Slå adgang med tegn til/fra

Beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelsesloven beskytter en række markante landskabselementer.

Det skal sikre, at de nærmeste omgivelser omkring kyster, søer og åer, skove, fortidsminder og kirker bevares som værdifuldt landskab og som levesteder for plante- og dyreliv.

Bygge- og beskyttelseslinjerne har forskellig udstrækning og indhold.

Du kan se de vejledende registreringer for, hvilke arealer, der er pålagt bygge- og beskyttelseslinjer her (link - kort over kommunen).

Har du konkrete spørgsmål er du velkommen til at kontakte kommunen@fredericia.dk

I det følgende kan du finde mere information om de enkelte bygge- og beskyttelseslinjer.

 

Skovbyggelinjen

Skovbyggelinjen er på 300 m.

Den gælder for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha samt alle offentlige skove.

Ved skove forstås arealer, der er bevoksede med træer bortset fra deciderede landbrugsafgrøder som juletræer og pyntegrønt.

Skovbyggelinjen omfatter også de skove, der ikke er pålagt fredskovspligt. Skovbyggelinjen regnes fra skovbrynets kant.

Formålet med byggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselementer og opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet.

Indholdet af bestemmelsen er udelukkende et forbud mod at placere bebyggelse som f.eks. bygninger, skure, campingvogne og master. Driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervene og som ikke anvendes til beboelse er dog undtaget forbuddet.

Lovbestemmelserne om skovbyggelinjen findes i naturbeskyttelseslovens § 17.

Det er kommunen, der påser, at reglerne overholdes. Der kan søges om dispensation fra skovbyggelinjen hos kommunen.

Sø- og åbeskyttelseslinjen

Sø- og åbeskyttelseslinjen er på 150 m.

Den gælder for søer med en vandflade på mindst 3 ha samt for større vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje.

Søbeskyttelseslinjen regnes fra søbredden ved normal vandstand, og åbeskyttelseslinjen regnes fra vandløbslinjen (brinken).

Formålet med beskyttelseslinjen er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.

Indholdet af bestemmelsen er et generelt forbud mod at placere bebyggelse som f.eks. bygninger, skure, campingvogne og master. Der må heller ikke foretages tilplantning, ændringer i terrænet og lignende.

Landbrugsmæssig drift er dog tilladt bortset fra tilplantning med juletræer, frugttræer og lignende. Lovbestemmelserne om sø- og åbeskyttelseslinjen findes i naturbeskyttelseslovens § 16.

Det er kommunen, der påser, at reglerne overholdes. Der kan søges om dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen hos kommunen.

Fortidsmindebeskyttelseslinjen

Fortidsmindebeskyttelseslinjen er på 100 m.

Den gælder bl.a. for gravhøje, voldsteder og lignende (f.eks. er Fredericia Voldanlæg omgivet af fortidsmindebeskyttelseslinje).

Linjen gælder dog ikke for fortidsminder, der ikke er synlige i terrænet. Beskyttelseslinjen regnes fra fortidsmindets yderste grænse.

Formålet med beskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer, sikre indsyn til og udsyn fra fortidsmindet samt sikre de arkæologiske lag omkring fortidsmindet. Indholdet af bestemmelsen er et forbud mod tilstandsændringer.

Der må således ikke placeres bebyggelse såsom bygninger, skure, campingvogne og master. Der må heller ikke foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning. For at hindre at fortidsminderne beskadiges i forbindelse med dyrkning, er der efter museumslovens § 29 f fastlagt en dyrkningsfri bræmme på 2 m omkring fortidsminderne.

Det indebærer, at der på fortidsmindet og inden for en afstand af 2 m ikke må foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor. Museumsloven administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

På arealet udenfor 2 m bræmmen er landbrugsmæssig drift tilladt. Tilplantning med juletræer, frugttræer og lignende er dog ikke tilladt.

Lovbestemmelserne om fortidsmindebeskyttelseslinjen findes i naturbeskyttelseslovens § 18. Det er kommunen, der påser, at reglerne om 100 m beskyttelseslinjen omkring fortidsminderne overholdes.

Der kan søges om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen hos kommunen. Bestemmelserne administreres restriktivt, og der gives kun dispensation, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Kirkebyggelinjen

Kirkebyggelinjen er på 300 m.

Byggelinjen gælder for alle de kirker, hvor der ikke er bymæssig bebyggelse hele vejen rundt inden for beskyttelseszonen.Byggelinjen regnes fra selve kirkebygningen.

Formålet med kirkebyggelinjen er at beskytte de kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet mod, at der opføres bebyggelse på over 8,5 m, som kan virke skæmmende på kirken. Indholdet af bestemmelsen er udelukkende et forbud mod opførelse af bebyggelse med en højde over 8,5 m herunder f.eks. siloer, master og vindmøller.

Lovbestemmelserne om kirkebyggelinjen findes i naturbeskyttelseslovens § 19. Det er kommunen, der påser, at reglerne overholdes.

Der kan søges om dispensation fra kirkebyggelinjen hos kommunen.

Strandbeskyttelseslinjen

Strandbeskyttelseslinjen er på 300 m.

Den gælder som udgangspunkt for alle kyster. Visse eksisterende byområder og sommerhusområder er dog undtaget beskyttelseslinjen.

Strandbeskyttelseslinjen regnes som hovedregel fra det sted, hvor den sammenhængende landvegetation begynder.

Formålet med beskyttelseslinjen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Hermed varetages en række landskabelige, biologiske og rekreative hensyn. Indholdet af bestemmelsen er et generelt forbud mod at foretage ændringer i tilstanden af kyststrækninger.

Dette indebærer, at der ikke må placeres bebyggelse som f.eks. bygninger, skure, campingvogne og master.

Der må heller ikke foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning eller foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

Lovbestemmelserne om strandbeskyttelseslinjen findes i naturbeskyttelseslovens § 15.

Bestemmelserne om strandbeskyttelseslinjen administreres af Kystdirektoratet.

Ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal sendes til Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig eller på mail til kdi@kyst.dk.