Slå adgang med tegn til/fra

Pædagogisk assistentelev

Selvom du ikke er færdig med Grundforløb 2 kan du søge ind på PA-uddannelsen, og efterfølgende sende bevis. Ansættelsen er under forudsætning af, at du har bestået Grundforløb 2!!!!

OM DIN UDDANNELSE

Med uddannelsen til pædagogisk assistent kan du arbejde med børn, unge og voksne inden for det almindelige pædagogiske område og specialområdet.

Arbejdet finder sted i daginstitutioner, dagplejen, SFO, skoler, fritids- og ungdomsklubber, specialinstitutioner, døgninstitutioner og andre tilbud med pædagogisk indhold.

Som pædagogisk assistent bruger du din person og faglige færdigheder i arbejdet med at støtte og vejlede børn, unge og voksne i deres udvikling.

Skoleforløb foregår på SOSU-skolen i Fredericia og praktik 1 og 2 vil være i Fredericia Kommune.

Den pædagogiske assistent får via sin uddannelse kompetencer til at arbejde med opgaver inden for områder der beskæftiger sig med børn, unge og voksne f.eks.:

 • Omsorgsopgaver i forhold til børn, unge og voksne
 • Bevægelse og idræt
 • Naturaktiviteter
 • Sundhed og sundhedsfremme
 • Pædagogiske lære- og handleplaner
 • Sprog og sproglig udvikling
 • Konflikthåndtering og voldsforebyggelse


Som uddannet pædagogisk assistent kan du få arbejde i:

 • dagplejen
 • daginstitutioner
 • skoler
 • SFO
 • fritids- og ungdomsklubber
 • bo - og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse
 • samt i borgers eget hjem

PAU kan bistå pædagogen i arbejde med f.eks. lære- og handleplaner, sproglig udvikling og stimulation og specialpædagogiske opgaver.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en SOSU-skole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb.

Hovedforløbet varer 2 år og 1½ måned. Efterfølgende er der muligheder for at videreuddanne dig via kvote 2 til f.eks.:

 • pædagog
 • psykomotorisk terapeut
 • katastrofe- og risikomanager
 • socialrådgiver

Fag

På  uddannelsen har du uddannelsesspecifikke fag, grundfag, valgfag og valgfrie specialefag. Undervisningen opdelt i temaer af forskellig varighed. 

De uddannelsesspecifikke fag er:

 • Pædagogik
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Bevægelse og idræt
 • Natur og udeliv
 • Digital kultur
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi

 

 

Adgangskrav til hovedforløb

For at du kan blive optaget på uddannelsens hovedforløb, skal du have bestået Grundforløb 2 eller have mindst 2 års relevant erhvervserfaring hvis du er over 25 år.
Du skal have bestået:

 • Dansk på D-niveau
 • Samfundsfag på E-niveau 
 • Idræt på F-niveau 
 • Psykologi på F-niveau

Det er et krav, at du både har et elementært brandbekæmpelses kursus og et førstehjælpsbevis på mellemniveau. - Hvis du har taget grundforløb 2, så har du automatisk elementært brandbekæmpelses kursus og et førstehjælpsbevis på mellemniveau.

Der bliver  tilrettelagt et særligt uddannelsesforløb til dig, der er over 25 år.
Se mere information på skolens hjemmeside på www.sosufvh.dk.

Du kan søge 1 gang årligt (uddannelsesstart august). Du skal søge optagelse i Fredericia Kommune. Annonceringen kommer i marts måned. På http://www.sosufvh.dk kan du læse mere.

Du er velkommen til at oprette en jobagent på www.fredericia.dk under fanebladet "Job ved kommunen". Herefter modtager du automatisk en mail, når vi opslår pædagogisk assistentelev stillinger.

Sådan søger du ansættelse til PAU-uddannelsen

Det er Fredericia Kommune der ansætter PAU-elever. Derfor skal du søge stillingen direkte på vores hjemmeside under Ledige job.
Vi annoncerer som udgangspunkt en gang årligt, i marts. Du kan tilmelde dig en jobagent og få automatisk besked, når der lægges jobopslag ud
Klik her for at tilmelde dig.

Voksenelevløn

Hvis du er fyldt 25 år inden uddannelsens start, og opfylder kriterierne for at få voksenelevløn kan du søge voksenelevløn (pt. kr. 19.005,59). Læs mere på www.sosufvh.dk
Du skal udfylde ”Arbejdsgiver erklæring m.h.p. voksenelevløn”. Dokumentet finder du længere nede under bilag. Ovennævnte dokumentation skal vedhæftes, når du går i gang med at søge stillingen som pædagogisk assistentelev, ellers vil din ansøgning ikke blive behandlet.

Godskrivning i praktikken

Hvis du opfylder kriterierne, skal du søge godskrivning for dele af praktikken. Læs mere på www.sosufvh.dk.
”Arbejdsgivererklæring m.h.p. godskrivning af praktik" skal udfyldes. Dokumentet finder du længere nede under bilag.
Ovennævnte dokumentation skal vedlægges når du går i gang med at søge stillingen som pædagogisk assistentelev, ellers vil din ansøgning ikke blive behandlet.

Dokumenter du SKAL have klar, inden du udfylder og sender din ansøgning online:

 • Uddannelsesbeviser
 • Kursusbeviser
 • Dokumentation for evt. erhvervserfaring/fritidserfaring (Ansættelsesbevis, seneste lønseddel, udtalelser)

Hvis aktuelt:

 • Arbejdsgivererklæring m.h.p. godskrivning af praktik
 • Arbejdsgivererklæring m.h.p. voksenelevløn

Vi kan kun modtage Word eller PDF filer.

Hvis du har overstående klar, kan du gå i gang med at udfylde ansøgningen, som du finder under Ledige job.

Vi lægger bl.a. vægt på at ansøgningen er udfyldt korrekt, hvordan du præsenterer dig selv og om relevant dokumentation er vedlagt.

Vi forventer, at du:

 • Viser du har lysten til at arbejde med børn, unge og voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelser
 • Er selvstændig og fyldt med positiv energi
 • Deltager aktivt i eget uddannelsesforløb
 • Er imødekommende, serviceminded, har empati og situationsfornemmelse

Vi tilbyder:

 • En spændende uddannelse, der veksler mellem teori og praktik
 • To forskellige praktikpladser
 • En praktikvejleder, der planlægger praktikforløbet sammen med dig
 • Godtgørelse af transportudgifter til skoleperioder, hvis du har over 10 km til skolen
 • Løn under hele uddannelsen
 • Afvikling af ferie følger uddannelsens turnusplan

Bilag

Om din praktik

Du er garanteret en praktikplads, når du er kommet ind på pædagogisk assistentuddannelse.
Der er 2 praktikperioder. Praktik 1 foregår i daginstitutionerne, og praktik 2 vil enten foregå i en SFO eller i voksenservice med unge/voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, eller i aktivitetscenter i Plejen.

Der kan være mulighed for praktik i udlandet. - Hvis du er interesseret, kan du kontakte Social- og sundhedssskolen.

Du får elevløn under hele uddannelsen. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation FOA.

Når du starter i praktik 1 starter din prøvetid også. Prøvetiden er 3 måneder.

Både i 1. og 2. praktik er der mål, der skal nås for at få praktikken godkendt. Målene er enslydende i de to praktikker, men i praktik 2 skal alle praktikmål være nået på avanceret niveau.
Her får du din personlige vejleder, som sammen med dig, er med til at sikre at du bliver udfordret på den praktiske del af uddannelsen. Du får stillet rammerne til rådighed - men du skal selv være med til at udfylde dem!

I praktikperioderne arbejder du gennemsnitligt 37 timer om ugen.
Din ugentlig arbejdstid kan være på færre timer, fordi du også skal regne med at deltage i møder uden for alm. dagvagt.

Hvor meget ferie du har kan du se på turnusplan, som du kan finde på skolens hjemmeside www.sosufvh.dk

 
Før praktik 1 og 2:

Du er medansvarlig for at kontakte praktikstedet og aftale mødetid- og sted for første arbejdsdag forud for de to praktikperioder, samt indsende ønsker til vagtplan og ferie m.v. i god tid af hensyn til stedets planlægning af praktikuddannelsen.
 
Ved slutningen af hver praktikperiode skal der foreligge en praktikerklæring (PASS-erklæring), der bedømmes "godkendt/ikke godkendt". Den sidste praktikperiode skal bestås. Det er dig og din vejleder, der udfylder praktikerklæringen.
Det er din vejleder der afgør om du har bestået praktikken. Vurderes praktikerklæringen ikke godkendt i din praktik 2, kan der blive tale om enten en hel ompraktik eller en forlængelse af praktikperioden. Skolen vil her blive inddraget.
 
Vi forventer, du er den aktive person i dine egne læreprocesser.

G-dage - dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver

G-dage er en betegnelse for den godtgørelse, din arbejdsgiver skal betale til dig på op til de 3 førstkommende ledighedsdage, efter du er stoppet på dit arbejde, når du er medlem af en a-kasse.

Hvis din arbejdsgiver tilbyder dig fortsat beskæftigelse, efter du er stoppet, skal arbejdsgiveren ikke betale G-dage, hvis du afslår tilbuddet.

Skemaet som skal afleveres til Team Grunduddannelser finder du under bilag.

Bilag