Slå adgang med tegn til/fra

Byggeri i landzone

Her kan du få mere information om reglerne for byggeri i landzone, hvilke byggerier, der kræver en tilladelse, og hvordan du søger. I kortet under "Læs også" kan du tjekke om din ejendom ligger i land- eller byzone.

Hvad er landzone?

Danmark er opdelt i tre forskellige zoner: byzoner, sommerhusområder og landzoner.

Zoneinddelingen og landzonebestemmelserne har som hovedformål at hindre spredt bebyggelse og anlæg i det åbne land. Endvidere skal zoneinddelingen og landzonebestemmelserne sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem region-, kommune- og lokalplanlægning.

Landzone er de områder, der hverken er udlagt til byzone eller sommerhusområde. Landzoner er typisk opdelt i særlige landbrugsområder og særlige naturområder.

Byggeri i landzone er primært forbeholdt landbrug, skovbrug og fiskeri.

Hvad kræver en landzonetilladelse?

  • Udstykning af ejendommens jord
  • Opførelse af ny bebyggelse eller nye boliger
  • Tilbygninger og udvidelse af bolig, der medfører, at boligarealet overstiger 250 kvadratmeter
  • Ændret brug og anvendelse af bygninger eller ubebyggede arealer, f.eks. ved etablering af oplag ved virksomhed
  • Jordregulering i forbindelse med etablering af jordvolde, søer osv.
  • Husstandsvindmøller, frit stående solcelleanlæg og andre tekniske anlæg.

Hvordan søger jeg om landzonetilladelse?

Der er ikke gebyr for at søge en landzonetilladelse, men husk, at der sandsynligvis også skal søges om byggetilladelse.

Det tager typisk omkring 8-12 uger at opnå en landzonetilladelse.

En landzonetilladelse er gyldig i 3 år efter den er givet. Inden der kan gives en landzonetilladelse, skal projektet først i høring ved berørte naboer, hvilket tager ca. 3 uger.

Projektet annonceres desuden med 4 ugers klagefrist. Hvis der ikke kommer nogen indvendinger, kan landzonetilladelsen tages i anvendelse. Først herefter kan kommunen give en byggetilladelse.

Udstykning af jord

Udstykning betyder, at et areal skilles ud fra den oprindelige ejendom og fremover udgør en ny samlet fast ejendom.

Andre ændringer af matriklen, f.eks. hvis der er to matrikler på grunden, og du overfører areal fra en matrikel til en anden eller sammenlægger to matrikler, kræver ikke landzonetilladelse, hvis der ikke er planer om at ændre anvendelsen af den oprindelige matrikel.

Hvis du f.eks. overfører et areal af ejendommens jord, så det bliver en del af boligens have, skal du ikke søge zonetilladelse.

Opførelse af ny bebyggelse (ikke landbrug og erhverv)

Ifølge Planloven skal kommunen forsøge at modvirke byspredning og anlæg i det åbne land. Det er derfor ikke sandsynligt, at du kan få tilladelse til at opføre en helt ny ejendom i landzone.

Hvis du vil rive eksisterende bygninger ned og derefter opføre nye bygninger på grunden, skal du søge tilladelse hos kommunen.

Det er vigtigt, at du ikke gå i gang med nedrivningen, før du har modtaget en godkendelse til genopførelse, da du ellers kan miste retten til nybyggeriet.

Tilbygning eller udvidelse af eksisterende bolig

Hvis projektet medfører, at det samlede boligareal bliver større end 250 m², skal der altid søges om landzonetilladelse.

Uanset størrelsen på byggeriet, skal der altid søges om byggetilladelse til denne type byggeri.