Slå adgang med tegn til/fra

Byggeri

Går du med planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om?

Når du skal bygge, er der mange regler du skal overholde. Har du tænkt på:

  • Om dit byggeprojekt kræver en tilladelse fra kommunen?
  • Hvad du skal vide og undersøge før byggeriet sættes i gang?
  • Om du skal sende noget til kommunen?

Book en byggesagsbehandler

Har du behov for et møde med os til at afklare, om du skal søge tilladelse, hvordan du skal søge eller hvilke regler, der skal overholdes, er du velkommen til at ringe til os og booke en aftale.

Mødet kan afholdes via Skype, Teams eller på Rådhuset efter aftale.

Ring til os på tlf. 7210 7838 og book en aftale.

Ansøgning efter nyt bygningsreglement BR18

BR-18 er et helt nyt bygningsreglement, der er opbygget anderledes end de foregående, og du bliver som ejer selv ansvarlig for opfyldelse af de tekniske bestemmelser.

Det betyder, at du i de fleste tilfælde skal have fat i en rådgiver til at hjælpe med at indplacere dit byggeri i den korrekte konstruktions- og brandklasse. I nogle sager er der desuden behov for en certificeret rådgiver inden for brand eller konstruktion.

BR-18 medfører, at kommunen som udgangspunkt ikke længere skal foretage teknisk byggesagsbehandling, men du skal i ansøgningen angive, hvilke tekniske bestemmelser, dit byggeri er omfattet af. Kommunen må kun undersøge, om dit byggeri overholder forskellige andre love, og vurdere de bebyggelsesregulerende bestemmelser, dvs. placering og omfang af byggeriet i forhold til naboer m.v.

Dog vil kommunen i en overgangsperiode som alternativ til en certificeret rådgiver, kunne tilbyde at foretage teknisk byggesagsbehandling af de bærende konstruktioner og af de brandmæssige forhold ud fra dit projekt.

Når du er færdig med dit byggeri, skal du færdigmelde det til kommunen og indsende dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser. Her vil du også ofte have brug for din rådgiver.

Har du spørgsmål, eller vil du booke en forhåndsdialog, så ring på tlf. 7210 7838.

Inden du søger byggetilladelse

Der kan være særlige bestemmelser for lige præcis dit område, der angiver, hvad og hvordan der må bygges.

Tjek derfor, om dit byggeri overholder:

Vi anbefaler, at du og din rådgiver kommer forbi hos kommunen til en gratis forhåndsdialog, når I har gennemgået ovenstående, så vi kan hjælpe med at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål, inden I indsender byggeansøgningen.

Noget byggearbejde kan foretages uden byggetilladelse. Se BR-18 § 4-6. Du skal altid sikre, at BBR opdateres, og at lovgivningen er overholdt.
 

Når du søger byggetilladelse

Du skal søge digitalt via Byg & Miljø. Du finder et link under selvbetjening.

Ansøgningsmaterialet er forskelligt afhængigt af, hvad du søger om. Se derfor under den relevante byggetype.

Alle tegninger skal være målfaste, og målestoksforhold skal være angivet.

Tegninger skal uploades som pdf-dokumenter.

Søger du om dispensation eller overskridelse af byggeretten, skal du vedlægge begrundelse. Du som ejer har ansvaret for at indsende alle de nødvendige oplysninger, og at alt er korrekt.

Hvad gør kommunen?

Kommunen tjekker, om dit byggeri overholder en lang række love, f.eks. planloven og naturbeskyttelsesloven.

Kommunen behandler dit byggeri i forhold til bygningsreglementet. Omfanget af byggesagsbehandlingen afhænger af, hvilken brand- og konstruktionsklasse, dit byggeri er omfattet af. Kommunen skal kun behandle et tekniske forhold, hvis du søger dispensation.

Byggesagsarkiv

Hvor kan jeg finde byggesagsarkivet?

Du kan finde byggesagsarkivet her

Hvad kan jeg finde i byggesagsarkivet?

Du kan finde offentlige dokumenter på din ejendom. Det kan f.eks. være byggetilladelser, tegninger, olietankoplysninger mm.

Hvad kan jeg ikke finde i byggesagsarkivet?

Nogle dokumenter må kommunen ikke offentliggøre.

Det er f.eks. byggesager vedrørende banker, militære anlæg eller hvis sagerne indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-numre eller andre personfølsomme oplysninger.

Jeg kan ikke finde min byggesag. Hvad gør jeg?

Har du problemer med at finde en bestemt byggesag, eller finder du ikke det, du leder efter, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk. Så vil vi se, om vi kan hjælpe dig.

Husk at sende så mange relevante oplysninger som muligt.

Der ligger forkerte dokumenter på min adresse – hvad gør jeg?

Finder du dokumenter, der ligger forkert, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk

Skriv hvad der er forkert, og sørg for at notere informationer om ejendommens adresse, årstal for sagen og evt. journalnummer. Så kan vi hurtigt finde sagen og rette den.

Jeg har fundet personfølsomme oplysninger i en byggesag - Hvad gør jeg?

Finder du personfølsomme oplysninger i en byggesag, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk

Skriv hvad der er forkert, og sørg for at notere informationer om ejendommens adresse, årstal for sagen og evt. journalnummer. Så kan vi finde den pågældende byggesag og lukke den for offentlig adgang.

Byggeretten

Hvad er byggeretten?

Byggeretten i BR-18 § 168 – 186, er en ret til at opføre byggeri på visse betingelser.

Byggeretten stiller krav til de bebyggelsesregulerende forhold, nemlig bebyggelsesprocent, etageantal og højdeforhold og grundstørrelse.

Derudover har byggeretten særlige krav til bl.a. højde- og afstandskrav for:

  • Fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse (§ 177)
  • Sommerhuse i sommerhusområder (§178)
  • Garager, carporte og lignende mindre bygninger (§180 - 183)

Hvis byggeretten overholdes, kan kommunen under normale omstændigheder ikke nægte at godkende et byggeri.

Selvom et byggeri er omfattet af byggeretten, skal der indhentes byggetilladelse hos kommunen på forhånd, og du skal i ansøgningen angive, om byggeriet overholder byggeretten.

Hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er fastsat andre bestemmelser end byggerettens, er det lokalplanens/byplanvedtægtens bestemmelser, der gælder for det konkrete emne.

Hvad gør jeg, hvis mit byggeri ikke overholder byggeretten?

Hvis dit byggeri ikke kan overholde byggeretten, skal du sammen med ansøgning om byggetilladelse ansøge kommunen om at overskride byggeretten. Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for, hvorfor du ikke kan overholde byggeretten.

Hvis et byggeri ikke kan overholde byggeretten, foretager Fredericia Kommune en helhedsvurdering (§187 - 195) af byggeriets samlede omfang og indvirkning på omgivelserne.

På baggrund af helhedsvurderingen beslutter kommunen, om der skal gives tilladelse eller afslag til byggeriet. Hvis kommunen ønsker at give tilladelse, vil der blive foretaget en partshøring af naboerne.