Slå adgang med tegn til/fra

Solcelleanlæg og solfangere

Hvis du vil opsætte solceller, skal du i nogle tilfælde søge en byggetilladelse

I andre tilfælde skal du søge en dispensation fra den lokalplan / byplanvedtægt / deklaration, der gælder for dit område. Andre gange kan anlægges opsættes uden tilladelse.

Solcelleanlæg på terræn i byzone og i sommerhusområder

Hvis du vil opstille et lille solcelleanlæg på mindre end 10 m2 på din grund, kan du gøre det uden at søge en byggetilladelse til det. Du skal bare sørge for, at det registreres i Bygnings- og Boligregisteret (BBR).

Anlægget skal placeres mindst 2,5 m fra skel, dog 5 m ved et sommerhus. 

Hvis anlægget er større end 10 m2, skal du søge en byggetilladelse.

Solcelleanlæg på terræn i landzone

Solcelleanlæg på terræn i landzone kræver landzonetilladelse. Der kan derfor være tilfælde, hvor du både skal have landzonetilladelse og byggetilladelse. Vær opmærksom på, at der først kan gives byggetilladelse, når landzonetilladelsen er givet.

Solcelleanlæg på enfamiliehus eller på garage, carport, skur m.v i byzone og i sommerhusområder

Hvis du overholder byggeretten skal du ikke søge byggetilladelse, når du opsætter solcelleanlæg på dit enfamiliehus eller på din garage, carport, skur eller lignende.

Det er en del af byggeretten, at solcelleanlægget skal placeres mindst 2,5 m fra naboskel, men der er også krav til højder m.v.

Hvis du ikke overholder byggeretten, skal du søge en byggetilladelse.

Solcelleanlæg på stuehuse, driftsbygninger, enfamiliehus eller på garage, carport, skur m.v i landzone

Solcelleanlæg på bygninger i landzone kræver i visse tilfælde også landzonetilladelse. Der kan derfor være tilfælde, hvor du både skal have landzonetilladelse og byggetilladelse. Vær opmærksom på, at vi først kan give byggetilladelse, når landzonetilladelse er givet.

Hvad skal du kontrollere?

Der kan være bestemmelser for lige præcis dit område, der siger noget om, hvor man må og ikke må bygge.

Tjek derfor, om du overholder:

Når du søger byggetilladelse eller dispensation

Du skal søge digitalt via Byg & Miljø. Du finder et link under selvbetjening.
Hvis du søger om dispensation fra lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration, eller hvis du søger om tilladelse til at overskride byggeretten, skal du vedhæfte en begrundelse.
Sammen med ansøgningsblanketten / dispensationsansøgningen skal du vedhæfte:

 • Ejers underskrift
 • Oplysning om planlagt arbejde
 • Oplysning om og dokumentation for, hvilken konstruktionsklasse byggeriet kan henføres til (BR-18 kap. 26 og 28)
 • Oplysning om og dokumentation for, hvilken brandklasse byggeriet kan henføres til (BR-18 kap. 27 og 29)
 • Erklæring om, hvilke tekniske forhold byggearbejdet er omfattet af (BR-18 kap. 2-7, 9-19 og 21-22)
 • Ansøgning om dispensation fra bygningsreglementet, hvis bestemmelserne i bygningsreglementet overskrides
 • Oplysning om overholdelse af byggeretten (BR-18 kap. 8), herunder begrundelse hvis byggeretten ikke overholdes eller byggeretten ikke regulerer byggeriet
 • Redegørelse for ubebyggede arealer (p-pladser, opholdsarealer m.v.) hvis anlægget placeres på terræn
 • Situationsplan med mål, eksisterende og ansøgte byggeri, eksisterende og fremtidige koter i DVR90 og angivelse af afstand til skel
 • Målfast plan med udvendige mål
 • Målfaste facader med højdemål og terrænkoter
 • Materialeliste (udvendige materialer)
 • Datablad for solcelleanlæg, herunder redegørelse for reflektion
 • Ved lovliggørelse – opførelsesår

Alle tegninger skal være målfaste, og målestoksforhold skal være angivet. Tegninger skal uploades som pdf-dokumenter.

Ejeren har altid ansvaret for, at indsende alle de nødvendige oplysninger, og for at de er korrekte.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med yderligere materiale. I så fald vil kommunen kontakte dig.

Hvad gør kommunen?

Kommunen tjekker, om dit byggeri overholder en lang række love, f.eks. planloven og naturbeskyttelsesloven.

Kommunen behandler dit byggeri i forhold til bygningsreglementet. Omfanget af byggesagsbehandlingen afhænger af, hvilken brand- og konstruktionsklasse, dit byggeri er omfattet af. Kommunen skal kun behandle et tekniske forhold, hvis du søger dispensation.

Byggesagsarkiv

Hvor kan jeg finde byggesagsarkivet?

Du kan finde byggesagsarkivet her

Hvad kan jeg finde i byggesagsarkivet?

Du kan finde offentlige dokumenter på din ejendom. Det kan f.eks. være byggetilladelser, tegninger, olietankoplysninger mm.

Hvad kan jeg ikke finde i byggesagsarkivet?

Nogle dokumenter må kommunen ikke offentliggøre.

Det er f.eks. byggesager vedrørende banker, militære anlæg eller hvis sagerne indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-numre eller andre personfølsomme oplysninger.

Jeg kan ikke finde min byggesag. Hvad gør jeg?

Har du problemer med at finde en bestemt byggesag, eller finder du ikke det, du leder efter, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk. Så vil vi se, om vi kan hjælpe dig.

Husk at sende så mange relevante oplysninger som muligt.

Der ligger forkerte dokumenter på min adresse – hvad gør jeg?

Finder du dokumenter, der ligger forkert, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk

Skriv hvad der er forkert, og sørg for at notere informationer om ejendommens adresse, årstal for sagen og evt. journalnummer. Så kan vi hurtigt finde sagen og rette den.

Jeg har fundet personfølsomme oplysninger i en byggesag - Hvad gør jeg?

Finder du personfølsomme oplysninger i en byggesag, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk

Skriv hvad der er forkert, og sørg for at notere informationer om ejendommens adresse, årstal for sagen og evt. journalnummer. Så kan vi finde den pågældende byggesag og lukke den for offentlig adgang.

Byggeretten

Hvad er byggeretten?

Byggeretten i BR-18 § 168 – 186, er en ret til at opføre byggeri på visse betingelser.

Byggeretten stiller krav til de bebyggelsesregulerende forhold, nemlig bebyggelsesprocent, etageantal og højdeforhold og grundstørrelse.

Derudover har byggeretten særlige krav til bl.a. højde- og afstandskrav for:

 • Fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse (§ 177)
 • Sommerhuse i sommerhusområder (§178)
 • Garager, carporte og lignende mindre bygninger (§180 - 183)

Hvis byggeretten overholdes, kan kommunen under normale omstændigheder ikke nægte at godkende et byggeri.

Selvom et byggeri er omfattet af byggeretten, skal der indhentes byggetilladelse hos kommunen på forhånd, og du skal i ansøgningen angive, om byggeriet overholder byggeretten.

Hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er fastsat andre bestemmelser end byggerettens, er det lokalplanens/byplanvedtægtens bestemmelser, der gælder for det konkrete emne.

Hvad gør jeg, hvis mit byggeri ikke overholder byggeretten?

Hvis dit byggeri ikke kan overholde byggeretten, skal du sammen med ansøgning om byggetilladelse ansøge kommunen om at overskride byggeretten. Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for, hvorfor du ikke kan overholde byggeretten.

Hvis et byggeri ikke kan overholde byggeretten, foretager Fredericia Kommune en helhedsvurdering (§187 - 195) af byggeriets samlede omfang og indvirkning på omgivelserne.

På baggrund af helhedsvurderingen beslutter kommunen, om der skal gives tilladelse eller afslag til byggeriet. Hvis kommunen ønsker at give tilladelse, vil der blive foretaget en partshøring af naboerne.