Budget 2018

Fredericia Kommunes vedtagne budget for 2018 samt overslagsårene 2019-2021.

Samlet byråd bag velfærdsbudget

For fjerde år i streg står det samlede byråd bag årets budget. Jeg vil gerne takke hele byrådet for et enestående tæt samarbejde i budgetprocessen, hvor vi i fællesskab har udviklet nye løsninger til gavn for kommunens borgere.

Jeg vil betegne årets budget som et velfærds-budget, hvor særligt investeringer i børn og unge, sundhed, udsatte og ældre er markante. Investeringerne har kunnet lade sig gøre, som følge af en væsentligt forbedret økonomi. Vi har fået flere skatteborgere og virksomheder til kommunen, og vi har fået indtægter fra salg af jord.

Vi har styr på økonomien i Fredericia. Vi har skabt balance mellem indtægter og udgifter, vi har en robust kassebeholdning, vi har ikke budgetlagt med usikre indtægter, og vi overholder vores budgetter. God økonomistyring er en forudsætning for, at vi fortsat kan investere i udviklingen af vores by.

Kommunerne er underlagt stram styring fra statens side af, hvor vi bl.a. er underlagt den såkaldte serviceramme. Vi kan konstatere, at vi i dette budget har udnyttet rammen fuldt ud, og at fremtidige serviceforbedringer derfor skal ske gennem omprioritering mellem områderne. 

Børn og Unge

Vi har i vores vision for Fredericia slået fast, at børnene er fremtiden. Byrådet har derfor gennem de seneste års budgetlægninger valgt at investere i området. 2018-budgettet er ingen undtagelse, hvor der er lagt op til flere lærere og pædagoger og bedre fysiske rammer for børnene i skoler og daginstitutioner.

Investeringer i de mindste er den bedste samfundsmæssige investering, vi kan foretage.

Sundhedshus

I sidste års budget besluttede byrådet at købe det tidligere Fredericia Sygehus og omdanne det til Danmarks bedste sundhedshus. Vi kan allerede nu konstatere, at vores forventninger er mere end indfriet. Vi har oplevet en overvældende interesse fra private, regionen og fra egne institutioner for at blive en del af det nye hus. Aktørerne i sundhedshuset vil blive en krumtap i styrkelsen af sundheden i Fredericia Kommune, og jeg ser frem til den videre udvikling af huset. 


Kommunens udsatte

I budgettet gives der også et løft til kommunens udsatte. Der afsættes bl.a. midler til flere personaleressourcer og til hjemliggørelse af fællesarealerne på Center for Længerevarende Botilbud, for hermed at skabe bedre rammer for mennesker ramt af alvorlige handicaps.

Ældre

Byrådet har i budgetdrøftelserne været optaget af det gode og trygge ældreliv. Alle, som har behov for en plejebolig, skal tilbydes en plejebolig. I budgettet er der derfor afsat midler til 10 nye boliger i tilknytning til et af de eksisterende plejecentre. Med henblik på at være rustet til fremtiden igangsættes der endvidere en analyse af behovet på lang sigt.

Årets budget markerer samtidig afslutningen på byrådsperioden, og når disse linjer læses, er et nyt byråd blevet valgt og skal fortsætte realiseringen af visionerne for Fredericia. Vi er kommet langt de sidste fire år – men vi er ikke i mål. Jeg ser frem til, at vi i fællesskab kan arbejde videre med at skabe den attraktive kommune.

Jacob Bjerregaard
Borgmester

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Du kan finde hele budgettet samt takstbilaget for 2018 under "Læs også" samt via link her nedenfor :

Budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021

Takstbilag - Budget 2018