grøn generation
Slå adgang med tegn til/fra

Sammen om bæredygtig udvikling

Her kan du læse om borgerdrevne og borgerrettede indsatser for at fremme en bæredygtig udvikling i Fredericia Kommune

I Fredericia har både borgerne, erhvervslivet og kommunen arbejdet med bæredygtig udvikling i mange år. Med strategien 'Fredericia for Verdensmålene' understregede Byrådet i december 2019 vigtigheden af, at vi alle bidrager og trækker i samme retning. Den bæredygtige udvikling skabes bl.a. ved lokale indsatser. Vi samarbejder med lokale aktører om den bæredygtige by og kommune.

Med Bæredygtig udvikling forstår vi indsatser, der på samme tid tager vare på de økonomiske, miljømæssige og sociale forhold.

Frederica for Verdensmålene 2020-2030

Byrådet vedtog ved udgangen af 2019 en ny strategi for bæredygtig udvikling i Fredericia Kommune, Fredericia for Verdensmålene 2020-2023. 

Strategien tager afsæt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og går på tværs af alle de traditionelle kommunale arbejdsområder - teknik og miljø, sundhed, børn og unge, ældre, arbejdsmarked, social, kultur m.fl.

I udviklingsprocessen var der fokus på samskabelse, involvering, helhedstænkning og koordinering på tværs af indsatser og arbejdsområder.

Selv om strategien formelt gælder for perioden 2020-2023, har vi kigget helt frem mod 2030, når vi har sat mål og ambitioner for Fredericias bæredygtige udvikling. 

Læs mere her: Fredericia for Verdensmålene

Bæredygtighedsstrategi og Agenda21

Byrådets Strategi for Bæredygtig Udvikling - Fredericia for Verdensmålene, 2024 blev vedtaget i december 2023 og sætter rammer og mål for hvordan vi i kommunen de næste år vil arbejde for at sikre bæredygtig udvikling.

Strategien er Fredericia Kommunes lovpligtige Agenda 21-strategi, og den handler om hvordan vi sammen med alle samfundets aktører skaber en bæredygtig udvikling i kommunen.

Temaerne i strategien er "Fællesskaber, læring og handlekraft", "Lige muligheder for et sundt og godt liv", "By og lokalsamfund i Balance", "Livet i naturen", "Bæredygtig vækst og erhvervsudvikling", "Bæredygtig forsyning og ansvarligt forbrug" og "Kommunen som bæredygtig virksomhed". Du kan læse mere om Fredericia for Verdensmålene via linket under rubrikken 'Læs også'.

Grønne Fællesskaber

Borgere i Fredericia Kommune driver sammen lokalt forankrede arbejdsgrupper med det fælles formål at bidrage til den grønne omstilling. Har du lyst til at være med til at danne en ny gruppe, eller kunne du tænke dig at medvirke i én af de eksisterende grupper? Så tag fat i os. 

Kontakt for mere information:
Lisbet Daell Kristensen, klimakoordinator, Fredericia Kommune
Tlf. 20817646
lisbet.kristensen@fredericia.dk

 

Borgernes projekter

Borgernes projekter handler om de tiltag, som foreninger, virksomheder, institutioner eller enkeltpersoner tager initiativ til. Det er projekter til gavn for vores fælles fremtid i det 21. århundrede (Agenda 21).

Persillegartnerne
Helt frem til1960´erne lå der mange "persillegartnerier" rundt om de større byer. ”Persillegartnerierne” var mindre familiegartnerier, hvor gartneren og hans familie dyrkede grøntsager, frugter og blomster på friland eller i mistbænke og drivhuse. Afgrøderne blev primært afsat på torvemarkederne i den nærliggende by. I 1995 blev de første idéer om at etablere et ”historisk” gartneri med tilknytning til Museumsgården Kringsminde omsat til handling og et areal på ca. 8800 m² afgrænset med levende hegn, hvoraf ca. 2500 m² blev tilplantet med frugttræer. Med økonomisk støtte fra Agenda 21 midler i Fredericia Kommune har en gruppe frivillige siden 2005 genskabt et ”persillegartneri” på det resterende areal.

Genbrug og økologiske principper
Et større areal er taget i anvendelse til dyrkning af traditionelle danske grøntsager (primært kål og rodfrugter), et demonteret drivhus er blevet genopført, en arbejdsbygning er rejst udelukkende i genbrugte mursten, og der skal etableres et område til staudehave og skæreblomster.

Gartneriet drives uden brug af sprøjtemidler og plante- og/eller såtidspunkter afpasses i videst muligt omfang for at undgå insektangreb og lignende. Der gødes udelukkende med husdyrgødning. Afgrøderne vælges i samarbejde med museumsgården, der aftager størstedelen til skoletjeneste og andre af gårdens arrangementer.

Du kan være med
Gruppen bag Persillegartneriet er bredt sammensat af personer med og uden gartnerierfaring men med en fælles interesse for haver og dyrkning af grøntsager og ikke mindst det fællesskab, der er blevet etableret. Har du lyst til at deltage i arbejdet, så kom forbi i gartneriet. De er der hver onsdag formiddag i perioden 1.5 – 1.11.

Vil du vide mere så kontakt Jørgen Olsen på banjolsen@gmail.com eller tlf. 20 83 58 07.

 

Oldemors spisekammer
”Oldemors spisekammer” er en af borgergrupperne i Grønt Forum i Fredericia kommune. Oldemors Spisekammer arbejder på at sætte fokus på, at vi skal tilbage til de oprindelige sorter af grøntsager, som den kroppen har levet godt med i  mange år.

Oldemors spisekammer laver forskellige events i form af foredrag eller gadekøkken og udgiver materiale om, hvad gode råvarer er. De undersøger, om det er muligt at få en lokal produktion af gamle sorter af grøntsager sat i gang.

Kontakt Oldemors Spisekammer  på tlf. 51 26 13 80

Kogræsserforeningen DELENKO

Delenko er en sammenslutning af mennesker, der alle ønsker at pleje naturen på en miljømæssig facon, og som vil holde dyr på en dyreetisk forsvarlig måde. Medlemskabet af Delenko er en pakkeløsning indeholdende masser af frisk luft, motion, naturoplevelser og godt kød i fryseren.

Kogræsserforeningen har fået et græsareal stillet til rådighed i Kongsted enge, beliggende i den naturskønne Elbodal ved Fredericia. Arealet er en naturtype, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. For at arealet ikke skal gro til i krat og urter, er det nødvendigt med pleje af arealet. Den bedste måde at pleje arealet på er ved afgræsning med kvæg eller får. På den måde vil der på arealet med tiden igen indfinde sig de plantearter, der er karakteristiske for denne type overdrev og eng.

Kogræsserforeningen Delenko indkøber hvert forår et antal kvier, der passer med antallet af andelshavere delt med fire. Kvierne går på græs sommeren over og sendes til slagtning omkring 1. november. Dyrene bliver slagtet enten i Gelsted eller Egtved, så dyrene får kun en halv times transport til slagteriet. Kødet bliver udskåret og forsynet med mærkater klar til at lægge i fryseren, og slagteren sørger for at kødet er fordelt i fire kasser med samme værdi. Ø

Kontakt Uffe Søsted tlf. 51333632 eller Marianne Bitsch tlf. 4033418 hvis du vil være medlem af foreningen.

Bilag

Bæredygtig Generation

Fredericia Kommune vil understøtte, at alle børn og unge lærer om bæredygtig udvikling, og at de involveres i at finde bæredygtige løsninger i hverdagen. Vi vil medvirke til at sikre, at børn og unge gennem viden og handlekompetence engagerer sig i at skabe et bæredygtigt samfund.

Bilag

Økologi

Kommunens køkkener deltager i 2015 og 2016 i det toårige økologiske omlægningsprojekt ”Øko++ Fredericia Kommune”, og 10 køkkener har allerede i foråret 2016 fået tildelt et økologisk spisemærke. Otte i bronze og to i sølv. Dette gælder for:

  • plejecentrene Ulleruphus, Hybyhus, Othello, Øster Elkjær, Stævnhøj og Hannerup Rehabilitering
  • køkkenerne i daginstitutionerne Kløverlykken, Kastanjegården, Lynghøjen og Duponts Gård.

Det økologiske, statskontrollerede spisemærke viser, hvor stor en andel af økologiske råvarer, der bliver brugt i et køkken. Man får et spisemærke i bronze, hvis 30-60 % af alle køkkenets råvarer og drikkevarer er økologiske. Er andelen oppe på 60-90 %, får man et spisemærke i sølv. Og hvis nogle af vores køkkener når op på 90-100 %, modtager de et spisemærke af guld.

Hvad siger loven?

Du kan læse mere om  lovgivningen på Retsinformations hjemmeside.

Bæredygtig udvikling

Med Bæredygtig udvikling forstår vi indsatser, der på samme tid tager vare på de økonomiske, miljømæssige og sociale forhold.

FN's Verdenskommission for miljø og udvikling definerede i 1987 i Brundtlandrapporten "Vores fælles fremtid" begrebet således: “En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”. 

En bæredygtig udvikling bygger på tre dimensioner: Den sociale, den miljømæssige og den økonomiske. Alle tre dimensioner er repræsenteret i FN's 17 Verdensmål, som blev vedtaget i 2015.