Økonomiudvalget - 19-05-2020

Referat
Dato:
Tirsdag, 19 maj, 2020 - 18:00
Hent som fil:
Lokation:
Dagsorden publiceret:
Mandag, 18 maj, 2020 - 11:06
Referat publiceret:
Onsdag, 20 maj, 2020 - 20:00

Punkt 114 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

Godkendelse af dagsorden

 

Sagsbeskrivelse:

Dagsordenen til mødet er udsendt den 18. maj 2020. Mødet afholdes tirsdag den 19. maj og er dermed ikke indkaldt indenfor den sædvanlige ramme på fire hverdage.

Indstillinger

Byrådssekretariatet indstiller at dagsordenen godkendes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2020

Godkendt

Punkt 115 Status på genåbning af kommunale institutioner

Sagsresumé

Der gives en status på genåbninger i de kommunale institutioner i Fredericia Kommune.

 

Sagsbeskrivelse:

Den gradvise og kontrollerede genåbning af Danmark, og dermed også Fredericia, er i gang. I den seneste tid er flere af kommunale institutioner gradvist påbegyndt genåbningen.

 

Torsdag den 14. maj blev Regeringen og Folketingets partier enige om en samlet plan for genåbningen af Danmark. Det betyder bl.a. at skoler, foreningsliv og biblioteker åbner mere op i fase 2 – f.eks. starter folkeskolens ældste klasser op med fysisk fremmøde på skolerne fra mandag den 18. maj.

 

Til sommer følger fase 3, der bl.a. indebærer kultur og andre fællesskabsaktiviteter. Åbningen i fase 2 og 3 skal fortsat ske på en kontrolleret og forsvarlig måde og i overensstemmelse med anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne

 

På mødet gives en status på genåbningen af de kommunale institutioner og det fremadrettede arbejde med genåbningen i Fredericia Kommune. 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger

Koncernledelsen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 116 Kommuneaftale og budgetproces

Sagsresumé

Orientering om de kommende forhandlinger om en ny kommuneaftale samt fastlæggelse af den kommende budgetproces.

 

Sagsbeskrivelse:

Den politiske del af forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021 startede den 18. maj med en planlagt møderække måneden ud. Hvis alt går efter planen er der altså udsigt til, at der er en ny aftale for kommunernes økonomi i 2021 i starten af juni. Borgmesteren vil på mødet give en nærmere gennemgang af det kommende forhandlingsforløb.

 

Med kommuneaftalen kender vi som kommune for alvor de økonomiske rammer for det kommende år og dermed udgangspunktet for budgetlægningen. Fredericia Kommune har en sund økonomi og den netop indgåede udligningsreform styrker økonomien yderligere. Ingen kender dog på nuværende tidspunkt konsekvenserne af corona-krisen, samtidig med at der på en række områder er ønsker til styrkelse af den kommunale velfærd.

 

På mødet er der mulighed for at fastlægge den kommende budgetproces.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller

 1. At orienteringen om de kommende økonomiforhandlinger tages til efterretning
 2. At den kommende budgetproces fastlægges.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2020

Orienteringen taget til efterretning. Der afholdes et seminar den 29. juni med kommuneaftale, status på budget 2020 og status på anlæg på programmet.

 

Der afholdes budgetseminar i august (dato følger) med fremlæggelse af basisbudget, budgetforslag til 1. behandling samt udvalgte analyser.

 

Punkt 117 Status på anlægsbudget 2020

Sagsresumé

Orientering om status på realiseringen af det markant udvidede anlægsbudget for 2020.

 

Sagsbeskrivelse:

Regeringen og KL har for at holde gang i beskæftigelsen aftalt, at kommunerne sættes fri af anlægsloftet i 2020. Kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet får endvidere mulighed for at lånefinansiere anlægsinvesteringerne.

 

Byrådet har på det grundlag af to omgange valgt at udvide anlægsbudgettet med henholdsvis 165 og 86 mio. kr. Økonomiudvalget har endvidere tilkendegivet, at de vil se positivt på udvidelse af anlægspuljer, såfremt behovet overstiger de afsatte besløb.

 

Der er søgt om fuld låneadgang til projekterne, hvilket Social- og Indenrigsministeriet har bevilget. Investeringerne vil skabe nye jobs, give bedre faciliteter for borgere og medarbejdere, fremme den grønne omstilling samt indhente mange års vedligeholdelsesefterslæb.

 

På mødet gives der en status på fremdriften i realiseringen af anlægsbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2020

Orientering taget til efterretning.

 

Der udarbejdes et overblik over ansøgninger til anlægspuljer til Økonomiudvalgets møde den 15. juni.

 

Punkt 118 Konsulentpolitik

Sagsresumé

En drøftelse af indholdet i en fremtidig konsulentpolitik i Fredericia Kommune.

 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har ved flere lejligheder og senest på mødet den 3. februar 2020 drøftet brugen af eksterne konsulenter i Fredericia Kommune. På mødet lægges der op til drøftelse af en ny konsulentpolitik i Fredericia Kommune, som fastlægger den fremtidige brug af konsulenter.

 

Drøftelserne kunne tage udgangspunkt i følgende:

 • Evt. afgrænsning af brugen af konsulenter
 • Afgrænsning af hvilke typer af konsulenter, som skal være omfattet af politikken
 • Hvornår besluttes brugen af konsulenter politisk, og hvornår kan administrationen bestille?
 • Betaling for konsulentbistand herunder brugen af afregning efter princippet ”no cure no pay”
 • Offentlighed om de af konsulentfirmaet tilbudte ydelser
 • Behovet for fortrolighed, hvis der skal opnås lave priser og kompetente konsulenter
 • Den politiske inddragelse i brugen af konsulenter

 

Konsulentpolitikken kunne med fordel indarbejdes i kommunens indkøbs- og udbudspolitik og dermed blive en del af Økonomiudvalgets ansvarsområde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at Økonomiudvalget drøfter indholdet i en kommende konsulentpolitik.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2020

Brugen af konsulenter blev drøftet. Der udarbejdes forslag til politisk ramme for brug af konsulenter.

 

 

Punkt 119 Fremtidens Fredericia Teater

Sagsresumé

Drøftelse af proces for fremtidens Fredericia Teater.

 

Sagsbeskrivelse:

Bestyrelsen for Fredericia Teater indgav den 16. marts 2020 konkursbegæring for Fredericia Teater. Kurator har siden da behandlet konkursboet herunder realisering af teaterets aktiver, som byrådet valgte at byde på. Det har efterfølgende vist sig, at det kommunale bud var det højeste, og kommunen ejer derfor i dag teaterbygning, inventar, teknik, kostumer, rekvisitter m.m.

 

Ejerskabet giver mulighed for at overveje, hvad der fremadrettet skal ske med teateret. På mødet lægges der op til en drøftelse af proces for fremtidens Fredericia Teater – en proces som forventes at gå ind i de kommende budgetforhandlinger. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at processen for fremtidens Fredericia Teater drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2020

Økonomiudvalget drøftede processen for fremtidens teater.

 

Drøftelserne fortsætter på mødet den 15. juni.

 

Der er enighed om følgende:

 

 1. Økonomiudvalget afventer kurators endelige behandling af konkurssagen
 2. Henvendelser vedrørende Fredericia Teater samles via forvaltningen
 3. Der afsættes 200.000 kr. til vicevært, oprydning og rengøring af teaterbygningen, og dette finansieres af Ejendomsafdelingens budget
 4. Demokrati- og Borgerudvalget får til opgave at facilitere dialog med fredericianerne om fremtiden for Fredericia Teater.

 

Punkt 120 Proces for fritidsområdet

Sagsresumé

Drøftelse af proces for fritidsområdet på baggrund af budgetforliget for 2020

 

Sagsbeskrivelse:

Forligspartierne besluttede i forbindelse med Budget 2020 at styrke fritidsområdet økonomisk.

 

Der var også enighed om at igangsætte en gentænkning af det samlede fritidsområde, så det i endnu højere grad understøtter at børn og unge i Fredericia får mulighed for at indgå i stærke fællesskaber.

 

I Budget 2020 blev det således aftalt, at der skal iværksættes en proces til udarbejdelse af en ny politik for fritidsområdet hvor forebyggelse og fællesskaber vægter højt.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Koncernledelsen indstiller at Økonomiudvalget drøfter tilrettelæggelsen af processen for fritidsområdet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2020

Processen blev drøftet. Fritidspolitikken revideres, så den indgår i budgetforhandlingerne for 2021.

 

Punkt 121 Orientering (Lukket)