Slå adgang med tegn til/fra

Jordvarmeanlæg

Hvis du vil etablere et jordvarmeanlæg, skal du enten anmelde det eller sende en ansøgning til kommunen.

Via Byg og Miljø (se Selvbetjening ovenfor) kan du digitalt udfylde og indsende din

 • Anmeldelse
 • Ansøgning eller
 • Anmeldelse af sløjfning.

Det er vigtigt, at du vedhæfter en plantegning, der viser anlæggets placering på ejendommen.

Til at lave en plantegning kan du benytte kommunens kortværktøj (se selvbetjening eller brug www.fredericiakort.dk).
Læs mere om regler, ansøgning og anmeldelse af dit jordvarmeanlæg nedenfor.

Hvornår skal jeg anmelde?

Du skal anmelde anlægget efter Jordvarmebekendtgørelsen 

 • Hvis der er tale om et terrænnært (horisontalt) jordvarmeanlæg, og
 • Du ønsker at placere anlægget udenfor OSD-områder (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser), og
 • Hvis der anvendes ethanol, IPA-sprit, ethylenglykol eller propylenglykol som frostsikringsmiddel.

Hvis kommunen ikke indenfor 4 uger har gjort indsigelse mod etableringen, kan anlægget etableres som beskrevet i anmeldelsen. Du kan undersøge beliggenheden i forhold til drikkevandsinteresser via kommunens kortværktøj, www.fredericiakort.dk

Læs mere om krav og betingelser for anmeldelse, herunder hvilke oplysninger anmeldelsen skal indeholde, i Jordvarmebekendtgørelsen eller i portalen Byg og Miljø under Jordvarmeanlæg Anmeldelse. Her kan du digitalt udfylde og indsende din anmeldelse til kommunen. 

 

Hvornår skal jeg ansøge?

Hvis du ønsker at etablere eller ændre et

 • Industrielt jordvarmeanlæg
 • Et vertikalt, dybt jordvarmeanlæg
 • Et horisontalt, terrænnært jordvarmeanlæg, hvor der anvendes særlige frostsikringsmidler, eller
 • Et jordvarmeanlæg indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser eller oplande til almen vandforsyning

skal du indhende kommunens tilladelse, inden du går i gang med arbejdet. Der søges om tilladelse efter lovens § 19. Ansøgningen skal indeholde en række oplysninger; se nærmere i jordvarmebekendtgørelsen eller i portalen Byg og Miljø under Jordvarmeanlæg, hvor du udfylde og indsende din ansøgning om tilladelse. 

 

Hvis du ønsker at sløjfe dit anlæg

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal du meddele kommunen, at du sløjfer anlægget.

Ved sløjfning tømmes jordvarmeslangerne for væske, og slangerne gennemskylles med rent vand, og slangerne aflukkes. Hvis varmeslangen ikke længere lever op til kravene efter jordvarmebekendtgørelsen, skal slangesystemet frakobles på en måde, så det ikke kan sættes i drift igen.

Væsken skal bortskaffes efter kommunens anvisninger. Væsken kan afleveres på en af kommunens genbrugspladser eller til en affaldsmodtager, der er godkendt til at modtage denne type affald. Er du i tvivl om bortskaffelsen af affaldet, er du velkommen til at kontakte Fredericia Kommune, Affald & Genbrug.

Senest 14 dage efter at sløjfningen er gennemført, skal du underrette kommunen. 

 • Vedlæg dokumentation for tømning.
 • Oplys mængde af aftappet væske og hvordan det er bortskaffet.
 • Oplys om jordvarmeslangerne er blevet aflukket, frakoblet eller fjernet/gravet op.
 • Oplys eventuel ny varmeforsyning, der erstatter jordvarmeanlægget (fjernvarme, luft-vand-varmepumpe el.lign.)

Anmeldelse og underretning om sløjfet jordvarmeanlæg kan ske via Byg og Miljø - se Selvbetjening ovenfor.

Forhold til lokalplaner og varmeplanlægning

I nogle områder kan der være bestemmelser om, at bygninger skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, f.eks. fjernvarme. Det vil typisk fremgå af lokalplanen for området. Du kan se områder med tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning i fredericiakort.dk under "Planlægning/Varmetilslutningspligtområde".

Det er muligt at opnå dispensation fra tilslutningspligten, bl.a. ved opførelse af lavenergibyggeri.

Hvad siger lovgivningen?

De miljømæssige krav til jordvarmeanlæg handler om beskyttelse af jord og grundvand og er relateret til materialer, etablering og placering i forhold til vandindvinding. Kommunen er miljømyndighed. Kravene findes i Jordvarmebekendtgørelsen.

Læs Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

Etablering og drift af jordvarmeanlæg kan være omfattet af andre myndighederes krav, herunder bl.a. Arbejdstilsynets retningslinjer.

Sådan anmelder du et jordvarmeanlæg

Ønsker du at anmelde etablering af et jordvarmeanlæg, skal du bruge

 • NemId
 • Kontaktoplysninger på installatøren
 • Anlæggets placering
 • Anlæggets tekniske specifikationer
 • Eventuelle tinglyse deklarationer på ejendommen

Hvis du ikke ejer matriklen, skal du have en fuldmagt fra ejer for at kunne anmelde.

På portalen www.bygogmiljoe.dk logger du ind med NemID.

Vælg 'Jordvarmeanlæg Anmeldelse', udfyld og indsend. 

Hvis kommunen ikke indenfor 4 uger har gjort indsigelse mod etableringen, kan anlægget etableres som beskrevet i anmeldelsen - og forudsat, at anlægget

 • Er horisontalt (med jordvarmeslanger)
 • Er til privat bolig
 • Ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser eller særlig natur
 • Anvender IPA-spærit eller ethylenglycol til frostsikring..

Du kan selv undersøge beliggenheden i forhold til drikkevandsinteresser via kommunens kortværktøj, www.fredericiakort.dk

Læs mere om krav og betingelser for anmeldelse i Jordvarmebekendtgørelsen.