2018 en rundtur til udsatte boligområder i Fredericia. Helhedsplansudvalget drøfter muligheden for at kombinere borgermøde og rundtur.

 

Sagsfremstiling:

Udvalgsformanden ønsker at afholde borgermøde omkring de udsatte boligområder. Derudover ønskede udvalget på sidste udvalgsmøde d.  2018 en rundtur til udsatte boligområder i Fredericia.

 

Det foreslås at kombinere borgermøde og rundtur således at der etableres flere små borgermøder og dialoger med beboerne ude i de enkelte boligområder.

 

Forslag til program:

Afgang fra Rådhuset i fælles mini bus

Besøg i Boligområde 1

Åbent borgermøde (alle i området inviteres via boligforeningerne)

 

Besøg i Boligområde 2

Dialog med 2-3 borgere fra området inviteret via kommunen

 

Besøg i Boligområde 3

Åbent borgermøde (alle i området inviteres via boligforeningerne)

 

Besøg i boligområde 4

Dialog med 2-3 borgere fra området inviteret via kommunen

 

 

Følgende områder kan være en del af rundturen:

·  Møllebo Allé

·  Skanseparken

·  Indre by

·  Sønderparken

·  Korskærparken

·  Randalsparken/Blonds Allé

·   

Helhedsplansudvalget drøfter muligheden for at kombinere borgermøde og rundtur samt hvilke boligområder der skal indgå i turen.

Datoforslag for arrangement: 24. september 2018 15:30 – 19:30

Økonomiske konsekvenser

På Sundhedsudvalgets møde den 28.05.2018 blev det besluttet, at der anvendes 100.000 kr. af de 300.000 kr. afsat i budget 18 til indsatser i socialt udsatte boligområder til borgerdialog og events i forbindelse med Helhedsplansudvalgets arbejde.

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Det indstilles, at Helhedsplansudvalget

1.  Beslutter at kombinere borgermøde og rundtur

2.  Drøfter hvilke boligområder man ønsker at besøge i forbindelse med turen

3.  Drøfter forslag til program med henblik på beslutning

4.  Drøfter anvendelse af de afsatte midler

5.  Godkender datoforslag

Bilag

Ingen

Beslutning i Helhedsplansudvalget den 19-06-2018

Udvalget besluttede at kombinere rundtur og borgermøder. Planlægningen skal foregå i samarbejde med boligforeningerne.

 

Dato for rundtur blev godkendt.

Punkt 19 Orientering (Lukket)

Feedback