Slå adgang med tegn til/fra

Fra ung til voksen

I Fredericia kommune er der et tæt samarbejde mellem Familie og Børnesundhed, Ungdomsvejledningen og Social og beskæftigelse. Så længe du har en rådgiver i Familie og Børnesundhed er der et tilbud om koordinering af dit forløb i forhold til, at du bliver 18 år og såfremt det videre forløb vil overgå til Voksenområdet.

Så længe du har en rådgiver i Familie og Børnesundhed er der et tilbud om koordinering af dit forløb i forhold til, at du bliver 18 år og såfremt det videre forløb vil overgå til Voksenområdet.

Når du er mellem 16 og 17½ år, begynder samarbejdet mellem afdelingerne for at koordinere dit forløb, inden du fylder 18 år. Inden for denne periode vil rådgiveren i Familie og Børnesundhed, indkalde dig og dine pårørende til et møde, hvor I møder repræsentanter fra UU-vejledningen, Myndighed og Tværgående udvikling samt Jobcenteret.

Dog er der undtagelser:

Hvis du kun har behov for hjælp til merudgifter og/eller ledsagelse, efter at du er fyldt 18 år, vil du i stedet modtage et brev om, hvor du skal henvende dig i Myndighed og Tværgående udvikling for at søge om hjælp til merudgifter og/eller ledsagerordningen.

Sagsbehandleren på Jobcenteret og/eller i Myndighed og Tværgående udvikling vil sammen med dig udrede din sag for at afklare hvilken støtte du er berettiget til når du fylder 18 år. Du vil derfor forsat frem til det 18. år både have en kontakt til din rådgiver i Familie og Børnesundhed og din /dine rådgivere på Voksenområdet (Jobcenter og/eller Myndighed og Tværgående udvikling.

Vær opmærksom på, at alle de tilbud du har modtaget i Familie og Børnesundhed stopper, når du fylder 18 år, med mindre du er omfattet af efterværnsreglerne.

Som ung skal du også være opmærksom på
  • At dine forældre har myndigheden over dig indtil du fylder 18 år, hvilket betyder at de skal være med til at bestemme hvad der er bedst for dig.
  • At når du fylder 18 år er det dig selv, der bestemmer, hvad du kan tænke dig for fremtiden.
  • At du er altid velkommen til at tage dine forældre med på råd og med til samtaler, men det er dig der bestemmer, hvad der skal ske.
  • At dine forældre ikke længere automatisk bliver involveret i din sag med kommunen. Hvis du ønsker, at de stadig skal være en del af din sag, skal du give dem tilladelse til det.
  • At vurdering og bevilling af støtte til dig på en række områder sker efter andre regler fra det fyldte 18. år.
  • At du er myndig og er ikke længere omfattet af dine forældres forsørgelsespligt.
  • At de rådgivere du kommer i kontakt med efter du er blevet 18 år tager udgangspunkt i dine behov og ikke længere ser på hele din families situation.
Efterværn

Hvis du modtager støtte i form af en kontaktperson eller har været anbragt op til det fyldte 18. år, skal din rådgiver i Familie og Børnesundhed sammen med dig afklare, om du skal tilbydes et efterværn, når du fylder 18 år. Den vurdering sker når du fylder 17 ½ år.

Efterværn har som formål, at støtte dig i en god overgang til voksenlivet. Efterværnstilbuddet er frivilligt og kan i nogle tilfælde bevilliges til og med det 22. år.

Lovgivningen beskriver 4 forskellige efterværnsforanstaltninger; Fast kontaktperson, fortsat anbringelse, udslusningsordning fra anbringelsessted samt anden støtte. Hvilke muligheder der er for dig, afhænger blandt andet af dine ønsker, hvilken støtte du tidligere har modtaget samt en faglig vurdering, der foretages af Familie og Børnesundhed. Din rådgiver i Familie og Børnesundhed vil oplyse dig om dine muligheder, samt hvad de forskellige efterværnsforstaltninger indeholder.

Opfylder du ikke betingelserne for efterværn men alligevel har brug for støtte, indledes der som ovenfor beskrevet et samarbejde med Voksenområdet.

Tabt arbejdsfortjeneste

Indtil du fylder 18 år, kan en af dine forældre have modtaget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, så de har kunnet følge dig til eksempelvis kontroller på sygehus eller være hos dig, fordi du på grund af dit handicap har haft behov for at blive passet i hjemmet.

Når du fylder 18 år, er du voksen, og dine forældre vil ikke længere have mulighed for at få dækket tabt arbejdsfortjeneste.

Merudgifter

Indtil du fylder 18 år, kan det være, at dine forældre får udbetalt et beløb til at dække de ekstra udgifter, der er på grund af dit handicap i forhold til andre børn.

Når du fylder 18 år skal du selv søge om dækning af nødvendige merudgifter du kan have på grund af dit handicap. Du kan ansøge via selvbetjeningsløsningen på Borger.dk. Hvis du har spørgsmål til ordningen er du velkommen til at kontakte Myndighed og Tværgående udvikling - merudgiftsteamet på telefonnummer 22 13 92 16 hverdage (undtagen onsdag) mellem kl. 9 og 10.

Du skal være opmærksom på at der er forskel på merudgiftsparagrafferne for børn og voksne.

Socialpædagogisk støtte

Hvis din fysiske eller psykiske funktionsevne er betydelig og varigt nedsat er der mulighed for at søge socialpædagogisk støtte. Dette er hjælp til genoptræning/udvikling af dine færdigheder til at fungere i dit hjem. Dette søges gennem Din Indgang, Gothersgade 44, st., Fredericia.
Din Indgang kan kontaktes på telefon 72 11 32 32 eller ved personlighenvendelse mellem kl. 10 og 13 alle hverdage, dog til kl. 17 om torsdagen.

Din indgang (link)

Bolig og botilbud

Når du flytter hjemmefra, skal du som udgangspunkt ligesom andre unge selv skaffe dig en bolig. Hvis dit handicap stiller særlige krav til boligen, kan du dog i visse tilfælde få hjælp til at få en lejebolig, ligesom du kan få støtte til at foretage nødvendige ændringer i boligen.

Du kan søge om dette ved at kontakte Visitationen, Sct. Joseph, Vendersgade 49, 2. sal, Fredericia. Telefon 7210 7880, Telefontid, mandag-fredag kl. 9.00 - 11.00.

Hvis du har et meget omfattende hjælpebehov, kan du være berettiget til et botilbud. Måske bor du allerede i et botilbud, som du ikke kan fortsætte med at bo i, når du er fyldt 18 år. Her er det en god idé at være i god tid med en ansøgning om et nyt botilbud, da der ofte er ventetid. Dette sker i tæt samarbejde mellem Myndighed og Tværgående udvikling og rådgiver i Familie og Børnesundhed.

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

En BPA-ordning er til dig, der har en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller har et komplekst hjælpebehov, der ikke kan dækkes af traditionel hjemmepleje. En forudsætning for at kunne bevilges ordningen, er at du selv skal kunne fungere som arbejdsleder. Dvs. at du skal kunne lave ansættelsessamtaler, arbejdsplaner, og personale møder mm. I særlige tilfælde kan dette overdrages til en nærtstående – eksempelvis en af dine forældre. Du kan søge om dette ved at kontakte Visitationen, Sct. Joseph, Vendersgade 49, 2. sal, Fredericia. Telefon 7210 7880, Telefontid, mandag-fredag kl. 9.00 - 11.00.

Hjælpemidler

Regler for hjælpemidler og forbrugsgoder er de samme for voksne som for børn. Sagsbehandlingen foregår i Hjælpemidler og Kommunikation. Du kan søge om et hjælpemiddel via ansøgningsskemaet “Ansøg om hjælpemiddel/boligændring”, som du finder på hjemmesiden Borger.dk eller du kan ringe på tlf. 72 11 33 76 hverdag mellem kl. 9–10.

Gå til boger.dk

Bil

Hvis du har en handicapbil med støtte fra kommunen, skal du vide at bilen tilhører dig. Dine forældre har på dine vegne fået lån til køb af denne bil, og har afdraget på lånet, jf. Gældsbrevet.

Når du bliver 18 år, overgår betalingsforpligtigelsen for det tilhørende lån til dig. Du skal overveje om du forsat ønsker at beholde bilen. Hvis du ikke ønsker at overtage bilen og dertilhørende låneforpligtigelse, sal du indfri restgæld på det samlede lån - også den del af lånet, der ellers ville have været afdragsfrit.

Som ung har du også mulighed for at få støtte til kørekort samt særlig indretning af bil, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne herfor. For yderligere information og sagsbehandling kontakt Hjælpemidler og Kommunikation på tlf. 72 11 33 76 hverdag mellem kl. 9-10.

Uddannelseshjælp/forsørgelse

Hvis du mangler forsørgelse eller hjælp ift. valg af uddannelse og/ eller job, når du bliver 18 år og ikke er på STU - uddannelse, kan du tage kontakt til Jobcenter Fredericia.

Du skal henvende dig i Modtagelsen på Uddannelsescenteret, Mosegårdsvej 2B.

Åbningstider er mandag – fredag fra kl. 10 til 13. Der er lukket onsdag.

Fokus er primært på uddannelse. Du vil blive mødt med et krav om uddannelse eller beskæftigelse. Når du får en ydelse, skal du indgå i aktivering på fuld tid og samtale m.m.

Som hovedregel er du ikke berettiget til uddannelseshjælp hvis du har formue på mere end 10.000 kr.

Afprøvning

Når du er fyldt 18 år, kan det være relevant at finde ud, hvordan dine muligheder er på arbejdsmarkedet. Dette kan f.eks. ske igennem virksomhedspraktik samt kortere eller længerevarende, afklarende og opkvalificerende kurser. Målet er at finde ud af, om du kan arbejde på almindelige vilkår, eller om du har begrænsninger i din arbejdsevne, der peger på revalidering, fleksjob eller evt. Førtidspension.

Førtidspension

Hvis det allerede inden du bliver 18 år vurderes, at din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat i ethvert erhverv og alle behandlingsmuligheder er udtømte, kan din sag indstilles til pensionsudvalget med henblik på at overgå efter reglerne om førtidspension Dette vil der blive taget hånd om i et samarbejde mellem Familieafdelingen og Jobcenteret.

Stu - særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Hvis du er visiteret til STU, vil din forsørgelse blive afklaret ved overgangsmødet.

Støtte på uddannelsesstedet

Hvis du har behov for støtte i forbindelse med din uddannelse, så er det din uddannelsesinstitution, du skal henvende dig til.

Eksempler på støttemuligheder:

  • Hjælpemidler
  • Praktisk hjælp
  • Specialpædagogisk støtte