Slå adgang med tegn til/fra

Huslejenævnet

Huslejenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme

Hvis du bor til leje hos en privat udlejer og har lejemæssige vilkår, som du er utilfreds med, kan du få Huslejenævnet i Fredericia til at afgøre, om dine lejemæssige vilkår er i overensstemmelse med Lejelovens og Boligreguleringslovens bestemmelser.

Inden du beder nævnet om at tage stilling til sagen, skal du først tage kontakt til din lejer (hvis du er udlejer) eller til din udlejer (hvis du er lejer). Her skal du selv søge en løsning på konflikten. Lykkes det ikke, kan du anmode huslejenævnet om at tæffe afgørelse i din sag. En klage til huslejenævnet skal være skriftlig.

Hvis du bor til leje i en almen bolig (ikke privat), skal du i stedet henvende dig til det lokale beboerklagenævn. Link findes under "Læs også".

Du kan finde flere generelle oplysninger om huslejenævnet på borger.dk

Hvilke sager behandler huslejenævnet?

Huslejenævnet behandler blandt andet disse typer af sager, jf. lejelovens § 106:

> Lejens størrelse, herunder regulering af lejen, vand- og varmeregnskaber

> Parternes pligt til renholdelse og fornyelse under lejeforholdet

> Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning

> Tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning

> Udlejers varsling af lejeforhøjelser som følge af forbedringer i lejemålet.

> Antennebidrag og betaling af adgang til elektronisk kommunikationstjeneste

> Størrelsen af lejerens depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet

> Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse

> Lejerens råderet efter lejelovens § 29, stk. 9.

> Udlejerens ret til at disponere over lejerens arealer til brug for tagetagelejemål

> Manglende overholdelse af husordenen (husordenssager kan kun indbringes af udlejer).

Huslejenævnet kan ikke behandle alle sager

Der findes sager, som ikke kan behandles af huslejenævnet, fordi de falder udenfor nævnets kompetenceområde. Hvis huslejenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, fx vidneafhøringer, syn og skøn, kan nævnet afvise sagen. Huslejenævnet vil i så fald henvise parterne til at indbringe sagen for boligretten. Link findes under "Læs også".

Huslejenævnet behandler fx ikke:

> Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål.

> Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemål.

> Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede.

> Mægling af forlig og ekspedition af pengebeløb mellem parterne.

> Erstatning.

> Almindelig rådgivning og vejledning om lejens størrelse, herunder forældrekøb og fastsættelse af husleje ved udlejning.

Når du vil klage til Huslejenævnet

Selvbetjeningsløsningen (øverst på siden) skal benyttes ved indsendelse af klage til Huslejenævnet i Fredericia Kommune.
NB: Dette gælder ikke repræsentanter for lejere, som i stedet skal sende sagen til kommunen@fredericia.dk.

Papirpost sendes til: Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, Att: Huslejenævnet.

Klagen skal indeholde en beskrivelse af sagen og de relevante bilag, som kan være fx en kopi af lejekontrakten, en kopi af udlejers varslingsskrivelse vedrørende lejeforhøjelse, kopi af flytteopgørelse eller andet.

Betaling: Det koster 319 kroner (2022) at få indbragt en sag for huslejenævnet.
Beløbet skal overføres til bankkonto: reg.nr. 4597, konto 11680992.
Husk: På overførslen skal du skrive den adresse, som klagen drejer sig om. Du vil undervejs i selvbetjeningsløsningen blive bedt om at vedhæfte dokumentation for overførslen.

Vejledende normtakster

I ejendomme, hvor der ikke er dokumenterede udgifter til vicevært og administration, har Huslejenævnet vedtaget disse vejledende normtakster:

Normtakster 2021 pr. lejemål for:

 • Vicevært: 2.475 kroner.
 • Administration: 3.374 kroner.
 • Vandafregning: Der kan holdes 1.800 kroner tilbage til sikkerhed for vandafregning.
 • Varmeafregning: Der kan holdes 2.300 kroner tilbage til sikkerhed for varmeafregning.

Normtakster 2022 pr. lejemål for

 • Vicevært: 2.506 kr.
 • Administration 3.416 kr.
 • Vandafregning: Der kan tilbageholdes 1.900 kr. til sikkerhed for vandafregning.
 • Varmeafregning: Der kan tilbageholdes 2.400 kr. til sikkerhed for varmeafregning

Normtakster 2023 pr. lejemål for

 • Vicevært: 2.690 kr.
 • Administration: 3.667 kr.
 • Vandafregning: Der kan tilbageholdes 2.200 kr. til sikkerhed for vandafregning
 • Varmeafregning: Der kan tilbageholdes 2.700 kr. til sikkerhed for varmeafregning
Medlemmer af Huslejenævnet

> Leif Guldhammer, formand.

> Gérard Meunier, repræsentant for lejerne.

> Hans V. Nielsen, repræsentant for udlejerne.

Formanden skal være jurist og beskikkes af statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet.
De to øvrige medlemmer vælges af byrådet for fire år ad gangen i forbindelse med konstituering efter kommunalvalg. Hvert medlem har en suppleant. Valg sker efter indstilling fra de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen.

I sager af social karakter deltager en socialt sagkyndig også i nævnsmøderne, men den sagkyndige har ikke stemmeret.

> Bitten Bregnedal Hansen, socialt sagkyndig.

Hvad siger loven?