Kultur- og Idrætsudvalget - 28-05-2020

Referat
Dato:
Torsdag, 28 maj, 2020 - 15:30
Hent som fil:
Lokation:
Dagsorden publiceret:
Onsdag, 27 maj, 2020 - 06:00
Referat publiceret:
Fredag, 29 maj, 2020 - 12:09

Punkt 17 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

 

 

Sagsbeskrivelse:

 

Indstillinger

Indstilles til godkendelse.

 

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 28-05-2020

Godkendt.

Punkt 18 Fredericia Idrætsråd, orientering om rådets arbejde

Sagsresumé

Fredericia Idrætsråds formandskab orienterer om rådets arbejde.

 

Sagsbeskrivelse:

Nils Skeby og Charlotte Høgedal, henholdsvis formand og næstformand for Fredericia Idrætsråd, orienterer om rådets arbejde.

Følgende emner berøres:

Status på rådets arbejde – vision og mission

Idrættens Topmøde 2020

Covid-19, følgevirkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller orienteringen til godkendelse.

 

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 28-05-2020

Orienteringen godkendt.

Punkt 19 Folkeoplysningsområdet, orientering om rammer og vilkår

Sagsresumé

Fritidskonsulent Birgitte Langkilde Jakobsen orienterer om folkeoplysningsområdets rammer og vilkår. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

 

Sagsbeskrivelse:

Fritidskonsulent Birgitte Langkilde Jakobsen orienterer om folkeoplysningsområdets rammer og vilkår. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 28-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 20 1. budgetopfølgning 2020 for Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Ved 1. budgetopfølgning for 2020 er der pt. en forventning om et samlet merforbrug på 4,448 mio. kr. i forhold til udvalgets andel af servicerammen, hvilket primært skyldes mistede indtægter og elevbetaling hos hhv. Fredericia Idrætscenter og Den Kreative Skole som følge af COVID-19.

 

Budgettet til anlægsudgifter forventes overholdt.

 

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger stabschefen økonomien for deres respektive områder.

 

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om serviceramme og udvalgets anlægsbudget overholdes.

 

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis stabsområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af service- og anlægsrammen samt det forventede regnskab ved 1. budgetopfølgning. Eventuelle afvigelser er et udtryk for enten et pres eller luft på rammen.

 

Tabel 1

Mio. kr.

Ramme

Forventet regnskab

Serviceudgifter

93,577

94,077

COVID-19 udgifter

 

3,948

Bruttoanlægsudgifter

*

61,647

* Anlægsloftet for 2020 er jævnfør aftale mellem KL og regeringen ophævet

 

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og korrigerede budget samt det forventede regnskab ved 1. budgetopfølgning.

 

Tabel 2

Mio. kr.

Vedtaget budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Kultur- og Idrætsudvalget

96,036

155,224

159,672

Serviceudgifter

93,086

93,577

94,077

COVID-19 udgifter

 

 

3,948

Anlæg

2,950

61,647

61,647

 

Forskellen på vedtaget og korrigeret budget på serviceudgifterne udgør ved 1. budgetopfølgning 0,491 mio. kr. Dette vedrører hhv. udmøntning af puljer på administrationen fra Budget 2020, samt frigivet spar/lån fra 2019 vedr. følgende:

 • Madsbyrådets midler til udviklingsprojekter
 • Fredericia Idrætsråds midler til idrætsundersøgelse
 • Gebyrmidler fra folkeoplysningsområdet, som skal cirkulere tilbage til foreningerne igen
 • Forskningsprojekt på Museet for statsmidler

 

Forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget på anlægsudgifterne udgør ved 1. budgetopfølgning 58,697 mio. kr., som vedrører hhv. overførte spar/lån-midler fra 2019, fremrykkede anlægsprojekter fra 2021 samt nye anlægsprojekter vedtaget af Byrådet d. 27/04-2020.

Vurdering

SERVICEUDGIFTER

Koncernområdet har ved 1. budgetopfølgning et forventet merforbrug på 4,448 mio. kr. Af disse vedrører 0,500 mio. kr. udfordringer, som ikke relaterer sig til COVID-19. Udfordringerne vedrørende COVID-19 beskrives i et selvstændigt afsnit nedenfor. 

Det forventede merforbrug på 0,500 mio. kr. skyldes en tidsforskydning fra december i en større afregning hos Biblioteket, som derfor skal afregnes to gange i 2020. Tidsforskydningen er også en del af mindreforbruget i 2019.

 

ANLÆG

Anlægsprogrammet er justeret i overensstemmelse med Byrådets beslutning om fremrykning af anlæg. Helt overordnet forventes det, at udvalgets anlægsbudget overholdes. Der vil være stort fokus på at realisere det nye anlægsprogram.

 

RETVISENDE BUDGETTER

Byrådet vedtog med budget 2020 retvisende budgetter og har på den baggrund en forventning om at rammerne for 2020 overholdes. Her ved 1. budgetopfølgning, hvor landet er ramt af Covid-19, er budgetterne presset på den baggrund. Der blev i Budget 2020 tilført 4,900 mio. kr. til Kultur- og Idrætsudvalget.

 

Midlerne blev tildelt for at skabe balance hos Fredericia Idrætscenter og Tøjhuset, som modtog hhv. 4,400 mio. kr. og 0,5 mio. kr. Merforbruget i 2019 var på hhv. 3,937 mio. kr. og 0,410 mio. kr., og der forventedes derfor umiddelbart balance på den ordinære drift. COVID-19 har dog ramt Fredericia Idrætscenter meget hårdt på manglende indtægter, hvilket vil blive behandlet i afsnittet nedenfor. Der vil blive fulgt op på området ved de kommende budgetopfølgninger.

 

COVID-19

Byrådet vedtog på mødet den 27. april 2020 en række principper for håndtering af konsekvenserne af COVID-19. Hovedprincippet er, at udgifterne afholdes inden for egen budgetramme. Der kan dog være situationer, hvor merudgifter ikke undgås.

 

På Kultur- og Idrætsudvalgets område er der tale om følgende merudgifter:

 • Den Kreative Skole, som forventer en mindreindtægt på 0,165 mio. kr. som følge af tilbagebetaling af elevbetalinger
 • Biblioteket, som har haft ekstra udgifter til øgede e-lån på 0,110 mio. kr.
 • Fredericia Idrætscenter, som forventer mindreindtægter for 3,673 mio. kr., som følge af manglende omsætning i Ficness, svømme- og badeland samt caféen, som dog også opvejes af mindreforbrug på forbrugsafgifter

 

Begge estimater er udarbejdet efter lukkeperioden frem til og med d. 10. maj. Hvis institutionerne skal holde lukket længere end dette, kan konsekvensen forventes at forværres yderligere. Koncernområdet har udarbejdet følgende scenarier for udvidede lukkedatoer, for at understøtte udvalgets orientering om omfanget:

 • 30. juni: 5,134 mio. kr.
 • 31. juli: 6,423 mio. kr.
 • 31. august: 7,552 mio. kr.

 

Konsekvenserne af COVID-19 følges nøje og omfanget afhænger bl.a. af perioden for skærpede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og omfanget af retningslinjerne.

 

Der er forventning om, at KL og regeringen forhandler en kompensation til kommunerne for merudgifter, som er afledt af COVID-19. Vilkårene for en eventuel kompensation kender ikke endnu, men afventer forhandlinger. Fredericia Kommune registrerer udgifter, som er relateret til håndtering af COVID-19 særskilt, så det vil blive muligt at følge op på udgifterne.

 

Indstillinger

Økonomi og Personale og Kultur og Idræt indstiller:

 1. At 1. budgetopfølgning godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 28-05-2020

Godkendt.

Punkt 21 Fredericia Forenede Fodboldklubber, ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af borde og stole

Sagsresumé

Fredericia Forenede Fodboldklubber søger om et ekstraordinært lokaletilskud på 48.000 kr. til udskiftning af borde og stole i deres klubhus. Sagen indstilles til godkendelse med et tilskud på op til 65 % af det ansøgte beløb, hvilket svarer til 31.200 kr. Der indstilles uden reduktion for medlemmer over 25 år, da andelen af disse kun udgør 10,4 %.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Forenede Fodboldklubber har udskiftet borde og stole i deres klubhus og søger om et ekstraordinært lokaletilskud til dette (bilag 1-3). Det har kostet 48.000 kr. Klubben var ikke opmærksomme på, at de kunne søge ekstraordinært lokaletilskud til dette, og har derfor heller ikke søgt på forhånd, som foreningerne ellers skal. Klubben har haft undersøgt forskellige modeller på borde og stole, men de har ikke indhentet mere end et konkret tilbud. Klubben har købt 16 nye borde og 80 nye stole, hvor de før havde 12 borde og 72 stole.

Fredericia Forenede Fodboldklubber modtog i 2019 et ordinært lokaletilskud til deres lokaler på 508.000 kr.

I 2019 havde Fredericia Forenede Fodboldklubber 507 medlemmer, hvoraf 53 var over 25 år og ikke i bestyrelsen eller trænere, hvilket svarer til 10,4 %. Foreningen blev ikke reduceret i lokaletilskud på denne baggrund.

Foreningens regnskab for 2019 skulle være færdigt ultimo marts, men godkendelsen og generalforsamlingen er blevet udskudt pga. coronaepidemien, og regnskabet er derfor ikke indsendt endnu. I 2018 havde foreningen et overskud på 3.200 kr. og en egenkapital på 424.000 kr. (bilag 4).

Gældende praksis inden for ekstraordinært lokaletilskud er, at der gives 65% i tilskud, dog først reduceret med den andel af medlemmer der er over 25 år og ikke er trænere eller ledere i foreningen, hvis denne overstiger 10 %. Ved 10% reduceres ikke. Et tilskud kan derfor være på op til 65% af 48.000 = 31.200 kr.

Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der er 308.000 kr. og yderligere gebyrindtægter kommer.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at der kan gives ekstraordinært lokaletilskud til Fredericia Forenede Fodboldklubber.

 

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at

 

 • Fredericia Forenede Fodboldklubber bevilges et ekstraordinært lokaletilskud på op til 31.200 kr. til udskiftning af deres borde og stole.
 • Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud.

 

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 29-04-2020

Anbefales.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 28-05-2020

Godkendt.

Punkt 22 Klimaskærm 2020

Sagsresumé

Kultur & Idræt indstiller, at Kultur & Idrætsudvalget bevilger i alt 1.504.002 kr. til vedligehold af selvejende idrætshaller- og kommunalt drevne idrætsfaciliteters klimaskærm i 2020.

 

Sagsbeskrivelse:

4 selvejende haller og 12 foreninger har søgt om støtte til at vedligeholde af deres respektive faciliteter i 2020.

Ifølge gældende vedligeholdelsesplan som er udarbejdet af Ejendomsafdelingen i 2017 – er der afsat 820.000 kr. til formålet i 2020. Dertil kommer Spar/lån midler for ca. 770.000 kr.
I alt er der 1.587.952,76 kr. i klimaskærmspuljen at kunne fordele mellem ansøgere.

Der er ansøgt om i alt 1.634.002 kr. fra haller og foreningers side.
I alt har fem foreninger ikke søgt puljen i 2020.

Ejendomsafdelingen og Kultur & Idræt har gennemgået ansøgningsmaterialet og kan konstatere, at der blandt ansøgte beløb – også er søgt om midler fra enkelte faciliteters side, som først står til at skulle vedligeholdes - udbedres i 2021, 2022 eller 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Der er særlig tre ansøgninger, hvor der er tale om at søge større beløb end vedligeholdelsesplanen umiddelbart lægger op til at skulle støtte med i 2020. bilag 3


Bredstrup Pjedsted Hallen søger således ekstraordinært gennem puljen midler til et nyt ventilationsanlæg, pris 250.000 kr. Et anlæg som klubben ellers vil skulle udskifte inden for de kommende år. Et anlæg som klubben ellers søger om 20.000 kr. årligt til at vedligeholde.
 

KFUMs Boldklub søger om midler til udskiftning af klubhusets tag. Der er afsat 138.000 kr. til vedligehold af taget i 2020, men foreningen søger om det fulde beløb til et nyt tag. – i alt 525.000 kr.

Fredericia Tennis Klub søger ekstraordinært 55.000 kr. til udskiftning af tag på foreningens klubhus. Der er dog umiddelbart kun afsat 5.000 kr. til vedligehold af taget i 2020. Men ifølge klubben selv, er der hul i taget, så det kan regne ind.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at udvalget bevilger i alt 1.504.002 kr. til vedligehold af haller og foreningers faciliteters klimaskærme i 2020.

 

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 28-05-2020

Godkendt, idet udvalget, på baggrund af nye oplysninger, ønsker en revurdering af udgiften til nyt tag på KFUM Boldklub.

Punkt 23 Godkendelse af Partnerskabsaftale mellem Idrætsdaghøjskolen i Fredericia og Fredericia Kommune

Sagsresumé

 

Fredericia Idrætsdaghøjskole og Fredericia Kommune har gennem mange år haft et godt og givende samarbejde omkring byens borgere, lige fra ledige og seniorer til forskellige patientgrupper og mennesker, der er ramt af demens.  Med henblik på at få samling på rammerne for de forskellige indsatser, som drives for Fredericia Kommune og den økonomiske støtte hertil, er der udarbejdet en partnerskabsaftale.

 

Aftalen skal godkendes af Sundhedsudvalget, Senior og Handicapudvalget og Kultur og Idrætsudvalget.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Fredericia Idrætsdaghøjskole og Fredericia Kommune har gennem mange år haft et godt og givende samarbejde omkring byens borgere, lige fra ledige og seniorer til forskellige patientgrupper og mennesker, der er ramt af demens. Med henblik på at få samling på rammerne for de forskellige indsatser, som drives for Fredericia Kommune og den økonomiske støtte hertil, er der udarbejdet en partnerskabsaftale.

 

Idrætsdaghøjskolens formål er, at etablere og drive idrætstilbud med sundhedsmæssigt, folkeoplysende og socialt sigte for alle borgere i Fredericia Kommune, som har mulighed for at benytte skolens tilbud. Idrætsdaghøjskolen sigter endvidere mod løbende at bygge bro mellem sundhedssektoren og den frivillige idræt.

 

Partnerskabsaftalen omfatter følgende aktiviteter:

Idræt i dagtimerne. Her tilbydes eksempelvis badminton, bordtennis, dansefitness, intervalgang og meget mere i dagtimerne. Målgruppen er alle, der har mulighed for at dyrke Idræt i dagtimerne – herunder seniorer, fysisk og psykisk sårbare, skifteholdsarbejdere eller specialskoler.

Bevæg-dig-glad. Bevæg-dig-glad er et tilbud til mennesker, der er ramt af demens og til pårørende i det omfang de ønsker at være med. Aktiviteterne foregår både i Fredericia Idrætscenter og på kommunens plejecentre.

Lær at Tackle. Lær at Tackle er et gratis selvhjælpstilbud til kronikere og deres pårørende. Aktiviteterne er for eksempel Lær at tackle Angst og depression eller Lær at tackle kronisk sygdom. Lær at tackle udføres dels på Sundhedshuset, dels i Medborgerhuset i Korskærparken og dels i Fredericia Idrætscenter. Målgruppen er alle i Fredericia Kommune, som vil have gavn af et selvhjælpskursus. Kurserne varetages af frivillige undervisere, der selv har været igennem et forløb og efterfølgende uddannelsesforløb.

Tilbud om træning i Sundhedshuset i eftermiddags- og aftentimerne. Idrætsdaghøjskolen skal skabe og drive sundhedsfremmende aktiviteter for sårbare og specifikke målgrupper i eftermiddags- og aftentimerne. Til afvikling af aktiviteterne stilles Træning og Forebyggelses træningslokaler i Sundhedshuset vedlagsfrit til rådighed. Tilbuddene må ikke være en konkurrent til idrætsforeninger og lignende, der har medlemstilbud til borgere, der ikke har udfordringer med helbredet eller funktionsniveauet.

 

De nærmere vilkår for partnerskabsaftalen fremgår af selve aftalen, som er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

 

Idræt i dagtimerne støttes via Kultur og Fritid med 660.000 kr. årligt (2019-niveau). Tilskuddet gives dels og primært til udgifter til lokaleleje, dels til sundhedsfremmende tiltag i bred forstand.

Bevæg-dig-glad støttes af Senior og Handicap med 460.000 kr. årligt (2019-niveau). Tilskuddet dækker udgifterne til tilbuddet - primært til løn, kørsel og frivilligpleje.

Lær at takle støttes af Sundhed og Velfærdsinnovation støttes med 100.000 kr. årligt (2020-niveau). Tilskuddet anvendes til løn til instruktører/undervisere. Herudover betaler Fredericia Kommune et stort abonnement til Sundhedskomiteen.

Tilbud om træning i Sundhedshuset i eftermiddags- og aftentimerne støttes via vederlagsfri benyttelse af lokaler til aktiviteterne.

 

Idrætsdaghøjskolens driftsudgifter er derudover finansieret af medlemsindtægter.

Vurdering

 

Partnerskabsaftalen udgør et godt grundlag for det fortsatte samarbejde mellem Idrætsdaghøjskolen og Fredericia Kommune.

Indstillinger

 

Sundhed og Velfærdsinnovation indstiller, at partnerskabsaftalen godkendes.

 

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 25-05-2020

Godkendt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-05-2020

Godkendt.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 28-05-2020

Godkendt.

Punkt 24 Orientering vedr. nyt medlem i Folkeoplysningsrådet

Sagsresumé

Sonja Christensen træder ind i Folkeoplysningsrådet pr. 1.5.2020 som repræsentant for andre godkendte foreninger.

 

Sagsbeskrivelse:

Medlem af Folkeoplysningsrådet i Fredericia, Niels Middelbo døde i begyndelsen af april. Sonja Christensen er suppleant for Niels Middelbo, og hun træder ind i Folkeoplysningsrådet pr. 1.5.2020, som repræsentant for andre godkendte foreninger. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at orienteringen, vedr. det nye medlem af Folkeoplysningsrådet, Sonja Christensen, tages til efterretning.

 

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 28-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 25 Orientering om anlægsprojekter 2020, status

Sagsresumé

Forvaltningen orienterer om igangværende anlægsprojekter på Kultur- og Idrætsudvalgets område. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede april 2020 at udvide anlægsprogrammet 2020 for at imødekomme virkningerne af corona-krisen. Projekterne skal implementeres i 2020. Der gives en status på projekterne på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 28-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 26 Orientering om idrætsforening (Lukket)

Punkt 27 Orientering (Lukket)