Slå adgang med tegn til/fra

Ernst Voss Fabriks fødselsdagslegat

Legatet udbetales næste gang i 2021. Ansøgningsskemaet er tilgængeligt i uge 16 i 2021.

Fundats for A/S Ernst Voss Fabriks fødselsdagslegat

I anledning af A/S Ernst Voss Fabriks 100 års fødselsdag den 10. november 1978 oprettes følgende legat.
 
Legatets navn er A/S Ernst Voss Fabriks fødselsdagslegat. Legatets hjemsted er Fredericia Kommune.
 
Legatets formål er at yde støtte til Fredericia bys ungdom, således at nuværende og tidligere elever i Fredericia Kommunes skolevæsen kan opnå støtte til noget, der ikke på anden måde kunne ydes tilskud til.
 
Legatets grundkapital består af 76.442,15 kr., der skal anbringes efter de af justitsministeriet fastsatte regler for anbringelse af midler, der tilhører legater m.v. under offentlig bestyrelse og tilsyn. Hertil kommer ”vedhængende” indtægt på 67.573,08 kr.

Legatets aktiver skal lyde på legatets navn og så vidt muligt noteres som tilhørende dette.
 
Legatbestyrelsen består af Fredericia Kommunes borgmester, skolekommissionens formand og skoledirektøren.
 
Renterne af legatets kapital anvendes så vidt muligt ved hvert skoleårs afslutning til det i § 2 angivne formål. Beløbet, der udbetales, nedrundes til er tal deleligt med 1.000.
 
Uddeling kan dog første gang finde sted inden udgangen af 1985 til det i § 2 nævnte formål således, at den del af indtægten, der ikke uddeles i 1985, henlægges til kapitalen.
 
Legatbestyrelsen afgør i øvrigt, hvordan og i hvilken udstrækning støtten til det angivne formål, skal ydes, herunder i hvilken udstrækning legatets indtægt skal anvendes til henlæggelse til kapitalen, enten under hensyntagen til bevaring af realværdien af legatets formue eller fordi legatbestyrelsen skønner, at der ikke er grundlag for i et enkelt år at yde støtte til det angivne formål.
 
Legatkapitalen skal bevares urørt. Bestyrelsen kan dog i hvert enkelt tilfælde beslutte, at der tillige skal anvendes kapitalen til det angivne formål.
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand.
 
Bestyrelsen beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Der føres en protokol for legatet.
 
Legatets regnskabsår følger Kommunens regnskabsår, og legatets regnskab revideres sammen med Kommunens regnskab.
 
Hvis ændrede forhold gør det påkrævet eller hensigtsmæssigt at foretage ændringer i fundatsen, vil det kunne ske med Fredericia byråds godkendelse.

Fredericia byråd, den 7. november 1985
J.B. Nielsen/J. Krab Jørgensen

Du finder ansøgningsskemaet under bilag, når det er tilgængeligt.