Social- og Omsorgsudvalget - 18-12-2017

Referat
Dato:
Mandag, 18 december, 2017 - 08:00
Hent som fil:

Punkt 69 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 18-12-2017

Godkendt

Punkt 70 Fastsættelse af rammerne for budget 2018

Sagsresumé

Som opfølgning på det vedtagne budget for 2018 gennemgås på mødet, de besluttede indsatser med henblik på sikring af, at indsatserne gennemføres, som det er politisk tiltænkt.

 

Sagsbeskrivelse:

På mødet foretages en gennemgang af de besluttede indsatser i det vedtagne budget 2018 i henholdsvis Pleje & Omsorg og Voksenservice med henblik på en sikring af, at indsatserne gennemføres, som det er politisk tiltænkt.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af de enkelte indsatser er beskrevet i budgettet for 2018. Gennemgangen medfører ikke yderligere økonomiske konsekvenser.

Vurdering

De enkelte indsatser og rammerne herfor gennemgås og fastlægges endeligt på mødet.

Indstillinger

Pleje & Omsorg og Voksenservice indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget fastlægger rammerne for de enkelte indsatser i oversigten.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 18-12-2017

Sagen drøftet og rammerne fastlagt.

Punkt 71 Fremtidig orientering om status på ventelister og sagsbehandlingstider i Visitationen

Sagsresumé

På baggrund af en periode med en stigende venteliste på behandling af sager om visitering til praktisk bistand og til ældreboliger bad Social- og Omsorgsudvalget i august 2017, om at modtage en orientering om status hver 14. dag.

 

Med de tiltag, som blev sat i værk, er der nu kommet styr på ventelisterne og Social-og Omsorgsudvalget skal tage stilling til, om kadencen for orientering om status kan ændres.

 

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af en periode med stigende venteliste på behandling af sager om visitering til praktisk bistand og ældreboliger besluttede Social- og Omsorgsudvalget i august 2017, dels at tilføre ekstra ressourcer til Visitationen, dels at udskyde implementering af dokumentationssystemet Fællessprog lll i 6 måneder. Samtidig ønskede Social- og Omsorgsudvalget at blive holdt orienteret om status på ventelisterne hver 14. dag. Orienteringerne er givet pr. mail.

 

De besluttede tiltag blev sat i værk med det samme, og udviklingen i ventelisterne er gået støt i den rigtige retning. Det har været målet, at vi ved udgangen af 2017 igen overholder de sagsbehandlingsfrister, der er i kvalitetsstandarden. Pr. 20. november 2017 overskred 1 henvendelse fristen i forhold til praktisk bistand og 1 henvendelse i fht ældreboliger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved forslaget til fremtidig procedure om status på ventelisterne for visitering til praktisk bistand og til ældreboliger.

Vurdering

Det er Pleje og Omsorgs vurdering, at det med opnormeringen i visitationen, nu er muligt at overholde de fastsatte sagsbehandlingstider under forudsætning af, at tilgangen af henvendelser ikke stiger markant. Det vil der fortsat blive holdt øje med.

 

Pleje og Omsorg foreslår derfor, at der fra årsskiftet gives en status på ventelisterne i forbindelse med de 3 årlige budgetopfølgninger.

 

Pleje og Omsorg følger selv udviklingen tæt, og forelægger en sag for Social- og Omsorgsudvalget, hvis ventelisterne igen stiger for meget til, at sagsbehandlingstiden kan overholdes.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at der fremadrettet orienteres om status på venteliste til behandling af sager om praktisk bistand og til ældreboliger i forbindelse med de 3 årlige budgetopfølgninger.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 18-12-2017

Godkendt.

Punkt 72 Udpegning af modtager af årets senioridrætspris

Sagsresumé

Der skal udpeges en modtager af årets senioridrætspris 2017. Prisen gives til en enkeltperson eller en forening eller gruppe, der har gjort en særlig indsats for senioridrætten i Fredericia.

 

Prisen uddeles til årets idrætsfest for alle idrætsudøvere i kommunen.

 

Sagsbeskrivelse:

Der er i en årrække blevet uddelt priser til årets idrætstalenter i forbindelse med den årlige idrætsfest. I 2013 blev der for første gang uddelt en særlig senioridrætspris. Det er således 5. gang, at der udpeges en modtager af årets senioridrætspris.

 

Prisen kan gives til en enkeltperson (fx træner eller ildsjæl/iværksætter) eller en forening, der har gjort eller gør en særlig indsats for senioridrætten i Fredericia. Ved udvælgelsen lægges der vægt på, at foreningen har sit udgangspunkt i en frivillig social indsats med fokus på livskvalitet og bevægelse. Indsatsen kan være på tværs af aldersgrupper, men tilrettelagt på en måde der tilgodeser voksne over 60 år. Der kan ligeledes lægges vægt på, at foreningen eller personen har skabt aktiviteter på tværs af foreninger og arrangementer.

 

Kultur og Fritid, der står for idrætsfesten, hvor prisen uddeles, opfordrer til, at der findes 3 egnede kandidater. Der er dog fortsat kun én vinder. Nomineringen indebærer i sig selv en anerkendelse af indsatsen – også selv om man ikke ender med at få prisen.

 

Seniorrådet anmodes ligeledes om at pege på egnede kandidater. Seniorrådets eventuelle forslag tages med til udvalgsmødet.

 

Prisen overrækkes i forbindelse med årets idrætsfest, som afholdes i starten af februar 2018.

Økonomiske konsekvenser

Senioridrætsprisen er på 3.000 kr. og finansieres af midler fra § 79-kontoen, som blandt andet støtter aktiviteter for ældre.

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at der udpeges en modtager af årets senioridrætspris 2017. Navnet på prismodtageren offentliggøres først til Idrætsfesten i starten af 2018.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 18-12-2017

En modtager af årets senioridrætspris blev udpeget.

Punkt 73 Henvendelse fra Ungdommens Røde Kors - ønske om revurdering af ansøgning

Sagsresumé

På udvalgsmødet d. 6. november 2017 behandlede Social- og Omsorgsudvalget ansøgninger om støtte fra § 18-puljen. Blandt ansøgerne var Ungdommens Røde Kors i Fredericia, der ikke fik del i midlerne.

 

Ungdommens Røde Kors har nu henvendt sig med en uddybning af deres ansøgning for så vidt angår den fremtidige filmklub, og med ønske om at få ansøgningen vurderet på ny.

 

Sagsbeskrivelse:

På udvalgsmødet d. 6. november 2017 behandlede Social- og Omsorgsudvalget ansøgninger om støtte fra § 18-puljen. Blandt ansøgerne var Ungdommens Røde Kors, der blandt andet har lektiecafe og børneklub i Sønder-Korskær. Ungdommens Røde Kors fik ikke del i midlerne med henvisning til, at der er tilstrækkeligt med tilsvarende tilbud i området.

 

Ungdommens Røde Kors har nu henvendt sig med en uddybning af deres ansøgning for så vidt angår den fremtidige filmklub, med ønske om at få ansøgningen vurderet på ny.

 

Ungdommens Røde Kors oplyser om filmklubben, at er et helt nyt tiltag, som opstartes i januar 2018. Filmklubben er ikke beliggende i Sønderparken eller Korskærparken, men i midtbyen. Der er iværksat samarbejde med Ungdommens Hus, således at filmklubben kan låne deres lokaler i Norgesgade. Målgruppen for filmklubben er børnene på mellemtrinnet på Kirstinebjergskolens afdelinger på hhv. Høgevej og Indre Ringvej. Undervejs i projektet har der været kontakt med Børn & Unge i Fredericia Kommune, for at sikre, at der er et behov for et fritidstilbud for børn, der går på de ovennævnte skoler.

 

Formålet med filmklubben er, at skabe et positivt fællesskab for de børn på mellemtrinnet, som har brug for det. Filmklubben er et åbent tilbud, hvor børnene kan slappe af og møde nye venner i trygge rammer, der sikres af frivillige. De frivillige vil se en børnefilm med børnene, og derefter diskutere filmen eller arbejde med filmen f.eks. igennem quizzer.

Der vil være 2-3 frivillige tilknyttet hver gang i filmklubben, og der er kapacitet til max. 20 børn. Tilbuddet formidles igennem AKT-lærerne på de pågældende skoler, der har et indblik i, hvilke børn der kunne få gavn af tilbuddet. Filmklubben vil foregå hver 3. søndag, og det er håbet, at der med tiden kommer frivillige nok til, at kunne afholde filmklubben hver 2. søndag.

Økonomiske konsekvenser

Ungdommens Røde Kors har søgt om:

  4.000 kr. til drift af lektiecaféen

  7.000 kr. til drift af børneklubben

  6.000 kr. til drift af filmklubben

  5.000 kr. til rekruttering af frivillige og PR

  5.000 kr. til deltagelse i events

  2.500 kr. til frivilligepleje og

  3.000 kr. til tværaktivitetsarrangementer

 

I alt er der søgt om 32.500 kr.

 

Der blev anvendt 547.980 kr. med 1. uddeling af § 18 midlerne vedrørende 2018. Der er 124.160 kr. tilbage til uddeling i foråret 2018 før eventuelle spar-lån midler fra 2017. Desuden er der en akutpulje på 35.350 kr., og et rådighedsbeløb på 70.000 kr. afsat til årets frivilligfest 2018.

Vurdering

Aktiviteterne og målgruppen ligger inden for de retningslinjer, der er fastsat for tildeling af § 18 midlerne.

 

For så vidt angår den del af ansøgningen, der vedrører filmklubben er den nu uddybet og understreger, at tilbuddet ikke er knyttet til Sønder-Korskær området, men er et tilbud for udsatte unge i hele Fredericia, dog med fokus på børn fra to bestemte skole tæt på bymidten. For så vidt angår den øvrige del af ansøgningen er der ikke kommet nye oplysninger. Det er dog sandsynligt at dele af de ansøgte midler til rekruttering og PR, deltagelse i events, Frivilligpleje og tværaktivitetsarrangementer anvendes i forbindelse med indsatsen ”filmklub i midtbyen”.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget beslutter om aktiviteterne under Ungdommens Røde Kors i Fredericia skal støttes med § 18 midler og i givet fald med hvilket beløb.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 18-12-2017

Social- og Omsorgsudvalget fastholder afslaget for så vidt angår ansøgningen om støtte til lektiecafe og børneklub.

 

For så vidt angår ansøgningen om støtte til Filmklubben sendes denne del til det kommende Børne- og Skoleudvalg, da Social- og Omsorgsudvalget er af den opfattelse, at aktiviteterne som udgangspunkt hører til i dette regi.

Punkt 74 Satspuljemidler 2018

Sagsresumé

Orientering om fordelingen af satspuljen for 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

Regeringen er sammen med forligspartierne bag satspuljen nået til enighed om udmøntningen af satspuljen for 2018. Aftalen indebærer, at der i perioden 2018-2021 udmøntes i alt 3,2 mia. kr. til at forbedre vilkårene for udsatte grupper. Med aftalen afsættes midler til mere end 80 forskellige projekter og initiativer inden for social-, sundheds-, ældre-, beskæftigelses- samt udlændinge og integrationsområdet.

 

På mødet gives der en orientering om fordelingen.

 

Fordelingen fremgår af bilag på sagen – bilag er under udarbejdelse.

Økonomiske konsekvenser

Ikke muligt at opgøre på nuværende tidspunkt.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 18-12-2017

Taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19-12-2017

Taget til efterretning.

BilagStørrelse
satspuljemidler_2018.pdf.pdf14.88 KB

Punkt 75 Etablering af fællesskabslejlighed og rehabiliteringsboliger til borgere med udviklingshæmning

Sagsresumé

At skabe muligheden for at borgere med udviklingshæmning kan søge fællesskaber med andre er et politisk fokusområde både nu og i fremtiden. Derfor forelægges Social- og Omsorgsudvalget et forslag om, at der igangsættes en proces hen imod at gøre fælleslejligheden i det gamle opgangsfællesskab på Frejasvej til en fællesskabslejlighed for alle byens borgere med udviklingshæmning.

 

Samtidig anmodes der om godkendelse til, at føre fælleslejligheden i Nr. Voldgade tilbage til de oprindelige tre lejemål, som lejligheden består af, idet der opleves et stigende behov for rehabiliteringslejligheder, der har til formål at understøtte borgere der ønsker at flytte i egen bolig, men mangler den sidste træning og tryghed.

 

Sagsbeskrivelse:

At fremme muligheden for, at borgere med livsudfordringer kan indgå i sociale netværk og frivillige sammenhænge, er en vigtig prioritet i Fredericia Kommune. En undersøgelse udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed og SDU i 2015 viser, at knap 20 procent af mennesker med fysiske funktionsnedsættelser ofte føler sig ensomme. Særligt for borgere, der bor i eget hjem fremhæver denne problemstilling.

 

Der er allerede igangsat en række initiativer, og projekter som eksempelvis Grow Your Life, der med al tydelighed viser den store værdi, der kan opstå, når frivillige foreninger, aftenskolerne og kommunen går sammen om fælles løsninger. Projekter som dette har også givet gode erfaringer med samarbejdet på tværs af kommune og frivillige.

 

Med dette afsæt lægges der op til at igangsætte udviklingen af en ny type fællesskabstilbud, for alle borgere med udviklingshæmning, som bor i egen bolig. Et tilbud skabt til og sammen med borgerne, og hvor pårørende, byens frivillige og foreningslivet som helhed har en vigtigt rolle. Etableringen af et fællesskabstilbud vil ligeledes imødekomme de ønsker, beboere og pårørende – bl.a. fra Nørre Voldgade og Frejasvej (men også bredere i byen) har ytret.

 

Den fysiske ramme vil være fælleslejligheden i det tidligere opgangsfællesskab på Frejasvej, men derudover afventer det nærmere indhold udviklingsprocessen. Voksenservice vil i den forbindelse have en faciliteterende rolle, ligesom medarbejdere og andre interessenter vil blive inviteret ind i processen. Det forventes at denne udviklingsproces vil blive igangsat primo 2018.

 

Parallelt opleves der et stigende behov for boliger, som mennesker der ønsker at flytte fra botilbud og ud i egen bolig kan flytte til, som en mellemstation før udflytning til egen bolig. Formålet er således, at understøtte borgere der ønsker at flytte i egen bolig, men mangler den sidste træning og tryghed.

 

Der kan ved en mindre ombygning af fælleslejligheden i Nr. Voldgade (der består af tre sammenlagte lejemål) etableres to rehabiliterings lejligheder på ca. 57 m2 hver. Den tredje lejlighed etableres som personalelejlighed, med henblik på at sikrer fleksibilitet i træningen samt tryghed, i fasen mellem botilbud og egen lejlighed. Målet er, at borgerne efter op til to år i rehabiliteringsboligerne er i stand til at flytte i egen bolig.

 

Et sådant rehabiliterende tilbud, kan understøtte borgernes udflytningskompetencer i et trygt miljø, hvor borgerne også let kan indgå i fællesskaber, relationer og samvær på Frejasvej, som borgerens kan videreføre efter udflytning til egen bolig.

 

Der er forud for ombygning planlagt et informations- og dialogmøde den 11. december 2017, med både beboere og pårørende tilknyttet de tidligere opgangsfællesskaber i Nr. Voldgade og på Frejasvej. Det forventes at en etablering vil blive igangsat i første kvartal 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ved reetablering af tre lejligheder i Nr. Voldgade, vil huslejen til de to rehabiliterende lejligheder blive afholdt af to lejere og personalelejligheden af Voksenservice.

 

Den månedlige udgift pr. lejlighed er anslået af Boligkontoret Fredericia:

 

Husleje 57 m2

Varme

Indskud

3920 kr.

990 kr.

9000 kr.

 

Udgifterne til reetableringen af Nr. Voldgade, der forventes af beløbe sig til 0,4 mio. kr., afholdes af Fredericia Kommune, idet der er tale om genetablering af oprindelige lejemål. Udgiften til reetablering afholdes indenfor den eksisterende ramme i Voksenservice.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksenservice indstiller at Social- og Omsorgsudvalget:

 

·  Godkender igangsættelse af proces vedr. etablering af fællesskabslejlighed på Frejasvej.

 

·  Godkender etableringen af to rehabiliterings lejligheder i Nr. Voldgade.

Bilag

Ingen

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 18-12-2017

Godkendt som indstillet.

Punkt 76 Orientering om afslutning på de politiske mål i Voksenservice

Sagsresumé

De politiske mål for Voksenservice 2016-2017 blev vedtaget af Social- og Omsorgsudvalget i november 2015. Social- og Omsorgsudvalget præsenteres på mødet mundtligt for en afsluttende rapport på de politiske mål og de handlinger der er tilkoblet de politiske mål.

 

Sagsfremstilling:

Byrådet og borgere i Fredericia har i 2015 formuleret en vision for Fredericia Kommune. Visionen tegner de store linjer for udviklingen af Fredericia frem mod 2020. Social- og Omsorgsudvalget formulerede umiddelbart herefter, med afsæt i byrådets vision for Fredericia Kommune, 10 politiske mål, for samarbejdet mellem borgere med et handicap, en sindslidelse eller en misbrugsproblematik og Voksenservice. Målene var gældende for 2016-2017.

 

De 10 politiske mål blev sat for, at borgerne og Voksenservice kunne afstemme forventningerne til hinanden. Målene har samtidig fungeret som en rettesnor i samarbejdet med aktører uden for Voksenservice, for eksempel borgerens netværk, som sammen med borgeren kunne gøre en positiv forskel, frivillige foreninger, Handicaprådet, Udsatterådet samt fagafdelinger i kommunen.

 

Social- og Omsorgsudvalget blev primo 2017 præsenteret for en midtvejsevaluering og præsenteres her for den afsluttende rapport på de 10 politiske mål. På mødet vil Social- og Omsorgsudvalget få en mundtlig orientering, om de vigtigste konklusioner, ud fra de fire temaer, som de politiske mål er kategoriseret i:

 

  • Det gode møde med dig
  • Samarbejdet med dit netværk
  • Fællesskaber
  • Forebyggelse og sundhed

Endvidere tages der i den mundtlige orientering også udgangspunkt i, hvordan de 33 konkrete handlinger, som Voksenservice delte de 10 politiske mål i, er blevet indfriet i 2016-2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Voksenservice indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Afsluttende rapport

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 18-12-2017

Taget til efterretning.

Punkt 77 Orienteringssag - opfølgning vedrørende prisstigning på aktivitetskort

Sagsresumé

Formændene for de tre brugerråd på IP Schmidt, Øster Elkjær og Tavlhøj henvendte sig i sommeren 2017 til Social- og Omsorgsudvalget med et ønske om at sætte prisen på et aktivitetskort op fra 100 kr. årligt til 200 kr. årligt.

Der orienteres om eventuelle reaktioner og konsekvenser af prisstigningen.

 

Sagsbeskrivelse:

Formændene for de tre brugerråd på IP Schmidt, Øster Elkjær og Tavlhøj henvendte sig i sommeren 2017 til Social- og Omsorgsudvalget med et ønske om at sætte prisen på et aktivitetskort op fra 100 kr. årligt til 200 kr. årligt.

Baggrunden for ønsket om at sætte prisen på et aktivitetskort op med 100 kr. til 200 kr. årligt var, at der ikke med det gældende kontingent på 100 kr. årligt var tilstrækkeligt økonomisk råderum til både at dække udgifterne til bl.a. vedligehold og nye indkøb af træningsmaskiner og materialer og til at starte nye aktiviteter op.

 

Seniorrådet tilkendegav overfor Social- og Omsorgsudvalget, at de bakkede op om den ønskede forhøjelse af prisen på aktivitetskortet. Social- og Omsorgsudvalget besluttede herefter på mødet den 21. august 2017 at godkende en stigning på aktivitetskort til 200 kr. årligt.

 

Social- og Omsorgsudvalget pålagde samtidig Seniorrådet og Brugerrådene, at følge udviklingen i medlemsantallet, og at give en tilbagemelding til udvalget, hvis prisstigningen gav udfordringer for borgerne.

 

Pleje og omsorg har spurgt de tre brugerråd om reaktionerne på stigning i prisen på aktivitetskortet fra 100 kr. til 200 kr. årligt. Brugerrådene har på det årlige fælles brugerrådsmøde oplyst, at prisstigningen ikke har givet anledning til problemer, og at medlemstallet er forblevet det samme.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Med de tilbagemeldinger som Pleje og Omsorg har fået fra brugerrådene kan det konkluderes, at der ikke har været problemer forbundet med af hæve prisen på aktivitetskortene fra 100 til 200 kr. årligt.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 18-12-2017

Taget til efterretning.

Punkt 78 Overleveringspapir til Senior- og Handicapudvalget, samt Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018 – 2021

Sagsresumé

Pleje & Omsorg og Voksenservice har på baggrund af tilbagemeldinger fra medlemmerne af Social- og Omsorgsudvalget udarbejdet et overleveringspapir til det det kommende Senior- og Handicapudvalg samt Social- og Beskæftigelsesudvalg. Overleveringspapiret giver en kort gennemgang af de vigtigste politiske sager og erfaringer, der er gjort igennem den snart afsluttede byrådsperiode 2014 – 2017.

 

Sagsbeskrivelse:

Pleje & Omsorg og Voksenservice har på baggrund af tilbagemeldinger fra medlemmerne af Social- og Omsorgsudvalg udarbejdet et overleveringspapir til det kommende Senior- og Handicapudvalg, samt Social- og Beskæftigelsesudvalg. Overleveringspapiret giver en kort gennemgang af de vigtigste politiske sager og erfaringer, der er gjort igennem den snart afsluttede byrådsperiode 2014 – 2017.

 

På mødet gennemgås overleveringspapiret og det afgående Social- og Omsorgsudvalg kan i den forbindelse foretage tilretning i det udarbejdede papir.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Pleje & Omsorg og Voksenservice indstiller, at overleveringspapiret drøftes og godkendes med eventuelle tilretninger.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 18-12-2017

Overleveringspapiret blev drøftet og godkendt.

Punkt 79 Orientering (Lukket)

Feedback