Miljø- og Teknikudvalget - 19-12-2017

Referat
Dato:
Tirsdag, 19 december, 2017 - 14:00
Hent som fil:

Punkt 75 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-12-2017

Godkendt.

Punkt 76 Orientering: Drifts- og Plejeplan for Hyby Fælled Øvelsesplads

Sagsresumé

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har sendt en drifts- og plejeplan for Hyby Fælled 2018-32 i offentlig høring med udløb den 3. december 2017. Formålet med planen er at sikre behovet for øvelsespladsen og samtidig beskytte/pleje naturen m.m. Teknik & Miljø vurderer, at drifts- og plejeplanen er ambitiøs på naturens vegne, og at der samtidig – under hensyntagen til forsvarets brug af arealet - er fokus på formidling/oplevelser i området. Planen vurderes at være i overensstemmelse med fredningskendelsen for området.

 

Sagsbeskrivelse:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har sendt en drifts- og plejeplan for Hyby Fælled 2018-32 i offentlig høring med udløb den 3. december 2017. Drifts- og plejeplanen udgør forvaltningsgrundlaget for Hyby Fælles Øvelsesplads og skal sikre optimale rammer for området. Planen har det grundlæggende mål at bevare og udvikle Hyby Fælled Øvelsesplads, så Forsvarsministeriets behov sikres, idet der samtidig sættes mål for naturbeskyttelse og rekreative interesser.

 

De naturmæssige interesser tilgodeses bl.a. ved

 

-  at indføre afgræsning med kreaturer på en del af arealet

-  at drive høslet på de lysåbne arealer på det mest gunstige tidspunkt i forhold til planternes blomstring og insekterne

-  at drive skovene naturnært for at bevare bl.a. sjældne svampearter

 

De rekreative interesser tilgodeses bl.a. ved at indføre skiltning om adgangsforholdene på arealet og forbud imod løse hunde m.m.

 

Drifts- og plejeplanen fremgår af bilaget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at drifts- og plejeplanen er ambitiøs på naturens vegne, og at der samtidig er fokus på formidling/oplevelser i området – under hensyntagen til forsvarets brug af arealet. Planen vurderes i øvrigt at kunne realiseres i overensstemmelse med fredningskendelsen for området.

 

Teknik & Miljø ser derfor positivt på planen og har tilkendegivet over for Forsvarets Ejendomsstyrelse, at vi håber at kunne fortsætte det gode og konstruktive samarbejde om naturplejen og de rekreative interesser. 

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-12-2017

Taget til efterretning.

Punkt 77 Orientering: Status på Løvfrøprojektet

Sagsresumé

I Fredericia Kommune er der de seneste år gjort en ihærdig indsats for at forbedre levestederne for løvfrøen i form af etablering og oprensning af paddesøer samt udsætning af løvfrøer. Bestanden har været i stor tilbagegang, men indsatsen har båret frugt, og samtidig er biodiversiteten øget. Dette fremgår af vedlagte rapport/bilag.

 

Sagsbeskrivelse:

Inden for de seneste 5 år har Teknik & Miljø gjort en betydelig indsats for at fremme levestederne for løvfrøer. Der er foretaget oprensning af søer og etableret 35 nye paddesøer, og der er i søerne blevet udsat løvfrøyngel med henblik på opbygning af en selvreproducerende bestand. Dette har været en succes, og der er nu flere steder, hvor løvfrøerne trives – bl.a. på Trelde Næs, på Hyby Fælled, i Bøgeskov-området og nær Kongsted (se bilag). Projekterne bidrager samtidig generelt til en øget biodiversitet og er spredningsveje for dyr og planter. Søerne er bl.a. også gode levesteder for Stor og Lille Vandsalamander, Spids- og Butsnudet Frø samt Skrubtudse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-12-2017

Taget til efterretning.

Punkt 78 Kollektiv Trafik - indmelding til Sydtrafik af ændringer til Køreplan 2018

Sagsresumé

Køreplanændringer til køreplan 2018, som træder i kraft i sommeren 2018 skal indmeldes til Sydtrafik inden årets udgang. Denne sag beskriver de påtænkte ændringer til køreplanen. Ligeledes beskrives ønsket om at undersøge muligheden for en busforbindelse, som skal sikre bedre kollektiv trafik fra Taulov og Skærbæk til ungdomsuddannelsesstederne i Erritsø og til Fredericia Gymnasium.

 

Sagsbeskrivelse:

Vej & Park har forslag til ændringer til indmelding til Sydtrafik:

 

Linje 2:

Der tilføjes en afgang kl. 11.54 samt 12.24, således at den ”manglende” afgang til middag på hverdage busbetjenes. Dette vil bl.a. forbedre betjeningen af Fredericia Idrætscenter.

 

Linje 3:

Et stoppested på Erritsø Bygade v. Tonne Kjærsvej nedlægges af hensyn til trafiksikkerhed og på baggrund af en borgerhenvendelse. Ca. 150 meter fra dette på Tonne Kjærsvej er der et stoppested, som i forvejen bruges ofte, da det er beliggende lige overfor skolen.

 

Rute 7:

På baggrund af et ønske om forbedret bybusbetjening af Sundhedshuset er det undersøgt, om der kan etableres busbetjening ved Sundhedshusets hovedindgang i Dronningensgade. Dette vil være muligt med linje 7, hvis ruteforløbet på denne ændres i et andet området for at skabe den nødvendige tid et lidt længere forløb ved Sundhedshuset.

 

Det foreslås således, at rute 7 omlægges på en del af strækningen i Vestbyen i centrum, således at følgende del af ruten udgår:

 

Jupitervej fra Korskærvej til Venusvej, Venusvej fra Jupitervej til Vestre Ringvej, Vestre Ringvej fra Venusvej til Prangervej, Prangervej fra Vestre Ringvej til Skjoldborgsvej og Skjoldborgsvej fra Prangervej til Vejlevej.

 

Denne strækning betjenes også af rute 1, hvorfor der stadig vil være busbetjening på strækningen.

 

I stedet foreslås følgende strækning tilføjet i centrum:

 

Købmagergade fra Sjællandsgade til Oldenborggade, Oldenborggade fra Købmagergade til Dronningensgade, Dronningensgade fra Oldenborggade til Sjællandsgade og Sjællandsgade fra Dronningensgade til Købmagergade.

 

Omlægningen af ruten kræver en række fysiske ændringer, hvor eksisterende stoppesteder skal fjernes, og nye skal etableres. Derudover kræver ændringen, at der indføres parkeringsrestriktioner i Oldenborggade mellem Kongensgade og Dronningensgade samt i Dronningensgade på strækningen forbi Sundhedshuset. Disse restriktioner vil samtidig forbedre adgangen til Sundhedshuset.

 

Forbedret betjening for studerende fra Taulov og Skærbæk:

På baggrund af flere borgerhenvendelser samt dialog med ungdomsuddannelserne i Erritsø og Fredericia Gymnasium foreslås det undersøgt, om det er muligt at etablere en direkte skolebusrute fra Taulov og Skærbæk mod ungdomsuddannelserne i Erritsø og Fredericia Gymnasium. En mere direkte bus kan forkorte rejsetiden for de studerende. En studerende fra Skærbæk skal eksempelvis med bussen kl. 06.45 for at være på Fredericia Gymnasium til undervisningsstart kl. 08.05.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er indført i skemaet

 

Mio. kr.

TB 2017

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

Ændring af Linje 7

 

0,145

 

 

 

0,145

0,145

Tilføjelse af køreplantime

 

0,050

0,100

0,100

0,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

0,195

0,100 

0,100 

0,100 

 

 

 

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

  1. at de beskrevne forslag til ændringer på ruterne 2, 3 og 7 tiltrædes og indmeldes til Sydtrafik med henblik på realisering med virkning fra sommeren 2018
  2. at der igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at etablere en skolebusrute fra Taulov og Skærbæk, idet et forslag til rute og økonomiske konsekvenser præsenteres udvalget i foråret 2018.
  3. at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-12-2017

Godkendt som indstillet.

Punkt 79 Handleplan for den strategiske energiplan

Sagsresumé

I oktober 2016 vedtog Fredericia Byråd en strategisk energiplan for Fredericia Kommune. Med denne sag præsenteres udvalget for en status på klima- og energiindsatserne, idet det anbefales, at der arbejdes videre med den strategiske energiplan ud fra de skitserede projekter.

 

Sagsbeskrivelse:
I oktober 2016 vedtog Fredericia Byråd en strategisk energiplan for Fredericia Kommune. Byrådet har valgt at fokusere på seks indsatsområder frem mod 2020. Der er nu udarbejdet et forslag til en handleplan, som består af en række projekter indenfor de seks udvalgte indsatsområder. Visse projekter er bevilget støtte fra eksterne parter, og er planlagt til at igangsættes nu eller i løbet af 2018. Andre projekter er der ikke truffet beslutning om igangsættelse. Her skal der ske en yderligere projektudvikling, og i nogle tilfælde skal der findes finansiering, før de kan realiseres.

De valgte indsatsområder er:

  • Boliger
  • Fjernvarme
  • Virksomheder
  • Biogas og nye energiteknologier
  • Transport
  • CO2-neutral kommune

Projekterne er udvalgt på baggrund af en række kriterier, der f.eks. handler om CO2-reduktion, pris, realiserbarhed, lokal jobskabelse og branding af kommunen. Medarbejdere fra forskellige afdelinger i Teknik & Miljø, Ejendomsafdelingen og Fredericia Spildevand & Energi har medvirket i processen.

I bilaget er vist en oversigt over projekterne i handleplanen, som bliver gennemgået på mødet.

Miljø- og Teknikudvalget har ønsket en årlig opdatering af status for initiativer, der ligger indenfor indsatsområderne i den strategiske energiplan. Derfor er igangværende og umiddelbart afsluttede projekter med i oversigten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det vurderes, at statusbeskrivelsen giver et dækkende billede af de indsatser, der er igangsat indenfor de enkelte områder, som Miljø- og Teknikudvalget har udpeget som indsatsområder.

 

Endvidere vurderes det, at de foreslåede projekter tilsammen dækker de valgte indsatsområder, er realistiske at gennemføre og på forskellige om-råder vil bidrage til den grønne omstilling i Fredericia Kommune. Den skit-serede handleplan vil derfor give et godt grundlag for det videre arbejde med klima og energi i Fredericia Kommune.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

-  at orienteringen om status for klima- og energiindsatserne tages til efterretning.

 

-  at det besluttes, at der kan arbejdes videre med den strategiske energiplan ud fra de skitserede projekter.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-12-2017

Godkendt som indstillet.

BilagStørrelse
handleplan_strategisk_energiplan.pdf.pdf218.41 KB

Punkt 80 Status for indsatsen på Miljø- og Teknikudvalgets område i valgperioden 2014-2017

Sagsresumé

Formålet med denne sag er, at udvalget kan drøfte og evaluere sit arbejde samt aktiviteterne på udvalgets politikområder i valgperioden 2014-17 og evt. videregive gode råd til brug for det kommende udvalg på området.

 

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse drøftelsen og evalueringen af det arbejde, som udvalget har udført, samt af aktiviteterne på udvalgets politikområder kan udvalget overveje, om det ønsker at overlevere meldinger til det kommende udvalg på området. Det kunne f.eks. være i form af råd om håndteringen af vigtige sager eller om relevante prioriteringer.

 

Udvalget kan tilsvarende overveje, om det har gode råd til den forestående introduktion af det det nye udvalg til dets politikområder.

 

Endelig kan udvalget have råd til administrationen om samspillet mellem udvalget og administration, herunder om karakteren og kvaliteten af sagsbeskrivelser, vurderinger, indstillinger mv. i udvalgsdagsordenerne.

 

Som inspiration til drøftelsen har Teknik & Miljø udarbejdet nedenstående oversigt over en række hovedområder og hovedaktiviteter i perioden 2014-17.

 

 

 

Emne

 

 

Resultat/status

Østerstrand

Vision for Østerstrand er vedtaget og under realisering. En række nye anlæg er etableret, herunder badebroer, parkeringsanlæg og ”bade-snegl”.

 

De kommunale strande i øvrigt

Til aktiviteterne hører udvikling af Skærbæk Strandpark i samarbejde med borgerforeningen.

 

Vandværkssøerne/ Taulov

Ny natursti er etableret.

Der mangler afklaring af Vandværkssøernes fremtidige status som rekreativt område.

 

De kommunale skove

Stikord:

·  Forvaltningsplan for alle de kommunale skove

·  Skovrejsning ved Kongsted (allergivenlig skov) og Randal.

·  MTB-spor i Hannerup Skov

 

Naturområdet

Stikord:

·  Etablering af 30 paddesøer

·  Natursti langs Spang Å ved Egeskov

·  Natursti og naturpleje i Erritsø mose

·  Projekt ”Postkort om kommunens ”Finurlige naturligheder””

·  Naturcentret på Trelde Næs – løbende udvikling heraf

·  Skærpet indsats ift. kæmpebjørneklo

·  Fredning af Fælleden

 

Naturpark

Pilotprojektet er under afslutning, og ansøgning til Friluftsrådet om mærkning som naturpark er afsendt i november 2017.

 

Det Grønne Rum

Pilotprojekt er gennemført, og Det Grønne Rum gøres nu permanent.

 

Det Grønne Hus

Projektmateriale er udarbejdet. Arbejdet med at afdække finansieringsmuligheder igangsættes i 2018.

 

Bæredygtighedsstrategi

 

Udarbejdet og vedtaget.

Bystrategiprojekterne

 

På baggrund af en bystrategi (i form af en sammenskrivning af relevante politiske vedtagne planer, mål og visioner) har Fredericia Kommune ansøgt om og opnået støtte fra EU’s regionalfond på 15 mio. kr. til to projekter, der retter sig imod en mere bæredygtig anvendelse af affaldsressourcer, primært organisk affald. Kontrakter med de involverede interessenter er under indgåelse. Projektet forløber frem til 2020. 

 

Ulykken på Dan Gødning

Status:

·  Forureningen i jorden er afgrænset, og oprensningspåbud efter jordforureningsloven er sendt i november 2017.

·  Til brug for miljøskadesagen har Dan Gødning frivilligt igangsat en modelberegning af, hvordan kvælstoffet i Lillebælt har fordelt sig i havet.

 

Forurening af standen ud for Shells Havneterminal

Shell har indvilliget i at gennemføre en frivillig indsats i forhold til forureningen. Det forventes, at den nye ejer (pr. 1.12.17) overtager denne forpligtelse. Projektet følges af en politisk følgegruppe fra de relevante myndigheder.

 

Ny genbrugsplads i Nordbyen og nyt genbrugscenter

 

Placering er besluttet, og der arbejdes på udformningen.

Ren By

 

Projektet er etableret og pågår.

Spildevandsplan

Der er etableret forsinkelsesbassin i Skovhavebækken.

Revision af spildevandsplanen er igangsat i 2017 (afsluttes i 2018).

 

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsprojekter:

·  Korskilde Sø

·  LAR-bede

·  Erritsø Bæk: Regnvandssø ved Erritsø Mosevej (udført), vold omkring renseanlægget (udført) og restaurering af vandløbet (i gang)

·  Ullerup Bæk: Forsinkelse i Golfsøen og forskønnelse af bassin (udført), forsinkelse i Randalhave Sø og forskønnelse af bassin (udført) og den store sø ved Minibyen (i gang)

 

Risikostyringsplan

Risikostyringsplan er udarbejdet og vedtaget. Der er opnået erfaringer og fornyet viden fra episoder med skybrud og stormflodshændelser, der leder til, at forbedringer af kortmateriale mv. er igangsat.

 

Godkendelser af og tilsyn med industri og landbrug

 

Det tilstræbes at leve op til de nationale mål for sagsbehandlingstider. Miljøtilsyn udføres i overensstemmelse med de statslige krav til hyppighed mv.

Jordforurening

Der er forholdsvis mange jordforureningssager i Fredericia Kommune.

 

Vandløb

Nedklassificering af visse vandløbsstrækninger er vedtaget, og regulativrevision er igangsat.

Der er fjernet faunaspærringer i følgende vandløb:

·  Gammelby Mølleå

·  Tilløb til Gammelby Mølleå

·  Øsdal Bæk

·  Gudsø Mølleå

 

Svømmebassiner

Samtlige 8 svømmebassiner i Fredericia er godkendt.

 

Kollektiv trafik

Ruter er omlagt, og ny køreplan er vedtaget.

 

Genopretning af infrastruktur

 

Påbegyndt og pågår løbende.

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan er vedtaget og danner grundlag for prioritering af projekter til fremme at trafiksikkerheden.

 

Trafiksikkerheds By

Projektet afsluttes i 1. kvartal 2018.

 

Skolevejsprojekter

De vedtagne projekter er afsluttet.

 

Belysningsplan

Belysningsplan er vedtaget, og 1. etape er under udførelse.

 

Strategisk Energiplan

 

Vedtaget og danner grundlag for det videre arbejde med at skabe en CO2-neutral kommune.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at udvalget drøfter og evaluerer sit arbejde og aktiviteterne på udvalgets område i valgperioden 2014-17.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-12-2017

Drøftet.

Punkt 81 Orientering (Lukket)

Feedback